3.1. DỰ BÁO CÔNG NGHỆ

download report

Transcript 3.1. DỰ BÁO CÔNG NGHỆ

CHƯƠNG 3
DỰ BÁO VÀ HOẠCH ĐỊNHCHIẾN LƯỢC
CÔNG NGHỆ
Dự báo công
nghệ
Hoạch định chiến
lược công nghệ
3.1. DỰ BÁO CÔNG NGHỆ
Các
phương
pháp dự
báo CN
Khái
niệm
Sự cần thiết
phải dự báo
CN
3.1. DỰ BÁO CÔNG NGHỆ
3.1.1. Khái niệm
Dự báo công nghệ là việc xem xét một cách
có hệ thống toàn cảnh công nghệ có thể xảy
ra trong tương lại, giúp dự đoán được tốc độ
tiến bộ của công nghệ
Theo dõi môi
trường công
nghệ
Dự đoán
những thay
đổi công nghệ
Đánh giá khả
năng lựa chọn
công nghệ
3.1. DỰ BÁO CÔNG NGHỆ
3.1.2. Sự cần thiết phải dự báo công nghệ
Đảm bảo sự
tồn tại của
doanh nghiệp
Cần cho
việc đánh
giá nguy cơ
cạnh tranh
Cần cho
hoạch định
chiến lược
công nghệ
3.1. DỰ BÁO CÔNG NGHỆ
3.1.3. Áp dụng của dự báo công nghệ
Những quyết định của chính phủ
• Bảo vệ môi trường, Cảnh báo những hậu quả công nghệ.
• Cải thiện các lĩnh vực dịch vụ để thích ứng với sự phát triển của
CN
Dự báo công nghệ hỗ trợ cho hoạch định R&D bằng
cách:
• Dự đoán tốc độ lạc hậu của CN, Xác định những CN tiềm năng.
• Xác định những công nghệ có khả năng sinh lợi trong dài hạn
Phát triển sản phẩm mới. Dự báo công nghệ có thể
cung cấp các thông tin sau
• Ước lượng nhu cầu, Ước lượng thời điểm phát triển sản phẩm
• Xác định những công nghệ cạnh tranh
3.1. DỰ BÁO CÔNG NGHỆ
3.1.4. Phương pháp dự báo công nghệ
Dự báo
thăm dò
• Nhằm cung cấp khả năng thăm
dò đến tương lai. Dự báo này
đáp ứng thông tin cho việc
định hướng công nghệ, phát
triển những công nghệ mới
Dự báo
chuẩn
• Nhằm định hướng theo mục
tiêu đã được xác định cũng như
mục tiêu tương lai để giúp lựa
chọn được các yêu cầu tương
ứng
3.1. DỰ BÁO CÔNG NGHỆ
3.1.4. Kỹ thuật dự báo công nghệ
Trực giác
• Dự báo được gắn liền với các chuyên gia theo từng lĩnh
vực chuyên môn. Các chuyên gia dựa vào kinh nghiệm,
kiến thức, trực giác của mình có thể đưa ra các ý tưởng
phù hợp với xu hướng phát triển tương lai
Ngoại suy
xu hướng
• Nguyên tắc cơ bản của kỹ thuật này là: “Tương lai là sự
phát triển của quá khứ”
Cấu trúc
• Kỹ thuật này được sử dụng để phân tích hệ thống công
nghệ, quá trình và các vấn đề công nghệ để tìm cách giải
quyết tốt nhất
3.1. DỰ BÁO CÔNG NGHỆ
3.1.4. Kỹ thuật dự báo công nghệ
Trực giác
Ngoại suy xu
hướng
Cấu trúc
Delphi
Đường cong
xu hướng
Cây thích
hợp
Phân tích tác
động chéo
Tương quan
xu hướng...
Phân tích
hình thái học
3.2. HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC
CÔNG NGHỆ
Khái niệm
Các kiểu chiến
lược công nghệ
3.2. HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC CÔNG NGHỆ
3.2.1. Khái niệm
1- Vai trò của công nghệ đối với sự phát triển của doanh nghiệp
Đối thủ cạnh tranh
trong cùng ngành
Các sản phẩm mới thay
thế xuất hiện
Doanh nghiệp
Đối thủ cạnh tranh
mới từ bên ngoài
3.2. HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC CÔNG NGHỆ
3.2.1. Khái niệm
1- Vai trò của công nghệ ....
DN đầu tư, tìm kiếm, sử dụng CN
Cải tiến Sản
phẩm
Phát triển SP Giảm chi phí
mới
SX SP
Tạo nên giá trị và
hiệu quả khác biệt
Tham gia vào Quá trình
phát triển công nghệ
Hoạch định chiến lược
công nghệ
Đảm bảo vị
trí cho DN
3.2. HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC CÔNG NGHỆ
3.2.1. Khái niệm
2- Khái niệm hoạch định chiến lược công nghệ
Chiến lược công nghệ của doanh nghiệp là sự lựa
chọn của doanh nghiệp về mục tiêu, phương thức,
mức đầu tư cho hoạt động nghiên cứu - triển khai để
cung cấp công nghệ cho đổi mới và SX SP giúp
