Ohälsotal Norra Hisingen

Download Report

Transcript Ohälsotal Norra Hisingen

Norra Hisingen
Primärområdena i Norra Hisingen
Folkmängd 2010
Kärra
10 477
Tuve
9 020
Skälltorp
8 388
Backa
7 504
Brunnsbo
6 229
Skogome
2 486
Säve
2 151
Rödbo
Norra Hisingen
876
46 750
Bostäder Norra Hisingen
Bostäder Norra Hisingen
Småhus
Bostadsrätt
Hyresrätt
Backa
Brunnsbo
Kärra
Rödbo
Skogome
Skälltorp
Säve
Tuve
Norra Hisingen
Göteborg
0%
38%
21%
35%
25%
20%
40%
26%
54%
60%
80%
100%
Bostadsbyggande Norra Hisingen, 2000 - 2010
Antal färdigställda lägenheter i nybyggda hus
500
458
440
450
400
350
300
250
200
134
150
100
50
90
69
62
38
22
0
Backa
Brunnsbo
Kärra
Rödbo
Skogome
Skälltorp
Säve
Tuve
Åldersfördelning Norra Hisingen 2010
Varje åldersgrupps andel (%) av befolkningen
2,5
2,0
Andel (%)
Göteborg
Norra Hisingen
1,5
1,0
0,5
0,0
0
10
20
30
40
50
Ålder
60
70
80
90
100
Befolkningsutveckling Norra Hisingen , 2000 - 2010
Folkökningen och dess beståndsdelar födelsenettot (födda – döda) och flyttnettot
(inflyttning – utflyttning)
600
Födelsenetto
Flyttnetto
Folkökning
500
400
300
200
100
0
-100
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Befolkningsprognos Norra Hisingen , barn och unga
7000
6000
6-15 år
5000
4000
3000
1-5 år
2000
16-18 år
1000
1985
1990
1995
2000
2005
2010
0
2015
Antal i förskole-, skol-, och
gymnasieåldrarna 1985 – 2010
samt, streckat, prognos till 2015
Befolkningsprognos primärområden
Antal 1-5 åringar per primärområde år 2010 och prognos år 2015
2010
2015
900
800
820
841
700
600
575
594
500
492
400
483
440
427
409
364
300
220 237
200
177
100
123
54
54
0
Backa
Brunnsbo
Kärra
Rödbo
Skogome
Skälltorp
Säve
Tuve
Befolkningsprognos primärområden
Antal 6-15 åringar per primärområde år 2010 och prognos år 2015
2010
2015
1800
1600
1480
1400
1559
1200
1079
1000
984
800
836
883
600
759
591
671
661
400
269
200
351
281 314
119 115
0
Backa
Brunnsbo
Kärra
Rödbo
Skogome
Skälltorp
Säve
Tuve
Befolkningsprognos Norra Hisingen, äldre
6000
5000
4000
65-74 år
3000
75-84 år
2000
1000
85- år
1985
1990
1995
2000
2005
2010
0
2015
Antal i åldrarna 65-74 år, 75-84
år och 85+ år 1985 – 2010 samt,
streckat, prognos till 2015
Befolkningsprognos primärområden
Antal 75-84 åringar per primärområde år 2010 och prognos år 2015
2010
2015
700
664
600
597 600
537
500
589
557
400
300
348
365
358
338
200
155 164
100
31
103 113
29
0
Backa
Brunnsbo
Kärra
Rödbo
Skogome
Skälltorp
Säve
Tuve
Befolkningsprognos primärområden
Antal 85+ åringar per primärområde år 2010 och prognos år 2015
2010
2015
350
300
301
288
261
250
233
200
210
204
175
164
150
132
100
95
116
99
50
10
7
26
25
0
Backa
Brunnsbo
Kärra
Rödbo
Skogome
Skälltorp
