Szczegółowe kryteria dostępu - Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

Download Report

Transcript Szczegółowe kryteria dostępu - Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013
Zasady naboru projektów systemowych na rok 2014
Poddziałanie 6.1.3
Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności
zawodowej osób bezrobotnych
Szczecin, dnia 13 lutego 2014 roku
Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie
Nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów
w roku 2014 :
rozpoczęcie naboru: 17.02.2014 r.
zakończenie naboru: 21.02.2014 r.
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie
Szczegółowe kryteria dostępu:
1. Grupę docelową w projekcie, w co najmniej 30% stanowią osoby w wieku
15-30 lat, w tym minimum 30% to osoby w wieku 15-24 lat, które nie mają
zatrudnienia ani nie uczestniczą w kształceniu lub szkoleniu (tzw. młodzież
NEET). Młodzież z grupy NEET otrzyma wsparcie w ciągu 4 miesięcy od dnia
rejestracji w powiatowym urzędzie pracy.
- ww. kryterium należy zapisać w pkt. 3.2 (literalne brzmienie kryterium) oraz w postaci wskaźników
realizacji celów, oddzielnie dla osób w wieku 15 – 30 lat oraz dla młodzieży z grupy NEET (pkt.
3.1.2/3.1.3);
- podając powyższe dane należy zaokrąglić liczby w górę, do pełnych wartości.
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie
•
Zgodnie z definicją zawartą w polskiej wersji Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie
Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie Rady (WE)
nr 1081/2006, a także w ślad za interpretacją Komisji Europejskiej z 9 grudnia 2013
r., osoby z kategorii NEET to osoby młode, które spełniają łącznie trzy warunki, czyli
nie pracują (tj. są bezrobotne lub bierne zawodowo), nie kształcą się (tj. nie
uczestniczą w kształceniu formalnym) ani nie szkolą.
•
Odnosząc się do ostatniego warunku należy podkreślić, iż zgodnie z zapisami ustawy
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy do szkoleń należy zaliczyć
pozaszkolne zajęcia mające na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie
umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania
pracy, w tym umiejętności poszukiwania zatrudnienia. W procesie oceny czy dana
osoba się nie szkoli, a co za tym idzie kwalifikuje się do kategorii NEET, należy
zweryfikować czy brała ona udział w tego typu formie aktywizacji finansowanej
ze środków publicznych w okresie ostatnich 4 tygodni.
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie
•
Nie ma znaczenia forma szkolenia (tj. czy są to np. szkolenia e-learningowe), a także
zakres szkolenia (tj. czy jest to np. prawo jazdy kategorii B, kurs językowy lub kurs
komputerowy), ale czy dana osoba uczestniczyła w szkoleniu, które stanowiło
element aktywizacji zawodowej prowadzonej ze środków publicznych w ciągu
ostatniego miesiąca.
•
Spełnienie warunku zakwalifikowania osoby do kategorii młodzieży NEET należy
weryfikować na dzień przystąpienia do projektu.
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie
Szczegółowe kryteria dostępu:
2. Grupę docelową w projekcie, w co najmniej 30% stanowią osoby w wieku
50-64 lata.
- ww. kryterium należy zapisać w pkt. 3.2 oraz w postaci wskaźników realizacji celów (pkt. 3.1.2/3.1.3);
- podając powyższe dane należy zaokrąglić liczby w górę, do pełnych wartości.
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie
Szczegółowe kryteria dostępu:
3.
Projekt
skierowany
jest
do
bezrobotnych
osób
niepełnosprawnych,
w proporcji co najmniej takiej samej jak proporcja osób niepełnosprawnych
zarejestrowanych
w stosunku
w
rejestrze
do ogólnej liczby
danego
Powiatowego
zarejestrowanych
osób
Urzędu
Pracy
bezrobotnych
(wg stanu na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie).
-
ww. kryterium należy zapisać w pkt. 3.2 oraz w postaci wskaźników realizacji celów (pkt.
3.1.2/3.1.3). W pkt. 3.2 należy podać % liczby osób niepełnosprawnych zarejestrowanych w PUP
w stosunku do ogółu osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP (w celu ujednolicenia danych
należy je przedstawić wg stanu na dzień 31 grudnia 2013 r.) oraz dane, w oparciu o które
wyliczony został % os. niepełnosprawnych;
-
podając powyższe dane należy zaokrąglić liczby w górę, do pełnych wartości;
-
liczbę osób niepełnosprawnych należy ująć w tabeli 3.2.1.
