Thaisz Miklós „Az oktatást érintő törvényi változások”

download report

Transcript Thaisz Miklós „Az oktatást érintő törvényi változások”

Emberi Erőforrások Minisztériuma
Oktatásért Felelős Államtitkárság
Pedagógiai-szakmai ellenőrzés,
pedagógusminősítés, szaktanácsadás
az új köznevelési rendszerben
1
A pedagógiai-szakmai ellenőrzés új rendszere
Szerepek változása
2013
• Fenntartói szerepek változása
– Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
– Önkormányzatnál maradó feladat (óvoda)
– Egyéb fenntartók (pl.: egyház, alapítvány stb.)
• Működtető
Jogszabályban meghatározottak szerint
- fenntartó
- települési önkormányzatok
Emberi Erőforrások Minisztériuma
2
A változtatás szakmai okai
• A fenntartók a lehetőségeikhez mérten végzik az ellenőrzést
• A pedagógiai programok vállalásainak teljesítését részben
nem ellenőrizték
• Nincs egységes szemlélet a szakmai értékelés, ellenőrzés
területén
Kivétel az alapkészségek- és képességek országos mérése
• Nincs egységes sztenderd
Emberi Erőforrások Minisztériuma
3
• Az ellenőrzések kötelezően nem vizsgálják a pedagógiaiszakmai folyamatot és szereplőket
• Szakértők részére nincs kötelező specifikus képzés
• A szakértői rendszer nem kellően feladat-strukturált
• Nem mérik a szakértői tevékenység minőségét
• Nem ellenőrzik a szakértők pedagógiai-szakmai
tevékenységét
Emberi Erőforrások Minisztériuma
4
Ellenőrzési jogkör és feladat szeptembertől
• Törvényességi ellenőrzés
- Nem állami intézményfenntartók fenntartói tevékenysége
- kezdeményezi: kormányhivatal
kivételes esetben oktatásért felelős miniszter
- végzi: kormányhivatal
fenntartó az általa fenntartott intézmény esetében
•
Hatósági ellenőrzés
- kezdeményezi: kormányhivatal
- végzi: kormányhivatal
• Szakmai ellenőrzés
– Intézményvezető kezdeményezésére szakértő bevonásával
– Fenntartó döntése alapján szakértő bevonásával
Emberi Erőforrások Minisztériuma
5
Országos pedagógiai - szakmai ellenőrzés
– Működteti az oktatásért felelős miniszter
– Szervezi az Oktatási Hivatal a kormányhivatal
közreműködésével
– Feladat ellátására szerződik a kormányhivatal a
pedagógiai-szakmai ellenőrzés szakértővel
– Ötévente ismétlődő, értékeléssel záruló vizsgálat: - az
ellenőrzés a fenntartótól függetlenül kiterjed
minden köznevelési intézményre,
- az intézményekben pedagógiai tevékenységet
folytató szereplőkre
Emberi Erőforrások Minisztériuma
6
Az ellenőrzés célja
• Alapvető cél a fejlesztés
• A pedagógus objektív értékelést kapjon a munkájáról
• Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet szaktanácsadói
szükség esetén segítsék a pedagógusok szakmai
fejlődést
• A pedagógiai-szakmai ellenőrzés során felmerülő
hibák nem vonnak maguk után retorziót
Emberi Erőforrások Minisztériuma
7
Pedagógus ellenőrzése
•
•
•
-
Általános pedagógiai szempontok szerint történik
Célja: a pedagógus pedagógiai készségeinek fejlesztése
Módszere:
foglalkozások, tanítási órák egységes szempontok szerinti
megfigyelése
- Pedagógiai tervezés dokumentumainak vizsgálata
- Interjú felvétele
• Megbeszélést követően értékelőlap készítése
Emberi Erőforrások Minisztériuma
8
Intézményvezető ellenőrzése
• Célja az intézményvezető pedagógiai és vezetői készségeinek
fejlesztése
• Módszere:
- dokumentumok vizsgálata
- interjú a vezetői program megvalósulásáról
- kérdőíves felmérés nyilvános szempontok szerinti elemzése
• Megbeszélést követően értékelőlap készítése
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Intézményellenőrzés
• Célja: iránymutatás az intézmény pedagógiai-szakmai
munkájának fejlesztéséhez annak feltárása által, hogy a
nevelési-oktatási intézmény hogyan valósította meg saját
pedagógiai programját
• Legalább ötévente egyszer, megyei ellenőrzési terv alapján,
amennyiben
- az intézmény pedagógusainak legalább hatvan százalékát
már értékelték,
- az intézményvezető ellenőrzése megtörtént, vagy az
intézményellenőrzés keretében megtörténik
