Szkoła_Kompetencji_Kluczowych - e

Download Report

Transcript Szkoła_Kompetencji_Kluczowych - e

Szkoła Kompetencji Kluczowych –
nowatorskie spojrzenie na kształtowanie
postaw i umiejętności gimnazjalistów
dr Anna Okońska-Walkowicz
Warszawa, 09-10.03.2010 r.
Tezy wystąpienia
 Udział uczniów w projekcie e-Akademia Przyszłości jest ich
szansą na samodzielne, odpowiedzialne i pomyślne życie
w świecie XXI wieku.
Tezy wystąpienia
 Budowanie
nauczania
programów
wokół
szkoły
kształtowania
i
szkolnych
programów
kompetencji
kluczowych
uczniów jest sposobem zwiększenia spójności w pracy szkoły
i tym samym przejawem dbałości o jej jakość.
 Uaktualnienie Misji szkoły o kontekst europejski, europejskie
ramy
odniesienia
sposobem
budowania
konkurencyjnej szkoły na rynku edukacyjnym.
przewagi
Tezy wystąpienia
Udział w Programie e-Akademia Przyszłości umożliwi szkole
funkcjonowanie zgodne zobowiązującą Polskę Strategią
Lizbońską, Rezolucją Parlamentu Europejskiego w sprawie
przygotowania młodzieży na wyzwania XXI wieku, programu UE
„Edukacja i szkolenia w 2010” i europejskim programem
tworzenia obszaru do uczenia się w różnych formach przez całe
życie LLL /lifewide, lifelong, learning/.
Szkoły – uczestnicy Projektu lepiej
rozwiązania problemów XXI wieku.
przyczynią
się
do
Uczniowie i kompetencje kluczowe
„Kompetencje kluczowe to te, których wszystkie osoby
potrzebują do samorealizacji i rozwoju osobistego, bycia
aktywnym obywatelem, integracji społecznej i zatrudnienia.”
Red. E. Cresson i P. Flynn, Biała Księga Kształcenia
i Doskonalenia „Nauczanie i uczenie się – na drodze do
uczącego się społeczeństwa” 1997.
 „Impulsem
do
jej
stworzenia
było
spostrzeżenie,
iż
zachodzące obecnie zmiany poszerzyły powszechny dostęp
do informacji i wiedzy, lecz jednocześnie spowodowały, że
konieczne są znaczne zmiany w zakresie wymaganych
umiejętności i systemu pracy.
 Obecne trendy podniosły poziom powszechnej niepewności,
a niektórych ludzi w niedopuszczalny sposób marginalizowały.
Sytuacja społeczna każdego z nas będzie w coraz większym
stopniu zależała od zdobytej przezeń wiedzy”.
Red. E. Cresson i P. Flynn, Biała Księga Kształcenia
i Doskonalenia „Nauczanie i uczenie się – na drodze do
uczącego się społeczeństwa” 1997.
Według raportu:
„Każdy powinien zostać przygotowany do ponoszenia
odpowiedzialności za kształtowanie własnych
kwalifikacji, w różnorodnych, możliwie jak najbardziej
elastycznych formach kształcenia i doskonalenia”.
Kształtowanie kompetencji kluczowych
w procesie dydaktycznym
W
raporcie
