Onderzoeksprojecten (14500

download report

Transcript Onderzoeksprojecten (14500

www.researchportal.be - 1 feb 2017 14:26:51
Onderzoeksprojecten (14500 - 15000 van 29734)
Studie van de vroegtijdige pathogenese van columnaris ziekte bij zoetwatervissen
Universiteit Gent
Abstract: Dit onderzoek bestudeert de vroegtijdige interactie van Flavobacterium columnare met het kieuwweefsel van regenboogforel
(Oncorhynchus mykiss) en karper (Cyprinus carpio). Na het op punt stellen van een experimenteel infectiemodel via immersie inoculatie, zal de
virulentie van verschillende veldisolaten bepaald worden. Vervolgens zal de interactie van hoog en laag virulente F. columnare stammen met het
kieuwweefsel onderzocht worden met als doel virulentiemerkers te identificeren.
Organisaties:
• Vakgroep Morfologie
Onderzoekers:
• Annemie Decostere
HRM Responsibilities in the Public Sector: the Role of Line Managers
KU Leuven
Abstract: Human resource management (HRM) wordt binnen een organisatie geïmplementeerd door verschillende actoren die samenwerken als
HR-partners. Naast het HR-department, kunnen ook andere actoren een rol spelen in HRM: vb. topmanagement, lijnmanagement, externe HRdienstverleners, enz.Als een van de definiërende kenmerken van HRM, is de devolutie van HRM verantwoordelijkheden naar lijnmanagers de focus
van dit doctoraat. Door de ruimere decentralisatie van besluitvorming te wijten aan de overheidshervormingen vindt deze devolutie van HRactiviteiten naar lijnmanagers ook plaats in de publieke sector.Mogelijke onderzoeksvragen:Welke actoren zijn verantwoordelijk voor HRM in de
publieke sector?Welke HR-activiteiten werden overgedragen aan de lijn en in welke mate?Wat is de impact van de devolutie op de rol van het HRdepartement?Wat is de impact van de devolutie van HR-activiteiten naar de lijn op het gedrag (en de prestaties) van de medewerkers?
Organisaties:
• OE Instituut voor de Overheid
Onderzoekers:
• Annie Hondeghem
• Sophie Op de Beeck
A contextual approach to motivation: Cultural identity and school success of the Turkish second generation
KU Leuven
Abstract: Geen Nederlandstalig Abstract
Organisaties:
• Sociale en Culturele Psychologie
Onderzoekers:
• Karen Phalet
• Derya Güngör De Bruyn
• Canan Coskan
How do underlying data affect basic facts on business and employment dynamics.
KU Leuven
Abstract: Geen Nederlandstalig Abstract
Organisaties:
• Onderzoekseenheid CES Leuven
Onderzoekers:
• Kathleen Geurts
• Johannes Van Biesebroeck
Voorbereiding en eerste proeve van een (gedeeltelijke) vertaling van Ruusbroecs traktaat Die geestelike brulocht.
Universiteit Antwerpen
Abstract: De vertaling in het Chinees van Ruusbroecs meesterwerk Die geestelike brulocht wordt voorbereid door een grondige lectuur van de zeer
letterlijke Engelse vertaling. Hierbij worden de technische begrippen van mystieke aard (wesen, innich, ghemeyn) in hun samenhang genoteerd. Op
basis van dit begrippenapparaat wordt de vertaling van de tekst begonnen, waarbij het apparaat permanent wordt aangevuld en bijgesteld.
Organisaties:
• Onderzoekscentrum Ruusbroecgenootschap
Onderzoekers:
• Robertus Faesen
ICP :Interuniversity Programme in Water Resources Engineering - IUPWARE (2010-2011) ism KUL
Vrije Universiteit Brussel
Abstract: Organisatie van de interuniversitaire opleiding - Master in Water Resources Engineering - in samenwerking met de KU Leuven
Organisaties:
• Hydrologie en Waterbouwkunde
Onderzoekers:
• OKKE BATELAAN
• WILLY BAUWENS
Essays on international trade.
KU Leuven
Abstract: Geen Nederlandstalig Abstract
Organisaties:
• Onderzoekseenheid CES Leuven
Onderzoekers:
• Filip Abraham
• Erik Buyst
• Yingting Yi
Rekenvaardigheid bij kinderen met een autismespectrumstoornis
Universiteit Gent
Abstract: Twee studies werden opgezet om de rekenvaardigheden bij kinderen met een ASS te onderzoeken. In de eerste studie worden de
rekenmoeilijkheden van kinderen met ASS en hun brussen nauwkeurig beschreven. De link met enkele belangrijke onderliggende processen wordt
onderzocht. In de tweede studie worden de prenumerische vaardigheden van drie groepen kleuters longitudinaal opgevolgd en gerelateerd aan hun
rekenvaardigheden.
Organisaties:
• Vakgroep Experimenteel-klinische en gezondheidspsychologie
Onderzoekers:
• Anne Desoete
Aristocratische vrouwen in de wandelgangen van de politiek. Gender, seksuele moraal en de publieke sfeer in Wenen en
Londen, 1814/15-1848.
Universiteit Gent
Abstract: Dit project onderzoekt in welke mate een toegenomen reikwijdte van de media aristocratische vrouwen deed conformeren aan de
seksuele moraal van de middenklasse, waardoor zij van het politieke toneel verdwenen. Het vergelijkt het gebruik van seksuele moraal als een
politiek wapen in het liberale Londen en in Wenen dat strenge censuur kende, en dit zowel van binnenin als van buitenuit.
Organisaties:
• Vakgroep Geschiedenis
Onderzoekers:
• Gita Deneckere
Functioneert het trapeziometacarpaal gewricht als een zadelgewricht? Biomechanische analyse van het
trapeziometacarpaal gewricht en de impact van totale arthoplastie
KU Leuven
Abstract: Geen Nederlandstalig Abstract
Organisaties:
• Ontwikkeling en Regeneratie Kulak
Onderzoekers:
• Filip Stockmans
• Evie Vereecke
• Priscilla D'Agostino
SHARE-België, Golf 4.
Universiteit Antwerpen
Abstract: Het huidige project behelst de uitbreiding van de SHARE database, i.e. de creatie van de SHARE golf 4 database. Binnen dit project
wordt de longitudinale steekproef opnieuw bevraagd om de veranderingen sinds de laatste golf te registreren.
Organisaties:
• Centrum voor Longitudinaal en Levensloop Onderzoek (CELLO)
Onderzoekers:
• Dimitry Mortelmans
Nano-geconstrueerde Polymeer-Staal Hybriden (NaPos).
Universiteit Antwerpen
Abstract: Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds de Vlaamse overheid. UA levert aan de Vlaamse
overheid de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.
Organisaties:
• Elektronenmicroscopie voor materiaalonderzoek (EMAT)
Onderzoekers:
• Sara Bals
Stratificatie en sociale ongelijkheid in Italië en Lugdunum. Een vergelijkende kwalitatieve epigrafische analyse van de
klassenstructuur, machtsverhoudingen en sociale strijd tussen municipale statusgroepen tijdens het Principaat.
Universiteit Gent
Abstract: Romeinen beschreven hun sociale positie minutieus, maar moderne onderzoekers gebruiken vaak algemene categorieën waarbij ze
humiliores behandelen als een ongedifferentieerde 'klasse'. We willen 'statusgroepen' uit lokale Italische gemeenten en
de relaties tussen hen onderzoeken en vergelijken met materiaal uit Lugdunum. Hoe zijn machtsverhoudingen, competitie en geweld verbonden
met 'klasse' en hiërarchie? We zullen hiervoor concepten van P. Bourdieu gebruiken.
Organisaties:
• Vakgroep Archeologie
Onderzoekers:
• Koenraad Verboven
De invloed van de levensstijl op de botonwikkeling van Vlaamse kinderen
Universiteit Gent
Abstract: De doelstelling van de studie is het bestuderen van de invloed van levensstijl op de botontwikkeling van Vlaamse kinderen tussen 2 en 12
jaar. Deze kinderen worden gedurende vier jaar opgevolgd (2008, 2010, 2012). Er wordt hierbij gebruik gemaakt van 'calcaneal quantitative
ultrasound measurement', 'peripheral quantitative computed tomography' en vragenlijsten.
Organisaties:
• Vakgroep Maatschappelijke gezondheidkunde
Onderzoekers:
• Jean Kaufman
• Stefaan De Henauw
Lipidenprofilering van kankerweefsel: mogelijkheden voor kanksubtypering en toepassingen voor diagnostiek en
therapie.
