Diszfunkciók a családban, családtípusok

download report

Transcript Diszfunkciók a családban, családtípusok

Családtípusok, családi
diszfunkciók
Szociálpedagógia
WJLF Pedagógia BA
Diszfunkcionális családok jellemzői







Határok
Szerepek
Struktúra
Hierarchia
Kontroll
Felelősségvállalás
Kommunikáció

Értékszabályrendszer
 Érzelmek-indulatok
kezelése
 Intimitás,
párválasztás,
gyermekvállalás
 Traumatizáló
életesemények
2
határok

Fizikai:
Térhasználat a lakáson belül (alvás,
fürdőhasználat…) gyerek holmija közti kutatás

Testi
Fizikai bántalmazás, intim szférába hatolás

Érzelmi
Beszámoltatás, naplóolvasás, érzelmi zsarolás

Viselkedési
Túl megengedő vagy túl szigorú, következetlen
3
Szerepek, struktúra
Szerepek:
 Szülő – gyerek – nagyszülő szerepei ne
keveredjenek
 Más szerepek: férfi-nő, testvér…
 Szerepek tisztázottsága és
egyértelműsége lényeges!
Struktúra
 Újraszerveződő család, csonka család
4
Hierarchia
Egyértelmű, világos legyen
 Normális:
szülők
gyerek

Zavar:

1. parentifikált gyerek
szülők
2. apa
3. anya
gyerek, anya apa, gyerek5
Kontroll, felelősségvállalás
kontroll

A szülő gyakorolja, ideális: a két fél között
megoszlik (jutalmazás, büntetés, megerősítés,
fegyelmezés)

Baj: - nincs szülői kontroll
- a gyerek kontrollál
Felelősségvállalás

Bizonyos családtagok aránytalanul sokat
vállalnak (valamelyik szülő vagy a gyerek)
6
Kommunikáció, érték- és
szabályrendszer
Kommunikáció
Tilalom, tabutémák, egyoldalú,
tartalomnélküli, érzelmek kifejezése soha
nincs is rá alkalom
Érték-és szabályrendszer
vannak-e, világosak, egyértelműek-e
sokszor szülők ellentétét tükrözi (kettős
megfelelés, kettős lojalitás problémája)
7
Érzelmek, indulatok
Érzelmek kifejezése
A családban kell elsajátítani. Addikt család:





kevés érzelmi töltés
Inkább negatív érzelmek
Üresség, keserűség
Hallgatás, titkolózás, elhárítás
Örömtelenség
Indulatok kezelése


Látens vagy nyílt kifejeződés
Gúny, kinevetés, fizikai bántalmazás
Feloldás: szerhasználat
8
intimitás

Kerülés, tagadás
Hiányzik
 Van biz.fokú intimitás, de torz
 Kémiai szerhaszn.-tal fenntartott intimitás


Jegyek az intimitás hiányára:
Testi kontaktus elutasítása (érintésre
összerezzen)
 Szexualitás hiánya
 Szexuális zavarok
 Ünnepek hiánya

9
10
JÓL MŰKÖDŐ
CSALÁDOK:
 az alrendszerek
közötti határok
tisztán kivehetők
 erős szülői
alrendszer
 a szülők szociális
hatalommal
rendelkeznek

pozitív feed-back
mechanizmus
KEVÉSBÉ HATÉKONY
CSALÁDOK:
 nem működnek az
alrendszeri határok
 gyenge a szülői
alrendszer


a szülők nem
rendelkeznek
megfelelő szociális
hatalommal.
korlátozott
lehetőségek
11
Párválasztás, gyermekvállalás
Párválasztás
Házasságok érzelmi és racionális tényezői
(nemvárt terhesség, elköltözés, lakáskérdés…-mi volt a
motiváció?)
Sok éretlen, egyoldalú döntés következtében létrejött
párkapcsolat diszfunkcionális!

Gyermekvállalás körülményei




Várt, kívánt gyerek-e
Pszichikai előkészítés
Egyedüli gyerekvállalás
Többi gyerekhez való viszony…
12
Traumatizáló életesemények
Halálesetek
 Válás
 Történelmi traumák
 Egyéb tárgyveszteségek (lakóhelyváltás,
baleset, munkanélk.)
 Bántalmazás
 Családból való kikerülés
 Normál krízisek (testvérszületés, kollégium)

Traumák feldolgozásának elmaradása: személyiség
torzulása, addikciók megjelenése
13
családfunkciók
hagyományosan 5 funkciót tulajdonítanak a családnak:
1.
termelési,
2.
fogyasztási,
3.
reprodukciós,
4.
gondoskodási (pszichés és materiális értelemben egyaránt,)
5.
szocializációs
Más felosztásban:
1.
Pszichoszociális
2.
Szocializációs
3.
Szellemi-kulturális
4.
Gondozó-ellátó
5.
Gazdasági
6.
Reprodukciós
7.
Közéleti-politikai
14
Családtípusok (Somlai Péter)
1.
Hagyományos háztartások

