düzenlenmemiş alanda karşılıklı tanıma yönetmeliği

Download Report

Transcript düzenlenmemiş alanda karşılıklı tanıma yönetmeliği

ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
DÜZENLENMEMİŞ ALANDA
KARŞILIKLI TANIMA YÖNETMELİĞİ
16 Ağustos 2012
AB TEKNİK MEVZUATI
YATAY
SEKTÖREL
YENİ MEVZUAT PAKETİ
Genel Ürün
Güvenliği
Direktif
98/34
Tüzük
764/2008
Düzenlenmemiş Düzenlenmemiş
Alanda
Alanda
Tüketici Ürünleri Bildirimler
Tüzük
765/2008
Karar
768/2008
* Akreditasyon
* PGD
Düzenlenmemiş
Alanda
* CE işareti
Karşılıklı
* Onaylanmış
Tanıma
Kuruluşlar
Yeni
Yaklaşım
Klasik
Yaklaşım
* Makineler
* Asansörler
* Tıbbi cihazlar ….
* Motorlu araçlar
* Deterjanlar
* Kozmetikler …
MALLARIN SERBEST DOLAŞIMI
Ortak bir AB mevzuatının (örneğin makinalar)
kapsamında yer alan bir ürünün serbest dolaşımı
sözkonusu mevzuatın kuralları doğrultusunda sağlanır.
Düzenlenmemiş alanda ise ortak bir mevzuat olmadığına
göre serbest dolaşım nasıl sağlanacaktır?
Cevap: Karşılıklı tanıma ilkesi ile.
KARŞILIKLI TANIMA İLKESİ
AB üyesi bir ülke, kendi uyguladığından farklı teknik
mevzuata, güvenlik ve kalite kurallarına veya
standarda göre üretilmiş olsa dahi bir diğer üye
ülkede serbest dolaşıma girmiş bir ürünün kendi
piyasasına girişine engel olamaz. Diğer üye ülkenin
kurallarının kendikilere denk olduğunu varsayar.
Bunu, kendi mevzuatına karşılıklı tanıma hükmü
koyarak gösterir.
KARŞILIKLI TANIMA İLKESİ
AB’de karşılıklı tanıma ilkesinin dayanağı, AB
Anlaşması’nın 34-36’ncı maddeleridir. Buna göre, üye
ülkeler aralarındaki her türlü miktar kısıtlamaları ve eş etkili
tedbirleri kaldırırlar. Olabilecek kısıtlamaların ise kamu
sağlığı ve güvenliği veya çevrenin korunması gibi bir kamu
yararına dayanması gerekir.
1/95 sayılı OKK’nın 5-7’nci maddeleri, AB Anlaşması’nın
34-36’ncı maddelerinin muadilidir.
DÜZENLENMEMİŞ ALANDA KARŞILIK TANIMA
YÖNETMELİĞİ

Neden böyle bir mevzuata ihtiyaç duyuldu?
 Uluslararası yükümlülüklerimiz




764/2008/EC sayılı Topluluk Tüzüğü’nün uyumlaştırılması
2003 tarihli Komisyon Genelgesi’nin temel ilkelerini iç
hukukumuza yansıtılması
Karşılıklı tanıma ilkesini mevzuatımıza aktarmak
Düzenlenmemiş alanda hazırlanacak ulusal teknik
mevzuatın uyacağı temel ilkeleri belirlemek
KAPSAMA HANGİ ÜRÜNLER GİRMEKTEDİR?
 Düzenlenmemiş alanda yer alan,
 Gümrük Birliği kapsamı,
 AB’de üretilmiş veya serbest dolaşıma girmiş
ürünler.
KAPSAM DIŞINDA KALAN ÜRÜNLER?
 Doğrudan üçüncü ülkelerden ithal edilen tüm
ürünler
 Bir AB mevzuatı (örneğin makinalar) kapsamında
olanlar
 Tarım ürünleri ve AKÇT ürünleri
 Tıbbı ürünler, biyosidal ürünler ve bitki koruma
ürünlerinin pazarlanması için ruhsat alınmasını
gerekli kılan mevzuat
Düzenlenmemiş alanda ithalat?
(2011, milyon $)
DÜNYA
AB
Düzenlenmemiş alan
toplam ithalat
21.546
4011
Düzenlenmemiş alan
denetlenen ithalat
3247
1190
Toplam ithalat
240.833
91.125
Kapsamın toplam
ithalatta payı
% 0,5
Kapsamın AB kaynaklı
ithalatta payı
% 1,3
Düzenlenmemiş alanda ithalat/İlk 10?
(2011, milyon $)
GTIP 12
722530900000
843143000000
740811000011
854720000000
848210900012
843139000000
870870100000
Madde Adı 12
Alaşımlı çelikten yassı hadde mamulü (sıcak
haddeli (rulo) en=>600mm, diğer)
Delme/sondaj makinelerinin aksam, parçaları
Rafine edilmiş bakırdan elektrolitik tel; enine
kesit >6 mm
Makine ve cihazları izole edici plastikten
bağlantı parçaları
Bilyeli rulmanlar; 52mm<en büyük
dış çap= <100 mm.
84.28 pozisyonundaki makina ve cihazlara ait
diğer aksam ve parçalar
Motorlu taşıtların montaj sanayi için
tekerlekleri, aksam; parçaları
848210900011
Bilyeli rulmanlar; 30mm<en büyük dış çap
41120000
Koyun veya kuzuların dabaklama veya ara
kurutmadan sonra ileri derecede hazırlanmış
deri ve kösele
4813.20.00
TOPLAM
Sigara kağıdı (genişlik: <5 cm) rulo
TEBLİĞ
Değer
2011/1 DTS
2011/1 DTS
193.618.051
80.514.007
2011/1 DTS
79.596.232
2011/1 DTS
57.305.437
2011/1 DTS
56.253.653
2011/1 DTS
46.030.878
2011/1 DTS
34.239.482
2011/1 DTS
31.845.435
2011/15
İTHALAT
27.473.099
2011/5 DTS
23.159.302
630.035.576
http://ec.europa.eu/enterprise/intsub/a12/index.cfm?fuseaction=a1
2.menuproducts#