KU Leuven
Abstract: Opmerkelijke veranderingen in enzymen van het lipidenmetabolisme wordengevonden in kankercellen. Dit suggereert dat de
lipidensamenstelling van membranen anders moet zijn in tumor- dan in normaal weefsel.Het hoofddoel van dit project is het in kaart brengen van
veranderingen in hetfosfolipidoom van kankerweefsel. Op basis hiervan willen we nieuwe fundamentele inzichten in de kankerbiologie verwerven
en hiermee een eerste aanzet geven tot de verdere ontwikkeling van nieuwe prognostische en predictieve kankermerkers.
Organisaties:
• Klinische & Experimentele Endocrinologie
Onderzoekers:
• Rita Derua
• Johannes Swinnen
• Eyra Marien
Protection as insurance: Production subsidies in an uncertain world with risk-averse consumers.
KU Leuven
Abstract: Geen Nederlandstalig Abstract
Organisaties:
• OG Internationale Economie Leuven
Onderzoekers:
• Gerald Willmann
• Toni Glaser
Ontrafelen van Myc-interactienetwerken door geïntegreerde genoomwijde bioinformatica-analyse van hoge doorvoer
genexpressie- en ChIP-data.
Universiteit Gent
Abstract: Abnormaal hoge expressie van Myc (MYC/MYCN) transcriptiefactorgenen wordt aangetroffen in verscheidene tumoren. Geavanceerde
experimentele technologieën zullen ingezet worden om genexpressie en gen-DNA-binding in detail te bestuderen. Dit project zou moeten leiden tot
een beter begrip van de rol van Myc in normale ontwikkeling en kanker door middel van de identificatie van ontregelde Myc-aangedreven
reactiewegen.
Organisaties:
• Vakgroep Pediatrie en genetica
Onderzoekers:
• Jo Vandesompele
Duitse modaalpartikels als multimodale constructies van intersubjectiviteit.
KU Leuven
Abstract: In dit project wordt een multimodale analyse van Duitse modaalpartikels(MPs) voorgesteld. MPs zijn kleine woordjes die aan een
taaluiting een bepaalde nuance meegeven. Concreet wordt op drie clusters van MPs gefocust: 1° partikels die een vraag met haar context
verbinden (typisch denn en eigentlich), 2° partikels die aangeven dat de hoorder het gezegde eigenlijk al zou moeten weten (typisch ja en doch) en
3° partikels die aangeven dat wat gezegd wordt als evident kan gelden (typisch eben, einfach en halt). Het feit dat het om een multimodale analyse
gaat, betekent dat er ook rekening gehouden wordt met de gestiek, d.w.z. de gebaren die mensen spontaan maken terwijl ze spreken. In dit project
worden patronen in het gebruik van gestiek samen met MPs onderzocht,met focus op die elementen van gestiek die zelf een gelijkaardige nuance
als de MPs aan de uiting toevoegen. Op basis van een aantal voorbeelden worden die patronen in detail geanalyseerd, en er wordt ook gekeken
naar externe facto
Organisaties:
• OG ComForT Leuven
Onderzoekers:
• Kurt Feyaerts
• Geert Brône
• Steven Schoonjans
Rol van matrix metalloproteïnases in de ontwikkeling, overleving en regeneratie van retinale ganglioncellen: inzichten ter
behandeling van glaucoom.
KU Leuven
Abstract: Geen Nederlandstalig Abstract
Organisaties:
• Afd. Dierenfysiologie en Neurobiologie
Onderzoekers:
• Godelieve Moons
Hybride nanocluster-biomolecule systemen voor biosensoren en bio-elektronica.
KU Leuven
Abstract: Geen Nederlandstalig Abstract
Organisaties:
• Afdeling Vaste-stoffysica en Magnetisme
Onderzoekers:
• Margriet Van Bael
• Carmen Bartic
• Johan Snauwaert
De Europese erfrechtverklaring
KU Leuven
Abstract: Op 27 juli 2012 publiceerde de Europese Unie een verordening waarin de verwijzingsregels voor internationale nalatenschappen worden
geharmoniseerd ('Erfrechtverordening'). In deze verordening wordt tevens een Europese erfrechtverklaring ingesteld, die erfgerechtigden,
beheerders van de nalatenschap en testamentuitvoerders moet toelaten hun erfrechtelijke prerogatieven in een andere lidstaat te staven. In die zin
biedt de Europese erfrechtverklaring een supranationaal alternatief voor de gelijkaardige nationaalrechtelijke instrumenten die reeds in veel
lidstaten bestaan, maar die eerder zelden in een andere lidstaat hun volle werking kunnen ressorteren. In dit proefschrift wordt onderzocht welke de
juridische functie is van de Europese erfrechtverklaring, op welke manier de Europese erfrechtverklaring zich verhoudt tot de bestaande
nationaalrechtelijke instrumenten en of de Europese erfrechtverklaring in haar huidige vorm afdoende werking heeft om het doel te vervullen
waartoe zij werd
Organisaties:
• Instituut voor Familiaal Vermogensrecht
Onderzoekers:
• Walter Pintens
• Alain Laurent Verbeke
• Elise Goossens
Identifying heat and mass transfer limitations in catalysis
KU Leuven
Abstract: Geen Nederlandstalig Abstract
Organisaties:
• Centr. vr Oppervlaktechemie & Katalyse
Onderzoekers:
• Bert Sels
• Wout Janssens
• Ekaterina Makshina
Invloed van faag-gastheer interacties op het gedrag van Salmonella Typhimurium
KU Leuven
Abstract: De meestal voedsel- of water gerelateerde infecties met de verschillende Salmonella enterica stammen dragen significant bij tot de totale
impact van infectieuze ziekten in zowel de ontwikkelde- als de ontwikkelingslanden. Gezien de evolutie en fysiologie van deze belangrijke
pathogeen voor een groot deel wordt beïnvloed door roofzuchtige, parasitaire en symbiotische interacties met bacteriële virussen (i.e. bacteriofagen
of fagen) die hen vaak infecteren, focust deze verhandeling op de dissectie van de impact van faag P22 infectie op het gedrag van S. Typhimurium.
Terwijl experimentele benaderingen op populatie niveau traditioneel faaggastheer interacties van getemperde fagen zoals P22 onderverdelen in
ofwel lytisch ofwel lysogeen, werd beslotenom de P22S. Typhimurium infectiedynamica van dichterbij te bestuderen op het niveau van de
individuele cel. Daarvoor werd gebruik gemaakt van een fluorescent labeling systeem dat toeliet om specifiek de locatie van het P22 chromosoom
te bepa
Organisaties:
• Centr. Levensmidd.- & Microb. Technol.
Onderzoekers:
• Abram Aertsen
• William Cenens
Metatheatraliteit in het werk van Tennessee Williams.
Vrije Universiteit Brussel
Abstract: Dit project behandelt de reflexiviteit in het werk van Tennessee Williams (1911-83), met verwijzingen naar zijn prozawerk wanneer de
geneologie van het toneelwerk dit vereist. Hoewel de toneelschrijver doorheen zijn oeuvre op een zelf-bewuste wijze omging met het medium van
zijn dramaturgie en van het theater, blijft de systematiek van dit aspect van Williams' werk onderbelicht. Enige academische aandacht werd
besteed aan de kunstenaarsfiguren maar een analyse van hun functionaliteit in het kader van een metatheatrale aesthetiek werd nog niet gemaakt.
Het project omhelst het werk van Tennessee Williams op zich en situeert het binnen de Amerikaanse traditie van het reflexieve drama. Hierbij wordt
een beroep gedaan op Williams' dramatische output, zijn brieven, en notitieboekjes om uit te maken hoe de kunstenaarsfiguren gestalte geven aan
de schrijvers ideeën over de aard en functie van de kunst in haar relatie tot de maatschappij. Tenslotte zal de studie rekening houden met een
selectie van hedendaagse toneelproducties om uit te maken hoe ze de reflexiviteit van Williams' werk gestalte geven.
Organisaties:
• Taal- en Letterkunde
Onderzoekers:
• JOHAN CALLENS
Metalen, oxidatieve stress en carotenoïdenafhankelijke kleur: verbleken koolmezen (Parus major) door
metaalverontreiniging?
Universiteit Antwerpen
Abstract: Het doel van dit project is om de signaalfunctie van een carotenoïdenafhankelijke kleur, in relatie tot oxidatieve stressniveaus en
voedselkwaliteit, na te gaan bij de koolmees (Parus major). De koolmees heeft een carotenoïdenafhankelijk signaal, namelijk de gele kleur van de
borst. De felheid van deze borstkleur wordt in verband gebracht met de conditie en de kwaliteit van de drager. Het onderzoek wordt uitgevoerd in
een gekende metaalpollutiegradiënt. We verwachten dat vogels in vervuilde gebieden onder invloed van metaalgeïnduceerde oxidatieve stress
en/of lagere voedselkwaliteit zullen verbleken.
