Ollinkoski: Maa- ja metsätalouden verotus 2012

Download Report

Transcript Ollinkoski: Maa- ja metsätalouden verotus 2012

Maa- ja metsätalouden verotus
verovuosi 2012
Seuraavaa esitystä käytetään alkutuottajien
ohjaustilaisuuksissa vuonna 2013. Esityksen pohjana
on Verohallinnon yhtenäistämisohje
maa- ja metsätalouden tuloverotuksen osalta.
Verohallinnon yhtenäistämisohje 2012 - www.vero.fi
1
7.1.2011
Verohallinnon yhtenäistämisohje
• Yhtenäistämisohjeessa esitetään arviointiperusteet, joita
käytetään muun selvityksen puuttuessa arvioitaessa
vähennyskelpoisia määriä tai menoista poistettavia
vähennyskelvottomia eriä
• Lähtökohtana pidetään menojen selvittämistä tositteiden
ja muiden todennettavien seikkojen perustella
• Tätä arviointiohjetta käytetään todellisen määrän ollessa
vaikeasti selvitettävissä
• Arvioidut määrät eivät sisällä arvonlisäveron osuutta
• Koko ohje on saatavissa osoitteessa www.vero.fi
Etusivu > Syventävät vero-ohjeet > Verohallinnon ohjeet > 2013
Verohallinnon yhtenäistämisohje 2012 - www.vero.fi
2
7.1.2011
Auto maatalouden kalustossa
• auto kuuluu kalustoon, jos maatalouden ajoa on
yli 50 % kokonaisajomäärästä
• ajopäiväkirjalla selvitys maatalouden ajoista
• muiden ajojen osuus kuluista ja poistoista ei ole
vähennyskelpoista
autokulujen kokonaismäärä+poisto x yksityis-ja muiden ajojen km
ajokilometrien yhteismäärä
• asunnon ja maatilan väliset matkat ovat
yksityisajoja, jotka vähennetään esitäytetyllä
veroilmoituslomakkeella
Verohallinnon yhtenäistämisohje 2012 - www.vero.fi
3
7.1.2011
Yksityisauto maatalouden käytössä
• auto kuuluu yksityisvaroihin, jos muut kuin
maatalousajot ovat yli 50 % kokonaisajoista
• todelliset kulut tai lisävähennys 0,45 €/km
• edellyttää ajopäiväkirjaa tai muuta
luotettavaa selvitystä
• EI lisävähennystä, jos luontoisetuauto,
leasingauto tai sopimukseen perustuvalla
hallintaoikeudella hallittu auto
• voidaan vähentää maataloudessa todella
aiheutuneet menot
Verohallinnon yhtenäistämisohje 2012 - www.vero.fi
4
7.1.2011
Yksityisauto maatalouden käytössä
• Luontoisetuautot
• Kulujen vähentäminen perustuu palkaksi luetun edun
määrän kilometrikohtaiseen arvoon. Käyttöetuautojen
kuluissa otetaan lisäksi huomioon itse maksettujen
kulujen määrä.
Esimerkki
• Maataloudenharjoittaja on saanut työnantajaltaan käyttöön
luontoisetuauton, jota hän käyttää myös oman maataloutensa
ajoihin. Kyseessä on täysi autoetu, jonka arvo vuodessa on
6.600 € eikä edun arvoa ole tarkistettu ajettujen yksityisajojen
tai työajojen määrän perusteella. Edun kilometrikohtaiseksi
määräksi saadaan 0,37 €/km (6.600 € : 18.000 km). Kyseisellä
autolla ajetuista maatalouden ajoista voidaan siis vähentää
0,37 €/km.