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie
Szczegółowe kryteria dostępu:
4. Projekt zakłada na zakończenie jego realizacji, osiągnięcie wskaźnika
efektywności zatrudnieniowej (informującego o odsetku uczestników,
którzy w okresie do trzech miesięcy następujących po dniu, w którym
zakończyli udział w projekcie, podjęli zatrudnienie) na poziomie:
– co najmniej 55%, w przypadku powiatów, w których stopa bezrobocia
rejestrowanego wg stanu na koniec 2012 r. wyniosła 10% i poniżej;
– co najmniej 50%, w przypadku powiatów, w których stopa bezrobocia
rejestrowanego wg stanu na koniec 2012 r. wyniosła od 10,1% do 13%;
– co najmniej 45%, w przypadku powiatów, w których stopa bezrobocia
rejestrowanego wg stanu na koniec 2012 r. wyniosła od 13,1% do 16,5%;
– co najmniej 40%, w przypadku powiatów, w których stopa bezrobocia
rejestrowanego wg stanu na koniec 2012 r. wyniosła od 16,6% do 21%;
– co najmniej 35%, w przypadku powiatów, w których stopa bezrobocia
rejestrowanego wg stanu na koniec 2012 r. wyniosła powyżej 21 %.
-
ww. kryterium należy zapisać w pkt. 3.2 oraz w postaci wskaźnika realizacji celów (pkt.
3.1.2/3.1.3);
podając powyższe dane należy zaokrąglić liczby w górę, do pełnych wartości.
w pkt. 3.1 lub 3.2 należy wskazać stopę bezrobocia rejestrowanego dla danego powiatu wg stanu
na koniec 2012 r.
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie
WOJEWÓDZTWO
ZACHODNIOPOMORSKIE
Sławieński
27,2%
( 18,2% )
Kamieński
Miasto Świnoujście 25,5%
10,0%
Miasto Koszalin
12,4%
Kołobrzeski
Koszaliński
11,9%
28,1%
Gryficki
Białogardzki
25,4%
28,9%
Świdwiński
26,7%
Goleniowski
Łobeski
15,9%
Policki
29,8%
14,7%
Miasto Szczecin
11,0%
Stargardzki
20,0%
Pyrzycki
28,5%
Gryfiński
22,2%
Choszczeński
28,5%
Stopa bezrobocia w powiatach
stan na koniec grudnia 2012 roku
Szczecinecki
27,6%
Drawski
24,9%
Stopa bezrobocia (%)
Wałecki
20,6%
powyżej 21,0 ( 12 )
Od 16,6 do 21,0 ( 3 )
Od 13,1 do 16,5 ( 2 )
Myśliborski
18,9%
Od 10,1 do 13,0 ( 3 )
10,0 i poniżej( 1 )
http://www.wup.pl/pl/dla-instytucji/statystyka-badania-ianaliza/podstawowe-dane-o-bezrobociu//2012/grudzień/
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie
Szczegółowe kryteria dostępu:
5. W ramach projektu 100% uczestników jest objętych Indywidualnym
Planem Działania i/lub modyfikacją IPD sporządzoną w okresie ostatnich 6
miesięcy poprzedzających przystąpienie uczestnika do projektu.
- ww. kryterium należy zapisać w pkt. 3.3 przy każdym z wyodrębnionych zadań projektu oraz
w postaci wskaźników realizacji celów (pkt. 3.1.2/3.1.3);
- podając powyższe dane należy zaokrąglić liczby w górę, do pełnych wartości.
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie
Szczegółowe kryteria dostępu:
6. Maksymalna liczba uczestników powracających do udziału w projekcie
systemowym w ramach Poddziałania 6.1.3 PO KL nie przekracza 30%
uczestników projektu ogółem w danym roku realizacji.
- ww. kryterium należy literalnie zapisać w pkt. 3.2
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie
Szczegółowe kryteria dostępu:
7. Osobom figurującym w rejestrze powiatowych urzędów pracy (wg stanu
na dzień 31.12.2013 r.), które utraciły zatrudnienie po 1.01.2013 r.,
w instytucjach sektora oświaty, zostanie przedstawiona oferta wsparcia
w ramach projektu.
