Snímka 1

download report

Transcript Snímka 1

SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA BRATISLAVA
Materiálovotechnologická fakulta Trnava
Ústav výrobných technológií
Katedra tvárnenia
Súčasný stav, možnosti a perspektívy vedecko-výskumnej činnosti
a spolupráce v oblasti spracovania kovov a plastov
Súčasný stav
Personálne obsadenie
Zamestnanci
Meno, priezvisko, tituly
funkcia
Tittel Viktor, doc. Ing. CSc.
docent – vedúci katedry
Bača Jozef, prof. Ing.,CSc.
emeritný profesor
Bílik Jozef, doc. Ing., PhD.
docent – zástupca vedúceho katedry
Ulík Anton, doc. Ing. CSc.
docent
Kapustová Mária, doc. Ing. PhD. docent
Sobota Róbert, Ing.
Odborný asistent – tajomník katedry
Šugárová Jana, Ing. PhD.
Odborný asistent
Košťálová Miroslava, Ing.
Mečiar Svätopluk, Ing. PhD.
výskumný pracovník s VŠ – externá
doktorandka
výskumný pracovník s VŠ
Ölvecký Jozef
technik
Súčasný stav
Personálne obsadenie
Interní doktorandi
Meno, priezvisko
Zameranie
ročník
Ing. Martin Ridzoň
Bezšvové rúry, plasty
3
Ing. Jana Lišková
Výroba drôtu
3
Ing. Peter Kováč
Vlastnosti výtvarkov
2
Ing. Ľudmila Kršiaková
Automobilový priemysel
2
Ing. Peter Bútora
Plasty
1
Ing. Mariana Dobišová
Nanomateriály a technológie
1
Ing. Peter Zemko
Simulácie
1
Ing. Ľuboš Kravárik
Simulácie, tvárniteľnosť
1
Ing. Ľuboš Bernadič
Tvárniteľnosť
1
Ing. Marián Blaško
Plasty
1
Ing. Richard Svrbík
Kovanie
1
Súčasný stav
Personálne obsadenie
Externí doktorandi
Meno, priezvisko
Ing. Katarína Szeteiová
Ing. Miroslav Zelenay
Ing. Marek Partl
Ing. Andrej Ormis
Ing. Anton Tulala
Zameranie
Plasty
Výroba drôtu
Presné kovanie
Plasty
Výroba drôtu
ročník
5
2
2
1
1
Zameranie vedecko-výskumnej činnosti
Výskum tvárniteľnosti nových materiálov a výskum technológií tvárnenia nových
materiálov.
Výskum procesov vysokoparametrického tvárnenia.
Výskum procesov presného kovania za poloohrevu.
Výskum mechanického spevňovania povrchových vrstiev a integrity povrchov
s nadväznosťou na životnosť súčiastok a tvárniacich nástrojov.
Výskum simulácie procesov plošného a objemového tvárnenia.
Výskum procesov ťahania drôtu a procesov výroby bezšvových rúr.
Riešené projekty za posledných 5 rokov:
1. Grantová úloha VEGA 1/2105/05: Nitrooxidácia oceľových plechov a jej vplyv na
pevnostné charakteristiky výliskov. Doba riešenia 2005 - 2007.
2. Grantová úloha VEGA 1/2070/05: Nekonvenčné vysokoparametrické kovanie. Doba
riešenia 2005 – 2007
3. Katedra tvárnenia sa podieľala na riešení grantovej úlohy VEGA 731:
Štúdium, numerická simulácia, združené úlohy, meranie materiálových vlastností. Doba
riešenia: 2005 - 2007
4.Grantová úloha VEGA 1/3192/06: Riešenie nových trendov a ďalšieho rozvoja
technológie zápustkového kovania. Doba riešenia 2006 – 2008
5.Grantová úlohy KEGA 3/416/06: Zvýšenie adaptability a praktickej pripravenosti
absolventov študijného programu tvárnenie pre súčasnú prax.
