Informační gramotnost a trendy ve vzdělávání

download report

Transcript Informační gramotnost a trendy ve vzdělávání

Informační gramotnost a
trendy ve vzdělávání
dospělých
(příklady dobré praxe)
1
Druhy gramotností
Počítačová gramotnost
• Finanční gramotnost
• Mediální gramotnost
• Čtenářská gramotnost
• Funkční gramotnost
• … gramotnost
•
Informační gramotnost (IG)
gramotnosti pro 21. stol. - IG jako zaštiťující termín
2
Informační gramotnost
„Informační gramotnost zahrnuje znalost vlastních
informačních potřeb, schopnost identifikovat, vyhledat,
ohodnotit, uspořádat a efektivně vytvářet, používat a
předávat informace, které se vztahují k určitému
problému či tématu; je to základní předpoklad pro
možnost aktivní účasti v informační společnosti
a je součástí základního lidského práva na celoživotní
vzdělávání.“
(Pražská deklarace, 2003)
3
Související pojmy
Informační vzdělávání
• Informační společnost
• Informační chování
• Informační prostředí
• Informační potřeby
• Informační bariéry
•
DIGITAL DIVIDE
4
Generační rozdíly v přístupu k ICT
•
•
Digitální domorodci (digital natives) – vyrostli v
prostředí, ve kterém je používání digitálních technologií
samozřejmostí
Digitální imigranti (digital immigrants) – lidé starší
generace, kteří se musí s technologiemi seznamovat ve
vyšším věku a nejsou pro ně přirozené
„ Ani sebeinteligentnější jedinec bez přístupu k nástrojům
digitálního světa nemá šanci se vyrovnat i méně schopným
účastníkům sítě.“
(Marc Prensky)
5
Jak z toho ven?
Důraz na vzdělávání – formální, neformální i informální
• Nutnost přizpůsobení informačních, komunikačních a
digitálních technologií všem věkovým skupinám
• Důraz na nabídku, obsah a design služeb
• Možností je mnoho - bezplatné počítačové kurzy,
zvýhodněné sazby za připojení k Internetu, semináře
pořádané neziskovými organizacemi, vzdělávací akce v
knihovnách atd.
•
E-INCLUSION
6
Trendy ve vzdělávání dospělých
E-learning
• M-learning
• (Digital) Game-based Learning
• Volnočasové vzdělávání
• Vzdělávání v rámci projektů financovaných EU
•
7
Inspirace nejen pro knihovny – Knihovna.cz
•
•
•
Portál Knihovna.cz – rozcestník webových projektů pro
knihovny
Portál i jednotlivé projekty jsou otevřené všem, naprostá
většina služeb je zdarma a nevyžaduje žádné speciální
technické vybavení
Jednotlivé projekty vznikly pod záštitou Kabinetu
informačních studií a knihovnictví FF MU jako výsledek
spolupráce pedagogů, studentů a expertů z praxe
8
Kurzy.knihovna.cz
•
•
•
Portál zpřístupňuje odborné i laické veřejnosti elearningové kurzy s různými tématy
Nabízí volně přístupné studijní materiály pro všechny
věkové skupiny
Část kurzů je moderovaná a probíhá v daném časovém
harmonogramu, část kurzů je dostupná volně a kdykoliv
Co nabídnout věkové skupině 50+?
• Kurz práce s informacemi
• Kreativní práce s informacemi
• Informační bezpečnost (iNebe)
9
Témata kurzů
•
•
•
•
•
•
•
Informační bezpečnost
Hledání informací (jak a kde
hledat)
Organizace poznatků
Analýza (kritický přístup,
interpretace, hodnocení)
Dokumenty (tvorba a
zpracování textových a
netextových dokumentů)
Tvorba znalostí a verbální a
neverbální projev
Publikování
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Brainstorming
Myšlenkové mapy
Netradiční zdroje a
ukládaní dat
Argumentace
Rychločtení
Tvůrčí psaní
Vizualizace dat
Memorování
Wiki
Storytelling
Ústní projev
10
•
•
Nastroje.knihovna.cz
Projekt Nastroje.knihovna.cz má
za cíl sbírat, třídit, popisovat a
nabízet online nástroje, které se
„povalují“ po internetu a mohou
učinit život aspoň o něco málo
lehčí a zábavnější 