Organisaties:
• Ethologie
Onderzoekers:
• Marcel Eens
• Ann Geens
Medische wetenschap in de stad. De wetenschappelijke praktijken en stedelijke inbedding van medische genootschappen
in België, 1830-1914.
KU Leuven
Abstract: Hoewel medisch historici veel aandacht hebben geschonken aan medische genootschappen die professionele belangen verdedigden,
hebben zijn weiniginteresse getoond in medische genootschappen die wetenschappelijk actief waren. Dit project richt zich op wetenschappelijke
medische genootschappen in het negentiende-eeuwse België en bestudeert hun activiteiten in een stedelijke context. Zowel de wetenschappelijke
praktijken als de stedelijke inbedding van deze medische genootschappen worden onderzocht in relatie tot de wetenschappelijke en professionele
ontwikkelingen in de geneeskunde en de uitbouw van de openbare gezondheidszorg. Het project start in de jaren 1830 met de stichting van
autonome medische genootschappen in vele steden en eindigt in de vroege twintigste eeuw met de neergang van het stedelijk medisch
genootschap als plaats van wetenschappelijk onderzoek. Twee sets van onderzoeksvragen bestuderen het wetenschappelijke en stedelijke
karakter van deze medische genootschappen in nauw
Organisaties:
• OG Cultuurgesch. vanaf 1750 Leuven
Onderzoekers:
• Katelijne Wils
• Joris Vandendriessche
Synthesis of bio-based chemicals with a heterogeneous metathesis catalyst
KU Leuven
Abstract: Geen Nederlandstalig Abstract
Organisaties:
• Centr. vr Oppervlaktechemie & Katalyse
Onderzoekers:
• Bert Sels
• Jan Dijkmans
Synthetische biologie: ontwerpen en koppeling van een sensor en een gate module
KU Leuven
Abstract: Geen Nederlandstalig Abstract
Organisaties:
• Centr. Microbiële en Plantengenetica
Onderzoekers:
• Jozef Vanderleyden
• Inge Thijs
• Seppe Dierckx
Mechanismennbsp;protein tau-gemediëerde neurodegeneratie:combinatie van transgene muis modellen en AAV
vectoren.
KU Leuven
Abstract: Fundamentele en translationele gegevens uit klinisch en pre-klinisch onderzoek naar Alzheimer's dementie (AD)ondersteunen de
hypothese dat amyloied de "aanzet" is, zowel in familiale als sporadische AD maar dat tauopathie de "executeur" is. De studie van de rol van
proteine tau en tauopathie in de hersenen en in AD is absoluut noodzakelijk, zowel om academische als om diagnostische als therapeutische
redenen.Wij testen de werkhypothese en richten ons op selecte en belangrijke vragen die fysiologie en pathologie verbinden: (i) wat is de rol van de
GSK3#946; isozymen en hun activatie door amyloied?(ii) wat is de rol van proteine tau in cognitie en in dis-functie en cel-dood ?(iii) welke posttranslationele veranderingen van proteïne tau zijn in vivo belangrijk voor normale dendritische spines synapsen? (iv) wat is de relatie van Taugemediëerde neurodegeneratie en microglia-activatie?Wij combineren transgene en virale modellen, multi-disciplinaire analyse en farmacologische
benadering om
Organisaties:
• Departement Menselijke Erfelijkheid
Onderzoekers:
• Freddy Van Leuven
Opstartkrediet ZAP Faculteit Wetenschappen
Vrije Universiteit Brussel
Abstract: Opstartkrediet ZAP Faculteit Wetenschappen
Organisaties:
• Geografie
Onderzoekers:
• Matthieu KERVYN DE MEERENDRE
Het autobiografische pact revisited: het werk van Christine D'haen en Willem Brakman (nieuwe titel).
Nieuwe vormen van authenticiteit? Het autobiografische schrijven in de Nederlandstalige letteren na 1995.
Vrije Universiteit Brussel
Abstract: In de Nederlandstalige literatuur na 1945 is het populaire autobiografische schrijven weinig onderzocht. Nochtans kent dat schrijven met
de mediatisering van de literatuur vanaf 1985 en de verwatering van het postmodernisme vanaf 1995 een grote bloei en diversificatie. In dit
onderzoeksproject worden naast de klassieke autobiografie ook de pseudo-autobiografie, de autobiografische roman en de autofictie
onderscheiden. In deze (sub)genres worden de voorschriften van de klassieke autobiografie - bv. de identiteit van auteur, verteller en
hoofdpersonage en de feitelijkheid - op uiteenlopende wijzen overtreden. De hypothese is dan ook dat verschillende vormen van autobiografisch
schrijven van verschillende authenticiteitsclaims uitgaan. Het begrip authenticiteit refereert aan de waarachtigheid (ook vraisemblance en vérité du
dire) van het beeld dat de autobiograaf van de ontwikkeling van zijn persoonlijkheid oproept. Het gaat dus niet om een objectieve, maar om een
subjectieve waarheid. Via een pragma-retorische studie; d.i. een studie die de effecten van de retorische strategieën op het leespubliek onderzoekt,
gaat dit project na op welke wijze de tekstuele (bv. de drie-eenheid schrijver-verteller-personage), paratekstuele (bv. de ondertitel), extratekstuele
(bv. poëticale geschriften) en contextuele strategieën (bv. mediaoptredens) die de authentificatie van een autobiografische tekst bewerkstelligen,
vanaf 1995 veranderd zijn.
Organisaties:
• Taal- en Letterkunde
Onderzoekers:
• HANS VANDEVOORDE
Effecten van weerstandstraining van de inademingspieren bij patiënten met chronisch obstructief longlijden (IMTCOstudie).
KU Leuven
Abstract: Een daling van het inspanningsvermogen is een belangriijke klinische manifestatie bij patiënten met chronisch obstructief longlijden
(COPD). Dit is vaak gerelateerd aan symptomen van kortademigheid en perifere spierzwakte. Spierzwakte van de ademhalingsspieren is eveneens
bij veel patiënten aanwezig en is ook gerelateerd aan een verminderd inspanningsvermogen en symptomen van kortademigheid. De toegevoegde
waarde van weerstandstraining van de inademingspieren binnen een algemeen inspanningstrainingsprogramme voor patiënten met COPD is nog
altijd onduidelijk. Klinische studies zijn er tot nu toe niet in geslaagd om aan te tonen of deze toegevoegde interventie klinisch belangrijke
verbeteringen van het inspanningsvermogen, in de symptomen van kortademigheid en in het dagelijks functioneren teweeg brengt. Dit is vooral te
wijten aan te kleine steekproeven en andere methodologische tekortkomingen van deze studies. Door de grote heterogeniteit in patiëntenselectie
en onderzoeksmethodologie
Organisaties:
• Cardiovasc. en Respiratoire Revalidatie
Onderzoekers:
• Marc Decramer
• Henricus Gosselink
• Daniel Langer
Een contrastieve studie van evidentiële werkwoorden in het Engels en het Nederlands: onderzoek naar het raakvlak
tussen synthaxis en semantiek met betrekking tot SEEM/APPEAR/TURN OUT and LIJKEN/SCHIJNEN/BLIJKENconstructies
Universiteit Gent
Abstract: Onderhavig onderzoeksproject bestaat uit een contrastieve corpusstudie van Engelse en Nederlandse ?verbs of appearance?, die een
evidentiële functie kunnen vervullen. Dit gegeven wordt benaderen vanuit Constructiegrammatica en vanuit grammaticalisatietheorie om zo de
scheidingslijn tussen syntaxis en semantiek af te tasten en de positie van de constructies op het continuüm lexis-grammatica te bepalen. De
functies van de constructies worden gekarakteriseerd in termen van epistemische modaliteit, evidentialiteit en (inter)subjectiviteit.
Organisaties:
• Vakgroep Engels
Onderzoekers:
• Anne-Marie Vandenbergen
Optimalisatie van de behandeling van rectumtumoren d.m.v. respons predictie en de toevoeging van moleculair gerichte
agentia.
KU Leuven
Abstract: De standaardbehandeling voor rectumtumoren is (chemo)radiotherapie gevolgd door chirurgie. Om de respons op deze behandeling te
verhogen, werden de laatste jaren verschillende moleculair gerichte agentia getest. Deze drugs zijn specifiek gericht tegen 1 molecule in een
pathway en zouden, door hun hoge specificiteit, de efficiëntie van de behandeling kunnen verhogen zonder bijkomende toxiciteit voor de patiënt.