Doba riešenia 2006 – 2008
6.Grantová úloha VEGA 1/0060/08: Numerická simulácia a experimentálna
verifikácia tvárniteľnosti laserovo zváraných prístrihov pre automobilový priemysel.
Doba riešenia 2008 - 2010
7.Grantová úloha VEGA 1/0218/09: Experimentálna a numerická analýza štruktúry
materiálu po plastickej deformácii. Doba riešenia 2009 - 2011
8. Katedra tvárnenia sa podieľa na riešení projektu APVV s Katedrou zvárania
s názvom: Výskum technológií spracovania moderných povrchovo upravených materiálov
pre potreby automobilového priemyslu. Doba riešenia 2009 - 2011
9. Spoluriešiteľ projektu EU: AUTOPLAST. Doba riešenia 2009 - 2011
Podané projekty (2009)
projekt VEGA so zameraním na kovanie,
projekt s podnikom AMV Nové Zámky so zameraním na tvárnenie nepevným prostredím,
projekt s podnikom Hanill Považská Bystrica so zameraním na plasty,
projekt s podnikom Mikon so zameraním na gumu a plasty.
Výučbové a výskumné laboratóriá katedry
laboratórium technológie tvárnenia,
laboratórium špeciálnych metód tvárnenia,
laboratórium výpočtovej techniky.
Spolupráca s podnikmi v poslednom období
Matador Automotive Vráble,
PPS Detva – stroje a zariadenia,
ŽP Železiarne Podbrezová – výroba bezšvových a švových rúr,
SACHS – Trnava - výroba spojok do automobilov,
Spolupráca s podnikmi v poslednom období
SACHS – Trnava - výroba spojok do automobilov,
Metalurg steel - Dubnica nad Váhom - výroba výkovkov,
Kováčňa – HKS Trnava - výroba výkovkov,
ŽĎAS, a.s. Ždár nad Sázavou - výroba tvárniacich strojov a výkovkov,
Bekaert Hlohovec, a. s. - výroba a spracovanie ťahaného drôtu,
Třinecké železárny - výroba hutných materiálov,
Härle Träd - Nitra - výroba a spracovanie ťahaného drôtu,
Slovarm a.s. Myjava - výroba armatúr,
TOMA - Trnava - výroba tvárniacich strojov a prídavných zariadení,
Pedrazzoli s. r. o. – Galanta - výroba ohýbačiek rúr,
Dierovňa Trnava - výroba dierovaných plechov,
PFS Brezová pod Bradlom - výroba pružín,
ELV Senec – výroba stĺpov a stožiarov osvetlenia,
AMV Nové Zámky – výroba váz, svietnikov a pod.
Možnosti katedry
Strojové vybavenie katedry
Excentrické lisy LEN25P, LEXN100
hydraulické tabuľové nožnice CNTA 2000/6,3
hydraulický ohraňovací lis CTO 80
trojvalcová zakružovačka plechov XZJM 1000/3
ručná ohýbačka plechov XK 2000/2-A
nožnice na profily NPM 10
hydraulicko-pneumatický buchar KHZ 2
vretenový lis F 160 a ručný vretenový lis
univerzálny kľukový lis LK 100
hydraulický lis HOCHSTEIN 23 a hydraulický vtlačovací lis CZR 600
ručný tvárniaci systém EISENKRAFT pre umelecké tvárnenie
vodorovné rázovky (kanóny) pre nastreľovanie R – 30 a K-100
ručný vstrekovací lis LINO
Prístrojové vybavenie katedry
zariadenie na meranie síl a deformácií s piezoelektrickými snímačmi od firmy Kiestler
zariadenia pre vykonávanie skúšok plasticity a tvárniteľnosti materiálov (trhací stroj EU 40
trhací stroj TIRA TEST s komorou pre vykonávanie skúšok pri znížených alebo zvýšených
teplotách
prístroj pre Erichsenovu skúšku), tvrdomer HPO 250
Scharpyho kladivo na skúšky vrubovej húževnatosti, dielenský mikroskop, dva
profilprojektory,
zariadenia pre ohrev a meranie teploty pri tvárnení (dve elektrické muflové pece,
pyrometer AMIR 7811-50, thermometer TESTO 945).
