Program Pensiswazahan Guru

Download Report

Transcript Program Pensiswazahan Guru

MESYUARAT PROMOSI PROGRAM
PENSISWAZAHAN GURU
Oleh
Bahagian Pendidikan Guru
Sektor Pembangunan Profesionalisme Keguruan
Kementerian Pelajaran Malaysia
30 November 2010
LATAR BELAKANG
1.
BPG bertanggungjawab merancang dan menguruskan
pembangunan profesionalisme guru dalam
perkhidmatan.
2.
Program ini merupakan perluasan dasar pensiswazahan
guru dalam Rancangan Pembangunan Pendidikan 2001 –
2010 yang belum dapat dicapai sepenuhnya oleh KPM.
Pencapaian setakat akhir 2009:
 SM – 89.4 %
 SR – 28.0%
3.
Kertas dasar program ini telah dibentangkan dalam
Mesyuarat Profesional KPM Bil. 9/2009 pada 10
September 2009 sebelum dibentangkan kepada Unit
Perancangan Ekonomi (UPE), Jabatan Perdana Menteri.
4.
Mesyuarat Pengurusan Tertinggi KPM Bil.16/2010 pada
29 September 2010 telah bersetuju dengan cadangan
PPG
LATAR BELAKANG
5.
Program Pensiswazahan Guru di bawah RMKe-10 perlu
mengambil kira cadangan UPE seperti berikut:
i.
Mengelakkan guru meninggalkan kelas beramairamai.
ii. Meminimakan kesan negatif kepada aktiviti P & P di
bilik darjah
iii. Menjimatkan kos yang perlu ditanggung oleh rakyat
6.
Program pensiswazahan guru sedia ada yang sedang
berlangsung:
i.
Program Khas Pensiswazahan Guru (PKPG)
ii. Progran Pensiswazahan Guru Sekolah Rendah (PGSR)
iii. Program Pensiswazahan Kerjasama KPM dengan
OUM
iv. Pendidikan Jarak Jauh Calon Persendirian
v. Program Khas Pensiswazahan Guru Besar (PKPGB) IAB
PERKARA YANG HENDAK DIMAKLUMKAN
KUALITI GURU MERUPAKAN PENENTU UTAMA PRESTASI PELAJAR
(RMKE-10, HLM. 209)
PRESTASI PELAJAR
•
Kualiti sistem pendidikan tidak
dapat mengatasi kualiti guru.
•
Berdasarkan sistem sekolah
terbaik di dunia, menambahbaik
keadah pengajaran dalam bilik
darjah adalah cara terbaik
meningkatkan pencapaian
pelajar.
•
Kualiti guru merupakan penentu
utama mengatasi faktor lain
termasuk saiz kelas.
100
PRESTASI PELAJAR (%)
90 peratus
∆ = 53 peratus
50
37 peratus
0
8 tahun
11 tahun
UMUR PELAJAR (Tahun)
Sumber:
Kesan kumulatif dan sampingan ke atas pencapaian pelajar pada masa hadapan, Sanders & Rivers:
Bagaimana sistem sekolah dengan pencapaian terbaik menduduki tempat teratas. McKinsey and Co.
PERKARA YANG HENDAK DIMAKLUMKAN
KONSEP DAN MATLAMAT PPG
1. PPG merupakan program peningkatan
akademik dalam kalangan PPPBS (guru &
pentadbir)
2.
Matlamat PPG – meningkatkan tahap
kelayakan pendidikan PPPBS untuk
meningkatkan kualiti pengajaran dan
pengurusan sekolah
PERKARA YANG HENDAK DIMAKLUMKAN
SASARAN PELAKSANAAN PROGRAM
1. Semua PPPBS di bawah umur 45 tahun layak
memohon mengikuti PPG.
2. Anggaran akan melibatkan hampir 100,000
guru:
a. Guru SM – 8,686 orang
b. Guru SR – 91,171 orang
3.
Sasaran PPG dalam RMKe-10, di akhir tahun
2015:
Guru siswazah SR – 60%
Guru siswazah SM – 90%
PERKARA YANG HENDAK DIMAKLUMKAN
KAEDAH DAN TEMPOH PENGAJIAN PPG
1.