Ondanks enkele veelbelovende in vivo en klinische resultaten met enkele van deze agentia,zijn de werkingsmechanismen, in het bijzonder de
combinatie met bestraling, nog onvoldoende opgehelderd. In het huidige project willen we op zoek gaan naar biomerkers die kunnen voorspellen
welke patiënten goed zullen reageren op deze behandeling. Voor de patiëntengroep met een profiel dat een slechte kans op respons heeft, zal de
behandeling geoptimaliseerd worden door het toevoegen van moleculair gerichte agentia zoals inhibitoren van de 'Epidermal Growth Factor
Receptor', 'Vascular Endothe
Organisaties:
• Groep Biomedische Wetenschappen
Onderzoekers:
• Karin Haustermans
• Annelies Debucquoy
De rollen van voor de sekte: de Aramese en de wijsheidsteksten van de Dode-Zeerollen.
KU Leuven
Abstract: Tot voor kort onderscheidde men in de collectie van Dode-Zeerollen bijbelse en niet-bijbelse teksten, waarbij de laatste weer verdeeld
werden in sektarische en niet-sektarische teksten. Onderzoekers gebruikten die sektarische teksten om de sociale, religieuze en ideologische
wereld van een sektarische groep die in Qumran zou leven te reconstrueren (waarbij er verschil van mening bleef of deze de zogenaamde Essenen
zouden zijn).De niet-sektarische teksten werden vooral bestudeerd in relatie tot diesektarische teksten, en maar zelden als een getuige van andere
vormen van Jodendom. Meer recent proberen onderzoekers te bepalen of de zogenaamde sektarische teksten misschien meerdere, verwante
Joodse groepen of sekten weerspiegelen. Dit onderzoeksproject gaat verder en wil allereerst de correlaties tussen teksten in het corpus van DodeZeerollen anlyseren, en de teksten hergroeperen, alvorens men uiteindelijk de vormen van Jodendom kan beschrijven die uit specifieke groepen
teksten naar vore
Organisaties:
• OE Bijbelwetenschap
Onderzoekers:
• Eibert Tigchelaar
Japanse Attitudes towards Sir Frederic Leith Ross' Plans for Monetary Reform in China, 1935
KU Leuven
Abstract: Geen Nederlandstalig Abstract
Organisaties:
• OG Japanse Studies Leuven
Onderzoekers:
• Willy Vande Walle
• Yukiko Yokohata
Sleutelmechanismen in de mobiliteit uit de armoede van arme éénoudergezinnen doorheen intergenerationele dimensies
van tijd
Universiteit Gent
Abstract: Kinderarmoede is een hardnekkig maatschappelijk probleem en vormt een belangrijk onderwerp in sociaal werkonderzoek. Dit
onderzoeksproject onderzoekt de stragieën van zowel alleenstaande arme moeders en hun kinderen, en van sociaal werkers die in die situaties
interveniëren om hun mobiliteit uit de armoede te bevorderen, om na te gaan of deze als ondersteunend ervaren worden doorheen
intergenerationele dimensies van tijd.
Organisaties:
• Vakgroep Sociale agogiek
Onderzoekers:
• Maria De Bie
Secemin: zelf helende cement gebaseerde materialen
Vrije Universiteit Brussel
Abstract: In dit onderzoek zullen nieuwe routes uitgewerkt worden om tot zelfhelende constructiematerialen te komen. belangrijk hierbij is
-terug impermeabel maken van het materiaal na scheurvorming
-mechanische eigenschappen herstellen
-scherubreedte beperken om zelfhelend vermogen te optimaliseren
Organisaties:
• Fysische Scheikunde en Polymeren
• Mechanica van Materialen en Constructies
Onderzoekers:
• DANNY VAN HEMELRIJCK
• HUBERT RAHIER
Evolutionaire reconstructie van virale verspreiding in tijd en ruimte.
KU Leuven
Abstract: Vele virale infecties vormen een belangrijke bedreiging voor de gezondheid van de mens en kunnen zich in onze mobiele wereld zeer snel
verspreiden, getuige hiervan de H1N1 influenza A uitbraak. Voor het achterhalen van de mechanismen die aan de basis liggen van ziekte-
uitbraken, de plaatsgebonden instandhouding van ziektes en hun epidemische uitbreiding, ishet noodzakelijk om de verspreiding van de
ziekteverwekker in tijd en ruimte in kaart te brengen. In dit project willen we verschillende statistische modellen ontwikkelen om de geografische
verspreiding van virussenop basis van hun genetische data te reconstrueren en hypothesis hieromtrent te testen. Spatiotemporele voorspellingen
vanuit deze modellen kunnen bijdragen tot de ontwikkeling van effectieve interventie- en preventiestrategieën.
Organisaties:
• Klinische & Epidemiologische Virologie
Onderzoekers:
• Philippe Lemey
Identificatie van moleculaire partners en medicinale doelwitten voor DI-CMTC neuropathie.
Universiteit Antwerpen
Abstract: Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk OnderzoekVlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel.
Organisaties:
• VIB DMG - Neurogenetica
• VIB DMG - Moleculaire Neurogenomica
Onderzoekers:
• Albena Jordanova
• Biljana Ermanoska
Nanogestructureerde interpenetrerende netwerken voor fotovoltaïsche energie-conversie
Universiteit Hasselt
Abstract: Nano-zonnecellen op basis van geleidende polymeren zijn veelbelovend voor de ontwikkeling van nieuwe generatie plooibare en
goedkope zonnecellen. Deze organische of plastic zonnecellen hebben het voordeel dat ze kunnen worden aangebracht op grote oppervlakken via
eenvoudige, groene en snelle productietechnieken zoals rolcasting en zeefdruk. Bovendien hebben de plastic zonnecellen het bijkomend voordeel
van mechanische flexibiliteit, laag gewicht en mechanische flexibiliteit.
Essentieel voor de verdere ontwikkeling van deze klasse van zonnecellen is de verbetering van de fotovoltaïsche eigenschappen. De algemene
doelstelling van dit onderzoeksproject is te komen tot een beter begrip van het fotovoltaïsch gedrag van nieuwe nanogestructureerde organische
zonnecellen, met speciale aandacht voor het verband tussen morfologie en elektro-optische eigenschappen.
Organisaties:
• Materiaalfysica
• Instituut voor Materiaalonderzoek
Onderzoekers:
• Jean MANCA
Verstoorde signaalwegen in kanker: van genetische inzichten tot doelgerichte therapie.
KU Leuven
Abstract: Normal.dotm0012011147K.U.Leuven - VIB92140812.0nbsp;nbsp;nbsp; 18pt18 pt00nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; <!-- /* Font Definitions */@fontface{font-family:Arial;panose-1:2 11 6 4 2 2 2 2 2 4;mso-font-charset:0;mso-generic-font-family:auto;mso-font-pitch:variable;mso-font-signature:3 0
0 0 1 0;}@font-face{font-family:Calibri;panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4;mso-font-charset:0;mso-generic-font-family:auto;mso-font-pitch:variable;msofont-signature:3 0 0 0 1 0;} /* Style Definitions */p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal{mso-style-parent:"";margin-top:0cm;margin-right:0cm;
margin-bottom:10.0pt;margin-left:0cm;line-height:115%;mso-pagination:widow-orphan;font-size:11.0pt;font-family:"Times New Roman";mso-asciifont-family:Calibri;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-bidi-font-family:"Times New Roman";mso-ansi-language:NLBE;}@page Section1{size:612.0pt 792.0pt;margin:72.0pt 90.0pt 72.0pt 90.0pt;mso-header-margin:36.0pt;mso-footer-margin:3
Organisaties:
• Departement Menselijke Erfelijkheid
Onderzoekers:
• Maria Debiec-Rychter
• Eric Legius
• Peter Vandenberghe
• Peter Marynen
• Iwona Krajewska
• Raphael Sciot
• Jan Cools
Aberratie-gecorrigereerde (S)TEM-EELS karakterisering van 0-D nanomaterialen.
Universiteit Antwerpen
Abstract: Binnen dit project wordt de verandering van de fysische eigenschappen van materialen met afmetingen gereduceerd tot het nanodomein
onderzocht. De nadruk wordt gelegd op de studie van materialen met drie dimensies in het nanogebied; de 0-D nanomaterialen of nanopartikels.