10
• Módszere:
- nevelőtestületi, alkalmazotti, szülői, egyéb partneri
kérdőíves felmérés
- intézményvezető által elkészített intézményi
önértékelés
- fenntartói értékelés
- interjú a nevelőtestület tagjainak legalább öt
százalékával
- legutóbbi ellenőrzések dokumentumainak összegzése
• Intézményvezető az összegző szakértői dokumentum
alapján öt évre szóló intézkedési tervet készít
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Ellenőrzési szakértő képzési kötelezettsége
• Kötelező részvétel az Oktatási Hivatal által közzétett, a
szakterülethez kapcsolódó szakmai továbbképzésen
• A pedagógiai-szakmai ellenőrzési, minősítési eljárási,
minősítő vizsgai feladat ellátásának feltétele:
- évente legalább négy alkalommal részvétel az országos
pedagógiai-szakmai ellenőrzésben, minősítési eljárásban,
minősítő vizsgán
- részvétel az Oktatási Hivatal által szervezett szakmai
tájékoztatón, továbbképzésen
- az értékelőlapon elérhető maximális pontszám legalább
hatvan százalékának elérése öt évenként az összes
elvégzett ellenőrzés átlagában számítva
Emberi Erőforrások Minisztériuma
A megvalósítás folyamata
o
o
o
o
o
o
Ellenőrzési, értékelési, rendszer kidolgozása
Kipróbálás
Érintettek véleményeinek, javaslatainak értékelése
Rendszerek véglegesítése
Szakértők képzése
Jogszabály alkotása
o 2012/2013. tanév második félévében
Oktatási Hivatal által meghatározott képzések
keretében köznevelési szakértők képzése
13
Regisztráció szakértői képzésre
www.oktatas.hu
2012 szeptemberétől
14
TÁMOP 3.1.8 Átfogó minőségfejlesztés a
közoktatásban
Az intézményi
külső és belső
értékelési
rendszerek
fejlesztése
A tanulói
teljesítménymérés
rendszerének
fejlesztése
A Magyar
Képesítési
Keretrendszer
fejlesztése
A köznevelés
minőségének
fejlesztése
15
Külső ellenőrzés, önértékelés
Standardok kidolgozása az érintettek közreműködésével:
– A pedagógiai-szakmai ellenőrzés protokolljának, eszközeinek kidolgozása
– Az intézményi önértékelés standardjainak kidolgozása
– A kidolgozott standardok továbbfejlesztése az érintettek bevonásával
A standardok intézményi bevezetésének megalapozása:
– A standardok kipróbálása, tesztelése 50 intézményben
– A kísérletek tapasztalatainak beépítése a standardokba
Képzésfejlesztés:
– A pedagógiai-szakmai ellenőrzéshez szükséges szakértői képzés
kidolgozása
– Az intézményi önértékelés bevezetését támogató képzés
kidolgozása
16
Információmenedzsment, visszacsatolás
A nevelés-oktatás minőségét leíró indikátorrendszer meghatározása:
– A köznevelés törzsindikátorainak és mérési indikátorainak rendszerbe
szervezése
– Objektív, méréseken alapuló mutatók kidolgozása a különböző
intézménytípusokban
– Az eredményesség, hatékonyság és méltányosság mérhető mutatóinak
kidolgozása
A tervezést és fejlesztést támogató visszacsatolási rendszer kidolgozása:
– Az intézményértékelés adminisztrációs rendszerének kidolgozása
– Kapcsolódás az életpálya nyomon követő rendszerhez és a pedagógus
továbbképzések megújuló adminisztrációs rendszeréhez valamint a KIR
alrendszereihez
– A megújult információs rendszer adataira épülő minőségfejlesztés
17
Várható eredmények
Objektív, egységes pedagógus-, vezető- és intézményértékelés:
– Egységes külső értékelési eszközrendszer a köznevelés igazgatási szintjén
– Összehangolt külső ellenőrzés és önértékelési rendszer
Összehasonlítható teljesítmény a köznevelés különböző szintjein:
– Egységes teljesítménymutatók a tanulók, pedagógusok, vezetők és
intézmények szintjén
– Lehetővé válik a nevelés-oktatás minőségének folyamatos kontrollja
Tényalapú tervezés az intézményi szinttől az oktatásirányítás szintjéig:
– Az eredmények visszacsatolása a köznevelés összes szintjén
– Objektív, egységes értékelésen alapuló tervezés
18
TÁMOP 3.1.5/12 - 2012 - 0001
PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA
A MEGVALÓSÍTÁS RÉSZTVEVŐI
Oktatási
Hivatal
(OH)
Educatio
Társadalmi
Szolgáltató
Nonprofit Kft.