Verohallinnon yhtenäistämisohje 2012 - www.vero.fi
5
7.1.2011
Ajopäiväkirja
• autolla verovuonna ajettu
kokonaisajokilometrimäärä
• ajon alkamis- ja päättymisajankohta
• ajon alkamis- ja päättymispaikka sekä
tarvittaessa ajoreitti
• matkan pituus
• ajon tarkoitus
Verohallinnon yhtenäistämisohje 2012 - www.vero.fi
6
7.1.2011
Luotettava selvitys
• Jos ajopäiväkirjaa ei ole pidetty,
edellytyksenä lisävähennykselle on
tällöinkin, että ajetut kilometrit voidaan
luotettavasti selvittää
• Jos säännöllisesti toistuvia, esim. 1 krt/vko
samaan kohteeseen, ilmoitetaan tällaisen
matkan km-määrä ja kuinka monta kertaa
vuodessa kohteeseen ajetaan
• Lisäksi on aina selvitettävä autolla
verovuonna ajettu kokonaiskilometrimäärä
Verohallinnon yhtenäistämisohje 2012 - www.vero.fi
7
7.1.2011
Yksityisauto maatalousyhtymän
käytössä
• Verotusyhtymä on korvannut osakkaalle
matkakuluja
• Yhtymä voi maksaa osakkaalle matkalaskun perusteella
maatalousajoista 0,45 €/km, joka on yhtymän
vähennyskelpoista palkkausmenoihin luettavaa kulua ja
osakkaalle verovapaata tuloa
• Verotusyhtymä ei ole korvannut osakkaalle
matkakuluja
• Jos yhtymä ei ole maksanut korvausta osakkaan oman
auton käytöstä yhtymän maataloudessa, vähennetään
auton todelliset kulut tai 0,25 €/km verotusyhtymän
verotuksessa
• Asunnon ja maatilan väliset matkat ovat yksityisajoja,
jotka vähennetään osakkaan esitäytetyllä
veroilmoituslomakkeella
Verohallinnon yhtenäistämisohje 2012 - www.vero.fi
8
7.1.2011
Yksityisauto kuolinpesän käytössä
• Kuolinpesä on korvannut osakkaalle matkakuluja
• Kp voi maksaa osakkaalle matkalaskun perusteella
maatalousajoista 0,45 €/km, joka on kp:n vähennyskelpoista
palkkausmenoihin luettavaa kulua ja osakkaalle verovapaata
tuloa
• Kuolinpesä ei ole korvannut osakkaalle matkakuluja
• Osakkaan oman auton todelliset kulut tai 0,25 €/km
• kp:n auton todelliset kulut tai 0,45 €/km
• vähennys kuolinpesän verotuksessa
• Kuolinpesän leski
• Leskelle ei voi maksaa verovapaita kulukorvauksia
• Lesken oman auton todelliset kulut tai 0,45 €/km vähennetään
kp:n verotuksessa
Verohallinnon yhtenäistämisohje 2012 - www.vero.fi
9
7.1.2011
Opinto- ja koulutusmatkakulut
• liityttävä tilan tuotantosuuntaan
• järjestettyä ohjelmaa vähintään noin 4-5 tuntia
kunakin päivänä
• lähiseudun tilaisuuksissa ei 4 tunnin
vähimmäisaikaedellytystä
• opiskelun osuus matkasta tulee olla vähäistä
suurempi (yli 20 %), jotta kustannukset
osittainkaan olisivat vähennyskelpoisia
verotuksessa
• esim. kotimaan maatalousnäyttelyn matkakulut,
pääsyliput ja päivärahat kokonaan
vähennyskelpoisia kaikkien niiden henkilöiden
osalta, joille verotettavaa tuloa jaetaan
Verohallinnon yhtenäistämisohje 2012 - www.vero.fi
10
7.1.2011
Päivärahat maatalousverotuksessa
• Tilapäisestä työmatkasta aiheutuneiden
ylimääräisten elantokustannusten vähentämisen
edellytykset:
• tulonhankkimiseen tai säilyttämiseen liittyvä matka, jonka
kohteesta ja kestoajasta on tehty kirjaukset
muistiinpanoihin
• matkan on pitänyt ulottua vähintään 15 km etäisyydelle
asunnosta
• yli 6 tuntia kestäneestä matkasta 16 € ja
• yli 10 tuntia kestäneestä matkasta 36 €
• Matkustus- ja majoittumiskulut saa vähentää
tositteisiin perustuen erikseen.
