Kompleksowa obsługa działalności bieżącej dla

Download Report

Transcript Kompleksowa obsługa działalności bieżącej dla

1
Doradca: Milena Wasilewska
Tel.: 22 312 41 37, 667 898 594
E-mail: [email protected]
Kompleksowa obsługa
działalności bieżącej firmy
dla Partnerów Polskiej Izby Ochrony
Warszawa, dnia 02.08.2012r.
Kompleksowa obsługa działalności bieżącej
2
I. Obsługa podstawowej działalności bieżącej
•
Pakiety produktowe
W zależności od Państwa potrzeb oraz charakteru prowadzonej działalności, bank oferuje otwarcie i prowadzenie
rachunków rozliczeniowych w złotych i w walutach wymienialnych ( EUR, CHF, GBP, USD). Dodatkowo, proponujemy
różne rozwiązania pakietowe, stanowiące połączenie produktów i usług, dopasowanych w zależności od Państwa potrzeb.
Biznes Lider
•
•
•
•
•
•
•
przeznaczony dla Klientów rozpoczynających działalność gospodarczą lub Klientów, którzy potrzebują podstawowych
produktów i usług bankowych np.:
podmiotów, którzy nie są zobligowani do prowadzenia sprawozdawczości zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o
rachunkowości
osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą,
spółek cywilnych,
wolnych zawodów,
spółek z ograniczoną odpowiedzialnością o przychodzie rocznym netto za poprzedni rok obrotowy do 1,2 mln EUR,
wspólnot mieszkaniowych.
Biznes Lider Prestiż
•
•
•
•
przeznaczony dla Klientów potrzebujących kompleksowego zakresu produktowego i korzystnych warunków transakcyjnych
(złotowych i walutowych), produktów zaawansowanych i produktów negocjowanych:
spółek z ograniczoną odpowiedzialnością,
spółek prawa handlowego,
firm prowadzących sprawozdawczość zgodnie z ustawą o rachunkowości.
Kompleksowa obsługa działalności bieżącej
Adres Oddziału: Al. Niepodległości 119
02-585 Warszawa
Tel.: 22 312 41 37,
Tel. kom.: 667 898 594
Doradca: Milena Wasilewska
3
II. Zarządzanie płatnościami i rozliczeniami
A. Oferujemy Państwu szeroką gamę rozliczeń złotowych i zagranicznych:
Przelewy krajowe
Przelewy wysokokwotowe realizowane za pośrednictwem systemu SORBNET
Stałe zlecenia płatnicze
Polecenie zapłaty
Polecenia wypłaty za granicę
Polecenia wypłaty za granicę złożone przez Zleceniodawcę do realizacji przez Bank przed upływem godziny granicznej
(cut-off time) w dniu D, obsługiwane są w dniu złożenia dyspozycji (w tym samym dniu D) oraz otrzymują termin daty waluty (data
uznania środkami banku beneficjenta) zależny od:
a) waluty transferu,
b) formy dyspozycji (kanały elektroniczne, formularz papierowy).
Obecnie godzina graniczna zarówno dla zleceń otrzymywanych elektronicznie jak i papierowo ustalona jest na godzinę 12:30.
Zlecenia zagraniczne w walutach EUR, USD, CAD oraz PLN, kierowane do Banku za pośrednictwem kanałów elektronicznych, są
realizowane standardowo na termin daty waluty następnego dnia roboczego (D+1).
B. Karty płatnicze
Pragniemy Państwu zaproponować wydanie do rachunku dowolnej liczby kart debetowych MasterCard Business.
Posiadacz rachunku może ustalić dla poszczególnych kart indywidualne dzienne limity:
‒
gotówkowy (standardowy) – 10.000 zł;
‒
transakcyjny (standardowy) – 50.000 zł.
Mogą Państwo także skorzystać z oferty kart z odroczonym terminem płatności MasterCard Business.
W ofercie Banku BGŻ znajdują się karty typu:

