Wyznaczenie przestrzennej lokalizacji obszarów emisji

Download Report

Transcript Wyznaczenie przestrzennej lokalizacji obszarów emisji

Metodyka przeprowadzenia inwentaryzacji w gminach
Ewa Strzelecka-Jastrząb
Seminarium projektu
Katowice, 30 czerwca 2010
Zakres inwentaryzacji
• wyznaczenie na terenie poszczególnych gmin obszarów zabudowy zwartej,
rozproszonej (luźnej) i silnie rozproszonej (złożony system upraw i działek),
cel  wyznaczenie przestrzennej lokalizacji obszarów emisji
• zebranie danych statystycznych pozwalających na wyznaczenie w poszczególnych
gminach powierzchni mieszkań w podziale na ich rok budowy oraz w podziale na
mieszkania ocieplone oraz na mieszkania z wymienioną stolarką budowlaną,
cel  wyznaczenie strat ciepła w zależności od stopnia izolacji termicznej
budynków
• zebranie danych statystycznych pozwalających na wyznaczenie w poszczególnych
gminach powierzchni mieszkań w podziale na rodzaje instalacji grzewczych oraz
rodzaje stosowanych w nich paliw,
cel  wyznaczenie ilości zużywanych paliw oraz wielkości emisji zanieczyszczeń
pyłowych
• zebranie danych statystycznych pozwalających na wyznaczenie w poszczególnych
gminach zasobów biomasy,
cel  inwentaryzacja zasobów paliw alternatywnych
Wyznaczenie przestrzennej lokalizacji obszarów emisji
• zakupiono dane o granicach gmin w polskiej części obszaru wsparcia,
źródło danych: Centralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,
Państwowy Rejestr Granic
• pobrano dane dotyczące form użytkowania ziemi,
źródło danych: European Environment Agency, warstwa informacyjna GIS
CORINE LAND COVER wersja z 2007 roku
• wykonano analizę statystyczną współwystępowania zabudowy mieszkaniowej
w różnych typach użytkowania ziemi, wybrano trzy typy użytkowania ziemi:
zabudowa zwarta
zabudowa rozproszona (luźna)
złożony system upraw i działek
relacja pola zabudowy
do pola użytkowania terenu
~ 40%
~ 30%
~ 10%
• wykonano analizę wizualną na podstawie zdjęcia lotniczego obszaru,
źródło: Google Earth
Wyznaczenie przestrzennej lokalizacji obszarów emisji
Izolacja termiczna budynków
• pobrano dane nt. powierzchni użytkowej mieszkań w poszczególnych gminach
w podziale na następujące okresy ich budowy: przed 1918 r. oraz w latach
1918-1944, 1945-1970, 1971-1978, 1979-1988, 1989-2002, 2003-2006
i w 2007 roku,
źródło danych: GUS, Bank Danych Regionalnych
• pobrano dane nt. ilości mieszkań i ich powierzchni użytkowej w poszczególnych
gminach wg form ich własności (komunalne, osób fizycznych, spółdzielcze, TBS,
zakładowe, pozostałe),
źródło danych: GUS, Bank Danych Regionalnych
 na podstawie pobranych danych wyznaczono średnią powierzchnię mieszkania
w każdej gminie i każdej grupie własności,
Izolacja termiczna budynków
• pobrano dane nt. ilości wyremontowanych mieszkań:
- roboty remontowe i remonty kapitalne mieszkań komunalnych
(poziom gmin, lata 1996-2001),
- ocieplenia mieszkań komunalnych (poziom gmin, lata: 2003, 2005, 2007),
- wymiana stolarki budowlanej w mieszkaniach komunalnych
(poziom gmin, lata: 2003, 2005, 2007),
- ocieplenia mieszkań wg form własności
(poziom powiatów, lata 2003, 2005, 2007),
- wymiana stolarki budowlanej w mieszkaniach wg form własności
(poziom powiatów, lata 2003, 2005, 2007),
źródło danych: GUS, Bank Danych Regionalnych
 na podstawie pobranych danych w poszczególnych gminach oszacowano
całkowitą ilość mieszkań ocieplonych oraz całkowitą ilość mieszkań
z wymienioną stolarką budowlaną w podziale na poszczególne formy ich
własności,
 na podstawie ilości mieszkań określono ich powierzchnię użytkową
przyjmując do obliczeń wyznaczone wcześniej średnie powierzchnie
mieszkań w każdej gminie i każdej grupie własności,
Izolacja termiczna budynków
 dane nt. powierzchni użytkowej mieszkań ocieplonych i mieszkań
z wymienioną stolarką budowlaną wg form ich własności przeszacowano na
powierzchnię użytkową mieszkań ocieplonych i mieszkań z wymienioną
stolarką wg okresu ich budowy.
Baza wynikowa:
• całkowita powierzchnia użytkowa mieszkań w poszczególnych gminach
w podziale na 8 okresów ich budowy (przed 1918-2007),
• powierzchnia użytkowa mieszkań ocieplonych w podziale na 8 okresów ich