TAHTA ELBİSE ASKILARI (CLOTHES HANGERS OF WOOD)

EL YAPIMI KAĞITLAR VE KARTONLAR (HANDMADE PAPER AND PAPERBOARD OF ANY SIZE OR
SHAPE)

GAZETELER, DERGİLER (NEWSPAPERS, JOURNALS AND PERIODICALS, WHETHER OR NOT
ILLUSTRATED OR CONTAINING ADVERTISING MATERIAL, APPEARING AT LEAST FOUR TIMES A
WEEK)

SAAT KILIFLARI (CLOCK AND WATCH CASES)

EL ÇANTALARI (HANDBAGS, WHETHER OR NOT WITH SHOULDER STRAPS, INCL. THOSE WITHOUT
HANDLES, WITH OUTER SURFACE OF PLASTIC SHEETING)

PLASTİK OFİS VE OKUL MALZEMELERİ (OFFICE OR SCHOOL SUPPLIES, OF PLASTICS)

MÜZİK KUTULARI (MUSICAL BOXES)

DİŞ FIRÇASI (TOOTH BRUSHES, INCL. DENTAL-PLATE BRUSHES)
KARŞILIKLI TANIMA İLKESİNİN
MEVZUATIMIZA AKTARILMASI
Türkiye-Avrupa Birliği Ortaklık Konseyinin 1/95 sayılı Kararı
hükümleri saklı kalmak ve bu Karar ile bu Yönetmelik
kapsamında olmak kaydıyla, Türkiye’de uygulananlardan
farklı teknik düzenleme, standart veya kalite kurallarına
göre üretilmiş olsa dahi, Avrupa Birliği üyesi bir ülkede
yasal olarak üretilmiş veya serbest dolaşıma girmiş bir
ürünün ithali veya piyasada bulundurulması yasaklanamaz.
MEŞRU KISITLAMA VE YASAKLAMA
GEREKÇELERİ




genel ahlak, kamu düzeni, kamu güvenliği
insanların, hayvanların veya bitkilerin sağlığının ve yaşamının
korunması
sanat değeri veya tarihi ya da arkeolojik değer taşıyan ulusal
varlıkların veya sınai ya da ticari mülkiyetin korunması
ulusal yargı organları veya Avrupa Birliği Adalet Divanı
tarafından kamu yararı olduğu kabul görmüş tüketicilerin,
çevrenin ve yol güvenliğinin korunması gibi diğer gerekçeler
EŞDEĞER KORUMA DÜZEYİ
Karşılıklı tanıma ilkesi otomatik işlemez!
AB üyesi ülke diğer üye ülke kaynaklı ürünün kendi
mevzuatında aradığı koruma düzeyinin eşdeğer ölçüde
sağladığından emin olmak için ürünü bir değerlendirmeye
tabi tutabilir.
DEĞERLENDİRMENİN YAPILACAĞI AŞAMA

İlke olarak ürün piyasaya arz edildikten sonra, piyasa
gözetimi ve denetimi aşamasında!

İstisna: Ürünün piyasaya arzının kamu yararı
bakımından ciddi bir risk oluşturacağı yönünde
şüphe duyulması halinde piyasaya arz öncesinde
değerlendirme yapılabilir.
AKREDİTE UDK’LAR
UDK Yönetmeliği’nde belirtildiği şekilde ve uygun bir
faaliyet alanı için akredite olmuş, Türkiye’de ve Avrupa
Birliği üyesi bir ülkede yerleşik bir uygunluk
değerlendirme kuruluşunca verilmiş belgeleri ve test
raporları, kuruluşun yeterliğine ilişkin gerekçelerle
reddedilemez.
İLAVE MUAYENE VE TEST GEREKÇELERİ
 Ürüne benzer muayene ve testlerin daha önce
yapılmamış olması veya akredite bir UDK tarafından
yapılmamış olması
 Aynı muayene ve testlerin yerli ürünlere de uygulanıyor
olması
 Bu muayene ve testlerin ürünün sağladığı koruma
düzeyinin eşdeğerliğini değerlendirmek için gereken
bilgiyi temin etmesi
ÖNLEM ALIRKEN İZLENECEK PROSEDÜR
Yazılı tebligat
Yetkili Kuruluş
Cevap: en az 20 iş günü
İktisadi İşletme
Karar: Cevap süresi + 20 iş günü
Ekonomi
Bakanlığı



