51. Mereni posunu staveb - zakladni pojmy, pozadavky a predpisy

Download Report

Transcript 51. Mereni posunu staveb - zakladni pojmy, pozadavky a predpisy

MĚŘENÍ POSUNŮ
STAVEBNÍCH OBJEKTŮ
ZÁKLADNÍ POJMY, POŽADAVKY A
PŘEDPISY
JIŘÍ GREČNÁR
H2IGE1 L2014
Posun a přetvoření

Posun


prostorová změna polohy stavebního
objektu nebo jeho části proti poloze v
základní nebo předcházející etapě
měření
Přetvoření

změna tvaru stavebního objektu nebo
jeho části proti tvaru v základní nebo
předcházející etapě měření
Vlivy posunů a přetvoření

Působení vnějších vlivů







Změna zatížení základové půdy
Dynamické provozní účinky
Kolísání hladiny spodní vody
Seismická činnost
Poddolování
Nerovnoměrné sedání základů
Vady materiálu objektu
Sledování posunů a přetvoření



Jedna z nejnáročnějších aplikací
měřických postupů
Nutná vysoká přesnost a
spolehlivost výsledků
Metody měření



Fyzikální
Geodetické
Účel měření

Získat velikost změn a rychlost vývoje
Sledování posunů a přetvoření

Provádí se v různých fázích výstavby





Při laboratorních zkouškách konstrukcí
Při zakládání stavebních objektů
V průběhu výstavby objektů
Při předání objektů do provozu
V průběhu provozu objektů
Základní pojmy







Pozorovaný bod – bod osazený na pozorovaném
objektu
Vztažná soustava – soubor bodů mimo
sledovaný objekt
Vztažný bod – bod vztažné soustavy
Připojovací bod – vztažný bod sloužící k
polohovému nebo výškovému připojení
Stanoviskový bod – vztažný bod, který je
stanoviskem
Ověřovací bod – vztažný bod, kterým se ověřuje
stálost připojovacího bodu
Orientační bod – bod sloužící k orientaci
směrových osnov
Základní pojmy






Posun relativní – změna detekovaná v
soustavě pozorovaných bodů
Posun absolutní – změna vzhledem k
soustavě vztažných bodů
Sedání/zdvih – svislý posun směrem
dolů/nahoru
Průhyb – přetvoření ve svislém směru
Náklon – odchýlení od svislice
Pootočení – otočení kolem obecně
položené osy
Základní pojmy


Etapová měření – opakované zaměření
sítě vztažných a pozorovaných bodů v
určeném časovém intervalu
Základní etapa – počáteční etapa
měření, vzhledem k níž jsou počítány
posuny, obvykle je zaměřena s vyšší
přesností
Projekt měření posunů










Účel a význam měření
Údaje o geologických a hydrogeologických
vlastnostech základové půdy
Údaje o způsobu založení projektu
Hodnoty očekávaných teoretických posunů a
deformací v čase
Specifikace přesnosti měření
Metodika měření a rozbor přenosti
Druh, počet a rozmístění pozorovaných značek
Časový plán měření
Způsob zpracování výsledků
Rozpočet nákladů
Etapy měření






Volí se v intervalech, aby byl plynule zachycen
průběh změn
Zpravidla v období nulového, čtvrtinového,
polovičního, tříčtvrtinového a plného zatížení
základové spáry
Po dokončení výstavby se posuny měří v
intervalech podle druhu a charakteru objektu
Stavby mimořádného významu se měří
nepřetržitě
Nultá etapa se zpravidla zaměřuje se zvýšenými
požadavky na přesnost
Mezi etapovými měřeními se ověřuje stálost
vztažné soustavy
Požadavky na měření


Dány normou ČSN 73 0405 – Měření posunů
stavebních objektů
Další související předpisy






ČSN
ČSN
ČSN
ČSN
ČSN
ČSN
73
73
73
73
73
73
0202
0205
0031
1001
2030
6209
–
–
–
–
–
Přesnost geom. par. ve výstavbě
Geometrická přesnost ve výstavbě
Spolehlivost stavebních konstrukcí
Zakládání staveb
Zatěžovací zkoušky stav. konstrukcí
Zatěžovací zkoušky mostů
Přesnost měření




Přesnost je dána normou ČSN 73 0405
Rozlišuje se zda jde o novostavbu nebo již
existující objekt
Předepsána mezní odchylkou δ
Pro nové objekty


p…celkový teoretický očekávaný posun
Pro již existující objekty

pk…kritický posun
Zdroje

Inženýrská geodézie I GE16 Modul 02
Geodézie ve stavebnictví, O. Švábenský, A.
Vitula, J. Bureš
Děkuji za pozornost