(Educatio)
Oktatáskutató
és Fejlesztő
Intézet
(OFI)
19
A PROJEKT CÉLJAI
Pedagógus továbbképzési rendszer
korszerűsítése, továbbképzések
szervezése, nyilvántartási rendszer
fejlesztése
Szaktanácsadói
rendszer
megújítása
Pedagógus Életpálya Modell bevezetéséhez kapcsolódó
képzési, minősítési és nyilvántartási rendszer fejlesztése
Mentorok
felkészítését
Szaktanácsadói
támogatást
Szakértők
felkészítését
Hatékony tanulást
támogató, digitális
kompetenciát fejlesztő és
idegen nyelvi képzéseket
MIT
KÍNÁLUNK?
Virtuális
képzési
környezetet
Az eddigi módszertani
fejlesztésekből kimaradt
intézmények
pedagógusainak
továbbképzését
Próba minősítési
eljárásokat
pedagógusok részére
Gyakornoki próba
minősítő vizsgák
lebonyolítását
MIT
KÍNÁLUNK?
Szempontrendszer kidolgozását a
pedagógus pályára jelentkezők
pálya iránti elkötelezettségének
vizsgálatához
Intézmények bevonását
a Pedagógus Életpálya
követő rendszerbe
Megújult pedagógus
továbbképzési rendszert,
korszerű informatikai
támogatással
Mi a tét?


Nemzeti köznevelési rendszer
megújításához való hozzájárulás
A pedagógus pálya presztízsének növelése
A kreatív, jó pedagógusok pályán tartása
A pedagógus hivatás vonzóbbá tétele
NYILVÁNOSSÁG BIZTOSÍTÁSA
Sajtótájékoztatók
Országos
konferenciák
Workshopok
TÁJÉKOZTATÁS
Roadshow
Honlap
Honlapok
Kiadványok
Kiadványok
„Köznevelési szakértő”
a köznevelési törvényben (82. §)
• a) felsőfokú végzettséggel és pedagógus
szakképzettséggel; pedagógus- vagy oktatói munkakörben
szerzett tíz év szakmai gyakorlattal; továbbá pedagógusszakvizsgával rendelkezik, valamint akit pedagógusmunkakörben foglalkoztatnak, vagy a pedagógusmunkakörre szóló jogviszonya, munkaviszonya
megszűnése óta tíz évnél kevesebb idő telt el, vagy
•
b) rendelkezik a hivatal engedélyével
A szaktanácsadó a köznevelési törvényben
61. §
• A pedagógusok tevékenységét szakértők, szaktanácsadók
segítik.
• A szaktanácsadó feladata a pedagógusok munkájának szakirányú
(tantárgyi vagy sajátos pedagógiai területen igényelt) segítése,
véleményezése, konzultációk, továbbképzések, szakmai fórumok
szervezése.
• A szaktanácsadó központi szakmai irányítás mellett látja el
feladatait.
• Szaktanácsadói megbízást kizárólag az kaphat, aki pedagógusmunkakör betöltéséhez szükséges felsőfokú iskolai végzettséggel és
szakképzettséggel, pedagógus-szakvizsgával, valamint a nevelőoktató munkában eltöltött legalább tízéves szakmai gyakorlattal
rendelkezik.
