Opakovanie učiva 4. ročníka

Download Report

Transcript Opakovanie učiva 4. ročníka

Opakovanie učiva v 5. ročníku
1. Prirodzené čísla a nula
Prirodzené čísla sú napríklad: 1, 5, 28, 155, ....
Zapisujeme ich v desiatkovej číselnej sústave
pomocou číslic (cifier): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Zapíš prirodzeným číslom:
•Počet dní v týždni
7
•Počet mesiacov v roku
12
•Počet hodín jedného dňa
24
•Počet žiakov vašej triedy
21
•Počet chlapcov v triede
13
•Počet dievčat v triede
8
MILIÓNY
STOTISÍCKY
7
5
DESAŤTISÍCKY
1
TISÍCKY
0
STOV- DEKY
SIATKY
2
6
JEDNOTKY
8
Matematický diktát:
kontrola:
99
5 165
81 030
628 501
3 820
85 200
508 407
78 081
99 000
108 081
Rozvinutý zápis čísla v desiatkovej sústave:
208 230=2.100 000+0.10 000+8.1 000+2.100+3.10+0.1
Zapíš rozvinutým zápisom čísla:
538 =
1 629=
5.100+3.10+8.1
1.1000+6.100+2.10+9.1
91 909= 9.10000+1.1000+9.100+0.10+9.1
235 046= 2.100 000+3.10000+5.1000+0.100+4.10+6.1
503 305= 5.100 000+0.10000+3.1000+3.100+0.10+5.1
8/úl.5: Riešenie: 346
8655
90 061
66 606
5302435
Podľa počtu cifier poznáme čísla:
jednociferné: 1, 5, 8, 9, ...
dvojciferné: 11, 12, ... , 28, 55, 99 ...
Trojciferné: 100, 101, 545, 899, .... 999
9/ 5:
1 000
999
9/ 6:
3.1000+ 5.100 +6.10 +0.1 = 3560
8.1 000 000+ 5.100 000 +4.10 000 = 8 540 000
2.10 000 +2.100+ 2.10 =
20 220
1.100 000 +2.10 000 +3.1 000 +4.100 +5.10 +6.1 =
5.100 000 +4.10 000 +2.1 000 +3.1 =
542 003
123 456
9/ 7:
Číslice sa neopakujú
Najmenšie dvojciferné číslo z číslic 4,3,8,9,6 je
34
Najväčšie dvojciferné číslo z číslic 4,3,8,9,6 je
98
Najmenšie trojciferné číslo z číslic 4,3,8,9,6 je
346
Najväčšie štvorciferné číslo z číslic 4,3,8,9,6 je
9864
9/ 8:
Číslice sa opakujú
Najmenšie dvojciferné číslo z číslic 4,3,8,9,6 je
33
Najväčšie dvojciferné číslo z číslic 4,3,8,9,6 je
99
Najmenšie trojciferné číslo z číslic 4,3,8,9,6 je
333
Najväčšie štvorciferné číslo z číslic 4,3,8,9,6 je
9999
9/ 10:
a) 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229
b) 211, 222, 233, 244, 255, 266, 277, 288, 299
9/ 9:
a) Všetky dvojciferné čísla: 12, 21, 17, 71, 10, 20, 70, 27, 72
b) Všetky trojciferné čísla:
127, 172, 120, 102, 170, 107,
270, 207, 217, 271, 210, 201,
712, 721, 710, 701, 720, 702
c) Všetky štvorciferné čísla:
1270, 1207, 1720, 1702, 1027,1072,
2170, 2107, 2710, 2701, 2071, 2017,
7120, 7102, 7201, 7210, 7012, 7021
Číselná os.
Porovnávanie a zaokrúhľovanie čísel
0
1
2
4
3
5
6
7
8
9
10
11
90
100
110
358
359
360
Počítame od nuly po jednotkách
0
10
20
30
40
50
60
70
80
Počítame od nuly po desiatkach
350
351
352
353
354
355 356
357
Začiatok číselnej osi je číslo nula. Obraz
menšieho čísla leží na číselnej osi bližšie k nule.
Urči čísla, pre ktoré platí:
43 < x < 58
x Є { 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 }
Čítame: „ x patrí do množiny 44,45,....“
Zaokrúhľujeme na:
Rozhodujú:
desiatky
jednotky
stovky
desiatky
tisícky
stovky
desaťtisícky
tisícky
Logická úloha:
7
18
6
2
5
9
3
21
5
2
5
19
?7
6
1