MasterCard Business Silver – min. limit karty 500 zł; maks. – 25 000 zł;

MasterCard Business Gold – min. limit karty 20.000 zł; maks. – 50 000 zł;

MasterCard Business Executive – min. limit karty 50.000 zł; maks. – ustalany indywidualnie.
Kompleksowa obsługa działalności bieżącej
Adres Oddziału: Al. Niepodległości 119
02-585 Warszawa
Tel.: 22 312 41 37,
Tel. kom.: 667 898 594
Doradca: Milena Wasilewska
4
III. Obsługa gotówkowa
Operacje gotówkowe
Dzięki szerokiej sieci placówek Bank umożliwia swoim Klientom:

wypłaty w kasie oddziału Banku BGŻ;

wypłaty w formie zamkniętej dokonane w Oddziału Banku, sortowni zewnętrznych z możliwością skorzystania
z dodatkowej usługi konwojowania wartości pieniężnych;

wpłaty otwarte w oddziałach Banku BGŻ - uznanie rachunku następuje zaraz po dokonaniu przeliczenia
środków Klienta przez pracownika Banku;

wpłaty w formie zamkniętej, dokonane w kasie oddziału Banku lub do wrzutni nocnej;

wpłaty w formie zamkniętej, dokonane do sortowni zewnętrznych (możliwe w przypadku skorzystania z oferty
usługi konwojowania wartości pieniężnych.
Konwojowanie wartości pieniężnych
Usługa umożliwia Klientom bezpośredni odbiór i/lub dowóz wpłat gotówkowych w formie zamkniętej (spakowanych w tzw.
bezpieczną kopertę). Transport gotówki odbywa się pod ochroną, przez wyspecjalizowaną firmę z/do jednostki handlowej Klienta
bezpośrednio do/z oddziału Banku lub oddziału Banku wyposażonego we wrzutnie.
IV. Bankowość elektroniczna
Bankowość internetowa eBGŻ Firma
System umożliwia m.in.:

dokonywanie przelewów, w tym na rzecz ZUS i US;

dokonywanie importu zleceń płatniczych krajowych, zagranicznych, US i ZUS;

składanie zleceń stałych;

zakładanie korzystnie oprocentowanych lokat krótko i średnioterminowych;

eksport wyciągu w postaci pliku tekstowego w formacie MT940;

importowanie zleceń z programu zewnętrznego w kilku popularnych formatach;

składanie wniosków o udzielenie kredytu, wydanie karty płatniczej, otwarcie rachunku bankowego, itp.;

korzystanie z wielu funkcji dodatkowych, jak np.: powiadamianie o terminach płatności, terminach wygaśnięcia
lokat lub braku środków na rachunku bankowym;