Történelmileg a 18. sz. végéig jellemző
Társadalmi ellenőrzés



A köz- és magánélet még nem vált el egymástól
Az iparosodás előtti időkben a családok termelési egységet
képeztek

Lakóhely és munkahely, lakóhely és otthon nem
különültek el egymástól
 Minden egy térben zajlott
 A gyerekkornak nem volt kitüntetett jelentősége
 A család, mint fogalom mást jelentett.
15
Családtípusok (Somlai)
2.
Polgári intimitás

Kialakul a család intimszférája
 Elválik egymástól a munka- és szabadidő, a munkaés lakóhely
 A család alapja a családi tulajdon és a családfő
bevételei lesznek
 A család keresőkre és eltartottakra bomlik
 A gyerekek szerepe is átalakul
 Megjelennek a szerelmi alapon kötött házasságok
 A családok zártsága a külvilág felé erősödik
16
Családtípusok (Somlai Péter)
3.
Modern családok
A párválasztásban tovább nő az egyéni döntéshozatal
és a szabadság illetve érzelmek szerepe
 A házasság előtti párkapcsolatok súlya is növekszik
 A kapcsolatok helyettesíthetővé válnak
 Megjelennek a különféle alternatív együttélési minták
 A családi életcikluson belül módosul az egyes
életszakaszok hossza, jelentősége
 A modernizáció során megváltozott életfeltételek
egyaránt mentesítik és megterhelik a családtagok
életét – fogalmaz Somlai