• A szaktanácsadó pedagógiai-szakmai szolgáltatást nyújtó
intézmény alkalmazásában áll vagy egyéb köznevelési intézmény
26
alkalmazottja vagy onnan tíz évnél nem régebben ment nyugdíjba.
A szaktanácsadók szerepe az új köznevelési
rendszerben
• A szaktanácsadók feladata a pedagógusok fejlesztő célú
támogatása
• a szaktanácsadók nem minősítenek, feladatuk fejlesztőtámogató jellegű lesz.
• A szaktanácsadói és ellenőrzési/minősítési funkció világosan
elkülönül
• A szaktanácsadók munkájának szakmai irányítását
Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI) látja el
• A
szaktanácsadók
munkáltatója
Intézményfenntartó Központ
a
az
Klebelsberg
27
A köznevelési törvény egyes rendelkezéseinek
hatályba lépése
• 2013. január 1.
• A települési önkormányzatok által fenntartott köznevelési intézmények az
óvodák kivételével állami fenntartásba kerülnek, a települési
önkormányzatok jogszabályban meghatározottak alapján működtetői
szerepet kapnak. [74-76.§]
• Ekkortól kezdve adja majd az eddig önkormányzati fenntartású
intézmények vezetőinek megbízását (a 68.§ (1) alapján) az oktatásért
felelős miniszter. [97.§ (11)]
• Ekkor lépnek hatályba a pedagógiai szakszolgálatokkal kapcsolatos
változások [18.§.].
• Ekkortól érvényesek a tankötelezettség kezdetére vonatkozó szabályok
[45.§ (2)-(4)]. A tankötelezettség végére vonatkozó szabály [45.§ (3)] 2012.
szeptember 1-jétől hatályos, azzal az átmeneti rendelkezéssel együtt,
melynek értelmében először azok számára csökken a tankötelezettségi
korhatár, akik a 2011/2012. tanévben nyolcadikosok vagy ennél
alacsonyabb évfolyamra járnak [97.§ (1)].
28
• 2013. szeptember 1.
• A törvény legtöbb újdonsága ekkor, vagyis a 2013-2014-es tanév kezdetén
kerül bevezetésre. Az alábbiakban csak ezek felsorolása következik,
részleteikről (melyek közül sokat később rendelet fog szabályozni) később
adunk tájékoztatást.
• Ekkortól lépnek életbe a pedagógusok életét, munkáját, szakmai
előrehaladását jelentős mértékben befolyásoló szabályok:
– Az általános iskolában 16 óráig szervezendő foglalkozások [27.§ (2),
46.§ (1) a), 55.§ (1)]
– A pedagógusok előmeneteli rendszere (életpálya-modell) [62.§ (3), 6465.§, 97.§ (19)-(21)]
– A pedagógusok új típusú munkaidő-számítása [62.§ (5)-(14), 69.§ (5)]
– A pedagógusok magasabb bérezése [65.§, 69.§ (6), 7. és 8. melléklet]
• Az intézményvezetők létszáma és óraszámai is ekkortól hatályosak. [1. és
5. melléklet]
• E naptól hatályos a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítők létszámára
vonatkozó 2. melléklet.
29
• Hatályba lép a gazdasági, ügyviteli, műszaki, kisegítő és más
alkalmazottak létszámának meghatározására vonatkozó szabály. [61.§ (5)
• Hatályba lépnek az új finanszírozási szabályok, a pedagógusok és a
nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazottak bérét és annak
járulékait a központi költségvetés finanszírozza. [88. § (4)–(5)]
• Ebben a tanévben indulnak a köznevelési Híd-programok. [14.§]
• Ekkortól érvényesek az új csoport- és osztálylétszámok (felmenő
rendszerben [lásd: 97.§ (18)] és a gyermekek, tanulók finanszírozott heti
foglalkoztatási időkerete. [25.§ (7), 27.§ (1)-(10) illetve (12)-(13), 28-29.§,
4. és 6. melléklet]
• Ekkortól kerül bevezetésre általános iskolában felmenő rendszerben az
erkölcstan és a helyette választható hittan. [35.§] A felmenő rendszerű
bevezetésről és a szükséges képesítésről a 97.§ (7) bekezdés, illetve a 98.§
(6) bekezdés rendelkezik.