Verohallinnon yhtenäistämisohje 2012 - www.vero.fi
11
7.1.2011
Metsätalouden matkakulut
• auto kalustoon vain poikkeustapauksissa
• ajopäiväkirja tai muu luotettava selvitys
• tarvittaessa esitettävä selvitys hakkuu- ja
metsänhoitotöistä, niiden laadusta ja
laajuudesta
• ei oikeutta lisävähennykseen
• todelliset kulut tai 0,25 €/km
Verohallinnon yhtenäistämisohje 2012 - www.vero.fi
12
7.1.2011
Metsätalouden matkakulut
• kuolinpesä (erillinen verovelvollinen) voi
korvata verovapaasti (VH:n kulupäätös)
matkalaskun mukaan osakkaalleen kaikki
metsätalouden matkat
• verotusyhtymä voi korvata samoin muut
matkat, mutta EI asunnon ja metsän välisiä
matkoja (matka omistamaansa metsään ei
osakkaan tilapäinen työmatka, KHO
1999/1362)
Verohallinnon yhtenäistämisohje 2012 - www.vero.fi
13
7.1.2011
Metsänomistajan päivärahat
• Vähennykseen oikeuttaa työmatka
erityiselle työntekemispaikalle, jos matka
on tilapäinen ja siitä on aiheutunut
lisääntyneitä elantokustannuksia
• yli 6 tuntia kestänyt matka 12 €
• yli 10 tuntia kestänyt matka 24 €
• Esimerkiksi koulutus- tai messumatka.
• Omaan metsään tehdyt matkat eivät ole tilapäisiä
matkoja eivätkä siten oikeuta päivärahan
vähentämiseen (KHO 1999/1362 ja KHO
2001/2521).
Verohallinnon yhtenäistämisohje 2012 - www.vero.fi
14
7.1.2011
Ostoelintarvikkeet, vesi- ja sähkömaksut
• Luontoisetuna annettujen osto-elintarvikkeiden
hankintameno 5,60 €/pv
• Annettujen etujen määrästä ja saajista tulee olla selvitys
muistiinpanoissa.
• Vesi: Yksityistalouden vedenkulutus noin 40
m3/henkilö/vuosi
• Sähkö: Ilman sähkölämmitystä kotitalouden sähkönkäyttö
vaihtelee keskimäärin 5000-10 000 kilowattituntiin
vuodessa. Tavanomaisissa olosuhteissa ilman lämmitystä
voidaan yksityistalouden osuudeksi sähkömenoista
arvioida olevan 9,12 euroa vuodessa asuinpinta-alan
neliömetriä kohti. Oman asunnon sähkölämmityksen
korjauseränä voidaan pitää 10,00 €/m2/vuosi ja polttoöljyn
lämmityskulutuksena 18 l/m2/vuosi.
Verohallinnon yhtenäistämisohje 2012 - www.vero.fi
15
7.1.2011
Tietoliikennemenot
• Liittymismaksu ja siihen sisältyvät rakentamis- ja
asennusmenot eivät lähtökohtaisesti ole
vähennyskelpoisia
• Liittymismaksusta erillään perittävät rakentamis- ja
asennuskulut voidaan vähentää siltä osin kuin ne
aiheutuvat yhteyden rakentamisesta
tuotantorakennuksiin maatalouden käyttöä varten
(esim. valvontakamerat)
• Kulut lisätään tuotantorakennuksen hankintamenoon
• Ei vähennystä asuinrakennukseen vedetyn yhteyden osalta
• Tietoliikenneyhteyden käytön kulut vähennettävissä
maatalouden käytön osalta
• Sama periaate metsätalouden osalta
Verohallinnon yhtenäistämisohje 2012 - www.vero.fi
16
7.1.2011
Puhelinmenot
• Puhelin: Yksityiskäytön osuutena puolet 500 €
määrään saakka ja suuremmissa kuluissa
yksityiskäytön osuus 250 €
• Vähennys vain niiden henkilöiden osalta, joille tilan
verotettavaa tuloa jaetaan
• Laitteet kalustoon, jos maatalouskäytön pääasiallisuus
voidaan osoittaa
• puhelin turvavälineenä
tai
• varattu työntekijän käyttöön maatilan töissä
Verohallinnon yhtenäistämisohje 2012 - www.vero.fi
17
7.1.2011
Atk-laitteet
• tietokone, oheislaitteet ja ohjelmistot
hyväksytään kokonaan maatalouden
kalustoon, jos hankittu vain maatalouden
käyttöä varten
• jos muutakin käyttöä, vain
maatalouskäyttöä vastaava osuus
hyväksytään
• metsätaloudessa sovelletaan
samoja perusteita
Verohallinnon yhtenäistämisohje 2012 - www.vero.fi
18
7.1.2011
Työhuonevähennys maataloudessa
• Ensisijaisesti todelliset menot + poisto
• Aktiivitiloilla maataloudessa arviolta 380 €/v
Työhuonevähennys metsätaloudessa
• Ensisijaisesti todelliset menot + poisto
• Jos selvitystä todellisista kuluista ei ole, mutta
harjoitetun metsätalouden laajuus ja työhuonetilan
tarve huomioon ottaen kuluja voidaan katsoa
syntyneen, arvioituna kuluna voidaan muun
selvityksen puuttuessa vähentää palkansaajan
satunnaisten sivutulojen työhuonevähennyksen
mukainen määrä (190 €/v)
• Ei moninkertaisia vähennyksiä!