De fysische eigenschappen van deze materialen worden bestudeerd aan de hand van aberratiegecorrigeerde transmissie-elektronenmicroscopie
en elektronenverlies spectroscopie in een elektronenmicroscoop.
Organisaties:
• Elektronenmicroscopie voor materiaalonderzoek (EMAT)
Onderzoekers:
• Gustaaf Van Tendeloo
• Stuart Turner
Fertility Centeredness of African Marriage: A Theological-Ethical Approach in the Context of African Eschatology
KU Leuven
Abstract: In de traditionele Afrikaanse cultuur nemen huwelijk, gezinsvorming en voortplanting een centrale positie in. Dit heeft te maken met de
Afrikaanse #soteriologie# die gebaseerd is op het geloof in de voorouders en aan ieder man de plicht oplegt om # idealiter mannelijke #
nakomelingen teverwekken. Het verlangen naar onsterfelijkheid en verlossing wordt enkel vervuld als men na de dood tot de wereld van de
voorouders wordt toegelaten en dit gebeurt door in een nieuw familielid gereïncarneerd te worden. Van hieruit verklaart de pijn en het leed dat
kinderloze echtparen in Afrika moeten ondergaan, zowel op sociaal, emotioneel, psychologisch en spiritueel vlak.
De praktische gevolgen van deze opvatting dagen christenen evenals niet-christenen uit. Een van de meest tastbare gevolgen is het openbreken
van huwelijksrelaties. Met dit onderzoek willen we de Afrikaanse visie confronteren met de christelijke gedachte dat ieder mens geschapen is #in
het beeld van God# en daarom ook geroepen is to
Organisaties:
• Faculteit Theologie en Religiewetensch.
Onderzoekers:
• N. N.
• Thomas Knieps
Minderjarigen met psychiatrische stoornissen op de jeugdrechtbank: maatregelen, profiel en traject.
Universiteit Gent
Abstract: Op de jeugdrechtbank hebben heel wat minderjarigen een psychiatrische stoornis, maar plaatsingen in psychiatrische instellingen zijn
toch vrij zeldzaam. Deze paradox kan begrepen worden door inzicht te verwerven in het profiel (opgelegde maatregelen, traject en geassocieerde
factoren) van deze minderjarigen met psychiatrische stoornissen op de jeugdrechtbank in Vlaanderen uitgevoerd.
Organisaties:
• Vakgroep Strafrecht en criminologie
Onderzoekers:
• Freya Vander Laenen
Virtualiteit en herhaling: een fenomenologische ontologie van de virtuele werkelijkheid
Universiteit Antwerpen
Abstract: De elektronische massamedia - vandaag alomtegenwoordig - worden gekenmerkt door transparantie. Ze verdwijnen om iets anders
zichtbaar te maken, bijvoorbeeld een voetbalwedstrijd of een spelomgeving. Dit project wil een fenomenologische beschrijving geven van deze
gemedieerde (of virtuele) werkelijkheden, om op basis daarvan inzicht te krijgen in de verhouding van virtuele en niet-virtuele realiteit.
Organisaties:
• Centrum voor Europese Filosofie
Onderzoekers:
• Geert Van Eekert
• Erik Myin
• Gerardus Gooskens
Rol van GnRH signaaltransductieweg in de reproductie van Caenorhabditiselegans.
KU Leuven
Abstract: Bij vertebraten wordt de voortplanting gereguleerd door de hormonen vande hypothalamus-hypofyse-gonaden as. Hierbij zal de
hypothalamus het #gonadotropin-releasing hormoon# (GnRH) produceren in bepaalde omstandigheden. Na vrijzetting en door binding aan zijn
receptor stimuleert dit hormoon de synthese en de secretie van gonadotropines (FSH en LH), dieop hun beurt de gonadogenesis en
steroidogenesis reguleren. Deze reproductie-as is sterk geconserveerd in vertebraten, maar de aanwezigheid ervan bij invertebraten is nauwelijks
gedocumenteerd. Bij de fruitvlieg Drosophilia melanogaster en de zijderups Bombyx mori werd het ligand van deGnRH receptor (GnRHR)
geïdentificeerd als het adipokinetisch hormoon (AKH). Dit hormoon wordt bij insecten gesynthetiseerd in de corpora cardiaca (CC), een
neurohaemaal orgaan dat beschouwd wordt als het equivalent van de hypofyse. In dit project wordt er op zoek gegaan naar de werking en de
functie van het AKH/GnRH peptide homoloog en zijn receptor bij de b
Organisaties:
• Afd. Dierenfysiologie en Neurobiologie
Onderzoekers:
• Jeroen Lammertyn
• Liliane Schoofs
• Isabel Beets
• Lotte Frooninckx
Optimalisatie van de meetcondities met gecombineerde micro analytische technieken, in het bijzonder EPMA and MRS,
voor onderzoek over de beschermingsmethoden van het kultuurpatrimonium.
Universiteit Antwerpen
Abstract: In het kader van dit doctoraatsonderzoek zullen we trachten bestaande micro- en sporenanalytische technieken zoals elektronen probe Xstralen micro analyse (EPMA), micro-Raman spectrometrie (MRS) en energie-dispersieve X-stralen fluorescentie (EDXRF) te optimaliseren om de
meest relevantie informatie te verkrijgen voor het vaststellen van de verwering van kunstobjecten, de optimalisatie van conservatietechnieken en de
zogenaamde "preventieve bescherming" van het kultuurpatrimonium.
Organisaties:
• AXES
Onderzoekers:
• Rene Van Grieken
• Anna De Maeyer-Worobiec
• Barbara Krupinska
Let op de rechters: een gewijzigde agenda voor de nieuwe generatie van studies over democratisering.
Universiteit Antwerpen
Abstract: Het onderzoek beoogt een diepgaande analyse van de rol van grondwettelijke hoven in de democratische ontwikkeling in post-soviet
landen. Uitgangspunt is dat de rol die deze hoven spelen in de opbouw van democratie in deze en andere transitie-landen onderschat wordt en dat
de nieuwe generatie van investeringen in democratische ontwikkeling hernieuwde aandacht zou moeten besteden aan grondwettelijke hoven als
sleutelactoren voor democratische ontwikkeling.
Organisaties:
• Overheid en Recht
Onderzoekers:
• Patricia Popelier
• Georgios Pavlakos
.
KU Leuven
Abstract: Geen Nederlandstalig Abstract
Organisaties:
• OE Arbeids- & Org.psych. & Opleid.kunde
Onderzoekers:
• Martin Euwema
• Erika Steffen
Handschriftelijke productie en de vorming van monastieke identiteiten in het hoogmiddeleeuwse bisdom Luik
Universiteit Gent
Abstract: Kloosters uit het bisdom Luik (late 11e en 12e eeuw)zaten ingeklemd tussen het Duitse Keizerrijk en de Franse regio en onderhielden
bewust relaties met abdijen uit beide gebieden. Dit onderzoek analyseert hoe handschriften werden gebruikt om de groepsidentiteit van de Luikse
kloosters vorm te geven door een vergelijkende studie van hun tekstuele inhoud en materiële presentatie.
Organisaties:
• Vakgroep Geschiedenis
Onderzoekers:
• Steven Vanderputten
The effectiveness of employee performance management systems in Flemisch and Belgian Federal Government
Agencies: an analysis of the relationship between system characteristics and performance outcomes
Hogeschool Gent
Abstract: Abstract nog niet beschikbaar
Organisaties:
• Departement Handelswetenschappen en Bestuurskunde
• Vakgroep Management en Organisatie
Onderzoekers:
• Alex Vanderstraeten
• Sebastian Desmidt
• Adelien Decramer
Aspecten van p-adische meetkunde: Lipschitz uitbreidingen en monotoniciteit
KU Leuven
Abstract: Stel je voor dat je een fabrikant bent van koffiezetapparaten die werken met koffiepads. De zaken gaan goed, de klanten zijn tevreden: de
apparaten haperen nooit, de koffie die eruit komt is van een hoge kwaliteit. Toch zijn steeds meer klanten ontevreden over het feit dat er maar een
beperkt aantal koffiepads in de apparaten past. De vraag is dus of je de apparaten kan ombouwen zodat de oorspronkelijke koffiepads nog steeds
even goed werken en er bovendien ook van nieuwe merken koffiepads kunnen gebruikt worden. Belangrijk hierbij is dat er absoluut geen
kwaliteitsverlies mag zijn, de nieuwe machine moet zowel van de originele pads als van de nieuwe even goede koffie maken als voorheen.In de
plaats van koffiezetapparaten bekijken we nu functies, en de koffiepads zijn getallen. Sommige functies kunnen maar een beperkt aantal getallen
verwerkenals invoerwaarde. De vraag is dus of zo'n functies kunnen omgebouwd worden om meer getallen te kunnen verwerken. Hierbij moet de
kwaliteit van de
Organisaties:
• Afdeling Algebra
Onderzoekers:
• Raf Cluckers
• Tristan Kuijpers
De relaties tussen netwerken, financiële rapportering, performance en financiering
Universiteit Gent
Abstract: Dit voorstel beoogt de relaties tussen netwerken, financiële rapportering, performance en financiering van KMO?s te onderzoeken. Eerst
zullen we nagaan of het netwerken bij KMO?s bijdraagt tot ondernemingssucces. Daarna onderzoeken we of netwerkende KMO?s betere
voorwaarden verkrijgen in de financiële markten. Tenslotte gaan we na of de kwaliteit van de financiële rapportering gereflecteerd wordt in de
kredietvoorwaarden van de KMO?s.