30
• Ekkortól kell nyolc gyermek esetén a szülők kérésére óvodát vagy alsó
tagozatot szervezni a kistelepüléseken. [89.§ (1)]
• A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermek, tanuló
fogalmának meghatározása innentől kezdődően a gyermekek védelméről
és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény szerint történik. [4.§ 12. b)]
• A törvény hatályba lépésekor működő pedagógiai szakmai szolgáltatást
végző intézmények szakmai irányítását ekkortól az oktatásért felelős
miniszter végzi. [97.§ (10)]
• A tankönyvek ettől a tanévtől válnak fokozatosan ingyenessé az elsőtől a
nyolcadik évfolyamig, továbbá a nemzetiségi nevelés-oktatásban és a
gyógypedagógiai nevelés-oktatásban [46.§ (5)] az első évfolyamtól kezdve
felmenő rendszerben. [97.§ (22)]
31
• 2014. szeptember 1.
• Ekkortól kötelező a 3 éves kortól való óvodába járás, és
hatályba lépnek az ezzel kapcsolatos kivételekre vonatkozó
szabályok. [8.§ (2)]
• Ekkortól kötelező a fejlesztő nevelés, nevelés-oktatás 15. §
(2) bekezdés szerinti ellátása [97.§ (5)]
32
• Egyéb fontos dátumok az átmeneti rendelkezésekben
• „A 27. § (11) bekezdés szerinti mindennapos testnevelést az iskolai
nevelés-oktatás első, ötödik, kilencedik évfolyamán 2012. szeptember 1jétől kezdődően felmenő rendszerben kell megszervezni.” [97.§ (6)]
• Az iskoláknak 2012. december 31-ig kell felülvizsgálniuk pedagógiai
programjukat az Nkt-nek illetve a kerettantervnek való megfelelőség
szempontjából. Utóbbit rendelet szabályozza majd. Ugyanerre az időpontra
kell az iskolákban a szakmai munkaközösségek számát legfeljebb 10
munkaközösségben megállapítani. [97.§ (14)-(15)]
• Az Nkt. hatálybalépését követően a fenntartó négy hónapon belül
felülvizsgálja a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 2012. augusztus
31-én hatályos szövege szerinti közoktatási intézmény alapító okiratát,
annak érdekében, hogy megfeleljen az e törvényben foglaltaknak, és
megküldi a törzskönyvi nyilvántartást vezető szervnek, a hivatalnak vagy a
kormányhivatalnak. Ha a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény
alapján a köznevelési intézmény a nyilvántartásba vételét követően
megkezdhette működését, a fenntartó köteles 2013. április 30-ig
működési engedély iránti kérelmet benyújtani vagy a közoktatási
intézményt megszüntetni.
33
• Az Nkt. hatálybalépésekor működő nyelvi előkészítő évfolyamon, továbbá
– a nemzetiségi nevelés-oktatás kivételével – a két tanítási nyelvű nevelésoktatásban a 2014/2015. tanév végéig teljesíteni kell a külön
jogszabályban meghatározott feltételeket. [97.§ (13)]
• A 6. § (4) bekezdése rendelkezik arról, hogy az érettségi bizonyítvány
kiadásának feltétele 50 óra közösségi szolgálat teljesítése. Ennek igazolását
először a 2016. január 1-je után megkezdett érettségi vizsga esetében kell
megkövetelni. [97.§ (2)]
• Az Nkt. hatálybalépésekor már működő hat vagy nyolc évfolyamos
gimnáziumnak a külön jogszabályban meghatározott emelt szintű
követelményeknek a 2016/2017. tanév végéig kell megfelelniük. [97.§ (12)]
• Az Nkt. 6. § (2) bekezdés e) pontjában meghatározott, a szakközépiskolában
a szakközépiskola ágazatának megfelelő szakmai vizsgatárggyal
kapcsolatos vizsgák első megszervezésének az időpontja a 95.§ (5)
bekezdés alapján 2016. május-júniusi vizsgaidőszak lesz.
34
Thaisz Miklós
[email protected]
Emberi Erőforrások Minisztériuma
35