-
-
ww. kryterium należy zapisać wskazując w pkt. 3.2 liczbę osób figurujących w rejestrze PUP
(wg stanu na dzień 31.12.2013 r.), które utraciły zatrudnienie po 01.01.2013 r. w instytucjach
sektora oświaty;
ww. kryterium można zapisać w postaci wskaźnika realizacji celów (pkt.3.1.2/3.1.3)
o treści: Liczba osób figurujących w rejestrze PUP, (wg stanu na dzień 31.12.2013 r.), które
utraciły zatrudnienie po 01.01.2013 r. w instytucjach sektora oświaty i którym została
przedstawiona oferta wsparcia w ramach projektu; Kryterium będzie monitorowane we wniosku
o płatność (zał. nr 2 tab. nr 7 część Inne wskaźniki określone we wniosku o dofinansowanie).
-
-
kryterium zostanie uznane za spełnione w sytuacji, gdy wszystkim osobom wskazanym
w przedmiotowym wskaźniku zostanie przedstawiona oferta wsparcia. Spełnienie kryterium
będzie weryfikowane na podstawie odpowiednich dokumentów potwierdzających przedstawienie
oferty wsparcia. W przypadku odmowy udziału w projekcie należy uzyskać odpowiednie
oświadczenie potwierdzające odmowę udziału w projekcie;
za formę wsparcia w ramach projektu należy rozumieć aktywne formy wsparcia finansowane
w ramach projektu, tj. szkolenia, staże, prace interwencyjne, wyposażenie lub doposażenie
stanowiska pracy, przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej.
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie
•
zgodnie z brzmieniem omawianego kryterium wszystkim osobom figurującym
w rejestrze powiatowych urzędów pracy (wg stanu na dzień 31.12.2013 r.), które
utraciły zatrudnienie po 1.01.2013 r. w instytucjach sektora oświaty powinna
zostać przedstawiona oferta wsparcia w ramach projektu tj. szkolenia, staże,
prace interwencyjne, wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy, przyznanie
jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej. Nie oznacza
to jednak, że wszystkie osoby którym zaproponowana została oferta wsparcia
w ramach projektu stają się automatycznie jego uczestnikami, a co za tym idzie - nie
należy danych wszystkich tych osób zamieszczać w Formularzu PEFS. Dopiero wraz
z wyrażeniem woli uczestnictwa w projekcie a co za tym idzie podpisaniem deklaracji
uczestnictwa osobę można uznać za uczestnika projektu.
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie
•
omawiane kryterium dostępu będzie spełnione nawet w sytuacji, gdy osoby którym
zaproponowana zostanie oferta wsparcia w ramach projektu odmówią uczestnictwa
w projekcie (PUP powinien jednak posiadać stosowną dokumentację potwierdzającą
zaproponowanie osobom, które utraciły zatrudnienie po 1.01.2013 r. w instytucjach
sektora oświaty formę wsparcia w ramach projektu). Tym samym PUP zobowiązany
jest do zaproponowania ww. grupie bezrobotnych ofertę wsparcia w ramach projektu
(np. podczas doradztwa, pośrednictwa, rozmów indywidualnych, grupowych itp.).
W przypadku wyrażenia chęci uczestnictwa w projekcie bezrobotny staje się
uczestnikiem projektu i ujmowany jest w Formularzu PEFS. Odmowa udziału
w proponowanej formie wsparcia wyklucza osobę z uczestnictwa w projekcie,
jednakże pozwala na zakwalifikowanie osoby do spełnienia przedmiotowego
kryterium, pod warunkiem sporządzenia dokumentacji potwierdzającej odmowę
uczestnictwa.
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie
•
wsparcie należy kierować także do osób, które po utracie zatrudnienia w instytucjach
sektora oświaty po 1.01.2013 r. podjęły zatrudnienie w innym sektorze, ale
po pewnym czasie utraciły je i ponownie zarejestrowały się w urzędzie pracy
(osoby te widnieją w rejestrze PUP wg stanu na dzień 31.12.2013). Wynika
to z faktu, iż ich aktywizacja zawodowa nie przyniosła trwałego efektu, tzn. wciąż
pozostają poza rynkiem pracy.
