Yatırımcı Kontrat – Av. Aslı AYDINÖZ

Download Report

Transcript Yatırımcı Kontrat – Av. Aslı AYDINÖZ

Lisanssız Güneş Enerjisi
Sözleşmeleri
Avukat ASLI AYDINÖZ
İstanbul Barosu Enerji Hukuku Komisyonu Başkanı
[email protected]
Solarex
11.04. 2014
Sözleşme; Kişiler arasında kurulmuş ve
genelde borç doğuran bir ilişkiyi ifade eder
Genel olarak BK 207-249 m) arasında
düzenlenmiştir. Özel yasalarda da özel
sözleşmelere ilişkin hükümler
bulunmaktadır.
Borçlar Kanunu 26m. Sözleşme özgürlüğü (irade serbestisini
düzenler.
Sözleşme Özgürlüğünün kapsamına giren hususlar;





Sözleşme yapmak
Sözleşmenin tarafını seçmek
Sözleşmenin biçimini belirlemek
Sözleşmeyi ortadan kaldırmak değiştirmek
Yasada düzenlenmiş ya da düzenlenmemiş sözleşme tipini
seçmek
EPC (Engineering Procurement Construction).
Fotovoltaik güç sistemleri kurulum işlerinin
üstlenilmesi sözleşmesi.
Mühendislik
Satın alma (malzeme tedariği)
Uygulama (İnşa ve işletmeye geçirme)
Fotovoltaik kurulum sözleşmeleri genellikle
yurtdışında EPC tabir edilen sözleşmeye
benzer şekilde yapılmaktadır. EPC
hukukumuzda tam karşılığı olmayan birçok
sözleşme türünü bünyesinde barındıran
karama sözleşmelerdendir. Hukukumuzda
fotovoltaik sözleşmesi eser sözleşmesi
kapsamında değerledirilir.
Eser (İstisna) Sözleşmesi (BK. 470 m.):
Yüklenicinin bir eser meydana getirmeyi,
İş sahibinin de bunun karşılığında bir
bedel ödemeyi üstlendiği sözleşmedir
 Yüklenici, müteahhit – iş sahibinin
vermeyi üstlendiği ücret karşılığında bir
şeyi (eser-yapıt), imal (yapılmasıüretilmesi-onarılması-değiştirilmesi)
etmekle yükümlüdür.

Bir meydana getirme, üretim, temel unsur
ise ya da başka bir deyimle taraflar
arasındaki anlaşmaya göre emek asıl öğeyi
oluşturuyor, araç gereç ikincil olarak
kalıyorsa ortada bir eser sözleşmesi
vardır.İki tarafa borç yükleyen rızai bir
sözleşmedir.
Unsurları:
Eser
Bedel
Şekle tabi değildir. Bazı hallerde şekil şartı vardır. Örneğin
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, kamuya karşı yapılan işlere
ilişkin sözleşmelerin şekle bağlanmalarını ve sözleşmelerdeki
imzaların noterce onaylanmasını geçerlilik koşulu olarak kabul
etmektedir.
İş Sahibinin Hak ve Borçları
Bedeli Ödemek
Eseri Muayene, Ayıbı İhbar (muayene ve ihbar şartları
sözleşmede belirlenebilir.)
Yüklenicinin garanti vermek borcundan, İş sahibi yararına
doğan haklar (BK: 475 m kusur halinde iş sahibinin
haklarını düzenlemiştir. Gerek kullanılan malzeme, gerek
imal edilen ya da üretilen eserde ortaya çıkan ayıplar
nedeniyle yüklenicinin garanti verme borcunun sonuçları
büyük ölçüde alım satım sözleşmesinde olduğu gibidir. BK
216 vd.)
Ayıp Sebebiyle İş Sahibinin Seçimlik Hakları
Eser kullanılamayacak ölçüde ayıplı ise sözleşmeden
dönme
Eseri alıkoyup ayıp oranında bedelden indirim isteme
Bütün masrafları yükleniciye ait olmak üzere onarım
isteme
Ayrıca İş sahibinin genel hükümlere göre ve sözleşmede
düzenlenen cezai maddeye göre tazminat isteme hakkı
vardır.
Ayıp iş sahibinin talimatı ile doğmuşsa veya herhangi bir
sebeple işsahibine yüklenebilecek nitelikteyse işsahibi bu
hakları kullanamaz.
Yüklenicinin Borçları
İşi Bizzat Yapmak (Kendisi veya kendi
yönetiminde veya denetiminde)
İşe Özen göstermek
Malzeme sağlamak (aksine sözleşme
yapılabilir)
İşe zamanında başlamak (başlama zamanı,
uzatılama halleri, kesinti halleri vs.
sözleşme ile belirlenir)
Zamanaşımı
BK 146 ve 161. m arasında düzenlenmiştir. Yüklenicinin
yükümlülüklerini ağır kusuru ile hiç ya da gereği gibi ifa
etmemesi dışında, eser sözleşmesinden doğan
alacaklar 5 yıllık zamanaşımına tabidir. (Ağır kusur 20
yıl)
Eser Sözleşmesinin Sona Ermesi
Sözleşmenin yerine getirilmesi
Eserin yok olması
Yaklaşık bedelin artışı nedeniyle bozma
Tazminat karşılığı fesih
Yüklenicinin temerrüdü nedeniyle bozma
İş sahibinin temerrüdü nedeniyle bozma
Yüklenicinin ölümü veya iş yeteneğinin
kaybı (santral kurulumu için geçerli bir fesih
sebebi değil özel şart olabilir)
Fesih için sözleşmede özel düzenlemeler
yapılabilir.
Lisansız Santral Kurulum Sözleşmelerinde Dikkat
Edilecek Başlıca Hususlar
Tarafları iyi belirlemek
Hukuki Yetkilileri belirlemek
Sözleşme konusunu açık net yoruma açıklık
bırakmayacak şekilde belirlemek. Teknik bilgileri net bir
şekilde yazmak. (paneller, inverterler, ayaklar, kablolar,
elektrik panosu vs, çatının durumu, …
Tarafların hak ve yükümlüklerini açık ve net bir şekilde
belirlemek
İşe başlama, işi askıya alma, teslim tarihlerini açık ve net
bir şekilde belirlemek (Teslim, geçici santralın kurulumu ile
mi, geçici kabul ile mi, sistemin şebekeye elektrik vermesi
ile mi vs)
Ödeme koşullarını açık ve net bir şekilde belirlemek.
(Örneğin, sözleşmenin imza tarihi, işe başlama tarihi,
panellerin gümrüğe girdiği tarih, sahaya geldiği tarih vs
 Performans garantisinin teknik unsurları ve verilerinin
açık ve net bir şekilde yazılması
 Sigorta şartlarının belirlenmesi(Yapım aşaması ve/veya
üretim süresince)
 Cezai şartların belirlenmesi
 Bakım koşullarının belirlenmesi(Ayrı bir sözleşme ile
düzenlenebilir)
 Mücbir sebepleri belirlemek.
 Özel hükümleri varsa belirlemek

TEŞEKKÜRLER