Organisaties:
• Vakgroep Accountancy en Bedrijfsfinanciering
Onderzoekers:
• Philippe Van Cauwenberge
Transitional justice in de praktijk : waarheidscommissies en het beleidinzake herstel voor slachtoffers.
KU Leuven
Abstract: Geen Nederlandstalig Abstract
Organisaties:
• OE Strafrecht en Criminologie
Onderzoekers:
• Stephan Parmentier
• Monica Aciru
Taal- en spraaktechnologische tools voor het Nederlands als webservices in een workflow (TTNWW)
Universiteit Gent
Abstract: Dit project is odnerdeel van het Vlaamse/Nederlandse samenwerkingsproject in het kader van de pan-Europese infrastructuuruitbouw
Common Language resources and technology infrastructure (CLARIN). Het is een samenwerking tussen de universiteiten van Leuven, Gent en
Antwerpen en het bestaat uit een luik spraaktechnologie en een lui spraaktechnologie. Binnen dat laatste luis is de Ugent verantwoordelijk voor de
otnwikkeling van een web service die een audio file kan indexeren in termen van spraa/niet-spraak/, gender van spreker , identiteit van de spreker,
taal van de spraak, betekenis van de niet-spraak (b.v. applaus, jingle, gelach,etc.).
Organisaties:
• Vakgroep Voedselveiligheid en Voedselkwaliteit
Onderzoekers:
• Jean Martens
Impact of Rural Land-ownership and its reform on the social welfare of villagers in contemporary China.
KU Leuven
Abstract: Geen Nederlandstalig Abstract
Organisaties:
• Afdeling Geografie
Onderzoekers:
• Christian Kesteloot
• Shujing Liu
Development through sport: een analyse van de sociale voordelen van sport
KU Leuven
Abstract: In het sportbeleid wordt aandacht besteed aan het bereiken van specifieke maatschappelijke doelgroepen. Ook op Europees niveau staat
inclusie in en door sport op de politieke agenda. Deze sociale visie in het sportbeleid vindt zijn oorsprong in de Sport voor Allen- idee, die in feite
sinds de jaren zeventig werd geïnstitutionaliseerd, en dit met het oogop het verhogen van de algemene sportparticipatie en het toegankelijk maken
van sport voor het bredere publiek. Sociale doelstellingen wordenechter explicieter gesteld dan vroeger. Deze evolutie is tweevoudig vanaard.
Enerzijds observeren we een sterkere, meer nadrukkelijke focus ophet verhogen van sportparticipatie bij alle maatschappelijke groepen; anderzijds
blijkt het algemene geloof in (en de promotie) van sport als middel tot sociale inclusie steeds nadrukkelijker aanwezig. Bij de realisatie van deze
doelstellingen moet men niet alleen rekening houden metmogelijke participatiedrempels; ook recente organisatorische verandering
Organisaties:
• Sport- & Bewegingsbeleid
Onderzoekers:
• Jeroen Scheerder
• Bartholomeus Vanreusel
• Hanne Vandermeerschen
God verbeelden. Het in kaart brengen en interpreteren van het gebruik van metaforen in de conceptualisering van God in
het boek Job
KU Leuven
Abstract: Geen Nederlandstalig Abstract
Organisaties:
• OE Bijbelwetenschap
Onderzoekers:
• Pierre Van Hecke
• Johan de Joode
Biedt de Verklaring Nostra Aetate 4 een voldoende grond voor het ontwikkelen van een katholieke theologie over het
jodendom?
KU Leuven
Abstract: Geen Nederlandstalig Abstract
Organisaties:
• Faculteit Theologie en Religiewetensch.
Onderzoekers:
• Mathijs Lamberigts
• N. N.
Het literaire en literair-kritische werk van Bernard Frank (1929-2006).
KU Leuven
Abstract: Het opzet van dit driejarige onderzoeksproject is een tekstuele, intertekstuele en contextuele analyse van het literair-kritische en het
literaire werk van de Franse criticus, journalist en romanschrijver Bernard Frank (1929-2006). Deze casestudy over een belangrijke maar niettemin
onderbelichte figuur uit de naoorlogse Franse literatuur wordt aangegrepen om een centrale problematiek uit de hedendaagse
literatuurgeschiedschrijving en literatuurtheorie te onderzoeken. Meer bepaald wordt via de analyse van het werk van Frank de inzetbaarheid
nagegaan van zowel meer traditionele als recente concepten voor de beschrijving van literaire fenomenen en literaire dynamiek van de twintigsteeeuwse Franse literatuur: "autonomie"/ "heteronomie", "links"/ "rechts", "politisering"/ "depolitisering", "engagement"/ "stijl", "sacralisering"/
"Devalorisering" of nog "avant-garde"/ "arrière-garde". Tegelijk beoogt dit project de eigenheid van het literaire en literair-kritische spreken van
Frank in kaart
Organisaties:
• Faculteit Theologie en Religiewetensch.
Onderzoekers:
• Jan Baetens
• Laurence Van Nuijs
Doel- en waardencongruentie tussen organisatie en hun formele netwerken en de implicaties voor "unieke middelen en
competenties" en "performantie" binnen sociale tewerkingsinitiatieven in Vlaanderen
Hogeschool Gent
Abstract: Abstract nog niet beschikbaar
Organisaties:
• Departement Handelswetenschappen en Bestuurskunde
• Vakgroep Management en Organisatie
• Vakgroep Bestuur en beleid
Onderzoekers:
• Bram Verschuere
• Daan Creupelandt
• Nathalie Moray
• Adelien Decramer
Gezinsvorming- en ontbinding als identity marker. Attitudes van jongeren in Vlaanderen in kaart gebracht
KU Leuven
Abstract: Geen Nederlandstalig Abstract
Organisaties:
• OE Centrum voor Sociologisch Onderzoek
Onderzoekers:
• Koenraad Matthys
• Graziela Dekeyser
Translationeel moleculair beeldvormingsprogramma voor de Universiteit Antwerpen: applicatiegedreven (pre)klinisch
onderzoek.
Universiteit Antwerpen
Abstract: Onderzoek in de moleculaire beeldvorming heeft een breed draagvlak op klinisch, sociaal, farmaceutisch en biotechnologisch gebied.
Daarenboven is de succesvolle miniaturisatie van (S)PE(C)T camera's gedurende de afgelopen drie tot vijf jaar de oorzaak van een belangrijke
doorbraak voor de beeldvorming bij kleine proefdieren. Recent zijn specifieke hoogresolutie beeldvormingssystemen voor kleine proefdieren op de
markt gekomen als belangrijke nieuwe onderzoeksinstrumenten, die toegang verschaffen tot het preklinisch domein. Deze nieuwe
beeldvormingssystemen laten de vorsers toe om dieren op niet-invasieve wijze te screenen op pathologieën, om verschillende cellijnen, de
ontwikkeling van geneesmiddelen en biomerkers te onderzoeken en om de evolutie van ziekten en de respons op de behandeling in beeld te
brengen. Aanzienlijke voordelen zijn: het in-vivo karakter van deze beeldvormingsexperimenten wat longitudinale studies toelaat waarbij het
proefdier tegelijk als zijn eigen controle fungeert, de robuustheid, de lagere arbeidsintensiteit in vergelijking met biodistributies, en de lagere ratio
van proefdiergebruik. Dit startkrediet (indien toegekend) zal aangewend worden ten behoeve van een geïntegreerd translationeel moleculair
beeldvormingsprogramma uitgetekend voor de Universiteit Antwerpen, waarbij fundamenteel onderzoek, gedreven vanuit klinische vraagstukken,
wordt geïnitieerd en mogelijk wordt gemaakt via deze preklinische onderzoekslijnen. Deze benadering sluit op efficiënte wijze de cirkel naar de
ziekenhuispraktijk, daarbij resulterend in een verbeterd comfort voor de patiënt.