sformułowano
4
filary
edukacji,
na
których
poszczególne Państwa miałyby konstruować swoje systemy
edukacyjne i programy.
Te filary to:
 Uczyć się, aby żyć wspólnie z innymi,
 Uczyć się, aby wiedzieć,
 Uczyć się, aby działać,
 Uczyć się, aby być.
Uczniowie i kompetencje kluczowe
Kompetencje
zdefiniowane
w
Zaleceniu
Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie
kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie
(2006/962/WE) jako połączenie:
 Wiedzy,
 Umiejętności,
 Postaw odpowiednich do sytuacji.
Uczniowie i kompetencje kluczowe
W ramach zalecenia ustanowiono osiem kompetencji
kluczowych:
1) porozumiewanie się w języku ojczystym,
2) porozumiewanie się w językach obcych,
3) kompetencje matematyczne i podstawowe
kompetencje naukowo-techniczne,
4) kompetencje informatyczne,
5) umiejętność uczenia się,
6) kompetencje społeczne i obywatelskie,
7) inicjatywność i przedsiębiorczość oraz
8) świadomość i ekspresja kulturalna.
Uczniowie i kompetencje kluczowe
Chodzi zatem o to, aby absolwenci szkół, czerpiąc z nabytej
w szkole wiedzy, nauczyli się ją stosować w praktyce szkolnej,
ale też byli gotowi w różnych życiowych i zawodowych
sytuacjach użyć tych umiejętności budując w sobie i otoczeniu
obraz osoby działającej na najwyższym poziomie kompetencji.
Takich ludzi potrzebuje współczesny świat, tacy ludzie mają
szansę na wolność wewnętrzną i autonomię, tacy ludzie będą
wieźć godne i dostatnie życie.
Uczniowie i kompetencje kluczowe
Potrzebą rozwojową uczniów w wieku gimnazjalnym jest rozwój
zainteresowań i sprawcza aktywność. Są one antidotum na
bolączki okresu adolescencji. Dotychczasowe doświadczenia
pokazują, że zadania ogólne szkoły, które miały zaspokoić te
potrzeby były słabo realizowane. Nauczyciele koncentrowali się
głównie na podstawie programowej w zakresie kształcenia
przedmiotowego, co zubożało rozwój ogólny uczniów.
Zapewnianie wysokiej jakość szkół –
uczestników projektu E-Akademia Przyszłości
Program Szkoły
Misja, zapisane w podstawie programowej zadania szkoły,
wizerunek absolwenta
Struktura organizacyjna
Kadra, procedury funkcjonowania
Szkolny program nauczania
Projekty edukacyjne
Program zajęć pozalekcyjnych
Program oddziaływań wychowawczych
Szkolny system oceniania
Program doskonalenia nauczycieli
Plan rozwoju infrastruktury szkoły
Program współpracy ze środowiskiem lokalnym
Ewaluacja pracy szkoły
Zapewnianie wysokiej jakość szkół –
uczestników projektu E-Akademia Przyszłości
Misja – to inaczej generalne cele, zestaw precyzyjnych
odpowiedzi na pytanie:

