Dopravní sektorové strategie

Download Report

Transcript Dopravní sektorové strategie

Rozvoj dopravní infrastruktury
v ČR
Ing. Luděk Sosna, Ph.D.
Ředitel odboru strategie
25.9.2014
Luhačovice
Dopravní politika a Dopravní sektorové strategie
- základ pro období 2014 – 2020 (DSS2)
 Existuje reálná koncepce dopravní infrastruktury? =>
ANO
 Schválená Dopravní politika ČR i navazující Dopravní
sektorové strategie vč. souhlasného stanoviska SEA –
dlouhodobý proces završen schválením
 Politicky neutrální koncepční dokumenty
 Zapojeno široké množství zainteresovaných stran (vč.
Evropské komise, profesních sdružení projekčních i
stavebních, odborníků z vysokých škol, zahraniční
oponentura)
 Práce všech subjektů v resortu by měla vycházet z
principů obsažených v těchto dokumentech – v opačném
případě hrozí neschválení OPD 2014 – 2020
 Pro realizaci principů těchto koncepcí je klíčové nastavení
stabilní a funkční právní úpravy
Potřeby
DSS2 potvrdily
potřebnost
VŠECH staveb v
rámci
„Moravského kříže“
Nutnost prověření
technicko-ekonomických
parametrů v rámci
tahových studií
Přehled potřeb + prověření tahovými studiemi
 D1 potřeba klíčová a nezpochybnitelná
 R49 – precizuje se finální varianta v tahové studii
 R55 sever – tahová studie dokončena vč. oponentury
 R55 jih – precizace finální varianty dle MÚK v ZÚR JHMK
 I/35 Palačovská spojka – bude zadáno DSP
 I/44
 I/44 Vlachov – Rájec zprovozněn
 I/44 Bludov, obchvat – zpracována DÚR, připraveny
podklady pro ÚR
 I/44 Červenohorské sedlo jih – zahájení 10/2014
Možnosti
 Národní zdroje vázány na mandatorní výdaje +
kofinancování OPD I / OPD II i ve výhledu
 Ve výhledu rozpočtu SFDI (2016-17) nejsou garantovány
finanční prostředky na národní akce
 OPD II: vyšší objem ERDF pro I.třídy než uvažovala
Návrhová varianta financování DSS2 → reflektováno na
doporučení projednat vyšší objem z ERDF
 Do objemu OPD II a dle priorit DSS2 je z „Moravského
kříže“ možno zařadit stavby:
 D1 – 0136, 0137 (fázování)
 R49 – 4901, zařazení 4902 není vyloučeno
 R55 – pokud se podaří argumentačně přesvědčit EK
Možnosti vs. realita
 EK musí schválit OPD II ⇒ nutná aktivní komunikace s
EK – PROBÍHÁ
 Všechny stavby musí být v souladu se stanoviskem EIA
 Musí být ukončena příprava – stav.pov., ZDS (PDPS)
 Musí být úspěšně vybrán zhotovitel (komplikace
vyplývající ze ZVZ)
 Příprava i realizace staveb musí být odpovídajícím
způsobem personálně zajištěna / stabilizována
Realita – silniční stavby
 D1 0136
 Nutná změna ÚR (potřebná spolupráce s dotčenými
subjekty u křižovatky Přerov sever)
 VZ na zpracovatele DSP/PDPS - lhůta pro podání
nabídek prodloužena
 Teoreticky možné zadání v režimu Design and Build →
v návaznosti na majetkoprávní přípravu a přípravu D&B
 D1 0137
 Probíhá VZ na zhotovitele stavby – Lhůta pro podání
nabídek je 9.10.2014
 R49 – TES →
 R49 4901 – 99% majetkoprávně vypořádáno, nutno získat SP
na hlavní trasu – získávání stanovisek, komplikace s odpůrci
 R49 4902 – po TES dojde k dopracování DÚR a IČ
Realita – silniční stavby







R55 5505 Otrokovice, obchvat JV – finální kroky (formální změna
ÚR), VŘ na PDPS zahájeno
R55 5506 Napajedla – Babice – 1. část pravomocné ÚR (po
schválení TES bude zahájeno DSP + IČ), 2. část – zpracuje se DÚR
pro variantu podjezd II.TŽK, vysoká geologická rizika, nutné podrobné
průzkumy a odpovídající technické řešení, 3. část – napojení na 5507 vydání ÚR do konce roku 2014
R55 5507 Babice – Staré Město – pravomocné ÚR, po schválení TES
bude zahájeno DSP + IČ
R55 5508 Staré Město – Moravský Písek – předpoklad VZ na DSP +
IČ, vydáno ÚR
R55 5509 Moravský Písek – Bzenec – předpoklad VZ na DSP + IČ,
vydáno ÚR
R55 5510, 5511 Bzenec – Rohatec – z TES vyplývá varianta
polovičního profilu s galerií ⇒ nutná akt. DÚR + IČ po schválení ZÚR
JHMK
R55 5512, 5513 Rohatec – Břeclav – po ZÚR JHMK zpracování DÚR
+IČ
Realita - železniční stavby





žst. Přerov, 1. stavba dokončena, žst. Přerov 2. stavba, řešení
přesmyku v prostoru Dluhonic + úprava hlavních kolejí, Studie
proveditelnosti bude předkládána na CK MD
SP Brno – Přerov – hodnocené varianty vč. VRT, nutno řešit
současně potřeby pro dálkovou i regionální dopravu s možným
výhledovým provozováním expresních vlaků RS po dostavbě VRT
Praha – Brno v dlouhodobém horizontu, studie se finalizuje, bude
předkládána na CK MD
Napojení Zlína – dle SP Brno – Přerov umožnění přímých vlaků do
Brna, v této souvislosti dokončována nová SP na Otrokovice – Zlín,
změněné technické řešení se zahloubením trati, vychází ekonomicky,
nutno nové projednání. Dále bude navazovat příprava elektrizace
Kojetín – Hulín.
Modernizace a elektrizace do Luhačovic + úpravy souvisejících
tratí, komplexní SP před schválením.
Probíhá modernizace žst. Olomouc
Realita – vodní stavby

V realizaci dílčí akce na Baťově kanále, především rejdy, ale také
velké moderní přístaviště v Petrově

V intenzivní přípravě další akce na Baťově kanále, zvyšování přístavní
kapacity

Nová sledovaná přístaviště ve Veselí nad Moravou, Kunovský les

V přípravě - Plavební komora Bělov, plavební komora Hodonín

Složitá příprava z titulu výjimek dle zákona 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny – z umělé vodní cesty se stalo přirozené útočiště
chráněných druhů…
Závěry
 Pozitiva:
 Koncepční dokumenty – existují a jsou schváleny
 Schválen rozpočet SFDI pro rok 2015, dobrý výchozí
předpoklad, roky 2016,17 zatím nedostatečně kryty
 Dobře nastaven rámec nového OPD 2014-2020, nutno
finalizovat vyjednávání s EK – dobře nastavený postup
 Projektová a majetkoprávní příprava – finančně dobře
dostatečně pokryta na rok 2015
 Negativa:
 Procesy přípravy zadání a vlastní průběh veřejných zakázek na
projektové a stavební práce – příliš dlouhý!!!
 Aplikace novelizace 416/2009 z roku 2014 do praxe - ???
Děkuji za pozornost