autoryzację zleceń z dowolnego miejsca przy pomocy wielopoziomowego podpisu (w trakcie procesu wymagane
jest potwierdzenie dyspozycji przy użyciu tokena).
W celu zapoznania się ze szczegółową ofertą oraz wersją demonstracyjną systemu, zapraszamy Państwa na stronę www.bgz.pl.
Dyspozycje płatnicze, kierowane na rachunki w innych bankach mogą być realizowane za pośrednictwem systemu SORBNET.
Wysoki poziom bezpieczeństwa zapewniają:
szyfrowane kluczem sesyjnym połączenie z Bankiem;
gwarantowana kluczem elektronicznym integralność i autentyczność dyspozycji;
pobieranie zleceń za pomocą łącza szyfrowanego SQLNet;
automatyzacja przetwarzania danych;
programowa i sprzętowa izolacja komponentów systemu;
hasła i dostęp do danych.
Bankowość telefoniczna TeleBGŻ
System naszej bankowości telefonicznej umożliwia m.in. sprawdzenie stanu i historii rachunków bankowych, a także złożenie
dyspozycji realizacji zlecenia płatniczego lub zleceń stałych. Mogą Państwo wybrać pomoc konsultanta
lub automatyczny system obsługi (IVR), umożliwiający wydawanie dyspozycji za pomocą klawiszy telefonu 24 godziny
na dobę. Konsultanci TeleBGŻ są do Państwa dyspozycji codziennie, 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę. Aby skorzystać
z systemu bankowości telefonicznej, wystarczy wybrać jeden z numerów: 0 801 123 456 z telefonu stacjonarnego
lub (+48 22) 530 71 00 z telefonu komórkowego lub z zagranicy.
Kompleksowa obsługa działalności bieżącej
Adres Oddziału: Al. Niepodległości 119
02-585 Warszawa
Tel.: 22 312 41 37,
Tel. kom.: 667 898 594
Doradca: Milena Wasilewska
5
V. Zarządzanie należnościami
Identyfikacja płatnika IDEN
Usprawnienie procesu zarządzania przepływem należności - automatyczne identyfikowanie płatności przychodzących
Usługa IDEN polega na identyfikacji przez Bank, kierowanej na rachunek Klienta dużej liczby płatności, przetworzeniu oraz
przekazaniu do Klienta informacji o płatnościach (w formie plików) w celu automatycznego rozksięgowania i identyfikacji płatności
w systemie finansowo-księgowym (F-K) Klienta.
Usługa opiera się na wykorzystaniu formatu numeru rachunku bankowego (NRB). W strukturze numeru rachunku dedykowanego do
obsługi danego płatnika, Klient umieszcza dane niezbędne do jego identyfikacji.
Podstawową korzyścią usługi jest możliwość codziennego, automatycznego przyporządkowania otrzymywanych płatności do
należności obecnych w systemie F-K Klienta na podstawie wyodrębnionej części numeru rachunku bankowego przypisanego do
konkretnego płatnika Klienta. Zastosowanie tzw. rachunków wirtualnych, definiowanych indywidualnie dla każdego płatnika
umożliwia rozpoznawanie płatności.
Raport zawierający szczegóły dotyczące płatności jest udostępniony do trzech razy dziennie w wersji elektronicznej w formacie
gotowym do zaczytania do systemu F-K Firmy (opcjonalnie format tekstowy oparty na strukturze komunikatu Elixir bądź format
MT940).
Część procesu - kalkulacja należności za usługi, rozsyłanie faktur, windykacja należności - realizowana jest wewnątrz firmy.
Rozpoznanie i klasyfikacja płatności przychodzących jest realizowana przez Bank. Dla firmy wiąże się to z minimalizacją kosztów
manualnej obsługi.
Korzyści:
szybka i bezbłędna identyfikacja oraz kontrola i monitoring płatności
księgowanie środków jak też informacja o transakcjach do 3 razy dziennie
obniżenie kosztów – ograniczenie pracy związanej z manualnym weryfikowaniem otrzymanych płatności
niezawodność identyfikacji - kody stanowiące integralną część numeru rachunku w standardzie NRB pozwolą na wyeliminowanie