Jedná se o katalog naplněným
užitečnými, vyzkoušenými,
pečlivě roztříděnými a
recenzovanými nástroji
Kategorie:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Audio a video
Citace a bookmarking
Grafika
Komunikace
Správa osobních
informací
Práce s textem
Práce se soubory
Překladače a slovníky
Prezentace informací
Sociální sítě a spolupráce
Vyhledávací nástroje
Výuka
Výzkum/​feedback
11
Bezbarierova.knihovna.cz
Projekt Bezbarierova.knihovna.cz se snaží vytvořit ucelený
komplex informací, který by usnadnil (nejen) knihovnám práci
s handicapovanými uživateli
• Na portálu bezbarierova.knihovna.cz je k dispozici praktický
rozcestník, který informuje o jednotlivých handicapech a
jejich projevech a také o legislativě a organizacích, které se
vztahují na handicapované osoby
• Zapojit se na portále může kdokoliv, přidáním obsahu, diskuzí,
účastí na semináři, pomocí s pořádáním semináře apod.
•
12
Role knihoven
•
•
•
•
•
V ČR funguje systém více než 6 000 knihoven
Jejich služby využívá 40 % dospělé populace a většina dětí a
mládeže
Roční výpůjčky činí více než 72 mil. výpůjček knih a dalších
dokumentů
Knihovny evidují ročně více než 22 mil. návštěvníků a stejný počet
návštěvníků využívá i elektronické služby knihoven v podobě
databází a digitálních knihoven
Knihovny se výrazně podílejí na snížení dopadu digitální propasti,
který existuje mezi těmi, kteří mají, a těmi, kteří nemají přístup k
informačním technologiím nebo jsou digitálně negramotní (v roce
2010 mělo k internetu přístup jen 56 % domácností)
(Koncepce rozvoje knihoven 2011-2015)
13
Příklady dobré praxe z oblasti IG a vzdělávání dospělých
Knihovna Litvínov
• Zájmové vzdělávání dospělých
• Univerzita volného času
• Každý „semestr“ se koná 4-8 přednášek pro seniory
• Kurzy s tématikou inf. technologií a práce na PC
• Podzim 2012 - Klub aktivního života - zahrnuje autorská
čtení, přednášky s cestovatelskou tématikou nebo
přednášky s tématikou finanční gramotnosti
• Mnoho další témat – trénink paměti, kurz malby, besedy
s kronikářem, členy horské služby, rehabilitační cvičení,
výprava s houbařem, prevence kriminality, zdravá výživa
14
Příklady dobré praxe z oblasti IG a vzdělávání dospělých
Masarykova veřejná knihovna Vsetín
• Metodický návod pro veřejné knihovny s tematikou
oslovování aktivních seniorů, jejich zapojování do aktivit
knihovny a života komunity
• PC kurzy, spolupráce s Virtuální U3V
• Den seniorů, besedy, tvořivé dílny
Knihovna Karla Dvořáčka ve Vyškově
• Internetová školička pro seniory
• Kurz PPP – počítač přítel a pomocník
15
Příklady dobré praxe z oblasti IG a vzdělávání dospělých
Krajská knihovna Vysočiny
• Univerzita volného času - již desátý rok od založení
• Aktuální nabídka – kurzy informační gramotnosti, kurzy
anglického jazyka pro seniory (začátečníci a mírně
pokročilí), odpolední kurz Rodopisu či seniorské tréninky
paměti „Nedovolte mozku stárnout aneb Využití
literatury a čtení k tréninku paměti“
Městská knihovna Znojmo
• Akademie třetího věku
• Kurzy práce s ICT
• Přednášky zaměřené na regionální témata – Znojemské
podzemí apod.
16
Diplomové práce pro inspiraci
FF UK, Kateřina Kamrádková – Senioři a internet
• FF MU, Lenka Kvapilová – Informační chování seniorů
• PedF MU, Petr Vybíral - Problematika vzdělávání seniorů
a vybrané aspekty jejich práce s ICT
• FF MU, Eva Petrášová – Informační gramotnost v rámci
univerzit třetího věku
• FF MU, Magdaléna Švancarová - Digital divide: srovnání
situace seniorů z domácího prostředí a z pobytových
zařízení
•
17
PhDr. Iva Zadražilová
KISK FF MU, projekt CEINVE
[email protected]
DĚKUJI ZA POZORNOST.
18