power-point presentasjonen

download report

Transcript power-point presentasjonen

- for oss som arbeidstakere,
- for oss som pensjonister,
- for oss som foreldre,
- - for oss som pårørende
- - for oss som innbyggere
I et oppsiktsvekkende 28-siders
saksframlegg under tittelen
«Bruk av konkurranse i Tromsø
Kommune» har byrådet følgende
innstilling til vedtak:
«Kommunestyret gir
byrådet selv fullmakt
til å innføre
konkurranseutsetting
herunder fritt brukervalg
på alle oppgaveområder i
alle byrådsavdelinger.»
«Byrådet skal rapportere
årlig til kommunestyret
om status vedrørende
bruk av konkurranse i
kommunens
tjenesteproduksjon»
 Byrådet
ønsker full konkurranseutsetting i
Tromsø kommune
 Byrådet foreslår at hele kommunen skal
organiseres etter bestiller-utførermodellen
 Samtlige enheter og de fleste oppgaver i
Tromsø kommune kan konkurranseutsettes, i
følge notatet fra Byrådet.
 Byrådet ber om fullmakter som medfører at
konkurranseutsettingen ikke skal behandles i
kommunestyret, men skal skje bak lukkete
dører på rådhuset
 Kommunestyret
skal èn gang i året få rapport
om hvor mange kommunale arbeidsplasser og
enheter byrådet har fjernet.
 Byrådet ønsker ikke lenger å skille ut
virksomhetene i Kommunale Foretak (KF)
 Utskilte enheter skal organiseres som AS
 Byrådet arbeider for at samtlige kommunale
barnehager fra nyttår blir organisert i et AS
 (I et KF beholder man KS – tariffen)
 (I et AS kan KS – tariffen sies opp og erstattes
av en mye dårligere tariff – avtale)
 1.
Kommunestyret godkjenner byrådets
forslag til prinsipper for vurdering av
fremtidig bruk av konkurranse i Tromsø
kommune.
 2. Kommunestyret vedtar å innføre
konkurranseutsetting herunder fritt
brukervalg på alle oppgaveområder i alle
byrådsavdelinger. Byrådet gis fullmakt til å
gjennomføre kommunestyret vedtak.
 3. Byrådet skal rapportere årlig til kommunestyret om status vedrørende bruk av konkurranse i kommunens tjenesteproduksjon.
 Et
kommunalt AS kan delprivatiseres / selges
 Den private bedriften som vinner anbudet
blir ny arbeidsgiver
 Etter maks to år mister vi den kommunale
tariffavtalen (tariffperioden)
 Etter maks to år mister vi tjenestepensjonen
 Vi mister den gode fritidsulykkesforsikringa,
med erstatning på opptil 15 G dersom vi blir
helt uføre etter en ulykke, og som også
dekker inntil kr. 80.000 kr i beh.utgifter
Din opptjente pensjon blir en oppsatt rett =
dårligere. Opptjeningen endres fra 30 til 40 år
 Dårligere dekning ved yrkesskade
 Mye dårligere dekning for etterlatte ved
dødsfall
 Vi mister retten til feriepenger ved
sykemelding utover tre måneder
 Fra non-profit virksomhet, med tjenestene i
sentrum – til for – profit virksomhet, med
fortjeneste for privat eier i sentrum.
I
2011 kjørte Fagforbundet en
annonsekampanje med en 55 år gammel
hjelpepleier, ansatt i kommunen.
 Hun ville tape mer enn 1,1 million kr dersom
jobben hennes ble konkurranseutsatt og hun
gikk over til 2 % innskuddspensjon.
 2 % innskuddspensjon er vanlig i private
helsebedrifter som vinner kontrakter i det
offentlige.
Kommunal
tjenestepensjon
Privat pensjonsordning
(OTP)
Garantert minst 66 %
Ingen garantert pensjon
Arbeidsgiver har
risikoen
Full pensjon etter 30
år.
Arbeidstaker har risikoen
Minimum 40 år i
folketrygden
LIVSVARIG ytelse
10 år tj.pensjon
fra 67 - 77 år
Etterlattepensjon
INGEN etterlattepensjon
Barnepensjon
INGEN barnepensjon
OFFENTLIG , BRUTTO
YTELSESPENSJON
Rett til AFP fra 62 år.
PRIVAT, NETTO
INNSKUDDSPENSJON
Høye krav for å få AFP fra
62 år
Opptjening fra 1. krone
Opptjening når lønn > 1G
ALLE med minst 14 t/uka
Ikke vikarer og midlertidig
ansatte
Særaldersgrense + 85 års
regelen
Ingen særaldersgr. eller 85 års
regel
Ingen helseerklæring
Krav til helseerklæring
Bygd opp gjennom vel 40 år
Bygd opp siden 2006
Pr i dag lønn+ 18% pensj.sparing Pr i dag lønn+ 2-5%
pensj.sparing.
Etter pensj.ref: En grunnlovsfestet
rett på 66% tjenestep fram til 2025.
(58 - kullet)
Rammes av nedskjæringene i
folketrygda fra 2011.
Større
forskjeller
mellom folk
Sosial dumping blir
mer utbredt
 Mer
utrygt og mer ensformig arbeid
 Økt makt til finanskapitalen
 Fagforeningsknusing
 Fra fri demokratisk debatt til munnkurv
 Det er farlig å bli beskyldt for illojalitet.
 Profesjonene undergraves, jf kokkene
 Fra tillit til mistillit i arbeidslivet.

Fokus i velferdsproduksjonen endres fra å utføre
gode tjenester til å gjøre business på alt. Det
blir slutt på dugnadsånden for fellesskapet.
 Utstøting
blir mer utbredt overfor:
- de som ikke henger med 100% prosent faglig
- de som sliter med helsa
- varslere, tillitsvalgte og andre som bryr seg
- de som ikke kan yte maksimalt hele tida
 Maktforholdene i samfunnet endres
 De som kan betale godt for seg får gode
tjenester, mens de som ikke har råd til det,
tilbys et dårligere offentlig tjenestetilbud.
 Om
velferdsstaten
 Om demokratiet
 Om velferdskommunen
 Om å forsvare trygge og gode
arbeidsplasser i privat og offentlig
sektor: «Den norske modellen»
 Om at forskjellene ikke skal øke
 Om at offentlige midler skal gå til
tjenester, og ikke til privat profitt
 Besøke
flest mulig arbeidsplasser. Spre ordet!
 Stand på torget og framfor rådhuset hver dag
 Heldagsmøte for alle tillitsvalgte på Grand
den 14.6 kl. 08.30 – 15.00
 Åpent medlemsmøte om pensjon på Grand
kl. 18.30 torsdag 14.6.
 Åpent hus i Rica Hall mandag 18.6 fra kl.
15.00 – 20.00. Varm mat serveres fra buffet. (Gratis)
Work-shop om k-utsetting og privatisering med mange
spennende innledninger og innlegg og debatter.
Fra kl. 18: Sentrale politikere, bl.a. Helga Pedersen (AP),
Karin Andersen (SV), og Bjørnar Moxnes (Rødt) møter
ordføreren og gruppelederne fra H og Frp i Tromsø til
debatt.
Vi skal slå tilbake byrådets
forslag om storstilt
konkurranseutsetting og
privatisering i Tromsø kommune.
VI MOBILISERER TIL POLITISK
STREIK DEN 19. JUNI KL 12
FORAN RÅDHUSET.
VI FORSVARER VELFERDSSTATEN !
VI SLÅSS MOT ØKTE FORSKJELLER !
VI HAR MYE
Å
FORSVARE!!