błędów podczas procesu uzgadniania płatności
elastyczność – struktura rachunku zapewnia szeroki zakres kodowania (maks. 12 cyfr) i nie wymaga informowania Banku
o wprowadzanych przez Firmę zmianach w kodyfikacji
efektywne zarządzanie - elektroniczna postać danych umożliwia generowanie różnych raportów, analiz, opracowywanie statystyk,
wspomagających proces zarządzania należnościami
prosty i czytelny wyciąg bankowy – dzięki księgowaniu zbiorczemu, wyciąg z rachunku głównego firmy zostaje „oczyszczony”
z dużej ilości pomniejszych wpłat
automatyzacja procesu przesyłania i odbierania informacji bankowej dzięki pełnej integracji systemu F-K Klienta z bankowym
serwisem wymiany danych
konfiguracja usługi pod konkretne potrzeby klienta
Opcjonalne warianty usługi IDEN
Dodatkowo, Bank BGŻ oferuje różne poziomy walidacji usługi IDEN. W podwyższonym poziomie walidacji usługa IDEN pozwala
na automatyczne powiązanie płatności przychodzących na rachunek bankowy z płatnościami oczekiwanymi przez Klienta, zarówno
w wypadku płatności prawidłowych, jak również płatności błędnych i nietypowych.
Pozwala to na wyeliminowanie częstych błędów przy identyfikacji płatności na przykład związanych z:
błędnym tytułem płatności, błędną kwotą, błędną nazwą beneficjenta płatności, czy też z trudnościami występującymi przy
identyfikacji płatności zbiorczych czy też częściowych.
Kompleksowa obsługa działalności bieżącej
Adres Oddziału: Al. Niepodległości 119
02-585 Warszawa
Tel.: 22 312 41 37,
Tel. kom.: 667 898 594
Doradca: Milena Wasilewska
6
IV. Zarządzanie płynnością – atrakcyjne lokowanie nadwyżek finansowych
Jeśli posiadają Państwo nadwyżki finansowe, nasz Bank prezentuje wyjątkową ofertę, która pozwoli Państwu zmaksymalizować
zyski ze środków finansowych. Proponujemy Państwu atrakcyjne oprocentowanie, minimum formalności oraz możliwość
negocjowania oprocentowania lokat.
Ponadto Bank oferuje szeroką gamą produktów lokujących nadwyżki Lokaty mogą być zakładane również poprzez kanały
elektroniczne: eBGŻ Firma, Home Banking, TeleBGŻ.
Poza tym mają Państwo możliwość negocjowania kursów walut podczas zakupu bądź sprzedaży waluty obcej w kwocie
podlegającej negocjacji według ustalonego kursu na datę waluty „dziś”, „jutro” bądź „spot”.
W zależności od potrzeb mogą Państwo wybrać:
Lokaty terminowe w złotych
 lokaty krótkoterminowe – przyjmowane na 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14 i 21 dni;
 lokaty średnioterminowe – przyjmowane na 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 i 24 miesiące;
 za pośrednictwem IVR lokaty zakładane są na następujące okresy umowne: 7, 14 i 21 dni oraz 1, 3, 6, 9
i 12 miesięcy;
 lokaty progresywne – zakładane są na okresy do 12 miesięcy z możliwością likwidacji w dowolnym terminie lub przedłużenia na
kolejny taki sam okres.
Lokaty terminowe w walutach wymienialnych – przyjmowane na 7, 14, 21 dni i 1, 2, 3, 6, 9 i 12 miesięcy,
Lokaty negocjowane – zawierane w złotych lub walutach wymienialnych, z elastycznymi terminami od 1 dnia
do 1 roku; minimalna kwota lokaty 50 tys. zł;
Automatyczną lokatę overnight w PLN, USD i EUR – wygodne rozwiązanie pozwalające na koniec dnia operacyjnego
przeksięgować środki z rachunku rozliczeniowego na rachunek lokaty. Po upływie lokaty, na początek dnia operacyjnego, kwota
lokaty wraz z naliczonymi odsetkami przekazywana jest na rachunek rozliczeniowy. Produkt ten umożliwia Państwu stały dostęp do