Programové vybavenie
CATIA V5, Mechanical Desktop,
simulačné programy SuperForge, SuperForm, DynaForm, Antares
Hlavné oblasti činnosti
pedagogická činnosť –inžinierske štúdium – garancia študijného programu Tvárnenie
–bakalárske štúdium – spolugarancia študijného programu Výrobné
technológie
–doktorandské štúdium – spolugarancia študijného programu
Strojárske technológie a materiály
vedecko –výskumná činnosť – základný výskum
–aplikovaný výskum
Ďalšie aktivity katedry
katedra je spoluorganizátorom medzinárodnej konferencie FORMING spolu s partnermi
z Poľska a Českej republiky
katedra je organizátorom seminára KOVANIE a ďalších špecializovaných seminárov
katedra poskytuje možnosť usporiadania školení a kurzov pre prax a školy pod názvom
Objemové tvárnenia a Plošné tvárnenie
katedra vyvíja aktivitu aj formou podnikateľskej činnosti zameranej na expertíznu,
poradenskú, vývojovú a výrobnú činnosť
významná je aj oblasť publikačnej činnosti v časopisoch a v zborníkoch ako aj formou
vydávania učebníc a skrípt
Názov témy: Jednoduchý vstrekovací nástroj na základe analýzy prúdenia „Nenewtonovských kvapalín“ termoplastov
Možnosti spolupráce
spolupráca v oblasti výskumu - výskum a vývoj v oblasti tvárnenia kovov a plastov
(doc. Náplava, doc. Bílik
- výskum a vývoj v oblasti výroby skiel
(sprostredkovane –
doc. Kubliha)
podávanie spoločných projektov
spolupráca vo vzdelávacom procese – riešenie bakalárskych prác, diplomových prác,
dizertačných prác, exkurzie, školenia, kurzy, semináre, odborné prednášky pre študentov
a zamestnancom, tvorba učebných pomôcok, modernizácia laboratórií a pod.,
spolupráca v oblasti poradenskej, expertíznej a podnikateľskej činnosti.
Dizertačné /doktorandské/ práce zamerané do oblasti plastov
Názov témy: Konštrukcia vstrekovacieho nástroja na základe analýzy a simulácie prúdenia
„Nenewtonovských kvapalín“ termoplastov
Názov témy: Návrh konštrukcie vstrekovacieho nástroja pre multikomponentné vstrekovanie
tavenín termoplastov
Diplomové práce zamerané do oblasti plastov
Názov témy: Hygienické aspekty aplikácie obalov na báze plastov
Názov témy: Využitie plastov v logistike
Bakalárske práce zamerané do oblasti plastov
Názov témy: Aplikácia plastov v osobných motorových vozidlách
Názov témy: Využitie polyuretánov v praxi
Názov témy: Aplikácia plastov v osobných motorových vozidlách
Názov témy: Vstrekovací nástroj pre multikomponentné vstrekovanie tavenín
Termoplastov
Názov témy: Jednoduchý vstrekovací nástroj na základe analýzy prúdenia
„Nenewtonovských kvapalín“ termoplastov
Perspektívy
vybudovanie laboratórií pre výskum, vývoj a spracovanie plastov
príprava nových študijných plánov – napr. Technológie spracovania plastov
príprava kvalifikovaných odborníkov pre oblasť spracovania plastov
návrh a konštrukcia foriem pre plasty s využitím počítačovej podpory
nové laboratóriá technológie tvárnenia so zameraním na CNC tvárniace stroje
a predvádzacie pracovisko
SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA BRATISLAVA
Materiálovotechnologická fakulta Trnava
Ústav výrobných technológií
Katedra tvárnenia
ĎAKUJEME ZA POZORNOSŤ
doc. Ing. Jozef Bílik, PhD.
[email protected]
Ing. Martin Ridzoň
martin.ridzon[email protected]
doc. Ing. Antonín Náplava, CSc.
Detašované pracovisko Nitra
[email protected]