Verohallinnon yhtenäistämisohje 2012 - www.vero.fi
19
7.1.2011
Maatalouden tilatukioikeus
• Irtainta omaisuutta, jota voidaan myydä,
vuokrata tai lahjoittaa ja ne voivat siirtyä
perintönä
• Vuokraus vain pellon kanssa
Verohallinnon yhtenäistämisohje 2012 - www.vero.fi
20
7.1.2011
Vastikkeeton siirto vuokranantajalle
• Vuokralle otetun tukikelpoisen maatalousmaan
perusteella vahvistetun tilatukioikeuden
vastikkeeton siirto vuoden 2006 vuokralaiselta
vuokranantajalle ei ole perintö- ja lahjaverolaissa
tarkoitettu lahja eikä siitä aiheudu
lahjaveroseuraamuksia (Laki tilatukijärjestelmän
täytäntöönpanosta 15.7.2005/557, 10 §).
• Verovapaus edellyttää, että tilatukioikeuden
luovutus tapahtuu 28.4.2006 voimassa olevan
vuokrakauden päättyessä, kuitenkin viimeistään
31.12. 2016.
Verohallinnon yhtenäistämisohje 2012 - www.vero.fi
21
7.1.2011
Vastikkeellinen siirto vuokranantajalle
• Mikäli vuokranantajan ja vuokralaisen
kesken on siirron yhteydessä sovittu
maksettavaksi korvauksia, on korvaus
saajalleen maatalouden tuloa ja
maksajalle maatalouden menoa.
Verohallinnon yhtenäistämisohje 2012 - www.vero.fi
22
7.1.2011
Tilatuen arvo
• Arvona pidetään muun selvityksen puuttuessa
2.10.2009 annetun ja 4.12.2012 päivitetyn varojen
arvostamisohjeen mukaista arvoa vuonna 2012
• tasatukeen perustuvat arvot:
• A-alue
249 €/ha
• B-C1-alue
203 €/ha
• C2-C4-alue 168 €/ha
• Perustellusta vaatimuksesta voidaan esim.
tilakaupan arvostuksessa käyttää muuta
perusteltua arvoa
Verohallinnon yhtenäistämisohje 2012 - www.vero.fi
23
7.1.2011
Myyjän, vuokraajan ja ostajan verotus
tilatukioikeuden luovutuksessa
• Myyntitulo ja vuokratulo ovat saajalleen
veronalaista tuloa.
• Ostohinta ja vuokraajan maksama vuokra ovat
verotuksessa vähennyskelpoista menoa.
• Ostaja voi vähentää maksamansa kauppahinnan
vuosimenona tai menojäännöksestä tehtävin 10 %:n
poistoin.
• Hallinnollisesti vahvistetuilla tilatukioikeuksilla ei
ole hankintamenoa.
• Tilatukioikeuden luovutuksesta saatu voitto on
tuloverolain 48 §:ssä säädetyissä tilanteissa
verovapaa.
Verohallinnon yhtenäistämisohje 2012 - www.vero.fi
24
7.1.2011
Tilatukioikeus ja nettovarallisuus
• Viljelijälle myönnettyjä ja vahvistettuja
tilatukioikeuksia ei lueta maatalouden
nettovarallisuuteen.
• Erikseen hankitun tilatukioikeuden arvona
pidetään verovuoden päättyessä
tuloverotuksessa poistamatta olevaa
hankintamenon osaa (laki varojen
arvostamisesta verotuksessa19 ja 24 §).