17

A modern családban a tagok közötti
kommunikáció alapvetően fontos lesz:
„Minél modernebb feltételek között és
minél korszerűbb értékek szerint élnek
az emberek, annál inkább válik feladattá
egymás megértése és kapcsolataik
kommunikatív meghatározása”
18
A mai családok ötféle apája (Dr. Pálhegyi Ferenc)
"Az árnyék-apa testileg jelen van a családban, de mint apa nem létezik. Ha otthon
van: eszik, tévét néz, újságot olvas, morog, kiabál, vendéget fogad, tárgyal, alszik.
Az infantilis apa egy a gyerekek közül. Természetesen öregebb a gyerekeknél,
mert mélyebb a hangja és rendszeresen borotválkozik /ha nem növeszt szakállat/,
de ha irányításra vagy döntésre van szükség, nem lehet rá számítani. Két típusa:
a/ a mama parancsainak engedelmes végrehajtója
b/ a gyerekek cinkosa.
Ez az utóbbi a gyerekeknek kellemesebb, de semmivel sem jobb az elsőnél.
A tekintélyelvű apa felelősséget érez a családjáért, mindig van véleménye, és
határozott útmutatást tud adni, ezért biztonságot is nyújt. De nem lehet
felmelegedni a közelében, mert nem tűr ellentmondást vagy kritikát, mindig követel
és rendszeresen büntet.
A "humanista" apa nem követel, nem büntet, nem fegyelmez. Annyira tiszteli a
gyerek kibontakozó személyiségét, hogy útirányt sem mutat neki. /Az
életveszélyre való figyelmeztetés is a személyes jogokba való beavatkozás?/
A család pásztora -Isten munkatársa. Keleti szokás szerint előtte megy a nyájnak,
azaz követhető. "Az Úr tanítása szerint": fegyelmezéssel és biztatással nevel /Ef 6,
4/. Felelős a rábízottakért, ezért biztat, bátorít."
http://www.palhegyi-ferenc.com/palhegyi_ferenc_magyar_csaladmodell.html
19
A „DIKTÁTOR CSALÁDJA”
Oroszlánvégtagokban végződő
koronás fotelben terpeszkedve
olvas az apa. Leghűségesebb
alattvalója, a felesége tálcán
kínálja a király kedvenc italát,
a korsó sört. A trónus mellett
gyermekeik térdelnek,
láthatóan apahiánytól
szenvedve lesik minden
szavát. Szerencsére a
feminista vadászok ezt a fajtát
csaknem kiirtották, de azért
rejtekhelyeken itt-ott ma is
fellelhető, nagyon szívós fajta.
Létét az önzés tartja fenn.
20
„AZ ANYAKIRÁLYNŐ”
Az ingatag birodalmat az
anyakirálynő és családja váltja fel.
Az anya büszkén, egyenes
derékkal, koronával a fején és
fakanállal a kezében ül a tűzhely
tetején. Nem túl kényelmes
trónus, de arról árulkodik, hogy az
uralkodó okosabb, mint az előző,
mert tudja, hogy a családi életet a
konyhából a legkönnyebb
irányítani. Lábainál
megsemmisülten hever a korábbi
zsarnok, míg a többi alattvaló,
a gyerekek iskolai füzettel a
kezükben várnak kihallgatásra.
21
”Minden döntések asszonya”
A korábbi királynő nehéz
helyzetbe került, az anya
megtörten vonszolja a nehéz
bevásárlókosarat, a kisebbik
gyerek húzatja magát, a
nagyobbik úgy tesz, mintha
emelné a szatyrot, de a
legtöbb baj az anya hátán
csüngő szakállassal, a férjjel
van. Ebben a családban a
döntések terhe is az anyára
nehezedik. „Anyukám, hova
írassuk a gyereket, mit
vásároljunk...?" – fogalmaz a
férj.
22
„Egymást túlüvöltve”
Újabb életszerű modell: üvöltve
veszekedő házaspár. Háború,
ahol a szavakba rejtett bombák
egyet jelentenek: pusztulj. A
rángatózó köldökzsinóron lógó
gyerekek szüleik között vergődve
az asztal alatt reszketnek. Az igazi
kommunikáció, amely építi a
kapcsolatot, a szeretetközlés.
Ebben a modellben azonban
mindenki csak a magáét mondja,
s nem érzékeny arra az üzenetre,
amely a másik felől jön. A
bizonytalansággal elvész a
gyerekek harmonikus
személyiségfejlődésének
minden esélye.
23
Egyenlők káosza”
A modern család, az egyenlősdi,
ahol mindkét szülőnek van
mosogatóköténye, fakanala,
vagyis joga különbözőképpen
gondolkodni. Tudják, hogy
kellenek szabályok az élethez,
ám ebben az esetben kétféle is
akad, és bár a szülők
elégedettek, a gyerekek hol az
egyikhez, hol a másikhoz
igazodnak. Pedig életük
kezdetén szükségük lenne
határozott iránymutatásra,
egyszerű hasonlattal élve, sínre,
amely bár utat mutat, száguldani
is hagyja a vonatot. Bosszantó
arra várni, hogy a lámpa zöldre
váltson, és ha egyszer elromlik,
eluralkodik a káosz.
24
„A csonka család”
Az egyik szülő elment,
válás vagy tragédia miatt.
A másik fél szerepkörét is
vállalnia kell annak, aki a
gyerekekkel egyedül
maradt. Ebben a
helyzetben könnyen
kialakulhat, hogy az anya
megszűnik nőnek lenni,
és az apa nem férfi.
25
„Kapcsolat nélkül”
Az apa munkájába
merülve ül az aktáktól
roskadozó íróasztalnál,
az anya a konyhában főz,
vagy a gyerek leckéjét
kérdezi ki. A kettejük
között hullámzó vízen
ring a gyerekek hajója.
Ám hiába vannak
odakötve mindegyik
parthoz, nincs valóságos
kapcsolat közöttük, a
szülők páros magányban
élnek.
26
„A gyerekbálvány”
A szülők törődésük és
figyelmük helyett
játékokból épített torony
tetejére ültetett gyereket
bálványoznak. Ebben a
családban minden a
gyerekért van, pedig ez
az, ami a gyerek érdekét
a legkevésbé szolgálja.
27
„Anyós pajtás a főnök”
A szülőket marionett
bábokként mozgatja a
mester, az anyós, aki
segített megvenni a
fiataloknak az első kocsit,
vagy az első lakást. Nem
baj, ha valamelyik fél
édesanyja segít;segítsen,
amennyit tud. De a férj és
feleség testi-lelki
egységét könnyen
megzavarhatja az érzelmi
zsarnokság.
28
Jellegzetes gyermeki szerepek

Hős
Ált. a legidősebb gyerek – parentifikálódik
Tehermentesít fizikailag, pszichésen (
neurózis, depresszió,
munkamánia)

Bűnbak
A szülők problémája megoldatlan – bevonják a gyereket – eltereli a
figyelmet (
kriminalitás, szenvbet.)

Elveszett
Nincs vele probléma, nem igényel figyelmet, legalább vele ne
legyen gond – lemondások (
depresszió, neurózis,
öngyilkossági kísérletek)

Bohóc
Vigasz a családnak; aranyos, kedves (
infantilis személyiség)
Funkció: a családi rendszer feszültségszintje csökkenjen
29
Gyermeki szerepek és funkcióik összegzés
Gyermeki szerepek
Főnök, családi hős
Ált. a legidősebb gyerek
Bűnbak
Ált. a második gyerek
Elveszett gyerek
Legkisebb gyerek
bohóckodó
funkciójuk
Stabilizálják a rendszert, a szülők
státuszát és megbecsültségét
igyekeznek fenntartani
A család igyekszik rápakolni a
terheket valakire, aki ezt felveszi,
az minden fájdalom okozója lesz
Megkönnyebbülést hoz a
családnak, legalább vele nem kell
foglalkozni
A szülők közti feszültséget oldja
fel játékával
30