Po co jesteśmy?

Dla kogo istniejemy?

Co chcemy zrobić?

Kto jest naszym klientem?

Czego on potrzebuje?

Co chcemy mu zaoferować, do czego zmierzamy?
Zapewnianie wysokiej jakość szkół –
uczestników projektu E-Akademia Przyszłości
Powstaną
szkolne
zespoły
przeszkolonych
w
zakresie
kształtowania kompetencji kluczowych nauczycieli, pozyskanych
na trwałe dla spraw przygotowania uczniów do uczenia się przez
całe życie.
Umożliwi to „myślenie systemowe” wokół sprawa kompetencji
kluczowych, warunek jakości pracy szkoły.
Zapewnianie wysokiej jakość szkół –
uczestników projektu E-Akademia Przyszłości
Staranna realizacja mądrych programów wychowawczych
gimnazjów, udział uczniów w wielu projektach edukacyjnych,
zrozumienie przez nauczycieli wagi samodzielności młodzieży
w działaniu, poczucia sprawstwa dla kształtowania ich autonomii
i tożsamości będą wspaniałym sposobem kształtowania postaw
społeczno-obywatelskich i w zakresie przedsiębiorczości.
Realizacja Projektu, szczególnie w zakresie tworzenia Lokalnych
Zespołów Projektowych będzie znakomitym przyczynkiem do
wywiązania się z omawianych zobowiązań.
Zapewnianie wysokiej jakość szkół –
uczestników projektu E-Akademia Przyszłości
Program, który wyposaży uczniów gimnazjum w kompetencje
kluczowe sprawi, że będą oni przygotowani do dalszego
kształcenia. Jest to bardzo ważne ponieważ w Polsce jaskrawo
uwidacznia się tendencja: im niższe wykształcenie tym wyższy
poziom bezrobocia. Różnica ta jest znacznie wyższa niż średnia
krajów ODCE. Uczestniczenie gimnazjalistów w Projekcie
spowoduje, zatem zmniejszenie poziomu bezrobocia oraz
zwiększenie uczestnictwa młodych Polaków w kształceniu
ustawicznym.
Zapewnianie wysokiej jakość szkół –
uczestników projektu E-Akademia Przyszłości
Nauczyciel, który choćby nawet bardzo systematycznie, ale tylko
przekazuje
zorganizuje
informacje
to
kiepski
doświadczenia,
jakie
fachowiec,
pozwolą
taki,
który
wykorzystać
pozyskane informacje w praktyce, to zaledwie rzemieślnik.
Prawdziwie dobra edukacja potrzebuje nauczycieli, którzy
sprawią, że ich uczniów cechować będzie stała postawa do
innowacyjnego
rozwiązywania,
występujących
w
różnych
realiach problemów z użyciem wiedzy i umiejętności, ale także
z poszanowaniem przekazywanych wartości.
Zapewnianie wysokiej jakość szkół –
uczestników projektu E-Akademia Przyszłości
Dobra edukacja to taka, która pozwala uczniom przejść od
programów nauczania do kwalifikacji społecznych, zawodowych
i rodzinnych, która najmniej zabiega o wiadomości uczniów,
a w takim samym stopniu koncentruje się na umiejętnościach
i postawach.
Zapewnianie wysokiej jakość szkół –
uczestników projektu E-Akademia Przyszłości
Kompetencje posiadane przez absolwentów poszczególnych
szkół będą miarą jakości tych szkół.
Pragniemy, aby przy pomocy naszego Projektu jak najwięcej
szkół pomogło swoim uczniom przejść do końca tę drogę, na
początku,
której
są
programy
nauczania,
a
wszechstronne kompetencje wszystkich absolwentów.
na
końcu
Szkoły lokalne w kontekście globalnym
Ważnym celem, jaki został zawarty w porozumieniu państw
członkowskich UE jest powiązanie kompetencji kluczowych ze
zjawiskiem sprawiedliwości społecznej i ekonomicznej.
Uważa się, że różnice kompetencji prowadzą do podziałów
społecznych, różnic w dochodach, a co tym idzie, marginalizacji
i wykluczenia społecznego.
Jeśli kraje europejskie zmierzają do wykorzystania pełnego
potencjału zasobów ludzkich, to nie mogą pozwolić sobie na
podział społeczeństwa na „bogatych w kompetencje”
i „ubogich w kompetencje”.
Szkoły lokalne w kontekście globalnym
Główne wyzwania szkół na miarę XXI wieku to odpowiedź
w praktyce na pytania:/według raportu KE/

„Jak należy zorganizować szkoły aby, przekazywały
uczniom pełen zestaw kompetencji kluczowych?

Jak szkoły mogą przygotować do uczenia się przez
całe życie?

Jak
systemy
szkolne
mogą
przyczynić
się
do
długotrwałego, zrównoważonego wzrostu w Europie?
Szkoły lokalne w kontekście globalnym
 W jaki sposób szkoły mogą się lepiej przyczynić do
rozwiązania problemów XXI wieku?
 Co należy zrobić dla szkół, aby mogły lepiej służyć naszym
społeczeństwom przyszłym pokoleniom?
 Jeżeli szkoły mają odpowiadać na indywidualne potrzeby
uczniów to, co zrobić w programach nauczania, organizacji
szkół i roli nauczycieli?
Szkoły lokalne w kontekście globalnym
 Jak wspólnoty szkolne mogą pomóc młodym ludziom być
odpowiedzialnymi obywatelami?
 Jak kształcić nauczycieli, aby mogli odpowiedzieć na
wyzwania?
 Jak szkoły mogą być lepiej kierowane do osiągnięcia
sukcesu?”
Podsumowanie
Podziękowanie – zachwyt ofiarnością na rzecz uczniów.
Udział w e-Akademi Przyszłości to trudne, ale
na pewno owocne przedsięwzięcie!
Dziękuję za uwagę