Fredrik Dahlström, Lantmäteriet

download report

Transcript Fredrik Dahlström, Lantmäteriet

Hantering av transformationer från
SWEREF 99 till andra system
Linda Alm
Fredrik Dahlström
[email protected]
[email protected]
Linda Alm, Fredrik Dahlström, 2011-02-09 Helsingborg och 2011-02-10 Göteborg
Transformationer från SWEREF 99
SWEREF 99 lat long ellh
Transformation
SWEREF 99 TM
SWEREF 99 dd mm
RT 90
Lokala system
2015-04-08
2
RH 2000
RH 70
Lokala system
SWEREF 99 – projektionszoner
SWEREF 99 TM
Nationell projektion
• Medelmeridian: 15 00’
• Skalreduktionsfaktor:
k0=0,9996
• E-tillägg: 500 000 m
• N-tillägg: 0 m
SWEREF 99 dd mm
12 zoner för storskalig verksamhet
• Medelmeridianer
• Skalreduktionsfaktor:k0=1
12 00’
14 15’
• E-tillägg: 150 000 m
13 30’
15 45’
• N-tillägg: 0 m
15 00’
17 15’
16 30’
18 45’
18 00’
20 15’
21 45’
23 15’
2015-04-08
3
Transformation av plankoordinater
SWEREF 99  RT 90
• Direktprojektion + ev. restfelsmodell
SWEREF 99 lat long  RT 90 2,5 gon V
• Den äldre 7-parameterstransformationen
SWEREF 99 cart  RT 90 cart
• Korrektionsmodell SWEREF99RT90 ver. 3
SWEREF 99 lat long => RT 90 lat long
SWEREF 99  Kommunala/Lokala system
• RIX 95-samband, normalt Direktprojektion
+ ev. restfelsmodell
2015-04-08
4
Ger ett medelfel på
ca 0.07 m och ett
maxfel på ca 0.2 m.
Direktprojektion
Inpassningsförfarande där kartprojektionsparametrar
anpassas till passpunkter angivna i latitud/longitud resp.
plana x,y.
(,)Global
0
X0
Y0
k
2015-04-08
(x,y)Lokal
5
RIX 95-samband
Beräkningsmetod normalt: Direktprojektion, TM
Alternativa
metoder för
system som
är dåligt
orienterade
2015-04-08
TM+2DH
+
3DH+TM
+
6
Exempel Rix 95-samband
2015-04-08
7
Transformationskedja RIX 95
+ ev. restfelsmodell
GRID-modell
Lokalt system
Deformationsmodell
Korrektionsmodell
”Nära” lokalt
system
RIX 95-samband
SWEREF 99
lat/long
SWEREF 99 dd mm
SWEREF 99 TM
2015-04-08
(normalt Direktprojektion)
8
Höjdkorrektion vid GNSS-mätning
Jordyta
h
H
Geoid
N
Ellipsoid
2015-04-08
Höjdsamband:
H=h-N
9
SWEREF 99  RH 2000
För omvandling av ellipsoidhöjden i
SWEREF 99 till höjden över havet i
RH 2000 används geoidhöjder från
geoidmodellen SWEN08_RH2000.
• Baserad på geoidmodellen KTH08
• Sambandet är framtaget m.h.a. 1570
GNSS/avvägningsobservationer
• Innehåller landhöjningskorrektion (0.5 år)
• Restfelskorrigerad
2015-04-08
10
Ung. noggrannhet SWEN08_RH2000
Medelfelet har skattats till 10–15 mm
över hela Sverige inklusive Gotland.
I de allra högsta fjällen i nordväst och
till havs är dock medelfelet högre än så,
troligen runt 5–10 cm.
Höjdomvandling vid RTK-mätning:
Noggrannhet () i mätningen i SWEREF 99 (h): 20-25 mm
Noggrannhet () i SWEN08_RH2000 (N): 10-15 mm
Totalt (): 22-29 mm
2015-04-08
11
SWEREF 99  RH 70
För omvandling av ellipsoidhöjden i SWEREF 99 till
höjden över havet i RH 70 används geoidhöjder från
geoidmodellen SWEN08_RH70.
• Beräknad från huvudmodellen SWEN08_RH2000 genom att utnyttja
höjdsystemsskillnaden mellan RH 70 och RH 2000.
• Innehåller landhöjningskorrektion
• Restfelskorrigerad
• Jämförbar noggrannhet som SWEN08_RH2000 (gäller RHB 70)
2015-04-08
12
SWEREF 99  lokalt höjdsystem
Omvandling av höjden h över GRS 80-ellipsoiden i
SWEREF 99 till höjden H över havet i ett lokalt
höjdsystem utförs enligt formeln:
H = h – Nlokal
där Nlokal hämtas från en lokalt anpassad geoidmodell
som möjliggör höjdmätning med GNSS i det existerande
lokala höjdsystemet (inklusive dess brister).
Därför krävs bl.a. god kännedom om det lokala
höjdsystemets eventuella deformationer.
2015-04-08
13
SWEREF 99
RH 2000
213 st
43 st
2015-04-08
14
Mer information
Samband mellan nationella och kommunala referenssystem:
www.lantmateriet.se/rix95
• Transformationsparametrar
• Transformationsfiler för GTRANS
Geoidmodeller:
www.lantmateriet.se
klicka vidare på Kartor -> Geodesi och GPS -> Transformationer ->
Programvarutillägg -> Geoidmodeller
Allmän information om geodesi, referenssystem etc.:
www.lantmateriet.se/geodesi
2015-04-08
15
Tack för mig
Frågor?
Allmänna geodesifrågor
Tel. 026-63 39 32
E-post: [email protected]
2015-04-08
16