internet - prostriedok inovácie obsahu výučby fyziky

Download Report

Transcript internet - prostriedok inovácie obsahu výučby fyziky

INTERNET - PROSTRIEDOK
INOVÁCIE OBSAHU VÝUČBY
FYZIKY
Doktorand: RNDr. Monika Božiková
Školiteľ: prof. RNDr. Arpád Kecskés, CSc.
Obsah
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Úvod
Obľúbenosť predmetu fyzika
Ciele, metodika práce, projekt výskumu
Súčasný stav problematiky
IKT vo vyučovaní
Multimédiá vo vyučovacom procese
Grafická informácia
Internet vo vyučovacom procese
Vybrané formy a metódy vzdelávania využívajúce IKT
Výsledky výskumu
Web stránky
Záver
Prílohy
Zoznam použitej literatúry
2. Kapitola
Obľúbenosť predmetu fyzika
•
Prezentuje výsledky nášho prieskumu na ZŠ, u absolventov SŠ, gymnázií
a študentov univerzity.
•
Porovnanie s výsledkami výskumov uskutočnených ŠPÚ v Bratislave a
výsledkami výskumov v Poľsku a v Maďarsku.
•
Zhodnotenie výsledkov nášho prieskumu:
- Fyzika je stredne obľúbeným predmetom na ZŠ
- Fyzika je druhým najneobľúbenejším predmetom na SŠ
•
Otázky vyplývajúce z prieskumu:
- Kedy nastáva zmena postoja žiaka k predmetu Fyzika ?
- Prečo nastáva zmena postoja žiakov k Fyzike ?
3. Kapitola
Ciele, metodika práce, projekt výskumu
• 1.CIEĽ
Navrhnúť metódy využitia multimediálnej
techniky, ktoré umožnia spôsobom prijateľným pre
študentov prezentovať vybrané témy učiva fyziky.
• 2.CIEĽ
Vytvoriť súbor interaktívnych www stránok, ktoré
umožnia prijateľne prezentovať obsah vybraných tém
učiva fyziky. ( napríklad pojmu energia )
• 3.CIEĽ
Zistiť ako využívanie Internetu a multimédií v rámci
získavania fyzikálnych poznatkov mení postoj študentov
k fyzike.
3. Kapitola
Ciele, metodika práce, projekt výskumu
•
Vzhľadom k navrhovaným cieľom sme prijali nasledovné hypotézy:
• H1
Využívanie multimédií na prezentáciu učiva fyziky predstavuje pre
študentov prijateľnejšiu formu prezentácie učiva fyziky.
• H2
Zmena spôsobu prezentácie učiva fyziky prostredníctvom web
stránok pozitívne mení postoj študentov k fyzike (zvyšuje obľúbenosť
predmetu fyzika).
• H3
Žiaci majú záujem o “alternatívne témy” týkajúce sa prakticky
využiteľných vedomostí.
• H4
Zaradenie “alternatívnych tém” do učiva fyziky pôsobí pozitívne na
úspešnosť absolvovania predmetu.
• H5
Využívanie Internetu a multimédií pri príprave študentov na
vyučovanie pôsobí pozitívne na úspešnosť absolvovania predmetu
fyzika.
3. Kapitola
Ciele, metodika práce, projekt výskumu
•
Na splnenie uvedených cieľov práce a overenie hypotéz sme zvolili:
• Empirické metódy ( dotazníková metóda )
• Analýza odbornej a didaktickej literatúry
• Analýza dostupných www stránok
• Analýza možností využitia multimediálnej techniky
• Analýza produktov študentskej činnosti
4. Kapitola
Súčasný stav problematiky
• IKT v západnej Európe ( EENet, CMA, ... )
• IKT na Slovensku ( Milénium, Infovek )
5. Kapitola
Informačné a komunikačné technológie
vo vyučovaní
• Pojem informačných a komonikačných technológií
• Pojem informačná gramotnosť
• Zavádzanie IKT do predmetov a koncepcie zavádzania
• Požiadavky na učiteľa a potreby učiteľa súvisiace s IKT
• Význam IKT vo vyučovacích predmetoch
• Ciele používania IKT v predmetoch
• Prínos IKT pre proces učenia
6. Kapitola
Multimédiá vo vyučovacom procese
• Ineteraktívne vyučovanie
- Prečo musia byť triedy interaktívne ?
