Mere viden, klare retningslinjer, mere kontrol

Download Report

Transcript Mere viden, klare retningslinjer, mere kontrol

Mere viden, klare retningslinjer,
mere kontrol
Klinisk farmaceutiske perspektiver
Cand. pharm. Bertel Rüdinger
Slotsvænget
Slotsvænget 23A
2800 Kgs. Lyngby
[email protected]
Anbefalinger eller begrænsninger?
• Sundhedsstyrelsen, Institut for
Rationelfarmakoterapi mm. har gennem lang
tid haft anbefalinger til hensigtsmæssig
medicinering af psykiatriske patienter
• Hvad er paksis?
Sundhedsstyrelsens
antipsykotikavejledning
• I langt de fleste tilfælde er der ikke indikation
for behandling med flere antipsykotiske
lægemidler samtidigt (polyfarmaci), hvorfor
dette bør undgås.
Det Nationale Indikatorprojekt
• 35% af patienterne i ambulant antipsykotisk
behandling for skizofreni fik 2 eller flere
antipsykotiske lægemidler
• Der er ikke store regionale forskelle i brugen af
polyfarmaci
NIP-Skizofreni Voksne, National årsrapport 2011 side 33
Antipsykotisk polyfarmaci MTV (SST)
• Forekomsten af antipsykotisk polyfarmaci er
høj og stigende og anvendes hos ca. halv
delen af alle ambulante patienter med
skizofreni i Danmark. Der er stor geografisk
variation i forekomsten såvel internationalt
som nationalt.
Antipsykotisk polyfarmaci i behandlingen af skizofreni – en medicinsk teknologivurdering,
Sundhedstyrelsen 2011, side 6
Citat fra ”Psykofarmaka” fra
Psykiatrifonden
”En langvarig Leponex-behandling er imidlertid
ikke uden komplikationer. Der er generende
bivirkninger (savlen, vægtøgning, sedation, evt.
Natlig vandladning). I sådanne tilfælde kan det
være gavnligt at supplere med Abilify, der i kraft
af sin specielle effekt på dopaminsystemet kan
aktivere og i nogen grad genoplive patientens
sociale kompetencer og undertiden modvirke
vægtøgning”
Psykofarmaka, Psykiatrifondens Forlag 2010, side 54-55
RÅD TIL AT BEGRÆNSE/UNDGÅR
OVERDOSERING OG POLYFARMACI
fra Psykiatrifonden
1. Brug ikke tre eller flere antipsykotika
2. Brug ikke antipsykotika plus to antidepressiva
3. Totaldosis bør ikke overskride 100% (svarende til
max-dosis af et antipsykitikum)
4. Brug ikke to eller flere præparater med betydelig
QT-forlængende effekt
5. Skift antipsykotikum, hvis der ses betydelig
vægtøgning (f.eks. 2-3 kg) i løbet af de første fire
ugers behandling
Psykofarmaka, Psykiatrifondens Forlag 2010, side 54-55
Sundhedsstyrelsens
antipsykotikavejledning
• Samtidig behandling med antipsykotiske
lægemidler og sove- og nervemedicin
anbefales ikke.
Det Nationale Indikatorprojekt
• Ambulante skizofrenipatienter der får
benzoediazepiner:
• Klare regionale forskelle i forbrug
–
–
–
–
–
Region Hovedstaden 34%
Region Sjælland 34%
Region Syddanmark 23%
Region Midtjylland 19%
Region Nordjylland 21%
NIP-Skizofreni Voksne, National årsrapport 2011 side 35
Det Nationale Indikatorprojekt
• Man har valgt ikke at inkludere de såkaldte Zsovemidler (zopliclon, zolpidem og zaleplon)
• Hvorfor?
– Z-sovemidlerne er langt hyppigere brugt end
andre hypnotika
– Z-sovemidlerne giver stadig øget risiko for
respirationssvigt ved samtidig behandling med
antpsykotika
Polyfarmaci med andre klasser af
psykofarmaka
• Det er svært at finde oplysninger om samtidig
brug af forskellige typer af psykofarmaka
• Mange præparater påvirker hjerte-karkredsløbet
• Kombinationer kan give anledning til alvorlige
bivirkninger
Klinisk farmaci og psykiatri
• Der mangler viden om effekten af klinisk
farmaci i psykiatrien
– Få studier fra USA
– Ingen fra Europa
• Erfaringerne fra et forsøg i Lyngby-Taarbæk
Kommune i plejesektoren fandt mange
medicinrelaterede problemer hos de ældre og
gav både livskvalitetsforbedringer og
økonomisk besparelse
Erfaringer fra min hverdag
• Når der laves serumkoncentrationsmålinger
findes der næsten altid alt for høje
plasmakoncentrationer i forhold til
anbefalingerne
• Meget hyppigt er der doseringer langt over
det anbefalede
• Brugerne beskriver ofte problemer, der kan
forklares fra bivirkningsprofilen af deres
medicin
Erfaringer fra min hverdag
• Eksempler på bivirkningsrelaterede
problemstillinger
– Udtalt sedering
– Seksuelle problemer
– Manglende lyst til at bevæge sig (kroppen føles
som bly/cement)
– Kognitive bivirkninger (Kan ikke længere følge med
i en film)
– Manglende interesse/er ligeglade med selv vigtige
ting
Sundhedsstyrelsens
antipsykotikavejledning
• Sundhedsstyrelsen indskærper:
” Ingen behandling, herunder medicinsk behandling,
må indledes uden patientens informerede samtykke.
En sundhedsperson har pligt til løbende at informere
patienten om diagnose, prognose, og
behandlingsmuligheder, herunder om risiko for
komplikationer og bivirkninger, samt
konsekvenserne af, at der ikke iværksættes
behandling.”
Informeret samtykke?
• Hvad er minimumskravet til information, før
man som patient kan træffe beslutninger på
informeret grundlag?