mapování - Rozvoj péče o osoby s duševním onemocněním na

download report

Transcript mapování - Rozvoj péče o osoby s duševním onemocněním na

Rozvoj péče o osoby s duševním onemocněním
na území Karlovarského kraje
Mgr. Barbora Wenigová, MUDr. Ondřej Pěč,
Mgr. Pavla Šelepová
Karlovy Vary, Kulatý stůl, 11.5.2010
CRPDZ
Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví je
dodavatelem většiny služeb pro realizátora
projektu (Karlovarský kraj).
CRPDZ
Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví
(CRPDZ) je NNO, která má od roku 1995 za cíl
přispívat ke zlepšení stavu péče o duševně
nemocné.
CRPDZ

Vzdělávání

Právo

Destigmatizace

Pilotní modely
Vzdělávání
Celoživotní vzdělávání sester v oblasti rehabilitace a terénní práce v psychiatrii
(2005 - 2007)
Rozvoj dalšího vzdělávání praktických lékařů a psychiatrů v problematice komunitní
(intermediární) péče o duševně nemocné (2006 - 2008)
Zahraniční stáže v oblasti péče o duševní zdraví (2009 - 2011)
Vzdělávací kurzy (psychosociální rehabilitace, práce s rodinou atd.)
Právo a podpora uživatelských hnutí a
odborných organizací
Podpora celonárodní organizace příbuzných duševně nemocných SYMPATHEA, o.p.s.
(2005 - 2007)
Children High Level Group (LUMOS) (2008 - 2010), UK
Ústavní léčba, lidská práva a hodnocení péče
(Institutional Treatment, Human Rights and Care Assessment – ITHACA) (2007 - 2010)
Destigmatizace
1. kampaň v metru
Destigmatizace
2. webové stránky
http://www.stopstigma.cz
Destigmatizace
3. mediální výstupy (akce)
Destigmatizace
4. letáky a brožury
Pilotní modely
Matra I –Terénní modely propojené komunitní péče o duševně nemocné - projekt regionální
komunitní péče (1995 - 1997)
Matra II - Humanizace psychiatrických léčeben v České republice - projekt propojování lůžkové a
mimolůžkové péče (1999 - 2001)
Vzdělávání odborníků, státní správy a samosprávy v oblasti transformace institucionální péče o
duševně nemocné (První optimální model transformace psychiatrické léčebny) (2006 - 2007)
Pilotní model péče o duševně nemocné v Karlovarském kraji (2009) WHO a MZČR
Pilotní modely
Rozvoj péče o osoby s duševním
onemocněním
na území Karlovarského kraje
(2010 - 2011)
Výchozí situace projektu
 Odhaduje se, že v časovém rozmezí jednoho roku trpí
alespoň jednou z duševních poruch skoro 30 %
Evropanů dospělého věku (Zelená kniha)
 Nejrozšířenějšími duševními poruchami jsou v EU
úzkostné stavy a deprese.
Karlovarský kraj:
 Počet ambulantních kontaktů (počet prvních vyšetření –
r. 2007) – 8397 (ÚZIS)
 Počet dlouhodobě hospitalizovaných (PL Dobřany – r.
2007) – 113 (PL Dobřany)
Sledovaná skupina
-v péči psychiatrické
Osoby
s duševními
poruchami
(MKN F0 – F
99), které byly
v roce 2007
ambulantní péče v Karlov.kraji
(zdroj ÚZIS, 2007)
- dlouhodobě hospitalizovány
v Psychiatrické léčebně
v Dobřanech (přímé zjištění)
OBSAH PROJEKTU
 Mapování
 Tvorba koncepce
 Tvorba modelu a zahájení činnosti
sociálních služeb
 Vzdělávání a stáže
 Informační a destigmatizační kampaň
 Komunitní plánování – podpůrné pracovní
skupiny
MAPOVÁNÍ