- Čo sa považuje za nesprávne na tradičnom vyučovaní ?
- Aké typy multimédií môžu byť použité v triedach ?
• Multimédiá ako efektívny spôsob výučby
7. Kapitola
Grafická informácia
• Význam grafickej informácie v edukačnom procese
- Grafická informácia v prírodovedných predmetoch
- Psychologicko - pedagogický význam grafickej informácie
• Grafická informácia on-line
8. Kapitola
Internet vo vyučovacom procese
•
Možnosti spracovania informácií na Internete
•
Kategórie využitia Internetu
•
Možnosti využitia Internetu vo vyučovaní
•
Porovnanie výhod a nevýhod klasických a moderných metód výučby
9. Kapitola
Vybrané formy a metódy vzdelávania
využívajúce IKT
•
Dištančné vzdelávanie:
- Využitie Internetu v dištančnom vzdelávaní
- Podmienky pre dištančné vzdelávanie
- Výhody dištančného vzdelávania
•
E - learning:
- Fázy multimediálneho e - learningového kurzu
- Vzťah e - learningu a klasickej výučby
- Výhody e - learningu
10. Kapitola
Výsledky výskumu
10. Kapitola
Výsledky 2. dotazníka
Počet respondentov: 110 študentov (t.j. 5 študijných skupín MF), 2 ženy, 108 mužov
Používanie PC
Hodnotenie
predmetu
Hodnotenie
zaujímavý
Hodnotenie
nezaujímavý
a
b
PC 0%
20
Pokusy 12,3%
40
Aplikácie 8,5%
Príklady 79,2%
60
PC 43%
80
Pokusy 24,7%
Aplikácie 28,5%
Príklady 3,8%
100
Áno 7,3 %
Nie 92,7 %
•
0
3.otázka
4.otázka
6a. Otázka
6b. Otázka
c
d
10. Kapitola
Výsledky 2. dotazníka
Ppoužívať PC ?
Čo by mali obsahovať
prezentácie?
Ovládanie práce
s PC
Neovláda PC 1,8%
Testy 25,1%
Príklady 26,2%
Lab. cvic. 30,4%
Ovláda PC 98,2%
20
Teória 18,3%
40
Nie 1,8%
60
Niekedy 61,6%
80
Vždy 36,6%
100
0
7.otázka
8.otázka
9.otázka
a
b
c
d
10. Kapitola
Výsledky 2. dotazníka
Čo vedia študenti používať ?
100
Iné 13,7%
Tvorba www 2,5%
20
Excel 11,6%
40
Word 95,2%
60
Power Point 6,4%
a1
80
a2
a3
a4
b
c
d
0
10. Otázka
10. Kapitola
Výsledky 2. dotazníka
•
Dotazníkom č.2 sme overovali platnosť hypotézy H1 u študentov, ktorým bola iba ponúknutá
možnosť učiť sa prostredníctvom PC.
•
Výsledky dotazníka č.2 potvrdili platnosť hypotézy H1.
•
Hypotéza H1 bola štatisticky testovaná (programom Statgraphics 5.0). Bol použitý
jednovýberový parametrický t- test, testovanie bolo realizované na hladine významnosti 0,05.
•
Z výsledkov štatistického testovania vyplynulo s 95% pravdepodobnosťou, že používanie PC a
multimédií na prezentáciu učiva fyziky predstavuje pre študentov, ktorí ich nemali možnosť
používať prijateľnejšiu formu prezentácie učiva fyziky.
