กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

download report

Transcript กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ ตามพระราชบัญญัติ
ประกันสังคม พ.ศ. 2533 เรื่ อง หลักเกณฑ์ และอัตรา
สาหรั บประโยชน์ ทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรื อ
เจ็บป่ วยอันมิใช่ เนื่องจากการทางาน
ประกาศ ณ วันที่ 11 เมษายน 2556
กฎหมายสิ่งแวดล้ อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
1
สรุ ปสาระสาคัญ
 1. ให้ ยกเลิกประกาศคณะกรรมการการแพทย์ ตามพระราชบัญญัตปิ ระกันสังคม
พ.ศ. 2533 เรื่ อง หลักเกณฑ์ และอัตราสาหรั บประโยชน์ ทดแทนในกรณีประสบ
อันตรายหรื อเจ็บป่ วยอันมิใช่ เนื่องมาจากการทางาน ลงวันที่ 9 กันยายน 2554
 2. ให้ ใช้ ความต่ อไปนีเ้ ป็ น (4) ของข้ อ 8 หมวด 3 แห่ งประกาศคณะกรรมการ
การแพทย์ ตามพระราชบัญญัตปิ ระกันสังคม เรื่ อง หลักเกณฑ์ และอัตราสาหรั บ
ประโยชน์ ทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรื อเจ็บป่ วยอันมิใช่ เนื่องจากการ
ทางาน ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2546
"(4) การบาบัดทดแทนไตกรณีไตวายเรื อ้ รั ง ยกเว้ น กรณีเจ็บป่ วยด้ วยโรคไตวาย
เรื อ้ รั งระยะสุดท้ ายให้ มีสทิ ธิการได้ รับบริการทางการแพทย์ โดยการบาบัดทดแทนไต
ด้ วยวิธีการฟอกเลือดด้ วยเครื่ องไตเทียม ด้ วยวิธีการล้ างช่ องท้ องด้ วยนา้ ยาอย่ างถาวร
และวิธีการปลูกถ่ ายไต ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและอัตราแนบท้ ายประกาศฉบับนี ้ "
กฎหมายสิ่งแวดล้ อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
2
สรุ ปสาระสาคัญ
ประกาศฉบับนีใ้ ห้ ใช้ บังคับตัง้ แต่ วันที่ 6 พฤษภาคม 2556 เป็ นต้ นไป
แนบท้ าย หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และอัตราการบริการทางการแพทย์ โดยการ
บาบัดทางไต
กฎหมายสิ่งแวดล้ อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
3
การนาไปปฏิบตั ิและสิ่ งที่ตอ้ งตรวจสอบ
เป็ นข้ อมูลแจ้ งเพื่อทราบ
กฎหมายสิ่งแวดล้ อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
4
จบการนาเสนอ
กฎหมายสิ่งแวดล้ อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
5