•
w celu zwiększenia efektywności wsparcia realizowanego w odpowiedzi na negatywne
trendy dotykające osoby pracujące w instytucjach sektora oświaty, należy zastosować
kryteria, które pozwolą na zakwalifikowanie do projektów szerokiego grona
uczestników wspomnianej grupy docelowej. W związku z powyższym okres
zatrudnienia przed zwolnieniem, forma zatrudnienia oraz przyczyny zwolnienia nie
powinny być czynnikami decydującymi o możliwości uzyskania wsparcia.
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie
•
Projekty są skierowane do byłych pracowników i personelu instytucji sektora
oświaty wskazanych w art. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572), w tym m.in. szkół, placówek oświatowo wychowawczych, poradni psychologiczno-pedagogicznych itp.
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie
Najważniejsze informacje dotyczące
wniosków
o dofinansowanie w 2014 roku
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie
WNIOSEK O DOFINANSOWANIE PROJEKTU SYSTEMOWEGO
CZĘŚĆ I. INFORMACJA O PROJEKCIE
1.6 Numer konkursu: nie dotyczy
1.8 Okres realizacji projektu: od 01.01.2014 do 31.12.2014;
2.1. Nazwa projektodawcy: Powiat … - Powiatowy Urząd Pracy w …. ;
2.2
Status prawny: wspólnota samorządowa – gmina, wspólnota samorządowa powiat
numer NIP jednostki samorządu terytorialnego posiadającej osobowość
prawną (powiatu);
2.3 NIP:
2.4 REGON: numer REGON jednostki samorządu terytorialnego posiadającej osobowość
prawną (powiatu);
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie
2.5 Adres siedziby: adres siedziby powiatu;
2.6 Osoba uprawniona do podejmowania decyzji wiążących w imieniu
projektodawcy: Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy;
2.7 Osoba do kontaktów roboczych: pracownik pup zajmujący się bezpośrednio
wnioskiem o dofinansowanie realizacji projektu;
2.7.1 do 2.7.3 - informacje ułatwiające kontakt z pracownikiem;
2.7.4 – Adres : adres siedziby Powiatowego Urzędu Pracy;
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie
3. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU
Najważniejsze informacje dotyczące punktu 3.1
•
•
•
•
•
•
należy uzasadnić potrzebę realizacji projektu;
należy wskazać cel główny oraz cele szczegółowe projektu zgodne z koncepcją
SMART (cele szczegółowe powinny opisywać stan docelowy, a nie działania jako takie
i stanowić odzwierciedlenie pożądanej sytuacji w przyszłości);
należy ustalić wskaźniki pomiaru celu głównego i celów szczegółowych
(obowiązkowy wskaźnik realizacji celu głównego – Liczba osób, które zakończyły
udział w projekcie) oraz spełniające kryteria dostępu;
należy wskazać wartość docelową wskaźnika;
należy ustalić w jaki sposób i na jakiej podstawie mierzone będą wskaźniki realizacji
poszczególnych celów (ustalić źródło weryfikacji/pozyskania danych do pomiaru
wskaźnika oraz częstotliwość pomiaru);
należy opisać wpływ, jaki realizacja projektu może mieć na podmioty inne niż grupa
docelowa;
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie
Najważniejsze informacje dotyczące punktu 3.2
•
•
•
•
należy opisać osoby, które objęte zostaną wsparciem w ramach projektu oraz
uzasadnić wybór konkretnej grupy docelowej;
w opisie należy uwzględnić podział na: osoby, które kontynuują udział w projekcie
(tzn. rozpoczęły udział w projekcie w poprzednim roku budżetowym oraz na osoby
nowe, które zostaną objęte wsparciem w ramach projektu w danym roku
budżetowym);
opis grupy docelowej powinien być spójny z tabelą 3.2.1;
należy opisać sposób rekrutacji wraz ze wskazaniem działań informacyjno –
promocyjnych;
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie
Najważniejsze informacje dotyczące punktu 3.2 – c.d
•
•
•
•
•
należy opisać potrzeby, bariery i oczekiwania uczestników/uczestniczek projektu. Przy
opisie barier należy brać pod uwagę bariery uczestnictwa, czyli czynniki, które
zniechęcają kobiety/mężczyzn do wzięcia udziału w projekcie lub uniemożliwiają
im udział w projekcie;
należy wskazać wiarygodne źródła pozyskiwania danych o skali zainteresowania
planowanym wsparciem;
należy literalnie wskazać spełnienie kryterium dostępu nr 1,2,3,4 oraz 6 i 7.
do grupy docelowej należy wliczyć osoby, które skierowane zostaną
na doposażenie/wyposażenie stanowiska pracy;
w tabeli 3.2.1 należy wskazać liczbę przedsiębiorstw, które skorzystają ze wsparcia
w postaci doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy.
