2. Nội quy thực tập tốt nghiệp

Download Report

Transcript 2. Nội quy thực tập tốt nghiệp

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN HỮU NGHỊ VIỆT – HÀN
PHÒNG ĐÀO TẠO
TẬP HUẤN
THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
Đà Nẵng, 12/2011
1
NỘI DUNG (6 nội dung)
1. Quy định chung về thực tập tốt nghiệp.
2. Nội quy thực tập tốt nghiệp.
3. Thủ tục xin cấp GGT, nhận GGT và
xác nhận địa điểm thực tập.
4. Quy định về công tác chuẩn bị trước
khi đến cơ quan, đơn vị thực tập.
5. Quy định về chế độ báo cáo.
6. Biểu mẫu liên quan.
2
1. Quy định chung về thực tập tốt nghiệp
- Thời gian thực tập là 06 tuần ở học kỳ 6:
+ Khoa TMĐT: từ 02/01 đến 03/3/2012;
+ Các Khoa khác: từ 26/3 đến 27/4/2012.
- Qua thời gian thực tập, SV phải tổng hợp những vấn
đề vận dụng thực tiễn để viết báo cáo chuyên đề thực
tập và nộp báo cáo thực tập tốt nghiệp về Khoa để
chấm điểm.
+ Khoa TMĐT: 03 ngày, từ 05/3 đến 07/3/2012;
+Các Khoa khác: 03 ngày, từ 02/5 đến 04/5/2012.
3
2. Nội quy thực tập tốt nghiệp
- Tuyệt đối chấp hành Nội quy; sự phân công công việc
của cơ quan sinh viên đến thực tập.
- Không được tự ý thay đổi địa điểm thực tập khi chưa
có sự đồng ý của Trường và cơ quan thực tập.
- Sinh viên vắng thực tập phải có sự đồng ý của phòng
Đào tạo và cơ quan thực tập bằng văn bản. (Nếu nghỉ
quá 20% thời gian thực tập, sinh viên bị điểm 0 (không) cho
học phần thực tập tốt nghiệp).
4
2. Nội quy thực tập tốt nghiệp (tt)
- Trung thực trong lời nói và hành động; trang phục chỉnh
tề, phù hợp, phong cách lịch sự; tạo mối quan hệ thân thiện
với mọi người trong cơ quan.
- Tuyệt đối không can thiệp vào nội bộ của cơ quan thực
tập; Không tự tiện sử dụng trang thiết bị; sao chép dữ liệu
hoặc phần mềm của đơn vị thực tập khi chưa được phép.
- Sinh viên chịu sự chỉ đạo giảng viên hướng dẫn Trường
phân công và tuân thủ đúng kế hoạch thực tập.
(Nếu có khó khăn về thời gian, tiến độ, nội dung hoặc giảng
viên hướng dẫn,… sinh viên phải báo cáo với Khoa để Khoa
xử lý kịp thời).
5
3. Thủ tục xin cấp
Giấy giới thiệu thực tập
- Đối tượng sinh viên tự xin địa điểm thực tập:
+ Bước 1: Nộp đơn xin cấp Giấy giới thiệu thực tập về phòng
Đào tạo theo mẫu tại thư mục «Thực tập tốt nghiệp» của địa
chỉ: doc.viethanit.edu.vn;
* Lưu ý: Chọn đúng mẫu quy định; Khai báo đầy đủ thông tin cơ
quan thực tập, địa chỉ, điện thoại, người hướng dẫn/người tiếp nhận
tại cơ quan thực tập trong mẫu, nộp theo lớp về phòng Đào tạo.
+ Bước 2: Đến phòng Đào tạo nhận theo hẹn của cán bộ tiếp
nhận đơn (trong vòng 3 ngày).
+ Bước 3: Đến cơ quan/ doanh nghiệp liên hệ, nếu doanh
nghiệp đồng ý tiếp nhận, sinh viên xin đóng dấu xác nhận
mang GGT về nộp lại PĐT.
6
3. Thủ tục xin cấp
Giấy giới thiệu thực tập
- Đối tượng sinh viên nhờ nhà trường xin địa điểm thực tập:
+ Sinh viên thuộc Khoa TMĐT: nhận Giấy giới thiệu
thực tập của Trường trong 02 ngày 27 và 28/12/2011;
+ Sinh viên các Khoa khác: nhận Giấy giới thiệu thực
tập của Trường trong 02 ngày 20 và 21/3/2012.
+ Địa điểm nhận GGT: tại Trung tâm Phát triển nội
dung Đào tạo, giảng đường A.
7
3. Quy định về xác nhận địa điểm thực tập
- Hình thức và thủ tục xác nhận: Sau khi liên hệ với cơ
quan thực tập, sinh viên phải:
+ Nộp lại Giấy giới thiệu thực tập có xác nhận đồng ý tiếp
nhận và đóng dấu đỏ của cơ quan thực tập về Phòng Đào
tạo của Trường;
+ Photo lưu lại Giấy giới thiệu nếu có nhu cầu sử dụng;
+ Không nộp lại Giấy giới thiệu xem như không được cơ
quan/doanh nghiệp tiếp nhận và nhà trường xem như sinh
viên không đi thực tập tốt nghiệp.
8
4. Quy định về công tác chuẩn bị
trước khi đến cơ quan, đơn vị thực tập.
* Sinh viên phải chuẩn bị hồ sơ gồm:
1. Đề cương thực tập tốt nghiệp: phải được giảng viên
hướng dẫn và Khoa thông qua. Và phải viết theo mẫu quy
định của Trường.
2. Giấy giới thiệu thực tập của Trường do Trưởng phòng
Đào tạo ký.
3. Phiếu đánh giá kết quả thực tập tốt nghiệp dành cho
cơ quan tiếp nhận.
* Thời gian hoàn thành hồ sơ: Ít nhất 03 ngày trước khi
bắt đầu đợt thực tập.
9
5. Quy định về chế độ báo cáo
- Thường xuyên liên hệ với giảng viên hướng dẫn để thực
hiện chế độ báo cáo tình hình thực tập.
- Lập Đề cương thực tập gửi giảng viên hướng dẫn thực
tập của Trường ký duyệt, thông qua. Căn cứ vào đề cương
để làm cơ sở sinh viên tiến hành viết báo cáo chuyên đề
thực tập.
- Kết thúc đợt thực tập, sinh viên phải nộp về Khoa 01
cuốn Báo cáo thực tập có Phiếu đánh giá kết quả thực tập
tốt nghiệp của cơ quan tiếp nhận sinh viên thực tập theo
mẫu và đúng thời gian quy định.
10
6. Biểu mẫu liên quan
Đơn xin cấp Giấy giới thiệu
Giấy giới thiệu thực tập
Đề cương thực tập
Báo cáo thực tập
Sinh viên có thể download biểu mẫu tại địa chỉ
http://doc.viethanit.edu.vn
11
Chúc các bạn
thành công!
12