• Yleensä arvo poistetaan verotuksessa vuosimenona,
jolloin poistamatonta hankintamenoa ei ole
Verohallinnon yhtenäistämisohje 2012 - www.vero.fi
25
7.1.2011
Tilatukioikeus ja arvonlisäverotus
• Tilatukioikeuden myyntihinnasta tai
vuokratulosta on suoritettava
arvonlisäveroa 23 % (v. 2013 24 %), jos
myyjä tai vuokranantaja on
arvonlisäverovelvollinen.
• Jos tukioikeus myydään maatilan tai sen
murto-osan luovutuksen yhteydessä,
tukioikeuden myynnistä ei suoriteta
arvonlisäveroa (arvonlisäverolaki 19 a §).
• Määräalan myynnin yhteydessä menee alv
Verohallinnon yhtenäistämisohje 2012 - www.vero.fi
26
7.1.2011
Tilatukioikeus ja varainsiirtoverotus
• Tilatukioikeus on irtainta omaisuutta
• Varainsiirtoveroa ei suoriteta irtaimiston
kauppahinta-osuudesta, kun se on
riittävästi eritelty kauppakirjassa.
Verohallinnon yhtenäistämisohje 2012 - www.vero.fi
27
7.1.2011
Moottorikelkka ja mönkijä maa- ja
metsätalouden verotuksessa
• Moottorikelkka ja mönkijä maa- tai metsätalouden
kalustoon vain poikkeustapauksissa. Samoin
traktorin metsätalouskäytön osalta.
• Perusteet kalustoon kirjaamiseen:
• Osoitettava pääasiallinen käyttö maa- tai metsätaloudessa
• Metsätaloudessa lähinnä, kun jatkuen tehdään hankintahakkuita
tai metsänhoitotöitä omana työnä konetta käyttäen
• Laadittava muistiinpanoihin liitteeksi luotettava selvitys
kokonaiskuluista, eri käyttötarkoituksista, tyypin sopivuudesta
kyseiseen käyttötarkoitukseen ja käyttötunneista
• kelkka- tai mönkijätyypin sovelluttava maa- tai metsätalouden töihin
• riittävä konetehokkuus
• lisäksi oltava reki, peräkärry tai muu maatalous- tai metsätaloustöiden
kannalta tarpeellinen koneen lisävaruste
Verohallinnon yhtenäistämisohje 2012 - www.vero.fi
28
7.1.2011
Moottorikelkan, mönkijän ja
yksityistalouden traktorin kulut
• Lähtökohtana vähennys käyttötuntien perusteella
• Kelkan tai mönkijän tai traktorin käyttöä yksityistalouden
polttopuiden korjuussa ei katsota metsätalouskäytöksi
selvitettäessä koneen lukemista metsätalouden
kalustoon.
• Myöskään koneen käyttökulut eivät tällöin ole
vähennettävissä miltään osin metsätalouden
pääomatuloista. Muistiinpanoissa olevat kulut on tältä
osin tuloutettava, myös mahdollisen poiston osuus.
• Jos ei kalustoon eikä selvitystä todellisista kuluista,
arvioidaan kulut
• Moottorikelkka: Arvio 14 € /käyttötunti
• Mönkijä: Arvio 14 €/käyttötunti
• Yksityistalouden traktori: Arvio 11 €/tunti tai, jos traktoria
käytetään puutavaran kuljetukseen, tämän ohjeen kohdassa
4.1.14 esitettyjä puutavaralajikohtaisia konekustannuksia €/m3
Verohallinnon yhtenäistämisohje 2012 - www.vero.fi
29
7.1.2011
Moottori- ja raivaussaha maataloudessa
• Maatalouden kulut arvioidaan enintään
85 €/vuosi
• Jos metsätalouden kalustossa, niin
vastaava tuloutus metsätaloudessa
Verohallinnon yhtenäistämisohje 2012
2010 - www.vero.fi
MK
30
5.1.2011
7.1.2011
Omasta metsästä otetun puun arvo
• Puun arvojen perusteena eri
puutavaralajien hankintahinnoista
johdetut kantohinnat
• arvo käytetyn puutavaralajin mukaan
•
•
•
•
•
•
Mäntytukki
Kuusitukki
Koivutukki
Mäntykuitu
Kuusikuitu
Koivukuitu
45 €/m3
41 €/m3
34 €/m3
8 €/m3
8 €/m3
9 €/m3
• polttohake: 1,70 €/m3 tai 0,68 €/irto-m3
Verohallinnon yhtenäistämisohje 2012 - www.vero.fi
31
7.1.2011
Hankintatyön arvo
Traktorin menojen korjauserä
• Hankintatyön arvo lasketaan
täyttöohjeessa / yhtenäistämisohjeessa
olevilla keskimääräisillä taksoilla muun
selvityksen puuttuessa.