Avrupa
Komisyonu
Kamu yararı
Amaca uygun
Gerekli olanla sınırlı
ÜRÜNÜN SERBEST DOLAŞIMININ
ASKIYA ALINMASI

Ürün veya ürün grubu normal veya öngörülebilir
makul kullanım koşullarında tüketici veya
kullanıcıların sağlık ve güvenliği açısından ciddi risk
taşıyorsa

Ürünün veya ürün grubunun pazarlanması Avrupa
Birliği üyesi bir ülkede kamu ahlakı veya kamu
emniyeti gerekçeleriyle genel olarak yasaklanmışsa
ULUSAL ÜRÜN İRTİBAT NOKTASI:
EKONOMİ BAKANLIĞI
 ulusal teknik kurallar
 ön izin
 karşılıklı tanıma ilkesinin ve 764/2008/EC sayılı Avrupa Birliği Tüzüğü
 teknik kuralları uygulayan yetkili kuruluşların irtibat bilgileri
 çözüm ve itiraz yolları
iktisadi bir işletme
Diğer ilgili taraflar
AB üyesi bir
devletin yetkili kuruluşu
15 gün
EKONOMİ BAKANLIĞI
10 gün
YETKİLİ KURULUŞLAR
YETKİLİ KURULUŞLARIN SORUMLULUKLARI
Yetkili kuruluşlar, hazırladıkları ulusal teknik düzenlemelere,
uygulanabilir ve gerekli olan her durumda;
“karşılıklı tanıma hükmü”nü koyar ve
gerekiyorsa Avrupa Birliğinde yasal olarak üretilmiş veya
serbest dolaşıma girmiş ürünlerin hangi durumlarda bu
teknik düzenlemelerin belirlediği koruma düzeyini eşdeğer
ölçüde karşılamış sayılacaklarını belirlerler.
KARŞILIKLI TANIMA HÜKMÜ ÖRNEĞİ
MADDE … – (1) Bu (Tebliğ, Yönetmelik vs..) hükümleri Avrupa Birliği
üyesi bir ülkede yasal olarak üretilmiş veya yasal olarak serbest
dolaşıma girmiş ürünlere uygulanmaz.
(2) Ancak, (yetkili kuruluşun ismi yazılacak) birinci fıkrada belirtilen
ürünü, 2/5/2012 tarihli ve 2012/3169 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile
yürürlüğe konulan Düzenlenmemiş Alanda Karşılıklı Tanıma
Yönetmeliğinin Üçüncü Bölümünde belirtilen usul ve esaslara uyarak
değerlendirmeye tabi tutabilir ve bunun sonucunda bu (Tebliğ,
Yönetmelik vs..) tarafından aranan koruma düzeyini eşdeğer ölçüde
sağlamadığını tespit ederse ürünün piyasaya arzını yasaklayabilir,
koşula bağlayabilir veya piyasadan geri çekilmesini veya toplatılmasını
isteyebilir.”
YETKİLİ KURULUŞLARIN SORUMLULUKLARI
Yetkili kuruluşlar, hazırladıkları yeni ulusal teknik
düzenlemeler ile yürürlükte bulunan düzenlemelerde esaslı
değişiklik yapacak ulusal teknik düzenlemelerin
taslaklarını, Teknik Mevzuatın ve Standartların Türkiye ile
Avrupa Birliği Arasında Bildirimine Dair Yönetmelikte
belirtilen koşullara ve sürelere uygun bir şekilde Avrupa
Birliğine iletilmek üzere Ekonomi Bakanlığına gönderirler.
YETKİLİ KURULUŞLARIN SORUMLULUKLARI
Yetkili kuruluşlar, zorunlu standartlar dahil olmak üzere
yürüttükleri tüm ulusal teknik düzenlemeleri bu
Yönetmeliğin karşılıklı tanımaya ilişkin ve ilgili diğer
hükümleri ile ülkemizin uluslararası yükümlülüklerini göz
önüne alarak en geç 1/5/2014 tarihine kadar inceler ve tespit
ettikleri uygunsuzlukları düzeltirler.
Yetkili kuruluşlar inceleme sonucunda gerekiyorsa ilgili
teknik düzenlemeyi yürürlükten kaldırır veya standardın
zorunlu uygulanmasına son verirler.
TEŞEKKÜRLER!
Elif Erol
Dış Ticaret Uzmanı
(312) 2048106
[email protected]