Očekávané výstupy
Použitá metodika
Předběžné výsledky
Pokračování
Diskuze
MAPOVÁNÍ
Očekávané výstupy:
Podrobná situační analýza popisující:
• stav sociálních služeb pro osoby s duševním onemocněním v zahraničí, v
České republice a v Karlovarském kraji (s důrazem na služby pro
dlouhodobě duševně nemocné a závislé osoby). Tato část obsahuje rovněž
analýzu slabých a silných stránek regionu.
• srovnání s relevantními strategickými dokumenty (ČR a zahraničí)
• potřeby poskytovatelů a uživatelů služeb
• podmínky života duševně nemocných ve společnosti, v karlovarském
regionu (projekt INDIGO)
• doporučení pro tvorbu koncepce rozvoje sociálních služeb v karlovarském
regionu
MAPOVÁNÍ
Použitá metodika
• Práce s daty: ÚZIS, výroční zprávy, osobní setkání
• Obsahová analýza relevantních strategických dokumentů (například
1. revize Koncepce oboru psychiatrie 2008, Střednědobý plán
rozvoje sociálních služeb Karlovarského kraje na období 2009-2013,
Program rozvoje Karlovarského kraje 2007 – 2013, Krajská
protidrogová strategie).
• Srovnání s osvědčenými modely péče v zahraničí a v České
republice (Mladá Boleslav, Praha atd.)
• Ohniskové skupiny (tzv. focus groups)
• Dotazníková šetření
• Hloubkové rozhovory s uživateli péče
• SWOT a STEP analýza
MAPOVÁNÍ
Předběžné výsledky
Mapování stavu (počtu) služeb
(a srovnání s Koncepcí oboru psychiatrie,2002)
SWOT a STEP analýza
Předběžné zmapování potřeb
(5 x FG, 33 x dotazníky)
Mapování služeb
Sociální a zdravotní




•
•



Chráněná práce
Chráněné bydlení
Centra denních služeb a denních aktivit
Svépomocné aktivity
Denní stacionáře
Krizová centra a linky důvěry
Komunitní psychiatrické sestry
Psychiatrické poradny
Lůžka a ambulantní péče
Mapovaní služeb a srovnání
intermediární péče
Místa/lůžka
doporučeno v
Koncepci
optimální počet
dle Koncepce
reálný stav v
regionu
Chráněná práce
50
154
1
Chráněné bydlení
20
92
0
Psychiatrické poradny
Centra denních služeb a aktivit
Svépomocné aktivity
0
50
0
1 (příbuzní)
Mapovaní služeb a srovnání
intermediární péče
Místa/lůžka
doporučeno v
Koncepci
optimální počet
dle Koncepce
reálný stav v
regionu
Denní stacionář
18
55
10
Denní stacionář AT
18
55
0
Denní stacionář dětský
7
21
0
Krizová centra a linky důvěry
2,5
8
0
Komunitní psychiatrické sestry
3
9
0
Mapovaní služeb a srovnání
ambulantní péče
lékařská místa
doporučeno v
Koncepci
optimální počet
dle Koncepce
reálný stav v
regionu
Ambulance PPP (všeob.)
9
27,6
15
Ambulance gerontologická
0,5
1,5
0
Ambulance adiktologická
1,5
4,6
1
Ambulance dětská
1,5
4,6
3
Ambulance poruch příjmu
potravy
0,25
0,8
0
Ambulance sexuologická
0,75
2,3
0
Ambulance adiktologická 1; ambulance gerontologická 0, ambulance dětská 3
Denní stacionáře: 17 míst (funguje jen 10 míst od roku 2008)
STEP a SWOT analýza (výběr)
FG s odborníky zaměřená na
zjišťování silných a slabých
stránek regionu
STEP analýza (výběr)
Ekonomické faktory: není zohledněno, že jde o nově
vzniklý region
Politické faktory: projevený zájem o nedostatek
sociálních a zdravotních služeb
Sociálně-kulturní faktory: vysoká míra stigmatu a nízká
úroveň vzdělanosti obyvatel