• Maataloustraktorin menojen korjauseränä
käytetään muun selvityksen puuttuessa
• 3,89 €/m3 tai 11 €/tunti
Verohallinnon yhtenäistämisohje 2012 - www.vero.fi
32
7.1.2011
Harrastusluonteinen toiminta
• ei vakaata ansiotarkoitusta
•  ei arvonlisäverollista toimintaa
• tappiota ei voida vahvistaa, mutta menot
otetaan huomioon, jos sama
harrastustoiminta tuottaa myöhemmin
tuloja
• erilliset menojen ja tulojen muistiinpanot
Verohallinnon yhtenäistämisohje 2012 - www.vero.fi
33
7.1.2011
Hevoset harrastuksena
• ravi- ja ratsuhevosten (1-2 ) pitäminen,
johon ei liity kasvatustoimintaa ja on
vähäistä ja tappiollista, katsotaan
harrastustoiminnaksi
• maataloustuotteiden
tuotantokustannusmenojen korjauserä
• 920 €/hevonen ja
• 370 €/varsa vuodessa
• muut kulut, jos niitä muistiinpanoissa (mm.
eläinlääkäri, hoito- ym. yleiskulut) on arvioitava ja
poistettava maatalouden menoista
Verohallinnon yhtenäistämisohje 2012 - www.vero.fi
34
7.1.2011
Hevoset maatalouteen kuuluvana
• ravitoiminta ja hevosten kasvatus
vakaassa ansiotarkoituksessa on
arvonlisäverollista toimintaa
• välittömien kilpailukulujen (matkat,
kilpailuvarusteet, osallistumismaksut)
sisältämää arvonlisäveroa ei kuitenkaan
saa vähentää, koska palkintorahat ovat
arvonlisäverottomia
Verohallinnon yhtenäistämisohje 2012 - www.vero.fi
35
7.1.2011
Hevoset erillisenä liiketoimintana
• Mikäli hevostaloustoiminta katsotaan
maataloudesta erilliseksi liikkeeksi, verotetaan
maataloudeksi luettava toiminta edelleen
maatalouden tulolähteessä.
• Maatalouskiinteistöstä ja maataloudeksi
katsottavasta toiminnasta kertyvät tuet verotetaan
maatalouden tulolähteessä (ks. k. 4.2.2).
• Hevosista saadut tuet verotetaan sitä vastoin
tällöin elinkeinotoiminnan tulona.
• Hevosille tuotettava rehu siirretään
tulolähdesiirtona maatalouden tulolähteestä
elinkeinotoiminnan tulolähteeseen (ks. k. 4.4).
Verohallinnon yhtenäistämisohje 2012 - www.vero.fi
36
7.1.2011
Vähäinen viljely
• hyvin pienimuotoinen (yleensä alle 3 ha)
viljely, joka on jatkuvasti tappiollista,
katsotaan harrastustoiminnaksi
• ei vakaata ansiotarkoitusta
• uusi toiminta saattaa olla alkuvuosina
tappiollista, mutta silti voi olla vakaa
ansiotarkoitus, jolloin kulut saa vähentää
Verohallinnon yhtenäistämisohje 2012 - www.vero.fi
37
7.1.2011
Maatalouden lopettaminen
• jos maataloustoiminta on kokonaan lopetettu tai
toimintaa ei voida enää pitää vakaassa
ansiotarkoituksessa harjoitettuna toimintana
 varaukset luetaan lopettamisvuoden veronalaiseksi
tuloksi
 yksityistalouteen jätetyn maatalouden
käyttöomaisuuden alkuperäinen hankintameno tai
sitä alempi todennäköinen luovutushinta luetaan
MVL 4 § 3 momentin mukaan veronalaiseksi tuloksi
 korjaukset myös arvonlisäverotukseen
 jos vuosimenettelyssä olevan arvonlisäverollinen toiminta
loppuu kesken vuotta, arvonlisäveron kausiveroilmoitus on
annettava ja vero maksettava viimeistään lopettamiskuukautta
seuraavan toisen kuukauden 12. päivänä
• paperi-ilmoituksen oltava Verohallinnossa jo kuukauden 7.
