Transcript wyklad 4

Luminescencja w materiałach
nieorganicznych
Wykład monograficzny
AJ Wojtowicz
Instytut Fizyki UMK
Zakład Optoelektroniki
Andrzej J. Wojtowicz wyklad
monograficzny
1
Wykład 4
PLAN
Linia zero-fononowa i przejścia wibronowe
kształt pasm: liczba i energia fononów oscylacji
sprzężonych z przejściem elektronowym,
wielkość stałej sprzężenia (Huanga – Rhysa),
przesunięcie Stokesa
Emisja (luminescencja) – promienisty czas życia
Emisja ekscytonowa w halidkach metali alkalicznych i ziem
alkalicznych, BaF2 i BaF2:Ce
Luminescencja w materiałach aktywowanych jonami ziem
rzadkich, Gd3+
Andrzej J. Wojtowicz wyklad
monograficzny
2
Diagram konfiguracyjny
Widma absorpcji
(wzbudzenia) i emisji
Linia zero-fononowa
przejście elektronowe
Przejścia wibronowe
(wibracyjne i
elektronowe) tzw.
powtórzenia fononowe
Przesunięcie Stokesa
Blasse, Grabmaier, rys. 3.1
Andrzej J. Wojtowicz wyklad
monograficzny
3
Widma absorpcji (wzbudzenia) i emisji
Różnica położeń maksimów; przesunięcie Stokesa –
2Sħω
Blasse, Grabmaier, rys. 3.2
Andrzej J. Wojtowicz wyklad
monograficzny
4
S – stała sprzężenia Huanga – Rhysa
ħω – kwant energii oscylacji (fonon) sprzężonej z
przejściem elektronowym w aktywatorze
S ≤ 1 słabe sprzężenie
1 ≤ S ≤ 5 pośrednie sprzężenie
S > 5 silne sprzężenie
Kształt widm; ile i jakich drgań matrycy jest
sprzężonych z przejściem elektronowym;
widoczne lub rozmyte powtórzenia fononowe
Andrzej J. Wojtowicz wyklad
monograficzny
5
Kształt widma;
natężenie linii n – fononowej
I n   exc
I n  I 0e S

qr  g  exc  g
n
S
,
n!

2
 In  I0
n0
bo:

n
S
eS  
n 1 n!
Dla małych S krzywa asymetryczna
(Pekariańska);
dla dużych S otrzymujemy krzywą Gaussa
Andrzej J. Wojtowicz wyklad
monograficzny
6
Emisja Te4+ w Cs2SnCl6
Przesunięcie Stokesa ok.
7000 cm-1, wyróżniony
mod ω2 240 cm-1, silne
sprzężenie S > 10
Blasse, Grabmaier, rys. 3.3
Andrzej J. Wojtowicz wyklad
monograficzny
7
Te4+ w Cs2SnCl6
Mod oscylacji ω2
240 cm-1, mod
tetragonalny
Blasse, Grabmaier, rys. 3.4
Andrzej J. Wojtowicz wyklad
monograficzny
8
S<1
S~2
Wielkość stałej
S, a kształt
widm
a) Gd3+ w
GdAl3B4O12
b) Kompleks
UO2
S>5
c) Centrum
barwne F
Blasse, Grabmaier, rys. 3.5
Andrzej J. Wojtowicz wyklad
monograficzny
9
Natężenie przejścia
Dla absorpcji wsp. absorpcji
Dla emisji, promienisty czas życia
Andrzej J. Wojtowicz wyklad
monograficzny
10
Natężenie przejścia
Dla absorpcji wsp. absorpcji
Dla emisji, promienisty czas życia
dN exc
  N excPe  g ;
dt
ln N exc   Pe  g t;
dN exc
  Pe  g dt
N exc
N exc t   N exc 0 e
 Pe  g t
N exc t   N exc 0 e  t  R
τR – 10-7 – 10-8 s, przejście dozwolone
10-3 s, przejście wzbronione
Andrzej J. Wojtowicz wyklad
monograficzny
11
Promienisty czas życia
klasyczny oscylator
siła oscylatora
zależność czasu życia od długości fali wyemitowanego
światła
Kwantowo: reguły wyboru
(elektronowy element macierzowy)
Andrzej J. Wojtowicz wyklad
monograficzny
12
Feynman, t. II cz.
2, rozdz. 32-2.
2 2
2e a
Pklas 
; P  Pklas  f
3 c3
e2 
a
2
2
qe
4 0
, a
d2
dt

