Læringsmodeller

Download Report

Transcript Læringsmodeller

Model oversigt
Tryk F5 og skift til næste slide – De røde
knapper vil sende dig direkte til det valgte.
Nederst på siden er en knap som hedder
“Menu” – tryk på den og du ryger tilbage til
oversigten.
God fornøjelse
Menu
Becks læringscirkel
Taksonomi oversigt
Reflektion
Prinds læringsrum
Scheins model
Hobels oversigt
Gleerups skoleoversigt
FIMME
Blooms taksonomi
Tønnesvang + Beck
Krathwohls taksonomi
Praksistrekanten
Solo taksonomi
Aktivitetsformer
Den didaktiske trekant
Dales lærerkompetencer
Didaktisk trekant + læringssyn
Didaktisk trekant +
læringssyn
Stoffet
Elevcentreret
Lærercentreret
Læringsorienteret position
indholdsorienteret position
Konstruktivistisk/ Kognitivistisk
læringsteorier
Praksislæring
Tilgang til undervisning
Eleven
Lærer & elev
Læreren
samspilsorienteret position
Socialkonstruktivistisk
læringsteori
Menu
Aktivitetsformer
E
Vejledende
E
E
Præsenterende
E
E
G
L
E
L
G
E
E
E
E
L
E
E
E
Samarbejdende
E
G
E
Menu
Taksonomi
Blooms taksonomi
 Viden
(opskrive, benævne, definere, kende,
huske)
 Forståelse
(forklare, udtrykke, beskrive, udpege)
 Anvendelse
(oversætte, anvende, bruge, demonstrere,
illustrere, praktisere, skitsere)
 Analyse
 Syntese
(analysere, differentiere, sammenligne,
kontrastere, relatere, eksaminere)
(sammensætte, planlægge, foreslå, designe,
konstruere, organisere)
 Vurdering
(vurdere, bedømme, graduere, udvælge,
estimere)
Menu
Taksonomi
Krathwohls taksonomi

Modtage

Reagere på


Værdsætte
Organisere værdier
(perception, observere, indse, lytte, være
opmærksom)
(praktisere, iagttage, bidrage, overveje,
udforske, vise, svare, fortælle)
(foretrække, muliggøre, føle, ønske,
acceptere)
(bedømme, udkrystallisere, vægte,
relatere)

Livssyn / personlighed (danne, beslutte, vælge, afgøre)
Bygger på graden af internalisering
Menu
Taksonomi
SOLO-taksonomien
 Ikke
struktureret
 Ensidigt
struktureret
 Flersidigt
 Rationelt
struktureret
(misforstå)
(identificere, udføre)
strukturere, beskrive, registrere, udregne,
kombinere)
(integrere, sammenligne, årsagsforklare,
analysere, relatere)
 Abstrakt
(opstille teorier, generalisere, generere
hypoteser, perspektivere)
Menu
Jørgen Gleerup
Mission
STX
HHX
HTX
Orienteret mod
universiteterne
Merkantil
tradition
Virkelighedssyn
Videnskabeligt
fokus
* Kan det
reflekteres?
Fokuseret på
udvikling
Markedsorienter * Kan det
et
sælges?
Teknologisk
orienteret
Fokuseret på det
tekniske
* Kan det
produceres?
Tidsorientering
”Ude af tid”
Fokus på
fremtiden – at
kunne følge
med tiden
Kan det
virkeliggøres ->
eksperimentere
nde tid
Rum –
vertikalt
(ledelse)
Indirekte
ledelse – første
blandt
ligemænd
Rum –
horisontalt
(samarbejde)
Individuel
konsensus – de
enkelte lærer
skal have frihed
Strategisk
ledelse
Strategisk
Legitim afstand konsensus –
mellem ledelse enighed om
målet
og
medarbejdere
Erfaringsbaseret
Praktisk
skoleform –
eksperimentel
ledelsen
konsensus
”tættere på”
Menu
Edgar Scheins model
Menu
Refleksion
Metaniveau
Handleforslaget
Refleksionen
Helhed
Den umiddelbart
foreliggende helhed
Del
Beskrivelsen
Objektniveau
Menu
Den didaktiske trekant
STOF
Læring
ELEV(ER)
Elev/lærer samspilsorienteret
LÆRER
Menu
Dale: Lærerkompetencer
K1 : Kundskabskompetence: Undervisningens
gennemførelse. (Asymmetrisk kommunikation)
 K2: Fagdidaktisk kompetence: Planlægning, forløb,
evaluering. Lærersamarbejde,- som er forudsætning for
skoleudvikling
 K3: Almendidaktisk kompetence: Teoretisk
begrundelse, refleksion og ny teori. Legitimering af valg.