päivänä
Verohallinnon yhtenäistämisohje 2012 - www.vero.fi
38
7.1.2011
Maatalouden lopettaminen
• omaisuus, jolla ei ole enää
tulonhankkimis- tai muuta käyttöä,
voidaan poistaa loppuun
• salaojat, käyttökelvottomat koneet ja rakennukset
• lopettamisvuoden jälkeen sovelletaan
TVL:n luovutusvoiton verottamista
koskevia säännöksiä
• jos yksityiskäyttöön siirtoa ei ole tehty
verotuksessa, sovelletaan maataloustoiminnassa käytetyn käyttöomaisuuden
myyntiin edelleen MVL:a
Verohallinnon yhtenäistämisohje 2012 - www.vero.fi
39
7.1.2011
Maatalouden lopettaminen
• Vaikka varsinainen maataloustoiminta on
lopetettu, mutta maatilalta on vuokra- tai
tukituloa, voidaan maatilan myyntiin
pitkänkin ajan kuluttua lopettamisesta
(ainakin 10 v) soveltaa TVL 48 §:n spvhuojennusta (KHO:2010:25)
• Varsinaista maataloutta ei siten tarvitse
harjoittaa juuri ennen maatilan
sukupolvenvaihdoskauppaa
Verohallinnon yhtenäistämisohje 2012 - www.vero.fi
40
7.1.2011
Maataloustoiminnan lopettamisen jälkeen
saadut tulot ja vähennettävät kulut
• esim. vuokratuloa ja tukituloja
• näihin tuloihin kohdistuvat menot saa vähentää
• mm. vuokratun omaisuuden tai tukitulojen
kunnossapitovelvoitteen edellyttämät kunnossapitomenot (KHO
18.5.1998 t. 937). Myös kunnossapidossa tarvittavien koneiden
ja talousrakennuksen poistot saa vähentää.
• jos pellot on vuokrattu kunnossapitoa vastaan, ei
erillisiä kuluja voi vähentää
• Mikäli maatalouden harjoittamista ei ole pysyvästi
lopetettu, vaan vain määräajaksi, saa maatalouden
varallisuuden
poistot
vähentää
edelleen
maatalouden menona (KVL 27/1999).
• esitettävä selvitys lopettamisen määräaikaisuudesta.
Verohallinnon yhtenäistämisohje 2012 - www.vero.fi
41
7.1.2011
Nettovarallisuus
Osuuskuntien osuudet
• velvoiteosuuksien lukumäärä x osuuden verotusarvo
• arvo selville osuuskunnista
• velvoiteosuuksien lisäksi ostetut vapaaehtoiset
osuusmaksut vain nimellisarvosta
• osuusmaksuvelka on maatalouden velkaa
• Osakeyhtiöllä osuuskunnan osuuden arvona on
maksetun osuusmaksun määrä
Verohallinnon yhtenäistämisohje 2012 - www.vero.fi
42
7.1.2011
Nettovarallisuus
Tuotanto-oikeudet
• maidon viitemäärä x keskimääräinen markkinahinta
• viljelijälle myönnetty tilatukioikeus ei ole maatalouden
nettovarallisuutta
• erikseen hankitun tilatukioikeuden arvona pidetään
verovuoden päättyessä tuloverotuksessa poistamatta
olevaa hankintamenon osaa
• yleensä vähennetään vuosimenona, jolloin
poistamatonta hankintamenoa ei ole
Verohallinnon yhtenäistämisohje 2012 - www.vero.fi
43
7.1.2011
Maidon viitemäärä
• Maidon viitemäärän koko määrä on
nettovarallisuutta
• Tilakaupassa koko määrältään kaupan kohteena.