doanh nghiệp cạnh tranh và phát triển trên thị trường
3.2. HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC CÔNG NGHỆ
3.2.1. Khái niệm
2- Khái niệm hoạch định chiến lược công nghệ
Mục tiêu
Đảm bảo theo kịp sự phát triển
công nghệ, hạ thấp chi phí, đưa
ra các SP mới ra thị trường
Ngăn chặn sự xâm nhập từ bên
ngoài, duy trì vị trí độc quyền
cho doanh nghiệp
3.2. HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC CÔNG NGHỆ
3.2.1. Khái niệm
3- Các bước hoạch định chiến lược công nghệ
Dự báo công
nghệ
Phân tích dự
báo môi trường
Phân tích và dự
báo thị trường,
người tiêu dùng
Xây dựng
chương trình
hành động
Xác định nhiệm
vụ
Phân tích tổ
chức
3.2. HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC CÔNG NGHỆ
3.2.2.Các kiểu chiến lược công nghệ
Chiến lược
tiên phong
Chiến lược
cơ hội
Chiến lược
kế thừa
Chiến lược
truyền thống
Chiến lược
mô phỏng
Chiến lược
phụ thuộc
3.2. HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC CÔNG NGHỆ
3.2.2.Các kiểu chiến lược công nghệ
1- Chiến lược tiên phong
Đưa các DN trở thành
người đi đầu trong
một lĩnh vực CN
Mục đích
Giúp DN này luôn
đưa ra các CN mới,
SP mới trước đối thủ
3.2. HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC CÔNG NGHỆ
3.2.2.Các kiểu chiến lược công nghệ
1- Chiến lược tiên phong
Làm chủ
các nguồn
tài chính
Điều
kiện áp
dụng
Tăng cường
hoạt động
nghiên cứu
và triển khai
Khả năng
xác định thị
trường tốt
3.2. HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC CÔNG NGHỆ
3.2.2.Các kiểu chiến lược công nghệ
2- Chiến lược kế thừa
Giúp DN có được
các SP giống các
DN áp dụng chiến
lược tiên phong
Mục đích
Hoặc có được
những SP đã được
cải tiến đôi chút
Rút ra được những
bài học kinh
nghiệm từ những
SP ban đầu
3.2. HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC CÔNG NGHỆ
3.2.2.Các kiểu chiến lược công nghệ
2- Chiến lược kế thừa
Năng lực
công nghệ
vững mạnh
Điều
kiện áp
dụng
Cẩn trọng
trong mọi
hoạt động
Hoạt động
sáng tạo và
triển khai
phải rất hiệu
quả
3.2. HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC CÔNG NGHỆ
3.2.2.Các kiểu chiến lược công nghệ
3- Chiến lược mô phỏng
Giúp DN có được
ưu thế cạnh tranh
thông qua giá cả
Mục đích
Đáp ứng được
nhiều đối tượng
khách hàng
3.2. HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC CÔNG NGHỆ
3.2.2.Các kiểu chiến lược công nghệ
3- Chiến lược mô phỏng
Tham gia thị
trường SP sau
các DN áp
dụng chiến
lược kế thừa
Chỉ áp dụng
đối với các
CN đang phát
triển
Điều
kiện áp
dụng
Sản phẩm
phải sản xuất
với số lượng
cao, giá thành
rẻ
3.2. HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC CÔNG NGHỆ
3.2.2.Các kiểu chiến lược công nghệ
4- Chiến lược phụ thuộc
Ưu điểm: Không phải thực
hiện hoạt động nghiên cứu
và triển khai hoặc nếu có thì
rất ít
Nhược điểm: Phụ thuộc vào
công nghệ của người khác.
Do đó dễ gặp rủi ro trong
tương lai
3.2. HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC CÔNG NGHỆ
3.2.2.Các kiểu chiến lược công nghệ
5- Chiến lược truyền thống
Áp dụng cho các ngành nghề ít thay
đổi về công nghệ : dày, dép, dệt
may, máy bay
Ưu điểm: Không phải thực
hiện bất kỳ một hoạt động
nghiên cứu và triển khai hay
đổi mới
Nhược điểm: Không có khả
năng cạnh tranh về giá cả
3.2. HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC CÔNG NGHỆ
3.2.2.Các kiểu chiến lược công nghệ
Là các DN
SX SP hoàn
toàn độc lập
6- Chiến lược cơ hội
Các SP này
thường là bắt
chước
Điều
kiện áp
dụng
Các SP được
SX có thời
gian SD
không lâu
Thích ứng
kịp với
những thay
đổi về CN và
SP