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie
Najważniejsze informacje dotyczące punktu 3.3
•
•
•
•
•
należy szczegółowo opisać poszczególne zadania projektu (wskazać terminy ich
realizacji);
w opisie każdego zadania należy wskazać liczbę uczestników;
należy wskazać produkty, które wytworzone zostaną w wyniku realizacji planowanych
zadań oraz wskaźniki, które będą mierzyły stopień osiągnięcia wskazanych produktów
oraz częstotliwość ich pomiaru;
Zaleca się aby numeracja i nazewnictwo zadań zostało zachowane zgodnie
z wnioskiem o dofinansowanie dołączonym do umowy ramowej na pierwszy rok
budżetowy. Zadania jako nowe należy dopisywać kolejno pod zadaniami już
istniejącymi. W odniesieniu do zadań, których projektodawca nie będzie realizował
w ramach projektu w danym roku kalendarzowym w kolumnie czwartej „Cel
szczegółowy projektu” punktu 3.3 projektodawca może wybrać z listy rozwijanej
dowolny cel szczegółowy określony wcześniej w pkt 3.1.3 wniosku.
w pkt. 3.3 przy każdym z wyodrębnionych zadań projektu należy zapisać kryterium
dostępu nr 5 dotyczące IPD.
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie
Najważniejsze informacje dotyczące punktu 3.5
•
należy wskazać wszystkie oczekiwane efekty realizacji Priorytetu VI PO KL adekwatne
do charakterystyki projektu oraz grupy docelowej;
•
należy opisać w jaki sposób osiągnięcie celu głównego przyczyni się do osiągnięcia
oczekiwanych efektów realizacji Priorytetu PO KL;
•
należy wskazać wartość dodaną projektu.
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie
•
Pola 3.4, 3.6 i 3.7 nie dotyczą Poddziałania 6.1.3. Dla prawidłowej walidacji wniosku
przez Generator Wniosków Aplikacyjnych w pkt. 3.4 w kolumnie – Cel szczegółowy
należy z listy rozwijanej wybrać jakikolwiek cel szczegółowy a w pozostałych polach
w pkt. 3.4 wpisać zwrot nie dotyczy. W przypadku pól 3.6 i 3.7 należy wpisać zwrot
nie dotyczy.
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie
Najważniejsze informacje dotyczące części IV Budżet
•
•
•
•
•
w przypadku zadań dotyczących wsparcia dla osób bezrobotnych, należy wskazać
liczbę osób oraz uśredniony koszt na osobę i dokonać odpowiedniego przeliczenia.
Nie ma obowiązku wykazywania szczegółowego rozbicia kosztów czyli
np. jednostkowych kosztów badań lekarskich dla stażystów, stypendiów itp.;
Przy sporządzaniu wniosku o dofinansowanie na dany rok zaleca się, aby numeracja
i nazewnictwo zadań zostało zachowane zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie
dołączonym do umowy ramowej na pierwszy rok budżetowy. W przypadku, gdy PUP
nie planuje realizacji danej formy wsparcia w kolejnych latach we wniosku
o dofinansowanie jako koszt należy wpisać „0”.
koszty pośrednie – należy zaznaczyć pole checkbox „nie dotyczy”;
w przypadku, gdy projekt objęty jest regułami pomocy publicznej i/lub pomocy
de minimis, w kategorii wydatków w ramach poszczególnych zadań należy zaznaczyć
te wydatki, które objęte są regułami pomocy publicznej i pomocy de minimis;
w przypadku pomocy de minimis należy opisać metodologię wyliczenia wysokości
pomocy (z uwzględnieniem wydatków objętych pomocą), zaś w odniesieniu
do metodologii wyliczenia wkładu prywatnego należy wpisać nie dotyczy.
