Stjepan Huzjak

Download Report

Transcript Stjepan Huzjak

Prezentira: Stjepan Huzjak, mag.pol.
Zapovjednik CZ RH
Državna uprava za zaštitu i spašavanje
www.duzs.hr
15.09.2010.
Protuavionska
zaštita
Osnovana Škola
CZ u Zagrebu
1941. -1945.
Civilna zaštita
unutar DUZS-a
Lokalno
organizirana CZ
Narodna zaštita
1938.
Civilna zaštita
unutar MUP-a
1948. -1963.
1973. -1994.
1995. - 2005.
2005.
Civilna Zaštita u Hrvatskoj
Državna uprava za zaštitu i spašavanje
www.duzs.hr
15.09.2010.
Pojam:
Danas je CZ u RH pričuvna komponenta operativnih snaga ZiS, ali ujedno
nositelj specifičnih sposobnosti koje druge operativne snage ne posjeduju.
Stoga je nezaobilazna snaga u sustavu reagiranja RH u katastrofama i
velikim nesrećama. Ona je operativno značajna kada se zahtijevaju pojačani
fizički doprinosi tijekom provođenja mjera ZiS te posebno u događajima koji
zahtijevaju visoka specijalistička znanja i specifične spasilačke tehnike te će
se u tom smjeru i dalje razvijati.
Zadaće:
Organizirane snaga CZ nositelji su pripreme i provođenje mjera : evakuacije,
sklanjanja i zbrinjavanja stanovništva, stoke i materijalnih dobara u katastrofi i
velikoj nesreći.
Organizirane snage CZ u sustavu operativnih snaga ZiS sudjeluje u provođenju
svih drugih mjera ZiS, posebno: spašavanja iz vode, spašavanje iz ruševina,
spašavanje u slučajevima RKB izvanrednog događaja i dr.
Državna uprava za zaštitu i spašavanje
www.duzs.hr
15.09.2010.
NOSITELJI SUSTAVA ZiS U RH
Međunarodna
razina
Nacionalna
razina
SUDIONICI SUSTAVA ZiS
Vlada RH
Ravnatelj
DUZS
 FIZIČKE I PRAVNE OSOBE,
 IZVRŠNA I PREDSTAVNIČKA TIJELA
JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE
SAMOUPRAVE,
 SREDIŠNJA TIJELA DRŽAVNE UPRAVE,
 POLICIJA I OS RH
Razina
županije
Razina
Grada/općine
Pravne osobe
Udruge građana
Fizičke osobe
Operativni lanac
Državna uprava za zaštitu i spašavanje
Župan
 OPERATIVNE SNAGE ZIS.
Gradonačelnik
/ Načelnik
Direktor/
Upravitelj/
predsjednik
www.duzs.hr
 Stožeri zaštite i spašavanja,
 Službe i postroje DUZS,
Službe, zapovjedništava
i postrojbe civilne zaštite.
Vatrogasna zapovjedništava i postrojbe,
Službe i postrojbe pravnih osoba i
tijela državne uprave koje se ZiS bave
u svojoj redovitoj djelatnosti,
15.09.2010.
STOŽER
ZiS RH
STOŽERI
ZiS ŽUPANIJA
STOŽERI
ZiS GRADOVA
STOŽERI ZiS
OPĆINA
- GOTOVE SNAGE
- OSTALE PRAVNE
I FIZIČKE OSOBE
ZAPOVJEDNIŠTVO CZ
RH
INTERVENTNE
SPECIJALISTIČKE
POSTROJBE CZ RH
ZAPOVJEDNIŠTVO CZ
ŽUPANIJE
ŽUPANIJSKE
SPECIJALISTIČKE
POSTROJBE CZ
ZAPOVJEDNIŠTVO CZ
GRADA
ZAPOVJEDNIŠTVO CZ
OPĆINE
OPĆINSKE POSTROJBE
CZ OPĆE NAMJENE
POVJERENICI CZ
VODITELJI SKLONIŠTA
Državna uprava za zaštitu i spašavanje
GRADSKE
SPECIJALISTIČKE
POSTROJBE CZ
www.duzs.hr
GRADSKE POSTROJBE
CZ OPĆE NAMJENE
POVJERENICI CZ
VODITELJI SKLONIŠTA
15.09.2010.
Vlada RH
DUZS
Operativne snage:
- vatrogasne postrojbe
- postrojbe CZ
- HGSS
- HCK
- klubovi s potražnim psima
- ronitelji
- itd..
Državna razina:
RAVNATELJSTVO
POLICIJE
ministarstva
JAVNA
PODUZEĆA
POTRES
-DIP (100)
- SP CZ – KBR, USAR, spaš. na vodi, logistika (700)
- HGSS (400)
- HCK
DRŽAVNE
ROBNE
ZALIHE
SNAGE ŽUPANIJA
OS RH
- VATROGASTVO - ZAPOVJEDNIŠTVA
- SPECIJALISTIČKE POSTROJBE CZ – (3.477)
- HCK
ZDRAVSTVO
SNAGE GRADOVA I OPĆINA
- VATROGASTVO (55.000 )
- POSTROJBE CZ OPĆE NAMJENE– (18.376)
- UDRUGE GRAĐANA
Državna uprava za zaštitu i spašavanje
www.duzs.hr
15.09.2010.
PLANIRANJE CIVILNE ZAŠTITE
-ZAKONI
-PODZAKONSKI
-PROVEDBENI
PROPISI
-PROCJENA UGROŽENOSTI
-VELIČINA,
STRUKTURA I
SASTAV CZ
-SMJERNICE
RAZVOJA
-SMJERNICE
PLANIRANJA
-PERSONALNI
SKLOP
-MATERIJALNI
SKLOP
Državna uprava za zaštitu i spašavanje
STRATEGIJSKO PLANIRANJE
- Strategija nacionalne sigurnosti
-Strategija obrane
-Zakon o ZiS
MISIJE I ZADAĆE
SUSTAVA ZiS I CZ
RAZVOJNO PLANIRANJE
-Dugoročni plan razvoja
- Srednjoročni plan razvoja
- Godišnji plan razvoja
PERSONALNA I
MATERIJALNA
KOMPONENTA
OPERATIVNO PLANIRANJE
-Planovi zaštite i spašavanja
- Operativni planovi CZ
DJELOVANJE
OPERATIVNIH
SNAGA
www.duzs.hr
15.09.2010.
REAGIRANJE –
OPERATIVNO
DJELOVANJE
PREVENTIVNE
MJERE I
NADZOR
RAZVOJ,
OPREMANJE I
OSPOSOBLJAVANJE
OPERATIVNIH
SNAGA
PROCJENA
RIZIKA I
UGROZA
PLANIRANJE
ZAŠTITE I
SPAŠAVANJA
Državna uprava za zaštitu i spašavanje
www.duzs.hr
15.09.2010.
IZRADA PROCJENA I PLANOVA ZiS
PROCJENA,
PROGNONOZIRANJE I
RAZVOJ SCENARIJA
RIZIKA
PLANIRANJE I
USTROJAVANJE
SUSTAVA ODGOVORA
NA KATASTROFE I
PRIPREMA SNAGA
ANALITIKA
PLANIRANJE
OPERATIVA
PREVENTIVA
STANJE
PROSTORA
Državna uprava za zaštitu i spašavanje
www.duzs.hr
15.09.2010.
ZONSKI USTROJ SPOSOBNOSTI ISPCZ RH
SURADNJA S
RAVNATELJSTVOM
ZA ROBNE ZALIHE
30 000 STANOVNIKA
POSTROJBE I
OPREMA ZA
SPAŠAVANJE IZ
RUŠEVINA

