Rekreatsiooni trendid (2)

Download Report

Transcript Rekreatsiooni trendid (2)

AVALIK SEKTOR
REKREATSIOONIKORRALDAJANA
Jane Jakobson
Sihtasutus Tähtvere Puhkepark
11.10.2012
Mõisted ja seosed

Vaba aeg (free time, leisure time) – Rekreatsioon

Turism – Sport - Rekreatsioon – Serious leisure



Aktiivne puhkus, puhkemajandus, seiklusturism,
sporditurism, elamusturism, terviseturism jne
Avalik sektor tegeleb riigi valitsemise ja haldamisega,
selle rahvusliku julgeoleku ja sotsiaalse heaolu
kindlustamisega
Avaliku sektori organisatsioonid on ministeeriumid,
omavalitsused, nende all-asutused ja muud avalikõiguslikud institutsioonid
Rekreatsiooniteooria kujunemine



Turism ja vaba aja teooria sai alguse juba esimeste
olümpiamängude ajal
Rekreatsioon eraldi käsitlusena ilmneb seoses
tööstusrevolutsiooniga ja inimeste kolimisega
tööstuspiirkondadesse, tasulise puhkuse ja vaba aja
seadustamistega
Rekreatsioon algupäraselt (19.saj.) tähendab individuaalset
tervise ja tööjõu taastamist (recreation, restoration to
health)

1932 – rekreatsioon täidab hingelise tühimiku

1948 – rekreatsioon on kehaline nauding

1953 – rekreatsioon on kuvand õnnelikust inimesest
Rekreatsiooniteooria kujunemine (2)




1964 – rekreatsioon on isikliku heaolu allikas ja motivaator
rahulolu saavutamiseks
Järgneb arusaam rekreatsiooni ja ühiskonna seostest –
terve ja rahulolev inimene on kasulik ühiskonnale.
Rekreatsiooni ressursse peab juhtima, rekreatsiooni
motiveerima
Torkildsen (1999): Rekreatsioon on tegevus, mis toimub
vabal ajal kas individuaalselt või kollektiivis, on (tasuta,)
vaba ja meeldiv, tekitab vahetu emotsiooni ning omab
kohest mõju
Enam ei tegeleta rekreatsiooniga selleks, et taastada oma
tööjõudu, vaid tööd tehakse selleks, et oleks võimalik
tegeleda rekreatsiooniga. Rõhk on tervise hoidmisel
Rekreatsiooni trendid

Muutuv töörežiim – 24/7 töö = 24/7 avatud
rekreatsioonipaigad




Vaba aeg tööl ei ole ainult kohvipaus
Rekreatiivse tegevuse juures kasutatav varustus või
tegevuse harrastamise koht on sageli sissetulekute
demonstratsioon
Kuuluvus harrastajate gruppi vs individuaalne
rekreatsiooni tarbimine. Autoriteetide järgimine,
koostegemine
Iga päev sama (nt koeraga pargis jalutamine) vs kogu aeg
midagi uut (uute toodete ostmine, tegevuste vahetamine,
online meelelahutus)
Rekreatsiooni trendid (2)


Rahvastik vananeb ja samas aktiivne elu kestab veel 20-30 a
peale pensioni-iga
Perekonna tüüp on muutunud, paljud on üksikud,
üksikvanemad või lasteta paarid

Teenuseid tarbivad puudega ja erivajadustega inimesed

Tervisliku eluviisi trend – wellness kontseptsioon

“Rekreatsiooniteraapia” - seikluskasvatus, eneseületus,
ahhaa-moment

Töö vabatahtlikuna

Tasuta asjade projektipõhine ühiskond

ootused kodulähedase hea kvaliteedi ja pidevalt
avatud/hooldatud rekreatsioonipaikade suhtes
Rekreatsiooni trendid (3)

Tervisesport ja spordiüritused ei ole enam sotsiaalne
tegevus, vaid ka osa majandussektorist, olles töökohtade
looja ja omades kõrget majanduslikku mõju, sh:
spordiprogrammide teenuste, spordikaupade tootmise,
meelelahutuse, hariduse, reklaami, toitlustuse, ehitamise ja
turismi näol


Sh ka negatiivsed mõjud nagu
kinnisvaraspekulatsioon, hinnatõus, kohalike
ettevõtete tõrjutus, müratase, reostus jms
Viide rahvusvahelistele uuringutele asub
Kultuuriministeeriumi kodulehelt leitavas uuringus: “Eestis
toimuvate kultuuri- ja spordisündmuste regionaalse
majandusliku mõju hindamine ning analüüs”
Rekreatsiooni tarbimine