Tempoh pengajian: 3½ hingga 4 tahun
2.
Mod Pengajian:
i. Pendidikan Jarak Jauh (PJJ)
3.
PPPBS yang terlibat dalam PPG ditaja oleh
KERAJAAN dan diikat dengan Perjanjian.
PERKARA YANG HENDAK DIMAKLUMKAN
BIDANG PENGAJIAN DAN PENGKHUSUSAN
1.
Struktur dan kurikulum pengajian PPG di IPG, IPTA,
dan IPTS akan dikawal dan diselaraskan oleh BPG.
2.
Program Khas Pensiswazahan Guru Besar (PKPGB)
oleh IAB diteruskan bagi bidang pengurusan
pendidikan.
3.
Pilihan opsyen/bidang pengajian di kawal oleh BPG
dan mengelakkan isu ketidakpadanan opsyen
(mismatch).
PERKARA YANG HENDAK DIMAKLUMKAN
BIDANG PENGAJIAN DAN PENGKHUSUSAN
4.
Kriteria pemilihan bidang pengajian/opsyen:
i. Meneruskan opsyen asal, atau
ii. Memilih pengajian bidang opsyen mata
pelajaran utama yang diajar, atau
iii. Memilih pengajian yang relevan dengan subjek
yang ditawarkan di sekolah, atau
Sumber BPPDP 2010
PERKARA YANG HENDAK DIMAKLUMKAN
BIL
ANGGARAN
AMBILAN
MENGIKUT
OPSYEN/BIDANG
PENGAJIAN BAGI
PPPBS SEKOLAH
RENDAH PADA
TAHUN 2011 DAN
2012
OPSYEN / BIDANG
UNJURAN
BILANGAN
AMBILAN
1
MATEMATIK
11 230
2
BAHASA INGGERIS
9 940
3
BAHASA MELAYU
9 220
4
PENDIDIKAN ISLAM
5 790
5
SAINS
5 310
6
BAHASA CINA
4 730
7
PENDIDIKAN AWAL KANAK- KANAK
2 880
8
9
PENDIDIKAN MUZIK
PENDIDIKAN JASMANI DAN
KESIHATAN
1 630
1 540
10
PENDIDIKAN SENI VISUAL
1 200
11
PENDIDIKAN KHAS
1 100
12
PEMULIHAN
1 020
13
BAHASA TAMIL
900
14
KEMAHIRAN HIDUP
700
15
BIMBINGAN DAN KAUNSELING
248
(Sumber: BPPDP, 2010)
JUMLAH
57 438
PERKARA YANG HENDAK DIMAKLUMKAN
BIL
ANGGARAN
AMBILAN PPG
MENGIKUT
OPSYEN/BIDANG
PENGAJIAN BAGI
PPPBS SEKOLAH
MENENGAH PADA
TAHUN 2011 DAN
2012
(Sumber: BPPDP
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
OPSYEN / BIDANG
KEMAHIRAN HIDUP
BAHASA MELAYU
MPV / MPAV
BAHASA INGGERIS
SEJARAH
PENDIDIKAN JASMANI DAN
KESIHATAN
SAINS
MATEMATIK
PENDIDIKAN ISLAM
PENDIDIKAN SENI VISUAL
PENDIDIKAN KHAS
GEOGRAFI
BAHASA CINA
BAHASA ARAB
BIMBINGAN DAN
KAUNSELING
SAINS SUKAN
BAHASA ANTARABANGSA
PENDIDIKAN MUZIK
PERAKAUNAN
BAHASA TAMIL
JUMLAH
BILANGAN
AMBILAN
1 610
1 430
967
680
610
530
490
480
460
450
330
270
130
50
49
40
40
30
20
20
8 686
PERKARA YANG HENDAK DIMAKLUMKAN
PENGLIBATAN IPG, IPTA, & IPTS
1. PPG melibatkan institusi pengajian tinggi IPG,
IPTA, dan IPTS dengan nisbah berikut:
IPG:IPTA:IPTS
= 4:4:2
Rasional:
i.
