nakit akım tablosu

download report

Transcript nakit akım tablosu

Nakit Akım Tablosu
• Firmanın nakit yapısı firmanın faaliyet başarı
döngüsünün sinyalini veririr. (ürün-satış-alacak-stok)
• İşletmenin nakit yapısını analiz ettiğimizde daha fazla
veya daha az nakit sermayesine ihtiyaç duyduğunu
anlayabiliriz.
• Nakit ihtiyacını tahmin etmek işletmeler için oldukça
önemlidir. Çünkü genelde firmalar sınırlı nakit
rezervleri ve borç alma kapasiteleri vardır.
1
• Günümüzde nakit analizi ve yönteminde en yaygın
kullanılan araç nakit akış tablosudur.
• Nakit akış tablosunu nakit bütçesinden ayıran en
temel özellik nekit bütçesinin ne zaman ne kadar
nakit ihtiyacı olduğunun tespiti olmasıdır.
• Nakit akış tablosu ise; firma faaliyetlerini üç ana
başlık halinde alarak nakit analizi yapar. Bunlar
• Firma nakit girişleri ve ve çıkışlarının doğrudan satış
ve üretimle ilgili kısmı
• Yatırım sabit kıymet ve alımları ve satışlarıyla
iştiraklerden kaynaklanan nakit giriş ve çıkışları
• Firma finansman kararlarından borç ve öz sermaye
işlemlerinden kaynaklanan nakit hareketleri
2
• TMS 7 Nakit akış tabloları, işletme, yatırım ve
finansman faaliyetlerinden dönem boyunca
elde edilen nakit akışlarını sınıflandıran nakit
akış tablosu vasıtası ile bir işlemenin nakit ve
benzerlerindeki tarihi değişikliklere ilişkin bilgi
sağlanması hususunu düzenlemektedir.
3
• Nakit akım tablosu (NAT), işletmenin belirli bir dönemdeki nakit akışlarını;
nakit kaynak ve kullanım yerlerini gösteren bir tablodur.
• NAT, bilanço esasına göre defter tutan ve aktif toplamı 5 milyar lira ile
ticari faaliyet hacmi 10 milyar lirayı arka arkaya iki yıl aşmayan; ferdi
işletmeler, adi ortaklıklar, kollektif şirketler ve adi komandit şirketlerin
dışında, Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğinin kapsamına giren
tüm işletmelerce 1.1.1994 tarihinden itibaren düzenlenmek zorunda
olan mali tablolardan biridir.
• NAT, ülkemizde, son yıllarda Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)
kapsamındaki işletmelerce düzenlenmekte olan NAT formatına uygundur .
Bu nedenle, NAT' nun düzenlenmesinde SPK kapsamındaki işletmeler
için fazla bir değişiklik söz konusu olmayacak; NAT, Kamu İktisadi
Teşebbüsleri (KİT' ler) ile düzenlemenin kapsamına giren diğer işletmeler
için ilk olarak 1994 mali yıl için düzenlenecektir.
4
Nakit Akım Tablosu
NAKİT AKIM TABLOSU, işletmenin belli bir dönemde
nakit giriş ve nakit çıkışlarını özetleyen tablodur. Bu
tablo incelenerek, işletmenin nakit teminini sağlam
kaynaklardan yapıp yapmadığı ve söz konusu nakitleri
doğru alanlarda kullanıp kullanmadığı konularında
bilgi edinilir.
Nakit akım tablosunun düzenlenmesi için işletmenin iki
yıla ait karşılaştırmalı bilançoları ile hesap dönemine
ait gelir tablosuna ihtiyaç vardır.
5
• Belirli bir dönem itibariyle düzenlenen NAT'
nda temel olarak iki taraf söz konusudur:
Nakit kaynaklan ve nakit kullanımları. Tebliğ'
de nakit kaynaklan sekiz ana grupta
toplanmış, nakit kullanımları ise on bir ana
grupta yer almıştır.
6
7
• Yukarıda yer alan nakit kaynak ve kullanım
unsurlarına ait tutarların hesaplanmasında. ilk
etapta, işletmenin ilgili döneme ait gelir
tablosu ile dönem başı ve dönem sonu
bilançoları gerekli olmaktadır. Bunlarla
birlikte, NAT'nun düzenlenebilmesi için