•
Závery dotazníka: Pre študentov je fyzika nezaujímavým predmetom, zaujíma ich však práca s
PC, ktorú väčšina z nich ovláda.
•
Predpoklad vyplývajúci z dotazníka: Zmenou formy prezentácie učiva fyziky zvýšime záujem
študentov o fyziku.
10. Kapitola
Výsledky 3. dotazníka
•
Počet respondentov: 110 študentov (t.j. 5 študijných skupín MF), 2 ženy, 108 mužov
Výber predmetov:
40
35,4%
31,1%
25,4%
30
0
biológia
chém ia
20
10
cudzí jazyk
m atem atika
5,9%
1,4%
0,8%
fyzika
inform atika
10. Kapitola
Výsledky 3. dotazníka
Hodnotenie
používania PC
Hodnotenie
predmetu
Čo zaujalo ?
Používanie
www
60
40
20
Pozitívne 76,8%
80
PC 48,8%
Experimenty 24,1%
100
a
b
c
d
0
3. Otázka
4. Otázka
5. Otázka
6. Otázka
10. Kapitola
Výsledky 3. dotazníka
Www
pomohli
pri...
Hodnotenie
e-mail
konzultacii
Požadované
zmeny vo
vyučovaní
Zlepšenie
PC
gramotnosti
7. Otázka
Spôsob 0,9%
Obsah 9 1,1%
Rozsah 67,3%
Negatívne 1,8%
8. Otázka
9. Otázka
b
c
Áno 79,1%
Nie 20,9%
0
Pozitívne 98,2%
20
Prakt. apl. 0%
40
a
Teória 32%
60
Lab. cvičenia 82,6%
80
Riešenie príkladov 94,9%
100
10. Otázka
d
10. Kapitola
Výsledky 3. dotazníka
•
Dotazníkom č.3 sme overovali platnosť hypotézy H1a H2 u študentov, ktorí mali
možnosť využívať IKT pri učení sa fyziky.
•
Výsledky dotazníka č.3 potvrdili platnosť hypotéz H1 a H2, ktoré boli testované i
štatisticky pomocou jednovýberového t-testu na hladine významnosti 0,05.
•
Z výsledkov štatistického testovania hypotéz vyplynulo z 95% pravdepodobnosťou, že
využívanie IKT na prezentáciu učiva fyziky predstavuje pre študentov, ktorí mali
možnosť využívať IKT prijateľnejšiu formu prezentácie učiva fyziky.
•
Závery dotazníka: Ak študenti majú možnosť pri učení sa fyziky či už doma, alebo v
škole používať PC a dostupné IKT, tak radi túto možnosť využívajú, fyzika sa tak pre
nich stáva prijateľnejšou a rozvíja sa ich počítačová gramotnosť.
•
Predpoklad vyplývajúci z dotazníka: Z výsledkov vyplynulo, že pre študentov nie je
rozhodujúci iba spôsob prezentácie, ale i obsah prezentácie.
10. Kapitola
Výsledky 4. dotazníka
•
Počet respondentov 88 (4 študijné skupiny MF SPU),1 žena, 87 mužov
Pojem
energia
Pojem
ekofyzika
Pojem OZE
Výber
tém
70%
2. Otázka
3. Otázka
4.Otázka
Klasické 41%
Alternatívne 59%
0%
a
Vietor 9%
Biomasa 4%
Voda 26%
10%
Iné 4%
20%
Jadrová 36%
30%
Elektrická 38%
Výroba en. 22%
40%
Slnko 61%
50%
Fyzika+ ekológia 57%
60%
5. Otázka
b
c
d
50%
40%
30%
20%
10%
0%
6a. Otázka
6b. Otázka
7. Otázka
Technika 18%
Výpočty 17%
Využitie 38%
Princíp 27%
Výber tém
OZE
Biomasa 11%
Vietor 12%
Voda 24%
Dôvody
výberu
Slnko 53%
Iné 10%
Viac prakt. vedom. 42%
Výber
alt. tém
Menej matematiky 48%
Biofizika 7%
AF 18%
FVM 16%
Obnovitelne zdroje.en. 59%
10. Kapitola
Výsledky 4. dotazníka
Čo zaujíma
študentov na
téme ?