POSTROJBE I
OPREMA ZA RKBN
ZAŠTITU

POSTROJBE I
OPREMA ZA
SPAŠAVANJE IZ
VODE

POSTROJBE I
OPREMA ZA
ZBRINJAVANJE
STANOVNIŠTVA U
SLUČAJU VELIKIH
NESREĆA I
KATASTROFA
RKBN
VODA
RUŠEVINE
SKLADIŠTENJE OPREME ZA SLUČAJ
KATASTROFA U ZONSKIM
SKLADIŠTIMA DUZS-a
Državna uprava za zaštitu i spašavanje

www.duzs.hr
15.09.2010.
CIVILNA ZAŠTITA NIJE TROŠAK NEGO POSTAJE INVESTICIJA
KOJOM SE OSTVARUJU KRITIČNI NACIONALNI INTERESI I
CILJEVI NACIONALNE SIGURNOSTI
Kombinacija
6%
Drugi uzroci
2%
Poplave
7%
Suša
38%
Požari
7%
Prosječne
godišnje štete
300 mil EUR
Poledica
8%
Potresi
12%
Državna uprava za zaštitu i spašavanje
EKONOMSKI GUBICI (%)
UZROKOVANI PRIRODNIM
KATASTROFAMA U
HRVATSKOJ 1980 - 2005.
Oluja, tuča
20%
www.duzs.hr
15.09.2010.
Zaključno:
 Početkom rada DUZS započeo je i stvaran proces demokratske tranzicije CZ u RH
te su do danas učinjene sve strategijske, normativne i većina planskih prilagodbi.
 Intenzivno se provodi popuna, opremanje i osposobljavanje Civilne zaštite te je
stanje operativne spremnosti znatno bolje na svim razinama ustroja.
 Kvalitetna suradnja s udrugama građana, sufinanciranje njihova razvoja i ugradnja
njihovih kapaciteta i sposobnosti u sustav civilne zaštite bitno je doprinijela jačanju
sustava zaštite i spašavanja.
 Bitno su pojačani kapaciteti potrebni za zbrinjavanje stanovništva u katastrofama i
velikim nesrećama.
Državna uprava za zaštitu i spašavanje
www.duzs.hr
15.09.2010.
Državna uprava za zaštitu i spašavanje
www.duzs.hr
15.09.2010.