Opdragelsesteori, etik, der pædagogisk integrerer K1, K2 og K3
K1
K2
K3
Menu
Praksistrekanten
refleksion
Praksis/
Handlinger
refleksion
Begrundelser - Teori
Værdigrundlaget - Etik
Menu
Tønnesvang + Beck
Udadrettethed
Kvalificering
Selvbestemmelse
(viden/kvalifikationer)
(værdier/følelser/engagement)
Faglig praksis – arbejdsformer
Opkvalificering af elevernes
evne til at engagere sig – danne
sig en mening
Kundskaber
Teknisk tilværelses
kompetence
Hvordan lærer jeg bedst? –
faglig selvreflektion
Indadrettethed
Metakognition
Selvreferentiel
tilværelseskompetence
Deltagelse
Politisk/etisk
tilværelseskompetence
Psykodynamik – hvilke følelser
er på spil og hvordan håndtere
jeg dem?
Selvindsigt
Fænomenlogisk
tilværelseskompetence
Menu
 Formål – Hvorfor?


Faglige mål
Kompetencemål
FIMME
(kognitive og affektive mål)
 Indhold – Hvad?


Kernestof og supplerende stof
Elevernes for-forståelse og erfaringer
(eksemplariske nøgleproblemer)
 Metode – Hvordan?

Arbejds- og undervisningsformer

Progression

Kompetencer
Socialform og aktivitetsform
Sekvensering og variation


(Læringsrum,
undervisningsprincipper)
(i mål, arbejdsformer, opgaver,
taksonomiske niveauer)
 Materiale – Hvilket?

vælges ud fra de ovennævnte overvejelser
Evaluering


Formativ
Summativ
Menu
Hobels oversigt
LÆRINGSRUM
SOCIALFORM
AKTIVITETSFORM
Tavleundervisning/
Undervisningsrum
(deduktiv)
Klassen
Forelæsning, lærer- og
elevoplæg med spørgsmål
Præsenterende
Information, demonstration,
formidling af fagligt stof og
faglige metoder
Værkstedsundervisning/
Træningsrum
Solo, par, gruppe
Individuelt arbejde,
summegruppe,
arbejdsgruppe
Præsenterende/
samarbejdende
Opgaveløsning. Træning af
faglige kompetencer
(deduktiv - induktiv)
Klassedialog/under Klassen/hold
visningsrum
Dialogisk undervisning –
(induktiv)
læreren som ordstyrer (?)
Gruppe- og
projektarbejde/
Studierum
(induktiv)
(Projekt)grupper
Kortere og længere
gruppearbejde.
Projektarbejde – evt. i
samspil
Samarbejdende
Diskussion om det faglige stof
Vejledende
Problemorienteret arbejde
Menu
Becks læringscirkel
Høj styring / Orden / deduktiv metode
Arbejde alene, øve sig indtil man kan,
Stille spørgsmål, lytte, koncentration om konkret opgave &
få ny ”viden” & tage noter finde sin egen måde at arb. m. stoffet
Samarbejde, kunne selv, håndtere Håndtere uenighed, problematisere,
arbejdsproces, håndtere tidsramme & diskutere & Ræsonnere
håndtere flere metoder/fag
Nærhed
Afstand
Foredrag, oplæg Undervisningsdiff.
& tavleundervisning & individuelt arbejde
Gruppearbejde & Klassesamtale
projektarbejde
Lav styring / Kaos / induktiv metode
Menu
Taksonomi
Taksonomier
Bloom
Krathwohl
Solo
Viden
Forståelse
Anvendelse
Analyse
Syntese
Vurdering
Modtage
Reagere på
Værdsætte
Organisere værdier
Livssyn /
personlighed
Bygger på graden
af internalisering
Ikke struktureret
Ensidigt
struktureret
Flersidigt
struktureret
Rationelt
Abstrakt
Menu
De tre læringsrum
Erik Prinds
Næste
De tre læringsrum
De tre læringsrums karakteristika
Undervisningsrummet
Træningsrummet
Studierummet
Aktivitet
Vidensformidling
Træning af stof
Projekt
Lærerrolle
Formidler/ Organisator
Træner/ stiller
skriftlige opgaver
Konsulent/ Eleverne
stiller opgaver
Elevrolle
Modtager
Lærling
Studerende
Organisering
Klasse
Individuelt/ gruppe
Individuelt/ gruppe
Formidling af nyt stof
Træning af
kompetencer
Håndtering af
komplekse sager/
fortage valg
Læringsmål
Menu