Byte av höjdsystem till RH2000 Eller ”Hur mycket kan 52 cm kosta?”

download report

Transcript Byte av höjdsystem till RH2000 Eller ”Hur mycket kan 52 cm kosta?”

Byte av höjdsystem till RH2000
Eller ”Hur mycket kan 52 cm kosta?”
VARNING
Täby lyfter 52 cm den 4 februari 2013
Våra höjder är bra, varför byta system?
En gemensam, nationell och enhetlig standard.
Ger bättre kvalitet i de lokala höjdnäten.
Analyser visar att de befintliga lokala höjdnäten i länet sammantaget
innehåller deformationer på totalt c:a 8 cm!
Ett byte ökar kraftigt möjligheterna till datautbyte, data kan
obehindrat utbytas mellan kommunerna och med andra aktörer,
vilket är särskilt värdefullt i ett område som Stockholmsregionen.
Den nya nationella höjddatabasen och andra myndigheters höjddata
kommer i framtiden att endast tillhandahållas i RH 2000.
Höjdmätning av detaljer med t ex GPS underlättas då den
högkvalitativa nationella geoidmodellen SWEN08_RH2000 kan
användas för att direkt räkna om från ellipsoidhöjder i SWEREF 99
till höjder över havet i RH 2000.
Dessutom:
Korrekt höjd över havsytan viktigt för
Detaljplaner
Kan reglera specifik användning under en viss höjd (ex. utrymmen med en
golvhöjd under +2 m.ö.h. får ej vara inredd bostad utan bara förråd etc.)
Bygglovsärenden
Man vill t.ex inte ge tillstånd till golvhöjder under en viss miniminivå
Vatten och avlopp
Vill minimera risken att havsvatten tränger in ”baklänges” i ledningar
Mark och miljö
Strandinventeringar etc. får korrekt höjd över havsytan
Idag: Konstiga höjder i kartan
Höjdkurva 0 m
(RH 00)
Höjdkurva -0,5 m
(RH 00)
Negativ höjd -0,1 m
(RH 00)
Dagens strandlinje
RH 2000 i Stockholms län
Byter 26 mars 2012
Byter 1 oktober 2012
Byter 4 februari 2013
Byter senare
64 av landets 290 kommuner
har redan bytt till RH2000
Exempel från Knivsta kommun
62 cm för högt
Byggherre som inte
observerat
höjdsystembytet utan
anlagt grunden enligt
fel höjdsystem.
Kunde ha blivit dyrt för
kommunen (stämd i
tingsrätten och
därefter överklagat till
hovrätten), men nu
kunde man visa att
man angivit aktuellt
höjdsystem såväl i
nybyggnadskarta
som i bygglovet.
Vad betyder detta för dig?
Det nya RH2000 har en annan utgångshöjd än dagens
höjdsystem RH00. För Täbys del skiljer det 52 cm.
Det är inget som enkelt upptäcks ”ute i verkligheten”.
Därför är det mycket viktigt att hålla reda på vilket
höjdsystem som en höjduppgift tillhör. Är det dagens
RH00 eller det kommande RH2000?
Vad betyder detta för dig?
Beslut och handlingar kan ha en lång livslängd!
Det man tar beslut om i planeringsskedet idag, kanske
genomförs först om flera år.
På alla kartor, ritningar, filer och handlingar med
höjduppgifter bör det alltid framgå vilket höjdsystem
som avses.
I annat fall kan missförstånd lätt uppstå, vilket t.ex. kan
leda till att en ny byggnad eller en ny avloppsledning
hamnar för högt eller för lågt.
Vad betyder detta för dig?
Det går inte att se direkt på en höjduppgift (höjdkurva,
markhöjd, sockelhöjd, koordinat…) vilket höjdsystem
den tillhör.
Informationen måste därför medfölja på annat sätt
genom t.ex. filnamn, uppges i karthuvudet, stämplas på
äldre ritningar, tydliggöras i bygglovsbeslut, i alla
följebrev mm.
Vad betyder detta för dig?
Så fort en höjduppgift hanteras, oavsett om det är internt,
inkommande eller utgående, så märk den med vilket
höjdsystem det avser!
Uppgift saknas!
Inte bra, kan bli dyrt!
Vad betyder detta för dig?
Informera redan nu dina kontakter (t.ex.
bygglovssökande, entreprenörer, exploatörer mm)
att kommunen kommer att byta höjdsystem den
4 februari 2013 och att det under en övergångstid
kommer att finnas två höjdsystem i bruk, och att
man därför måste vara särskilt uppmärksam på
vilket system höjdinformation anges i.
Tack för att du lyssnade,
din fortsatta medverkan
kan spara många miljoner
åt Täby kommun