• Maaseutuviraston koostetta vuoden 2012 arvoista
voidaan käyttää nettovarallisuuden arvostamisen
ohella myös 1.1.2013 voimaan tulleen päivitetyn
Verohallinnon varojen arvostamisohjeen mukaan
ohjeena viitemäärän käypää arvoa määritettäessä
Verohallinnon yhtenäistämisohje 2012 - www.vero.fi
44
7.1.2011
Tuottajien välisen kiintiökaupan verottomat hinnat 2012
Tuottajien välisen kiintiökaupan verottomat
hinnat 2012
- lähde: Mavi, Maaseutuelinkeinohallinnon
tietojärjestelmä
ELY-keskus
Keskihinta
0,01
01 Uudenmaan ELY-keskus
0
02 Varsinais-Suomen ELY-keskus
0,03
03 Satakunnan ELY-keskus
0,01
04 Hämeen ELY-keskus
0,03
05 Pirkanmaan ELY-keskus
0,02
06 Kaakkois-Suomen ELY-keskus
0,07
07 Etelä-Savon ELY-keskus
0,11
08 Pohjois-Savon ELY-keskus
0,08
09 Pohjois-Karjalan ELY-keskus
0,10
10 Keski-Suomen ELY-keskus
0,12
11 Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus
0,12
12 Pohjanmaan ELY-keskus
0,10
13 Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
0,07
14 Kainuun ELY-keskus
0,09
15 Lapin ELY-keskus
Verohallinnon yhtenäistämisohje 2012 - www.vero.fi
45
7.1.2011
Teurastamon myöntämä eläinluotto ja
maatalouden nettovarallisuus
• Teurastamon myöntämää ns. eläinluottoa ei
pidetä sellaisena velkana, joka olisi
vähennettävä varoista maatalouden
nettovarallisuutta laskettaessa (KVL 017/2010)
Verohallinnon yhtenäistämisohje 2012 - www.vero.fi
46
7.1.2011
Maa-ainesmyynnit ja substanssipoisto
• itse maa-aineksesta myyntitulona saadut
luovutushinnat ja muut vastikkeet ovat
veronalaista pääomatuloa (TVL), jos
toiminta ei muodosta erillistä
elinkeinotulolähdettä
• pääomatulosta vähennyskelpoisia
tulonhankkimiskuluja ovat esim.
suoalueen ojitus- ja raivausmenot sekä
soranottoluvista ja suunnitelmista
aiheutuneet menot
Verohallinnon yhtenäistämisohje 2012 - www.vero.fi
47
7.1.2011
Maa-ainesmyynnit ja substanssipoisto
• maa-aineksen jalostamisen ja kuljetuksen
osuus tulosta on maatalouden tuloa
• jalostamisesta ja kuljetuksesta
aiheutuneet kulut ovat maatalouden tulon
hankkimisesta ja säilyttämisestä johtuvia
maatalouden vähennyskelpoisia menoja
Verohallinnon yhtenäistämisohje 2012 - www.vero.fi
48
7.1.2011
Substanssipoisto
• Maa-ainesalueen hankintameno on
substanssipoistona verotuksessa pääomatulosta
tulonhankkimismenona vähennyskelpoista
• soran- ja hiekkapaikan, kivilouhoksen, turvesuon ja muun
sellaisen omaisuuden hankintamenosta poistetaan kunakin
verovuonna käytettyä ainesosamäärää vastaava osa
• hankintamenon määrittämisessä lähdetään maa-ainesalueen
alkuperäisestä hankintamenosta, mikä on tarvittaessa
arvioitava koko tilan ostohinnasta
• vastikkeettomissa saannoissa maa-ainesalueen
hankintahintana käytetään perintö- tai lahjavero-tuksessa
käytettyä arvoa
Verohallinnon yhtenäistämisohje 2012 - www.vero.fi
49
7.1.2011
Tietolähteitä
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
veroilmoitusten täyttöohjeet
www.vero.fi
maa- ja metsätalouden verotus 020 697 016
arvonlisäverotus 020 697 014
sähköinen asiointi (Katso- ja Tyvi-palvelu) 020 697 040
verotili 020 697 056
verotoimistot
www.palkka.fi
www.ytj.fi
www.finlex.fi; www.edilex.fi (osin maksullinen);
www.wsoypro.fi (maksullinen)
Verohallinnon yhtenäistämisohje 2012 - www.vero.fi
50
7.1.2011