Merujuk dasar sedia ada
ii. Keupayaan institusi
iii. Bidang kepakaran institusi
PERKARA YANG HENDAK DIMAKLUMKAN
Rancangan Agihan Ambilan Guru PPG Mengikut IPT
Pada Tahun 2011 dan 2012
Institusi Pengajian
2011
2012
IPTA – Sekolah Menengah
4,343
4,343
IPG – Sekolah Rendah
15,315
7,657
Jumlah
8,686
22,972
15,315
7,657
IPTS – Sekolah Rendah
7,663
3,831
JUMLAH KESELURUHAN
42,636
23,488
IPTA - Sekolah Rendah
22,972
11,494
66,124
PERKARA YANG HENDAK DIMAKLUMKAN
Anggaran Bilangan Yang Bergraduat Pada
Tahun 2014 dan 2015
Institusi Pengajian
2014
2015
IPTA – Sekolah Menengah
4,343
4,343
IPG – Sekolah Rendah
7,657
15,315
Jumlah
8,686
22,972
7,657
15,315
IPTS – Sekolah Rendah
3,832
7,662
JUMLAH KESELURUHAN
42,636
23,488
IPTA - Sekolah Rendah
22,972
11,494
66,124
PERKARA YANG HENDAK DIMAKLUMKAN
1. Pengambilan PELAJAR :
i. Dilaksanakan oleh BPG
ii. 2 tahun (2011 dan 2012)
 2011 – satu ambilan
 2012 – satu ambilan
2.
Peruntukan kewangan – kawalan di BPG
3. Pemilihan IPTS
 Diikat melalui memorandum persefahaman
4.
Jaminan kualiti pengajian
Institusi yang menjalankan program
pengajian yang diiktiraf oleh JPA dan MQA
Pemantauan berkala oleh BPG
Lampiran 9
TIMELINE PELAKSANAAN PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU DALAM RMKE-10
2010
IPG
•Kelulusan dasar
•Perolehan kewangan
•Tawaran penglibatan
IPG
•Rundingan kaedah
pelaksanaan
2011
SR (A1) – 7,658
2012
SR (A1) – 7,658
SR (A2) – 7,657
2013
SR (A1) – 7,658
SR (A2) – 7,657
SR (A3) – 7,657
2014
2015
SR (A1) – 7,658
SR (A2) –7,657
7,658
7,657
SR (A2) – 7,657
SR (A3) – 7,657
SR (A3) – 7,657
SR (A3) – 7,657
7,657
T=22,972
SR (A1) – 7,658
IPTA
•Kelulusan dasar
•Perolehan
kewangan
•Tawaran penglibtan
IPTA
•Pemilhan IPTA
•MoA
•Tandatangan MoA
SR (A1) – 7,658
SR (A2) – 7,657
SM (A1) – 4,343
SR (A1) – 7,658
SR (A2) – 7,657
7,658
SR (A1) – 7,658
SR (A2) –7,657
7,657
SR (A2) – 7,657
SR (A3) – 7,657
SR (A3) – 7,657
SR (A3) – 7,657
SM (A1) – 4,343
SM (A1) – 4,343
SM (A1) – 4,343
SM (A2) – 4,343
SM (A2) – 4,343
SM (A2) – 4,343
SR (A3) – 7,657
7,657
4,343
SM (A2) – 4,343
4,343
T=31,658
IPTS
•Kelulusan dasar
•Perolehan kewangan
•Tawaran penglibtan
IPTS
•Pemilhan IPTS
•MoA
•Tandatangan MoA
SR (A1) – 3,832
SR (A1) – 3,832
SR (A2) – 3,831
SR (A1) – 3,832
SR (A2) – 3,831
SR (A3) – 3,831
SR (A2) – 3,831
SR (A3) – 3,831
3,832
SR (A1) – 3,832
SR (A2) – 3,831
SR (A3) – 3,831
3,831
SR (A3) – 3,831
3,831
T=11,494
PERKARA YANG HENDAK DIMAKLUMKAN
PERUNTUKAN KEWANGAN
1.
Peruntukan PPG bagi penajaan pengajian dan
pengurusan untuk program baru yang disasarkan
dalam RMKe-10:
RM1.4043 bilion