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie
•
Wydatki ze środków publicznych na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy
dla uczestników projektu są ponoszone do kwoty wynikającej z potrzeb
zidentyfikowanych w projekcie realizowanym przez PUP – brak w 2014 r. limitu 10%.
•
Projektodawca zobowiązany jest do przedstawienia w ramach pola Metodologia
wyliczenia dofinansowania i wkładu prywatnego w ramach wydatków objętych
pomocą publiczną i pomocą de minimis, sposobu wyliczenia intensywności pomocy
oraz wymaganego wkładu prywatnego w odniesieniu do wszystkich wydatków
objętych pomocą publiczną ;
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie
Zlecanie zadań merytorycznych
W przypadku zlecania zadań merytorycznych w projekcie (w rozumieniu Wytycznych
w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL) należy wybrać opcję TAK
z listy rozwijanej TAK/NIE w kolumnie „Zadania zlecone”.
Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL
Zlecenie
zadania
merytorycznego
oznacza
zlecenie
całości
działań
przewidzianych w ramach danego zadania lub istotnej ich części
wykonawcom .
W
większości
przypadków
jedynym
zleconym
w Poddziałaniu 6.1.3 PO KL będą szkolenia.
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie
zadaniem
merytorycznym
Wymagania odnośnie przygotowania
wniosku o dofinansowanie
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie
•
W związku z koniecznością dostosowania generatora do zmian zachodzących
w systemie realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, została udostępniona
nowa wersja 8.7 Generatora Wniosków Aplikacyjnych,
•
Przed złożeniem wniosku o dofinansowanie należy wczytać przygotowany w GWA-E
plik z danymi wniosku do GWA dostępnego przez Internet w celu dokonania
ostatecznej walidacji.
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie
Wniosek powinien zostać złożony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach
(oryginałach) lub w jednym oryginale i kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem
oraz w wersji elektronicznej;
Wnioski należy złożyć osobiście w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Szczecinie
w godzinach 8.00-15.00 (pok.306), bądź przesłać na adres siedziby urzędu:
ul. A. Mickiewicza 41, 70-383 Szczecin. Na kopercie należy dopisać nr pokoju oraz
nazwisko opiekuna projektu.
Wersja elektroniczna wniosku musi być sporządzona w formacie zip_pokl, zapisana
na płycie CD;
Suma kontrolna znajdująca się na każdej stronie wydruku (z pliku PDF) wniosku musi
być tożsama z sumą kontrolną wniosku w wersji elektronicznej (w pliku zip_pokl);
Za poprawny nie zostanie uznany wniosek z napisem „wydruk próbny”;
Wniosek w całości powinien zostać wypełniony przy pomocy GWA. Jedynym punktem
wypełnianym ręcznie jest miejsce, w którym osoby uprawnione do reprezentowania
beneficjenta składają podpis opatrzony odpowiednimi pieczęciami;
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie
Wniosek powinien zawierać wszystkie strony (aby uniknąć nieporozumień wniosek
należy spiąć i umieścić w teczce z europerforacją);
Papierowa wersja wniosku powinna zostać opatrzona (w części V wniosku) pieczęcią
instytucji (pieczęć PUP, pieczęć powiatu) oraz pieczęcią imienną
i podpisem osoby upoważnionej;
Wszystkie wymagane pola powinny zostać prawidłowo wypełnione – zgodnie
z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach PO KL.
Na etapie oceny formalnej nie jest oceniana treść informacji zawartych
w prawidłowo wypełnionych polach wniosku;
Wpisy w polach liczbowych muszą być poprawne arytmetycznie. Należy
systematycznie wykorzystywać przycisk „wylicz”, funkcja „sprawdź” umożliwia
przeprowadzenie walidacji;
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie
Wszelkich informacji na temat Poddziałania 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia
oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych udzielają
pracownicy Wydziału Projektów Rynku Pracy PO KL:
Iwona Orłowska
tel. (91) 42 56 268
[email protected]
Michalina Skop
tel. (91) 42 56 268
[email protected]
Magdalena Smilgin
tel. (91) 42 56 267
[email protected]
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie
Dziękuję za uwagę!
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie