Cvičenia pods.mená

Download Report

Transcript Cvičenia pods.mená

Cvičenia
pods.mená
Opakovanie učiva o podstatných menách
V texte doplň chýbajúce písmená
 Ml_ny op_ť melú ob_lie. Múka sa s_pe
do vriec. Jej v_ňa sa š_ri navôkol. Múka
z m_nulej úrod_ sa už dávno m_nula. V
obdob_ sucha b_va ž_to nižšie. V_soké
b_ľky narastú pri dostatku vlah_. Vted_
má dob_tok lepšiu pastvu. Zvieratá
v_háňajú do h_r a na lúk_. Z nich v_dieť
š_roký kraj. V diaľke sa h_bu postav_
turisto_.
Skontroluj si a urči podstatné mená
 Mlyny opäť melú obilie. Múka sa sype do
vriec. Jej vôňa sa šíri navôkol. Múka z
minulej úrody sa už dávno minula. V období
sucha býva žito nižšie. Vysoké byľky narastú
pri dostatku vlahy. Vtedy má dobytok lepšiu
pastvu. Zvieratá vyháňajú do hôr a na lúky.
Z nich vidieť široký kraj. V diaľke sa hýbu
postavy turistov.
 Vzor: gramatické kategórie a vzor
rod
číslo pád
vzor
mlyny muž.
Pl.
N
dub
Pods.m
mlyny
obilie
múka
do vriec
vôňa
z úrody
v obilí
sucha
žito
byľky
Rod
Číslo
Pád
vzor
Pods.m
mlyny
obilie
múka
do vriec
vôňa
z úrody
v obilí
sucha
žito
byľky
Rod
muž
stre
žens
stred
žen
žen
stred
stred
stred
žen
Číslo
pl
sg
sg
pl
sg
sg
sg
sg
sg
pl
Pád
N
A
N
G
N
G
L
G
N
N
vzor
dub
vysvedčenie
žena
srdce
ulica
žena
vysvedčenie
mesto
mesto
žena
Pods.m
vlahy
dobytok
pastvu
zvieratá
do hôr
na lúky
kraj
v diaľke
postavy
turistov
Rod
Číslo
Pád
vzor
Pods.m
vlahy
dobytok
pastvu
zvieratá
do hôr
na lúky
kraj
v diaľke
postavy
turistov
Rod
žen
muž
žen
stred
žen
žen
muž
žen
žen
muž
Číslo
sg
sg
sg
pl
pl
pl
sg
sg
sg
pl
Pád
G
N
A
N
G
A
A
L
N
A
vzor
žena
dub
žena
dievča
žena
žena
stroj
žena
žena
hrdina
Vypíš z textu vlastné podstatné mená
Volám sa _anka a pochádzam zo _lovenska. Som _lovenka.
Mojim rodným mestom je _oprad. Je to vstupná brána do
_ysokých _atier. Sú to krásne hory. Najvyšší štít sa volá
_erlachovský, ale najkrajší je _riváň. Je tu aj veľa plies.
Najväčšie z nich sa volá _eľké _incovo pleso. Máme tu aj
Veľa krásnych hradov a zámkov. Už som navštívila _pišský
hrad, _renčiansky hrad, ba aj _ravský hrad. Našim hlavný
mestom je _ratislava. Preteká ňou rieka _unaj, ktorá sa vlieva
do _ierneho mora. O _lovensku som sa veľa dozvedela z
časopisu _lniečko. V ňom sa veľa píše aj o hudobných
skupinách. Medzi moje obľúbené patrí _esmod a _lán.
Urč vzory podstatných mien:
Pods.m.
Vzor
Pods.m
mama
pero
žriebä
lavica
pohár
dedo
futbalista
kraj
vzor
Kontrola:
Pods.m.
Vzor
Pods.m
vzor
mama
žena
pero
mesto
žriebä
dievča
lavica
ulica
pohár
dub
dedo
chlap
futbalista
hrdina
kraj
stroj
Daj slovo do pádu a čísla, ktoré je
v zátvorke:
Pods.m.
pero /G,pl./
reč / G, sg./
Dunaj /D, sg./
luster / L, sg./
pichliač / N, pl./
Správny tvar
Kontrola:
Pods.m.
Správny tvar
pero /G,pl./
pier
reč / G, sg./
reči
Dunaj /D, sg./
Dunaju
luster / L, sg./
o lustri
pichliač / N, pl./
pichliače
Vypíš z vety podstatné mená a urč ich rod,
číslo, pád a vzor:
Ľudové rozprávky a piesne patrili odjakživa
k zlatým pokladom nášho národa.
Pods.m Rod
.
Číslo
Pád
Vzor
Kontrola:
Ľudové rozprávky a piesne patrili odjakživa
k zlatým pokladom nášho národa.
Pods.m. Rod
Číslo Pád
Vzor
rozprávky žens.
pl.
N
žena
pokladom
muž.
pl.
D
dub
národa
muž.
sg.
A
dub
piesne
žens.
pl.
N
dlaň
Urči vzor podstatných mien:
Pods.m.
Vzor
Pods.m.
letisko
osa
mača
tyč
obilie
ujo
potrubie
udica
dom
huslista
plot
stĺp
posteľ
zrkadlo
báseň
havran
vzor
Kontrola:
Pods.m.
Vzor
Pods.m.
vzor
letisko
mesto
osa
žena
mača
dievča
tyč
dlaň
obilie
vysvedčenie ujo
chlap
potrubie
vysvedčenie udica
ulica
dom
dub
huslista
hrdina
plot
dub
stĺp
dub
posteľ
dlaň
zrkadlo
mesto
krv
kosť
havran
chlap
Doplň pádovú príponu:
 na tvrdej zemi, v hustom kroví, veľké
mrazy, do novej budovy, do Nitry, zo školy,
na konári, o bažantovi, pri mori, pri reťazi
 Slovné
spojenia použi vo vetách.
Napíš podstatné meno v správnom tvare:
Pods.m
priepasť
izba
pozdrav
návšteva
chlapec
pec
lekár
váza
N , pl
G, pl
Kontrola:
Pods.m
priepasť
izba
pozdrav
návšteva
chlapec
pec
lekár
váza
N , pl
priepasti
izby
pozdravy
návštevy
chlapci
pece
lekári
vázy
G, pl
priepastí
izieb
pozdravov
návštev
chlapcov
pecí
lekárov
váz
Urč rod, číslo, pád a vzor podstatných mien:
Pods.m.
so sestrami
o stráni
ujovia
k rozhodcovi
vidím vtáčatá
od bábätka
do dreva
Rod
Číslo
Pád
Vzor
Kontrola:
Pods.m.
Rod
Číslo
Pád
Vzor
so sestrami
žen
pl
I
žena
o stráni
žen
sg
L
dlaň
ujovia
muž
pl
N
chlap
k
rozhodcovi
vidím
vtáčatá
od bábätka
muž
sg
D
hrdina
stred
pl
A
dievča
stred
sg
G
mesto
do dreva
stred
sg
G
mesto
Napíš podstatné meno v správnom tvare:
Pods.m + pád
schodište /D, sg/
sprcha /G,sg/
ujo / L,pl/
zub / I, pl/
krv /L, sg/
potápač / A, pl/
sova / N, pl/
os /N, pl/
Správny tvar
Napíš podstatné meno v správnom tvare:
Pods.m + pád
schodište /D, sg/
sprcha /G,sg/
ujo / L,pl/
zub / I, pl/
krv /L, sg/
potápač / A, pl/
sova / N, pl/
os /N, pl/
Správny tvar
schodišťu
spŕch
o ujoch
zubami
o krvi
potápačov
sovy
osi
Napíš podstatné meno v správnom tvare:
Pods.m + pád
koleso /L,pl/
stolička /G,sg/
pole / L,sg/
nos /N,pl/
kôš /L,sg/
Pilot /N,pl/
tenista / G, pl/
korenie / I, sg/
tvár /I,pl/
Správny tvar
Kontrola:
Pods.m + pád
koleso /L,pl/
stolička /G,sg/
pole / L,sg/
nos /N,pl/
kôš /L,sg/
pilot /N,pl/
tenista / G, pl/
korenie / I, sg/
tvár /I,pl/
Správny tvar
o kolesách
stoličiek
o poli
nosy
o koši
piloti
tenistov
korením
tvárami
Doplň i, í/ y, ý :
 do vod_ , svalnat_ športovci, na zem_,
hus_, cesta údol _ m, oblak_, pred rokm_,
vážn_ m_ očam_, na tvár_, so zdrav _ m,
dve izb _, vtip_, autor_, na územ _,
bravčov_ rezeň, s dobr _ m človekom,
statoč _chlapci, posledn _ pokus, belos _,
holub _, múdr _ ľudia, chor_ jedli, s drz _
m úsmevom, spadol do tráv _,
Kontrola:
 do vody , svalnatí športovci, na zemi,
husi, cesta údolím, oblaky, pred rokmi,
vážnymi očami, na tvári, so zdravím, dve
izby, vtipy, autori, na území, bravčový
rezeň, s dobrým človekom, statoční
chlapci, posledný pokus, belosi, holuby,
múdri ľudia, chorí jedli, s drzým úsmevom,
spadol do trávy