หลักเกณฑ์การคานวณราคากลางงานก่อสร้าง (ปรับปรุงใหม่)  กรมชลประทาน หัวข้อการนาเสนอ  การปรับปรุงหลักเกณฑ์การคานวณราคากลาง งานก่อสร้างชลประทาน  ผลการคานวณเปรียบเทียบราคากลาง งานก่อสร้างชลประทาน การปรับปรุงหลักเกณฑ์การคานวณราคากลาง งานก่อสร้างชลประทาน หลักเกณฑ์การคานวณราคากลางงานก่อสร้าง งานก่อสร้างอาคาร งานก่อสร้างทางฯ งานก่อสร้างชลประทาน  หลักการคานวณค่างานต้นทุน (Direct Cost) - การถอดแบบคานวณราคากลาง งานก่อสร้ างอาคาร งานก่อสร้ างทางฯ งานก่อสร้ างชลประทาน  - รายละเอียดประกอบการคานวณ ราคากลางงานก่อสร้ าง ราคาวัสดุก่อสร้ าง ค่ าขนส่ งวัสดุก่อสร้ าง ค่ าแรงงานฯ ค่ าดาเนินการและค่
หลักเกณฑ์การคานวณราคากลางงานก่อสร้าง (ปรับปรุงใหม่) กรมชลประทาน หัวข้อการนาเสนอ การปรับปรุงหลักเกณฑ์การคานวณราคากลาง งานก่อสร้างชลประทาน  ผลการคานวณเปรียบเทียบราคากลาง งานก่อสร้างชลประทาน การปรับปรุงหลักเกณฑ์การคานวณราคากลาง งานก่อสร้างชลประทาน หลักเกณฑ์การคานวณราคากลางงานก่อสร้าง งานก่อสร้างอาคาร งานก่อสร้างทางฯ งานก่อสร้างชลประทาน หลักการคานวณค่างานต้นทุน (Direct Cost) - การถอดแบบคานวณราคากลาง งานก่อสร้ างอาคาร งานก่อสร้ างทางฯ งานก่อสร้ างชลประทาน - รายละเอียดประกอบการคานวณ ราคากลางงานก่อสร้ าง ราคาวัสดุก่อสร้ าง ค่ าขนส่ งวัสดุก่อสร้ าง ค่ าแรงงานฯ ค่ าดาเนินการและค่