środków pieniężnych oraz możliwość dostosowania terminów tworzenia lokaty i kwoty wymaganych środków. Minimalna kwota
lokaty wynosi 50 tys. PLN lub równowartość tej kwoty w walutach wymienialnych. Lokata overnight zakładana w dni poprzedzające
dni wolne od pracy ma charakter lokaty weekendowej.
Lokaty progresywne – mogą być założone na 12 miesięcy z możliwością likwidacji w dowolnym terminie
lub przedłużenia na kolejny okres. Umowa zawierana jest na okres jednego miesiąca lub jego wielokrotności,
jednak nie dłużej niż 12 miesięcy z możliwością automatycznego przedłużenia.
Kompleksowa obsługa działalności bieżącej
Adres Oddziału: Al. Niepodległości 119
02-585 Warszawa
Tel.: 22 312 41 37,
Tel. kom.: 667 898 594
Doradca: Milena Wasilewska
7
Warunki cenowe proponowane przez Bank BGŻ S.A.
dla Pakietu Biznes Lider Prestiż
W ramach współpracy proponujemy także różnego rodzaju produkty kredytowe,
leasingowe, walutowe. Warunki będą ustalane indywidualnie do każdej transakcji.
Lp.
Tytuł opłaty lub prowizji
Proponowane warunki
Prowadzenie pakietu – opłata miesięczna
49 zł.
1.
(w tym 4 rachunki pomocnicze w PLN)
2.
Prowadzenie rachunku walutowego – pobierana od każdego rachunku
(opłata miesięczna)
3.
Otwarcie i prowadzenie rachunku automatycznej lokaty O/N
4.
0 zł.
Wpłaty gotówkowe na rachunki bankowe prowadzone przez oddziały BGŻ
S.A.
- w formie otwartej, w złotych
5.
Wypłata gotówkowa w formie otwartej z rachunku bankowego
prowadzonego w BGŻ S.A. w wysokości niewymagającej wcześniejszego
awizowania wypłaty
6.
Udostępnienie bankowości internetowej eBGŻ Firma
7.
Używanie tokena (szt.3)
8.
Realizacja przelewu na rachunek bankowy za pośrednictwem eBGŻ
prowadzony przez inny bank w złotych
9.
Wydanie kart y debetowej (trzech)
0 zł.
0,2% min. 5zł.
0,2% min. 5zł.
0 zł.
0 zł.
0,50zł.
0 zł.
Opłaty i prowizje nie określone w tabeli pozostają zgodne z obowiązującą w Banku BGŻ Tabelą opłat i prowizji.
Pomoc w bieżącej obsłudze jak również wszelkich informacji będzie udzielał Państwu
indywidualny, dedykowany Doradca, który zawsze będzie służył pomocą.
Kompleksowa obsługa działalności bieżącej
Adres Oddziału: Al. Niepodległości 119
02-585 Warszawa
Tel.: 22 312 41 37,
Tel. kom.: 667 898 594
Doradca: Milena Wasilewska
8
Warunki cenowe proponowane przez Bank BGŻ S.A.
dla Pakietu Biznes Lider
W ramach współpracy proponujemy także różnego rodzaju produkty kredytowe,
leasingowe, walutowe. Warunki będą ustalane indywidualnie do każdej transakcji.
Lp.
Tytuł opłaty lub prowizji
Proponowane warunki
Prowadzenie pakietu – opłata miesięczna
0 zł.
1.
(w tym 1 rachunek pomocniczy w PLN)
2.
Wpłaty gotówkowe na rachunki bankowe prowadzone przez oddziały BGŻ
S.A.
- w formie otwartej, w złotych
0 zł
3.
Wypłata gotówkowa w formie otwartej z rachunku bankowego
prowadzonego w BGŻ S.A. w wysokości niewymagającej wcześniejszego
awizowania wypłaty
0 zł.
4.
Udostępnienie bankowości internetowej eBGŻ Firma
0 zł.
5.
Używanie tokena (szt.2)
6.
Realizacja przelewu na rachunek bankowy za pośrednictwem eBGŻ
prowadzony przez inny bank w złotych
7.
Wydanie kart y debetowej (jednej)
0 zł.
0,50zł.
0 zł.
Opłaty i prowizje nie określone w tabeli pozostają zgodne z obowiązującą w Banku BGŻ Tabelą opłat i prowizji.
Pomoc w bieżącej obsłudze jak również wszelkich informacji będzie udzielał Państwu
indywidualny, dedykowany Doradca, który zawsze będzie służył pomocą.
Kompleksowa obsługa działalności bieżącej
Adres Oddziału: Al. Niepodległości 119
02-585 Warszawa
Tel.: 22 312 41 37,
Tel. kom.: 667 898 594
Doradca: Milena Wasilewska