60%
8. Otázka
a
b
c
d
10. Kapitola
Výsledky 4. dotazníka
•
Dotazníkom č.4 sme overovali platnosť hypotézy H3, t.j. študenti majú záujem o
„alternatívne témy“ týkajúce sa prakticky využiteľných vedomostí.
•
Výsledky dotazníka č.3 potvrdili platnosť hypotézy H3, ktorá bola testovaná i štatisticky
pomocou jednovýberového t-testu na hladine významnosti 0,05.
•
Z výsledkov štatistického testovania hypotéz vyplynulo z 95% pravdepodobnosťou, že
H3 platí.
•
Závery dotazníka: študenti nesprávne chápu pojem energie. Z „klasických tém“ je téma
energie pre študentov jednou z najzaujímavejších. Z tém o „obnoviteľných zdrojoch
energie“ je najväčší záujem o slnečnú energiu a vodnú energiu. Od zaradenia
„alternatívnych tém“ študenti očakávajú jednoduchší matematický aparát a viac
praktických aplikácií.
10. Kapitola
Vplyv zmien obsahu a formy prezentácie
učiva fyziky na študijné výsledky
Výber tém
Pôvodné témy
Témy týkajúce sa alternatívnych zdrojov
energie
12,8 %
87,2 %
Vplyv zmeny obsahu učiva na študijné výsledky
Pôvodný obsah učiva
Nový obsah učiva / zaradené témy
týkajúce sa alternatívnych zdrojov
energie /
Úspech
Neúspech
Úspech
Neúspech
21,7 %
78,3 %
76,5 %
23,5 %
10. Kapitola
Vplyv zmien obsahu a formy prezentácie
učiva fyziky na študijné výsledky
Výber alternatívnych tém
Slnečná energia
44 %
Vodná energia
36 %
Veterná energia
14,2 %
Energia biomasy
5,8 %
Zdroje, z ktorých žiaci čerpali pri domácej príprave
Literárne zdroje
13,1 %
Internet
71,8 %
Multimédiá
15,1 %
Forma spracovania domácej prípravy
Písomná forma
80 %
Disketa resp. CD rom
18 %
Www stránky
2%
10. Kapitola
Vplyv zmien obsahu a formy prezentácie
učiva fyziky na študijné výsledky
Využívanie Internetu pri príprave na vyučovanie
Využívali Internet
100 %
Nevyužívali Internet
0%
Vplyv využívania Internetu pri príprave na vyučovanie na študijné
výsledky
Vyučovanie a domáca príprava bez
Vyučovanie a domáca príprava
využitia Internetu
s využitím Internetu
Úspech
Neúspech
Úspech
Neúspech
21,7 %
78,3 %
91,2 %
8,8 %
10. Kapitola
Vplyv zmien obsahu a formy prezentácie
učiva fyziky na študijné výsledky
•
Výsledky prezentované v tejto kapitole potvrdili platnosť hypotézy H3 (Študenti majú
záujem o “alternatívne témy” týkajúce sa prakticky využiteľných vedomostí).
•
U študentov, ktorý mali reálnu možnosť výberu medzi “klasickými” a “alternatívnymi”
témami bola potvrdená platnosť hypotézy H4 (Zaradenie “ alternatívnych tém” do učiva
fyziky pôsobí pozitívne na úspešnosť absolvovania predmetu).