budowy,
• powierzchnia użytkowa mieszkań z wymienioną stolarką budowlaną
w podziale na 8 okresów ich budowy.
Mieszkania w podziale na rodzaje instalacji grzewczych
oraz rodzaje stosowanych paliw
• pobrano dane dla lat 2002, 2006 i 2007 nt. powierzchni użytkowej mieszkań
w poszczególnych gminach
źródło danych: GUS, Bank Danych Regionalnych
• zakupiono dla roku 2002 dane nt. powierzchni użytkowej mieszkań
w poszczególnych gminach w podziale na sposoby ogrzewania mieszkań:
- c.o. z sieci,
- c.o. z kotłowni obsługującej budynek wielomieszkaniowy,
- kotłownie indywidualne,
- piece,
- inne, mobilne źródła ciepła,
oraz w podziale na stosowane do tego celu czynniki grzewcze:
- paliwa stałe,
- paliwa ciekłe,
- paliwa gazowe,
- energia elektryczna,
- systemy 2-paliwowe,
- inne
źródło danych: GUS, Narodowy Spis Powszechny 2002
Mieszkania w podziale na rodzaje instalacji grzewczych
oraz rodzaje stosowanych paliw
 na podstawie danych szczegółowych dla roku 2002 oraz na podstawie
znajomości powierzchni użytkowej mieszkań w poszczególnych gminach
w latach 2006 i 2007 oszacowano powierzchnię użytkową mieszkań
w podziale na sposoby ogrzewania mieszkań oraz w podziale na stosowane
do tego celu paliwa w latach 2006 i 2007.
Baza wynikowa:
• powierzchnia użytkowa mieszkań w poszczególnych gminach w latach
2006 i 2007 w podziale na sposoby ogrzewania mieszkań oraz
w podziale na stosowane do tego celu paliwa.
Zasoby biomasy
• dane o zasobach biomasy zostały opracowane na poziomie roku 2008.
Drewno
• pobrano dane statystyczne nt. powierzchni lasów w poszczególnych gminach,
źródło danych: GUS, Bank Danych Regionalnych
 wychodząc z tej informacji oraz wykorzystując dane literaturowe nt.
wielkości pozyskania drewna oszacowano zasoby drewna na cele energetyczne,
Słoma
• pobrano dane statystyczne nt. powierzchni upraw w poszczególnych gminach,
uwzględniono: zboża podstawowe, kukurydzę oraz rzepak,
źródło danych: GUS, Bank Danych Regionalnych
 wychodząc z tej informacji oraz wykorzystując dane literaturowe nt.
wielkości uzyskiwanych plonów, ilości uzyskiwanej słomy oraz ilości słomy
możliwej do wykorzystania na cele energetyczne oszacowano zasoby słomy,
Zasoby biomasy
Uprawy roślin energetycznych
• pobrano dane statystyczne nt. powierzchni ugorów i gruntów ornych
odłogowanych w poszczególnych gminach,
źródło danych: GUS, Bank Danych Regionalnych
• uwzględniono możliwości upraw wierzby wiciowej, miskanta olbrzyma
i ślazowca pensylwańskiego,
 na podstawie danych literaturowych oszacowano wielkość ugorów i gruntów
ornych odłogowanych możliwych do wykorzystania pod uprawy roślin
energetycznych oraz średnią produkcję biomasy z hektara tych upraw w ciągu
roku.
Baza wynikowa:
• możliwe do pozyskania na terenie poszczególnych gmin na cele energetyczne
ilości drewna, słomy i biomasy z upraw roślin energetycznych.
Struktura powierzchni użytkowej mieszkań [%]
wg okresu budowy i stopnia izolacji termicznej
Okresy budowy mieszkań
Województwo
dolnośląskie
opolskie
śląskie
przed 1918 1918-1944 1945-1970 1971-1978 1979-1988 1989-2002 2003-2006 2007
31
16
5
25
24
10
7
17
27
8
12
16
11
14
17
10
9
13
6
6
11
1
1
2
Mieszkania
Mieszkania z wymienioną
ocieplone
stolarką
budowlaną
33
50
45
65
41
60
Struktura powierzchni użytkowej mieszkań [%]
wg rodzajów instalacji grzewczych (stan na 2007)
c.o. z kotłowni
obsługującej
c.o.
Województwo c.o. z sieci
budynek
indywidualne
wielomieszkaniowy
dolnośląskie
opolskie
śląskie
17
21
21
3
2
1
54
60
68
piece
inne, mobilne
źródła ciepła
25
17
10
1
1
0
Struktura powierzchni użytkowej mieszkań [%]
wg rodzajów stosowanych paliw (stan na 2007)
Województwo
dolnośląskie
opolskie
śląskie
paliwa
stałe
paliwa
gazowe
paliwa
ciekłe
79
84
83
15
9
13
1
3
1
energia
systemy
elektryczna 2-paliwowe
3
3
1
1
1
2
inne
0
0
0
Potencjalne zasoby biomasy (stan na 2008)
Województwo
dolnośląskie
opolskie
śląskie
Drewno
opałowe
2 113 381
950 342
401 672
Biomasa
Potencjalne
z upraw roślin
zasoby
energetycznych
biomasy
[GJ/rok]
4 264 704
9 143 475
15 521 535
6 413 489
6 696 145
14 059 976
838 051
3 418 258
4 657 980
Słoma na cele
energetyczne
Dziękuję za uwagę
Seminarium projektu
Katowice, 30 czerwca 2010