Rekreatsioonipaik peab olema piisavalt lähedal ja
kergesti kättesaadav
Tegevus, mida soovitakse harrastada, peab olema
jõukohane ja arusaadav, samas esitama väljakutse
Rekreatsioon ei ole üks kindel toode, vaid kombinatsioon
toodetest ja kogemustest, mis vastab inimeste erinevatele
vajadustele
Tarbijad ei ole alati kindlad oma isiklikele eelistustele,
eelistades koostegemise vormi ja seega ühiseid valikuid
Rekreatiivne toode üldjuhul ammendab ennast aja
jooksul ja soovitakse midagi uut
Universaalsed tervisespordi alad
Hoolimata pidevatest uute elamuste otsingutest, on
olemas läbi aegade kestvad tervisepordialad,
millega tegeletakse kodulähedase rekreatisooni
põhimõttel:

Jooksmine

Tervisekõnd, kepikõnd

Jalgrattasõit

Suusatamine

Ujumine

Rulluisutamine, rullsuusatamine
Milleks tegeleda oma tervisega?
Vastupidavustreeningu mõjud organismile (R. Jalak)
suureneb üldine töövõime
aitab unehäirete vastu
ennetab südame- ja
vereringehaigusi
parandab peaaju
verevarustust

tugevdab immuunsüsteemi

tagab korraliku taastumise
parandab
kontsentratsioonivõimet

tõstab psüühilist taluvust
parandab mäluomadusi

aitab langetada stressi
aitab ära hoida veenihaigusi,
sapikivide jm teket




aitab ära hoida
hirmutunnet
vähendab depressiooni
parandab sotsiaalset seisundit
Avaliku sektori roll





Olla see, kes vaatab ja planeerib tulevikku
Võimaldada inimestel oma tervise eest ise hoolitseda ja
seda propageerida (Haigekassa vs Tervisekassa)
Võimaldada ettevõtetel oma töötajate töövõime säilimise
eest hoolitseda (hetkel erisoodustusmaks üle 50%)
Tagada erinevate sektorite koostöö ja seeläbi sünergia,
säästev majandamine ning areng. Eesti suuremate
kultuuri- ja spordisündmuste regionaalne majanduslik
mõju on iga euro kohta keskmiselt 4 eurot
Koondada ja vahendada informatsiooni
Avaliku sektori roll (2)




Kaitsta tarbijaid teenustele ja toodetele
kehtestatavate standardite, ohutus- ja
kvaliteedinõuetega
Tagada igaüheõiguse kehtivus
Kehtestada kutsestandardid ja koolitada
oskustööjõudu
Kasutades rekreatsiooni võimalusi, ennetada
“hukkaläinud noorte” osakaalu kasvu läbi
noorsootöö ja haridusprogrammide, aga ka
koostöös noorsoopolitseiga
Avaliku sektori roll (3)




Võimaldada kasutajatele linnaruumis
turvalised, hooldatud, universaalsed ja avatud
rekreatsioonipaigad ning ürituste
korraldajatele ja teenusepakkujatele vajalik
infrastruktuur
Kehtestada üheselt arusaadavad reeglid
rekreatsioonipaikadele, vajadusel hajutada
kasutuskoormust
Rekreatsioonipaiga loomine ei ole ühekordne
tegevus
Kes vastutab? “Kasutamine omal vastutusel”?
Ürituste ja avaliku sektori
koostöömõjud
Positiivsed:
Negatiivsed
Piirkonna
rahvusvaheline
tunnustamine
Elitaarne sündmus on
tavaelanikule
kättesaamatu

Oskusteabe kasv
Üritus kasvab üle võimekuse
piiride

Koostöö paranemine




Ürituste hooaja
pikenemine
Ajutise tööhõive ja
majandusnäitajate kasv
Iseseisvate külastuste
Ürituse kasutamine
ebapopulaarsete otsuste
õigustamiseks
Üritust seostatakse parteilise
tegevusega, mistõttu peale
valimisi olukord ebakindel
Avalikud rekreatsioonipaigad

Terviserajad, tervisespordi harrastajate poolt kasutatavad
kergliiklusteed

Pargid ja rohealad (sh koolide, lasteaedade jne ümbruses)

Matkarajad

Tänavaspordi väljakud (rulapark, tänavakorvpall jne)