Organisaties:
• Moleculaire beeldvorming, Pathologie, Radiotherapie & Oncologie (MIPRO)
Onderzoekers:
• Steven Staelens
Werking van defensie-elicitoren en arbusculaire mycorrhizenschimmels innematodenbestrijding.
KU Leuven
Abstract: Geen Nederlandstalig Abstract
Organisaties:
• Afdeling Plantenbiotechniek
Onderzoekers:
• Dirk De Waele
• Nele Schouteden
Stedelijke inkomens. Economische groei en levensstandaard in Brabant, Holland en Luik over de lange termijn, 1500-1900
Universiteit Antwerpen
Abstract: De studie van levensstandaarden in het verleden is belangrijk. Niet alleen verduidelijkt een gedifferentieerd historisch begrip van welvaart
de groeidynamieken van vroegere economieën, ook voor de sociale geschiedenis is het belang van een juiste inschatting van rijkdom en armoede
in het verleden cruciaal. Dit project reconstrueert stedelijke inkomens in de Nederlanden tussen 1500 en 1900. Hierbij wordt gepeild naar totale en
gemiddelde inkomens, maar ook naar de inkomens van alle afzonderlijke huishoudens in een aantal representatieve steden. De confrontatie van
vergelijkbare steden in Brabant, Holland en Luik laat toe het pre-industriële en vroeg-industriële economische groeiproces precies te duiden.
Organisaties:
• Centrum voor stadsgeschiedenis
Onderzoekers:
• Bruno Blondé
• Jord Hanus
Sustainable management of Pterocarpus angolensis in Nambia
KU Leuven
Abstract: Geen Nederlandstalig Abstract
Organisaties:
• Afdeling Bos, Natuur en Landschap
Onderzoekers:
• Bart Muys
• Vera De Cauwer
Klaar of niet? Een studie naar schoolrijpheid en het overdoen van de derde kleuterklas.
KU Leuven
Abstract: The transition to first grade forms an important milestone for childrenand their surroundings. It has been described as a critical period for
children's academic and social development with potentially significant implications for later school outcomes. Children of this age differ
tremendously in their readiness to learn, saddling parents and educators with the question of what to do when a child seems not ready to meet the
expectations of primary education. One option is to retain struggling children in kindergarten rather than promoting them to first grade. This policy is
based on the belief that granting a child more time to develop will prevent failure and frustration in later academic life. However, opponents argue
that kindergarten retention deprives children of access tomeaningful intellectual challenges and disrupts childrens academic growth. This
controversy is reinforced by previous research, yielding inconsistent findings and often facing methodological shortcomings. In t
Organisaties:
• Onderwijseffectiviteit en -evaluatie
Onderzoekers:
• Beatrijs De Fraine
• Jan Van Damme
• Machteld Vandecandelaere
Molecular basis of superior stress tolerance in nonconventional yeasts
KU Leuven
Abstract: Nonconventional yeast strains with the most prominent stress tolerance characteristics (osmotolerance, acetic acid tolerance, etc.)will be
usedto identify the genes responsible for these traits, by using Saccharomyces cerevisiae as a model and an instrument.The genes will then be
transferred to other industrial yeasts to improve their characteristics.
Organisaties:
• Afd. Molec. Microbiol. & Biotechnologie
Onderzoekers:
• Johan Thevelein
• Dorota Radecka
Number sense in children with mild intellectual disabilities
KU Leuven
Abstract: Numerieke vaardigheden spelen een belangrijke rol in ons dagelijks leven en vormen een belangrijk onderdeel van het curriculum in de
lagere school. Er zijn echter grote verschillen tussen kinderen in de manier waarop ze deze numerieke vaardigheden verwerven en sommige
kinderen lijken ernstige moeilijkheden te ervaren met de ontwikkeling van rekenvaardigheden. Het is cruciaal om de onderliggende oorzaak van
deze rekenproblemen te achterhalen zodat het rekenonderwijs aan en de begeleiding van deze kinderen beter afgestemd kunnen worden op hun
noden. In dit proefschrift hebben we ons gericht op een specifieke groep van kinderen waarvan geweten is dat ze vaak rekenproblemen
ondervinden, namelijk kinderen met een licht verstandelijke beperking (LVB). Het doel van dit proefschrift was tweevoudig: (1) het in kaart brengen
van de cognitieve factoren die een rol spelen in de ontwikkeling van rekenproblemen bij kinderen met een LVBen (2) het ontwikkelen van een
interventie om de rekenontwikkelin
Organisaties:
• OE Gezins- en Orthopedagogiek
Onderzoekers:
• Pol Ghesquière
• Bert De Smedt
• Carmen Brankaer
Geo-archaeological research to find palaeoriverchannels of the river Nile in Egypt by remote sensing
KU Leuven
Abstract: Testing the different possibilities of different remote sensing images to provide information for geo-archaeological research.
Organisaties:
• Afdeling Geografie
Onderzoekers:
• Gert Verstraeten
• N. N.
Genetische variatie in apolipoproteine E als veroorzakende factor in de ziekte van Alzheimer.
Vrije Universiteit Brussel
Abstract: Deze studie zal zich richten op hoe ApoE isovorm elk van deze stappen lr-, de levenscyclus van AB beïnvloedt door een multidisciplinaire
aanpak.De identiteit van de wisselwerking tussen AB en ApoE4 is niet bekend maar ApoE en AB zijn beide gevonden in de pathologische laesies
karakteristiek voor Alzheimer.
Organisaties:
• Toegepaste Biologische Wetenschappen
Onderzoekers:
• Nico VAN NULAND
Bouwen van een adaptieve multiresolutie bibliotheek voor ijle representaties.
Vrije Universiteit Brussel
Abstract: Door de vooruitgang van de beeldverwerkingtechnologie in het laatste decennium - zowel wat betreft acquisitie als analyse - zijn veel
musea gestart met de digitalisatie van hun collecties en ontstaan er langzaamaan crossdisciplinaire interacties tussen beeldanalisten, wiskundigen
en kunsthistorici, welke ondertussen reeds zeer interessante resultaten opgeleverd hebben. In dit project zullen wij ons toeleggen op de analyse
van schilderijen met het oog op toepassingen zoals authenticatie en datering maar ook conservatie en restauratie.
In eerste instantie wordt de focus gelegd op de theoretische studie van richtingsgevoelige transformaties (zoals complexe wavelets, curvelets,
contourlets, shearlets, ...) die in staat zijn geometrische eigenschappen van beelden te beschrijven. Hierbij wordt rekening gehouden met de
specifieke noden en vragen die worden gesteld vanuit de kunstwereld. Wanneer een duidelijk beeld is gevormd van de eigenschappen die vereist
zijn voor dit toepassingsgebied zal een geschikte representatie ontwikkeld worden, welke ons zal bijstaan in het creëren van een geautomatiseerd
analyseproces voor schilderijen.
Het is de bedoeling nauw samen te werken met zowel (internationale) onderzoeksteams die gespecialiseerd zijn in de ontwikkeling, implementatie
en het gebruik van richtingsgevoelige transformaties (waaronder beeldanalisten en wiskundigen) als kunsthistorici die ons kunnen wijzen op de
verschillende problemen waar beeldanalyse een antwoord kan op bieden.
Organisaties:
• Elektronica en Informatica
Onderzoekers:
• Ann DOOMS
Katalysatoren voor duurzame processen ontwikkeld met behulp van High-throughput Experimentation.
KU Leuven
Abstract: Catalysis plays a central role in the development of sustainable processes, which are of primary importance to enable the present and
future worldwide production and use of energy and chemicals while avoiding negative consequences for the environment. This project aims at the
investigation and discovery of heterogeneous catalysts for chemical processesof social and industrial relevance: epoxidation reactions, which find
application in the production of many fine chemicals, and the conversion of the greenhouse gas carbon dioxide, either to methanol via
photocatalytic reduction or to organic carbonates under supercritical conditions.
State#8209;thenbsp;High&#8209;thenbsp;High&#8209;High&#8209;Throughput Experimentation will be used to enable the exploration of large
sets of experimental parameters during all stages of the development of the desired catalysts.
Organisaties:
• Centr. vr Oppervlaktechemie & Katalyse
Onderzoekers:
• Paolo Pescarmona
De integratie van monetaire randvoorwaarden in activiteitengebaseerde transportmodellen om de economische
onzekerheid van lange termijn voorspellingen van de verkeersvraag in rekening te brengen.