Nízká občanská angažovanost
Technologické faktory: Chybějící infrastruktura
SWOT analýza (výběr)
Silné stránky: dobrá spolupráce s PL v K.Varech a
Ostrově
Slabé stránky: Nedostatečná kapacita některých druhů
služeb
• Katastrofální nedostatek míst v psychogeriatrických
a dětských stacionářích, v domovech důchodců
s psychiatrickou péčí
• Nedostatek propojení a koordinace jednotlivých
služeb
• Absence finančních zdrojů na systémový rozvoj
• Slabá dopravní obslužnost
SWOT analýza (výběr)
Příležitosti: Strategický dokument na podporu sociální
služby (chráněné bydlení)
• Lékaři jsou v lokální vládě
• Nepokrytý region (a vzdálená PL) je vhodný pro
vytvoření nových služeb
• Vhodný region pro příliv odborníků z jiných regionů
Hrozby: Stále ne dostatečný zájem zástupců státní
správy a samosprávy o obor psychiatrie
• Syndrom vyhoření (z důvodů přetíženosti a
nedostatečného ohodnocení osobního vkladu do
práce s pacienty)
MAPOVÁNÍ POTŘEB
Kvalitativní analýza
Kvantitativní výstupy
Souhrn kvalitativní analýzy FG
Nedostatek všech typů služeb
Poskytovat informace o onemocnění a potřebné pomoci
Mobilita a terénní charakter služeb, působení ve vlastním
prostředí pacientů
Provázanost služeb: mezioborová spolupráce, návaznost na
státní a obecní instituce
Zapojování rodin do péče
Důraz na prevenci
Ambulantní péče a případové vedení
12000
10000
počet pacientů/rok
Případové
vedení:
+ 26 %
Psychiatrické
sestry
8000
Sociální
pracovníci
6000
Mobilní týmy
4000
Asistenti
2000
potřebné
0
současné
ambulantní psychiatrická
péče
případové vedení
ambulantní psychiatrická péče
případové vedení
současné
8392
2
potřebné
10600
1800
Lůžkové a pobytové služby
2000
+31 %
1800
94%
respondentů
dává přednost
hospitalizaci na
psychiatrických
odd. nemocnic
u akutních
stavů oproti PL
+17 %
počet pacientů/rok
1600
1400
1200
1000
+27 %
800
600
400
200
potřebné
0
akutní lůžková
péče PO
následná lůžková
péče PL
současné
rezidenční
komunitní služby
ústavní
rezidenční služby
akutní lůžková péče PO
následná lůžková péče PL
rezidenční komunitní služby
ústavní rezidenční služby
současné
1476
682
0
167
potřebné
1950
800
1000
400
Krizové služby, denní stacionáře a
psychoterapeutické programy
3500
3000
počet pacientů/rok
2500
2000
1500
1000
500
potřebné
současné
0
krizové služby
krizové služby
denní stacionáře a
psychoter.prg.
denní stacionáře a psychoter.prg.
současné
0
45
potřebné
1500
3450
Rehabilitační a poradenské
služby
2000
1800
počet pacientů/rok
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
potřebné
0
současné
pracovní rehabilitace
svépomocné a aktivizační
progr.
pracovní rehabilitace
poradenství
svépomocné a aktivizační progr.
poradenství
současné
4
61
0
potřebné
1450
850
1900
Model služeb
Změny kapacit vyjádřené v počtu lůžek, úvazků, míst
Model služeb
Poměr „lůžka, úvazky, místa“ : „pacient/rok“
-ÚZIS (AMB, LUŽ, DS, KC)
- výroční zprávy organizací, evidence AKS (rehabilitační služby)
Typ služby
Souč.kapacita
Potřebná kapacita
Ambulantní péče
19 úvazků
24 úvazků
Případové vedení
Akutní lůžka - PO
45 úvazků
40 lůžek
Rezidenční kom.služby
Ústavní rezid. služby
800 míst
167 lůžek
Krizové služby
DS a psychoter.
53 lůžek
400 lůžek
8 míst
10 míst
400 míst či 24
úv.psych./klin.psych.
Prac.rehabilitace
140 soc.pracovníků
Svépomoc a aktivizace
17 zař. á 50 uživ.
Poradenství
7,5 úvazku
Více informací najdete
na www.rpkk.cz
Děkuji za pozornost