•
Zároveň bola potvrdená i platnosť hypotézy H5 (Využívanie Internetu a multimédií pri
príprave študentov na vyučovanie pôsobí pozitívne na úspešnosť absolvovania predmetu
fyzika).
•
Získané výsledky boli overené štatisticky pomocou štatistického testovania hypotéz.
Hypotézy H3, H4 a H5 boli testované pomocou jednovýberového parametrického t-testu
na hladine významnosti 0,05. Z výsledkov štatistických testov vyplynulo, že platia s
95% pravdepodobnosťou.
10. Kapitola
Výsledky 5. dotazníka
•
Respondenti - 65 študentov (3 študijné skupiny MF SPU)
Výber predmetov :
40
cudzí jazyk
30
20
40%
0
biológia
chém ia
13,9%
m atem atika
5,1%
10
38,8%
0,5%
1,7%
fyzika
inform atika
10. Kapitola
Výsledky 5. dotazníka
Hodnotenie
používania PC
Hodnotenie
predmetu
fyzika
Čo zaujalo na
fyzike ?
Používanie www
študentami
a
b
c
Nie 0%
Áno 100%
Výklad 16,7%
Pokusy 20,1%
Príklady 0%
PC 68,2%
Zaujímavý 61,6%
20
Negatívne 0%
40
Iné 12,2%
60
Pozitívne 87,8%
80
Nezaujím 37,3%
Zrušiť 1,1%
100
0
3. Otázka
4. Otázka
5. Otázka
6. Otázka
d
10. Kapitola
Výsledky 5. dotazníka
Www pomohli
študentom pri...
Hodnotenie e-mail
konzultácií
Študenti požadujú
zmeniť...
100
0
7. Otázka
8. Otázka
a
9. Otázka
b
Nič 97,4%
Spôsob 0%
Rozsah 17,3%
Obsah 5,1%
Negatívne 0%
Pozitívne 100%
Teórii 81,9%
20
Aplikácii 76,3%
40
Príkladoch 2%
60
Lab. cvičeniach 82,6%
80
c
d
10. Kapitola
Výsledky 5. dotazníka
•
Dotazníkom č.5 sme overovali platnosť hypotézy H1 týkajúcej sa vplyvu zmeny formy
prezentácie učiva fyziky u študentov, ktorí mali možnosť využívať IKT pri učení sa
fyziky a zároveň sme overovali hypotézu H2, týkajúcu sa zmeny postoja študentov k
fyzike.
•
Výsledky dotazníka č.5 potvrdili platnosť hypotéz H1 a H2, ktoré boli testované i
štatisticky pomocou jednovýberového t-testu na hladine významnosti 0,05.
•
Z výsledkov štatistického testovania hypotéz vyplynulo z 95% pravdepodobnosťou, že
hypotézy H1 a H2 platia.
•
Pre študentov, ktorí majú možnosť výberu z rôznych „alternatívnych tém“ učiva fyziky a
možnosť využívať PC a Internet ako i on-line komunikáciu s učiteľom je fyzika
zaujímavým a pomerne prítupným predmetom.
Závery
•
Z výsledkov prezentovaných v práci v súvislosti s realizáciou 1. cieľa vyplýva, že ak
študenti majú možnosť využívať materiály prijateľne spracované vo forme CD resp.
web stránok, tak túto možnosť v plnej miere využívajú a učivo fyziky sa tak pre nich
stáva prístupnejším.
•
V súlade s 2. cieľom boli vytvorené web stránky, ktoré prijateľne prezentujú obsah
vybraných tém učiva fyziky (klasických i alternatívnych).
•
3. cieľ práce: zistiť ako využívanie Internetua multimédií v rámci získavania
fyzikálnych poznatkov mení postoj študentov k fyzike bol realizovaný počas celého
výskumu. Z výsledkov možno konštatovať, že využívanie IKT pozitívne mení postoj
študentov k fyzike a výrazne pozitívne vplýva na úspešnosť absolvovania tohoto
predmetu.