Säve
Tuve
Utländsk bakgrund Norra Hisingen 2010
Andel (%) födda utomlands eller födda i Sverige med båda föräldrarna födda utomlands
Norra Hisingen - 31,3
60
50
40
30
47,9
20
38,5
38,3
30,4
19,7
19,2
10
10,8
9,9
0
Backa
Brunnsbo
Kärra
Rödbo
Skogome
Skälltorp
Säve
Tuve
Förvärvsfrekvens (%) Norra Hisingen 2009, 25-64 år
Backa
67,2
Brunnsbo
69,0
Kärra
84,8
Rödbo
85,9
Skogome
86,8
Skälltorp
72,7
Säve
85,5
Tuve
77,2
Norra Hisingen
76,4
0
20
40
60
80
100
Förvärvsfrekvens (%) Norra Hisingen 2009, 25-64 år
Kvinnor
Män
65,1
67,4
69,3
Brunnsbo
70,6
Kärra
86,0
86,2
Rödbo
85,7
86,0
Skogome
87,6
83,5
Skälltorp
71,2
80
74,1
Säve
84,6
100
Backa
74,3
Tuve
74,7
Norra Hisingen
60
40
20
0
86,2
80,1
78,1
0
20
40
60
80
100
Inkomstfördelning Norra Hisingen 2009, 20-64 år
- 134tkr
134tkr - 318tkr
318tkr -
Backa
Brunnsbo
Kärra
Rödbo
Skogome
Skälltorp
Säve
Tuve
Norra Hisingen
Göteborg
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Arbetslöshet Norra Hisingen, utveckling över tid
Andel (%) 18-64 som var arbetslösa i oktober, 2004 – 2010
9,0
8,0
7,0
6,0
5,0
4,0
3,0
2,0
Norra Hisingen
Göteborg
1,0
0,0
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Arbetslöshet Norra Hisingen
Andel (%) 18 – 64 år som var arbetslösa i oktober 2010
Norra Hisingen - 7,5
12
10
8
6
10,4
8,9
9,3
4
7,1
2
4,9
4,6
4,7
Kärra
Rödbo
Skogome
4,0
0
Backa
Brunnsbo
Skälltorp
Säve
Tuve
Ungdomsarbetslöshet Norra Hisingen
Andel (%) 18 – 24 år som var arbetslösa i oktober 2010
Norra Hisingen - 11,3
16
14
12
10
8
14,3
6
11,5
12,4
11,9
11,9
11,3
10,0
7,9
4
2
0
Backa
Brunnsbo
Kärra
Rödbo
Skogome
Skälltorp
Säve
Tuve
Försörjningsstöd Norra Hisingen
Andel (%) familjer som vid något tillfälle under 2009 mottog försörjningsstöd
Norra Hisingen - 5,2
12
10
8
6
9,9
4
7,5
5,1
4,9
2
2,8
1,5
2,1
1,3
0
Backa
Brunnsbo
Kärra
Rödbo
Skogome
Skälltorp
Säve
Tuve
Utbildningsnivå Norra Hisingen 2010, 25-64 år
Förgymnasial
Gymnasial
Eftergymnasial
Backa
Brunnsbo
Kärra
Rödbo
Skogome
Skälltorp
Säve
Tuve
Norra Hisingen
Göteborg
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Gymnasiebehörighet Norra Hisingen
Andel (%) gymnasiebehöriga av de som avslutade år 9 i grundskolan vt 2010
Norra Hisingen - 89,5
100
90
80
70
60
50
89,7
40
85,3
92,3
89,5
86,1
88,1
Skogome
Brunnsbo
Backa
76,9
92,1
30
20
10
0
Tuve
Säve
Kärra
Rödbo
Skälltorp
Ohälsotal Norra Hisingen 2010, 16-64 år
Backa
35
Brunnsbo
37
Kärra
26
Rödbo
27
Skogome
16
Skälltorp
37
Säve
22
Tuve
32
Norra Hisingen
32
0
20
40
Ohälsotal Norra Hisingen 2010, 16-64 år
Kvinnor
Män
Backa
42
29
Brunnsbo
43
32
Kärra
33
20
Rödbo
37
18
Skogome
16
17
Skälltorp
45
Säve
28
39
38
40
30
20
0
16
Tuve
25
Norra Hisingen
25
0
20
40