x 0 cos t 
2
q e2  4 x 02
1 4 2
  x0 ; P 
f
2
12 0c 3
dW
W
1
P
  ; W  mv2  Ep
dt

2
Andrzej J. Wojtowicz wyklad
monograficzny
13
1


1


2 4 2
P qe  x0
2


f

2 2
W 120c 3
m x 0
2 2
2
qe 
2qe f

f


3
2
3

mc
60mc

0


f
2
Andrzej J. Wojtowicz wyklad
monograficzny
14

 R  1.5  10

2
f
2
1 3 n 2 n
4
 
1
2

Scyntylatory z aktywatorem Ce
LSO, LYSO, LuAP, LuYAP
Andrzej J. Wojtowicz wyklad
monograficzny
15
Andrzej J. Wojtowicz wyklad
monograficzny
16
Emisja ekscytonowa w
halidkach metali alkalicznych
(KCl, NaI, NaCl) i ziem
alkalicznych (BaF2, CaF2)
Ekscyton Frenkla
na anionie
zdelokalizowane
wzbudzenie
elektronowe
Andrzej J. Wojtowicz wyklad
monograficzny
17
Od absorpcji do emisji; ekscytony w halidkach metali
alkalicznych i ziem alkalicznych
Andrzej J. Wojtowicz wyklad
monograficzny
18
Od absorpcji do emisji; ekscytony w halidkach metali
alkalicznych i ziem alkalicznych
Absorpcja – ekscyton Frenkla na anionie
Andrzej J. Wojtowicz wyklad
monograficzny
19
Od absorpcji do emisji; ekscytony w halidkach metali
alkalicznych i ziem alkalicznych
Absorpcja – ekscyton Frenkla na anionie
RELAKSACJA:
Andrzej J. Wojtowicz wyklad
monograficzny
20
Od absorpcji do emisji; ekscytony w halidkach metali
alkalicznych i ziem alkalicznych
Absorpcja – ekscyton Frenkla na anionie
RELAKSACJA:
Centrum Vk + elektron pasmowy (dziura zlokalizowana
pomiędzy dwoma anionami, elektron związany na
orbicie bohrowskiej)
Andrzej J. Wojtowicz wyklad
monograficzny
21
Od absorpcji do emisji; ekscytony w halidkach metali
alkalicznych i ziem alkalicznych
Absorpcja – ekscyton Frenkla na anionie
RELAKSACJA:
Centrum Vk + elektron pasmowy (dziura zlokalizowana
pomiędzy dwoma anionami, elektron związany na
orbicie bohrowskiej)
Centrum H + centrum F = STE (self – trapped exciton)
Andrzej J. Wojtowicz wyklad
monograficzny
22
Od absorpcji do emisji; ekscytony w halidkach metali
alkalicznych i ziem alkalicznych
Absorpcja – ekscyton Frenkla na anionie
RELAKSACJA:
Centrum Vk + elektron pasmowy (dziura zlokalizowana
pomiędzy dwoma anionami, elektron związany na
orbicie bohrowskiej)
Centrum H + centrum F = STE (self – trapped exciton)
DYFUZJA lub REKOMBINACJA
tworzenie defektów bądź emisja światła
Andrzej J. Wojtowicz wyklad
monograficzny
23
Od absorpcji do emisji; ekscytony w halidkach metali
alkalicznych i ziem alkalicznych
??? a’) ekscyton
Frenkla (Cl 0 + K 0)
a) stan
podstawowy
b) (Vk + e)
c) (H + F)
Blasse, Grabmaier, rys. 3.7
Andrzej J. Wojtowicz wyklad
monograficzny
24
BaF2:niedomieszkowany, luminescencja
Emisja STE i cross-over (CO, CVL – cross valence
luminescence)
Andrzej J. Wojtowicz wyklad
monograficzny
25
Widma
radioluminescencji
RT
Zwróć uwagę:
STE 300 nm
Ce powyżej 300 nm
absorpcja Ce 290
nm
Target(none) HV(20kV) I(9mA) Cts(5*1sec) Slits(2mm-8 nm)
Reflection geometry
500
Intesity [cts/1 sec/9 mA]
BaF2:Ce i
BaF2 niedomieszkowany
600
BaF2:undoped
400
300
200
100
0
200
300
400
500
Wavelength [nm]
Andrzej J. Wojtowicz wyklad
monograficzny
26
LUMINESCENCJA
MATERIAŁÓW
AKTYWOWANYCH JONAMI
ZIEM RZADKICH
Andrzej J. Wojtowicz wyklad
monograficzny
27
Jony ziem rzadkich: Gd3+
8S
7/2
stan podstawowy, niezdegenerowany
Stany (multiplety) wzbudzone: 6P, 6I, 6D, 6G
oddziaływanie spin – orbita: liczba J
pole krystaliczne; dublety Kramersa
Liczba kwantowa pola krystalicznego
(crystal field quantum number) –
liczba pomocnicza,
np. dla J = 7/2, Jcryst = 7/2, 5/2, 3/2, 1/2 tzn.
maksymalne rozszczepienie polem
krystalicznym na 4 składowe
(dublety Kramersa; ew. pole magnetyczne)
Andrzej J. Wojtowicz wyklad
monograficzny
28
Jony ziem rzadkich: Gd3+ w GdAl3B4O12
8S
7/2
stan podstawowy, niezdegenerowany
stan wzbudzony: najniższy z poziomów 6P7/2
pojedyncza linia?
0
2000
4000
6000 cm-1
1350 cm-1 przejście wibronowe, drgania grupy borowej
Blasse, Grabmaier, rys. 3.5
Andrzej J. Wojtowicz wyklad
monograficzny
29
Jony ziem rzadkich: Gd3+, pojedyncza linia?
LuTaO4:Gd, RT
6P
7/2
6P
5/2
przejścia z termicznie aktywowanych poziomów
krystalicznych i wyższej składowej multipletu
Blasse, Grabmaier, rys. 3.8
Andrzej J. Wojtowicz wyklad
monograficzny
30
Jony ziem rzadkich: Gd3+, pojedyncza linia?
LaF3:Gd
6I
J
6P
J
6D
J
6G
J
przejścia emisyjne w Gd3+ wzbudzone promieniami X.
Szerokie pasmo to emisja STE w LaF3
Blasse, Grabmaier, rys. 3.9
Andrzej J. Wojtowicz wyklad
monograficzny
31