Mänguväljakud

Rannaväljakud

Avalikud madalseiklusrajad

Kelgumäed, suusarajad, uisuväljakud

Kalastuspaigad

Piknikupaigad
Reeglid rekreatsioonipaikadele


Rajatise asukoha reegel - catchment area – 20-30
minutit kodust/töölt. Rajatis peab asuma hästi
ligipääsetavas kohas nii ühiskondliku kui isikliku
transpordivahendiga
Rajatiste tiheduse reegel – USA Michigan (2006):




1 ujula iga 20 000 elaniku kohta või 3%-5%
rahvastikule samaaegseks kasutamiseks,
1 avatud spordipark (võrkpall, korvpall jms) iga
10 000 elaniku kohta
1 jooksurada iga 20 000 elaniku kohta
lastemänguväljakud vastavalt lapse vanusele 1-15
minuti kaugusel kodust (UK)
Reeglid rekreatsiooipaikadele (2)


Rajatise mahutavuse reegel – soovitused m2 vaba
liikumisruumi inimese kohta rannas, pargis,
spordiväljakul, terviserajal vm ning muud
tehnilised parameetrid
 Loodusrajal 3 inimest 50 m kohta
 Avalikul suusarajal kuni 5 inimest 50 m
kohta
Tegevuste kompleksi reegel - rajatis peaks
pakkuma paljusid tegevusalasid erinevatele
sihtgruppidele, et näiteks saatev lapsevanem saaks
seni midagi teha kuni laps on oma trennis
Reeglid rekreatsioonipaikadele (3)

Lisateenuste reegel









rattahoid
riietusruum
vahendite laenutus
venitussein, jõulinnak
wc, prügikastid
valgustus
läbimõeldud haljastus (ohtlike võsatihendike puudumine)
selged viidad ja arusaadavad kasutusreeglid
Lisavõimalused – spordikaupade, sh energiatoodete müük,
spordivahendite hooldus, toitlustus, saun jms, spetsiifiliste
spordikaupade laenutus
Tähtvere Puhkepark


2002.a loodud linnale kuuluv sihtasutus
Tingimuste loomine aktiivseks puhkamiseks ja
sportimiseks ning võimaluste loomine ürituste
korraldamiseks

Tartu laululava

Rulapark

Lastepark

Spordipark, sh 850 m rullirada, jooksurada ja Eesti
esimene ja ainuke BMX jalgrattakrossi rada

Dendropargi 3-5 km terviserajad
Tähtvere Puhkepark (2)


Talveteenused: tasuta kunstlumest suusarajad +
rajad looduslikul lumel ka mujal Tartus, uisuväljak
laulukaare all

Platsi ja ruumide rent, spordivahendite laenutus,
laste sünnipäevade korraldamine
Näiteid igapäevatööst

Rulluisuitaja kutsus jalgratturile politsei

Ajakirjanikust lapsevanem ähvardas skandaaliga kui
tema laps ei saanud lume puudusel kelgutada mäel,
mille peal silt Kelgumägi

Turvavarustus puudub, aga kukkudes on rada halb (kes
vastutab?)
Reeglid rekreatsioonipaiga kasutajale

Rajal liikumine päripäeva

Aeglasemad paremas servas ühtlasel trajektooril

Möödujad ja edasijõudnud vasemas servas



Turvavarustuse kasutamine tagab sinu ja teiste
sportijate turvalisuse
Tutvu enne rajale minekut kodukorra ja
rajaskeemiga
Veendu raja turvalisuses, nt pärast vihma- või
lumesadu kas on hake rullirajal või sula muutnud
raja jäiseks
Lõpetuseks





Eesti terviseradade näitel – kui uus rada on valminud, võetakse see
koheselt kasutusele
Ka Tartu linnas ootavad inimesed rohkem võimalusi turvaliseks ja
kiireks ühenduseks eri linnaosade vahel nii sportimiseks kui
liiklemiseks ning jõe kallas annab selleks eelise
Igal piirkonnal on oma eripära, eelised ja neid saab kasutada
avalike teenuste arendamiseks. Tartu on kultuuri- ja tervisespordilembene linn
Algatatud projektid saavad sageli eitava vastuse, kuna taotleja on
abikõlbmatu (avalik sektor) või asub abikõlbmatus piirkonnas
(Tartu linn) või “saab sport juba niigi palju“
Ettepanek uueks EL toetusperioodiks: palume võimalust kujundada
keskustest keskused, st rajada terviseradu ning muid avalikke
rekreatsioonipaikasid
Tänan ja
kohtumiseni homses õpitoas!