aşağıda belirtilen bazı ek bilgilerin de
muhasebe sisteminden sağlanması gerekli
olabilir.
8
9
10
NAKİT AKIM TABLOSU
A.DÖNEMBAŞI NAKİT MEVCUDU
B.DÖNEMİÇİ NAKİT GİRİŞLERİ
1.Satışlardan Elde Edilen Nakit
a)Net Satışlar
b)Ticari Alacaklardaki Azalışlar(+)
c)Ticari Alacaklardaki Artışlar(-)
d)Alınan Sipariş Avansları(-)
2.Diğ.Faal.Olağan Gelir ve Kar. Dolayı Sağlanan Nakit
a)İştirak Temettü Gelirleri
b)Faiz Gelirleri
3.Olağandışı Gelir ve Karlardan Sağlanan Nakit
Olağandışı Gelir ve Karlar
– Gider
4.Kısa Vad. Yab. Kay. Art. Sağlanan Nakit Borç
karşılıklarını
5.Uzun Vad. Yab. Kay. Art. Sağlanan Nakit kapsamaz
6.Sermaye Artışından Sağlanan Nakit
7.Hisse Senedi İhraç Priminden Sağlanan Nakit
8.Diğer Nakit Girişleri
C-DÖNEM İÇİ NAKİT ÇIKIŞLARI
1-Maliyetlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
a)Satışların Maliyeti
b)Stoklardaki Artışlar(+)
c)Ticari Borçlardaki Azalışlar(+)
d)Ticari Borçlardaki Artışlar(-)
e)Amortisman ve Nakit Çıkışı Gerektirmeyen
Giderler(-)
f)Stoklardaki Azalışlar(-)
2-Faaliyet Giderlerine İlişkin Nakit Çıkışları
a)Ar-Ge Giderleri
b)Paz.Sat.Dağ.Gid.
c)Genel Yönetim Gid.
d)Amortisman ve nakit çıkışı gerektirmeyen (-)
3-Diğer Faal.Olağan Gider ve Zararlara İlişkin
Nakit Çıkışı
4-Finansman Gid.Dolayı Nakit Çıkışları
5-Olağandışı Gider ve Zararlardan Dolayı Nakit
Çıkışları
6-Duran Varlık Yatırımlarına İlişkin Nakit çıkışı
7-Kısa Vadeli Yabancı Kaynak Ödemeleri
8-Uzun Vadeli Yabancı Kaynak Ödemeleri
9-Ödenen Vergi ve Benzerleri
10-Ödenen Temettüler
11-Diğer Nakit Çıkışları
D-DÖNEMSONU NAKİT Mevcudu(A+B-C)
E-NAKİT ARTIŞ VEYA AZALIŞI(B-C)
NAKİT AKIM TABLOSU
A.DÖNEMBAŞI NAKİT MEVCUDU
B.DÖNEMİÇİ NAKİT GİRİŞLERİ
1.Satışlardan Elde Edilen Nakit
a)Net Satışlar
b)Ticari Alacaklardaki Azalışlar(+)
c)Ticari Alacaklardaki Artışlar(-)
d)Alınan Sipariş Avansları(-)
2.Diğ.Faal.Olağan Gel. ve Kar. Dolayı Sağ. Nakit
a)Kambiyo Karı
b)Bağlı Ortaklık Temettü
3.Olağandışı Gelir ve Karlardan Sağlanan Nakit
Olağandışı Gelir ve Karlar
4.Kısa Vad. Yab. Kay. Art. Sağlanan Nakit
5.Uzun Vad. Yab. Kay. Art. Sağlanan Nakit
6.Sermaye Artışından Sağlanan Nakit
7.Hisse Senedi İhraç Priminden Sağlanan Nakit
8.Diğer Nakit Girişleri
a) Hisse Senetleri
2006
545
46580
36105
34700
1405
850
550
300
1575
2850
5000
200
200
C-DÖNEM İÇİ NAKİT ÇIKIŞLARI
46.245
1-Maliyetlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
a)Satışların Maliyeti
21.370
21.000
b)Stoklardaki Artışlar(+)
c)Ticari Borçlardaki Azalışlar(+)
1925
d)Ticari Borçlardaki Artışlar(-)
e)Amortisman ve Nakit çıkışı Gerektirmeyen
Giderler(-)
f)Stoklardaki Azalışlar(-)
-1555
2-Faaliyet Giderlerine İlişkin Nakit Çıkışları
5500
a)Ar-Ge Giderleri
1500
b)Paz.Sat.Dağ.Gid.
3000
c)Genel Yönetim Gid.
3000
d)Amortisman ve nakit çıkışı gerektirmeyen (-)
-2000
3-Diğ.Faal.Ol.Gid. ve Zararlara İlişkin Nakit Çıkışı
2350
4-Finansman Gid. Dolayı Nakit Çıkışları
450
5-Olağandışı Gid. ve Zararlardan Dolayı Nakit
Çıkışları
1.710
6-Duran Varlık Yatırımlarına İlişkin Nakit çıkışı
12450
7-Kısa Vadeli Yabancı Kaynak Ödemeleri
a) Mali Borçlar
b) Diğer Borçlar
1575
1450
125
8-Uzun Vadeli Yabancı Kaynak Ödemeleri
-
9-Ödenen Vergi ve Benzerleri
-
10-Ödenen Temettüler
11-Diğer Nakit Çıkışları
840
-
D-DÖNEMSONU NAKİT Mevcudu(A+B-C)
880
E-NAKİT ARTIŞ VEYA AZALIŞI(B-C)
335