Universiteit Hasselt
Abstract: Het belang van het opnemen van monetaire beperkingen in moderne reisvraag modellen is herkend in de contekst van lange termijn
mobiliteitsbeslissingen zoals residentiële locatie, job locatie en wagenbezit, maar de beperkingen zijn zelden geïncorporeerd in modellen die dagtot-dag activiteiten voorspellen. Om dit te beëindigen zullen monetaire beperkingen die relevant zijn bij moderne reisvraag modellen geïdentificeerd
worden door het analyseren van verschillende datasets die beschikbaar zijn binnen de onderzoeksgroep, en een methodology zal ontwikkeld
worden om de geïdentificeerde beperkingen binnen de bestaande VEREN framework op te nemen. Naast het gebrek van dag-tot-dag monetaire
beperkingen, richten huidige modellen zich vaak niet expliciet op de graad van onzekerheid in reisvoorspelling. Aangezien transportmodellen
gebruikt worden om de waarschijnlijke gevolgen van verschillende beleidsmaatregelen zoals congestieheffing te voorspellen, is het dreigend voor
besluitvorming om een schatting te hebben, niet alleen van de meest waarschijnlijke uitkomst, maar ook om de mogelijke omvang en variabiliteit
van toekomstige transportvoorspellingen te kennen. Daarom zal in dit project de onzekerheid in reisvoorspelling expliciet in rekening worden
genomen door het kwantificeren van zowel de onzekerheid te wijten aan het feit dat toekomstige waarden van verklarende variabelen onbekend
zijn en de onzekerheid te wijten aan het gebruik van schattingen in plaats van echte waarden.
Organisaties:
• Verplaatsingsgedrag
• Instituut voor Mobiliteit
Onderzoekers:
• Davy JANSSENS
Maternale transitie van omega-3 vetzuren van het vleeskuikenmoederdier naar de nakomelingen
KU Leuven
Abstract: Door de hedendaagse genetische selectie, management en voeding, gerichtop een snelle groei en optimale voederconversie wordt het
metabolisme van het hedendaagse commerciële vleeskuiken drastisch beproefd met verhoogde kans op metabole storingen als gevolg. Bovendien
sterft ruim één derde van de vleeskuikens die de slachtleeftijd niet halen in de eerste levensweek. Het bekomen van een goede kuikenkwaliteit is
daarom vanuit economisch standpunt heel belangrijk en start reeds bij de productie en het broedproces van het ei.Gezien de rol van &#969;3vetzuren bij cellulaire mechanismen en het vet- en eicosanoïdmetabolisme bij de nakomelingen, lijkt de beschikbaarheid van de &#969;-3
vetzuren cruciaal in de vroege pre- en postnatale periode van de nakomelingen.Het embryo is volledig afhankelijk van de dooier als primairebron
van energie en nutriënten voor ontwikkeling en groei. Het voeder van het moederdier speelt hierin een belangrijke rol, aangezien het vetzuurprofiel
van de broedei
Organisaties:
• Afdeling Dier-voeding-kwaliteit
Onderzoekers:
• Johan Buyse
• Astrid Koppenol
LDPC codes komende van meetkundige structuren
Universiteit Gent
Abstract: Binnen dit project worden LDPC codes (Low Density Parity Check codes) komende van meetkundige structuren bestudeerd. Er wordt
onderzocht welke meetkundige structuren interessante LDPC codes geven. Daarnaast wordt de decodering van deze onderzochte LDPC codes
ook gesimuleerd om hun foutenverbeterende capaciteiten te onderzoeken.
Organisaties:
• Vakgroep Wiskunde
Onderzoekers:
• Leo Storme
Patroonvorming tijdens vroege embryogenese in Arabidopsis
Universiteit Gent
Abstract: Het doel van dit project is om nieuwe moleculaire regulatoren te identificeren die van belang zijn tijdens de vroege stadia van
embryogenese en om te achterhalen hoe deze pathways opnieuw gebruikt worden tijdens ontwikkelingsprocessen na kieming.
Organisaties:
• Vakgroep Plantenbiotechnologie en Genetica
Onderzoekers:
• Jiri Friml
Niet-perceptuele generalisatie en extinctie
KU Leuven
Abstract: Geen Nederlandstalig Abstract
Organisaties:
• OG Leerpsych. en Exp. Psychopathologie
Onderzoekers:
• Frank Baeyens
• Bram Vervliet
• Ellen Vervoort
Diplomatie in tijden van democratisering. Een onderzoek naar de cultuur van het Belgische diplomatieke corps, 19101940.
Universiteit Antwerpen
Abstract: Het project wil verder bouwen op de politiek-culturele aanpak van Van Kemseke en Van Eenoo, en die aanvullen met inzichten uit de
discoursanalyse, de sociologie en de Theorie van de Internationale Betrekkingen (cf. Keene, 2007; Kocho-Williams, 2006). De interdisciplinaire
studie van de cultuur van het diplomatieke corps wordt opgevat als een 'etnografisch' onderzoek naar de politieke praktijken en vertogen van de
diplomaten als sociale groep, om zo hun mentale leefwereld in kaart te brengen. Meer concreet wordt gepeild naar elementen als de zelfbeelden en
de (expliciet verwoorde) zelfrepresentatie van de diplomaat op de
Belgische ambassade, maar ook naar zijn gedragingen als vertegenwoordiger van een soevereine staat in een buitenlandse hoofdstad. Speciale
aandacht gaat daarbij uit naar de internationale dimensie van de diplomatieke cultuur: Belgische specificiteit wordt steeds afgewogen tegen
grensoverschrijdende kenmerken.
De analyse van die elementen kan de hoofdonderzoeksvraag van dit project helpen beantwoorden, met name in hoeverre de democratisering de
diplomatieke cultuur tijdens het Interbellum beïnvloedde.
Organisaties:
• Power in History - Centrum voor Politieke Geschiedenis
Onderzoekers:
• Marnix Beyen
• Michael Auwers
Effecten van habitatfragmentatie op de nectarsamenstelling bij de door vlinders bestoven orchidee Gymnadenia
conopsea.
KU Leuven
Abstract: Recent werd aangetoond dat de respons van een plantensoort de habitatfragmentatie sterk wordt bepaald door de kenmerken van de
soort. Omgekeerdis er meer en meer bewijs voorhanden dat habitatfragmentatie mogelijk micro-evolutionaire gevolgen heeft voor de
plantenkenmerken zelf. Dit onderzoeksproject zal nagaan of de nectarsamenstelling van kleine en gefragmenteerde populaties van de door vlinders
gepollineerde orchidee Gymnadenia conopsea onderhevig is aan selectie. Enerzijds verwachten we selectie voor aantrekkelijkere nectar in kleine,
pollinator-gelimiteerde populaties. Anderzijds kan een te aantrekkelijke nectar leiden tot verhoogde zelfbestuiving door geitonogamie, eventueel
resulterend in een inteeltdepressie. Het resultaat van deze twee mechanismen is onbekend en vormt de belangrijkste onderzoeksvraag van het
project.Concreet zal dit project gebruik maken van genetische merkers om de graad van zelfbestuiving en inteelt te relateren aan
nectarsamenstelling. Daarbij gaat de aandac
Organisaties:
• Afd. Ecologie, Evolutie en Biodiv.behoud
Onderzoekers:
• Olivier Honnay
Impact van landgebruik op siliciumfluxen: een ecosysteem signatuurstudie.
Universiteit Antwerpen
Abstract: Antropogene wijzingen in landgebruik hebben een sterke invloed hebben op bodemvorming, het voorkomen van biota en export van
koolstof, stikstof en verweringsproducten. Kennis omtrent de biologische rol van silicium (Si) in deze context is daarentegen zeer beperkt. In dit
onderzoek worden de effecten en interacties van verschillende types landgebruik op Si-cyclering en -export bestudeerd. Aan de hand van twee
technieken (stabiele Si isotopen en sporenelementen/Si ratio) worden "Si-handtekeningen" opgesteld voor bovenstroomse bekkens in drie
relevante landtypes in Vlaanderen (grasland, akkerland en bos). De signaturen worden vervolgens teruggezocht in benedenstroomse systemen;
de koppeling gebeurt modelmatig. Finaal wordt Si-cyclering gelinkt met andere biogeochemische cycli (C, N, P).
Organisaties:
• Ecosysteembeheer
Onderzoekers:
• Patrick Meire
• Floor Vandevenne
Adaptieve waarde en mechanismen van variatie in maternale hormonen bij de grasparkiet (Melopsittacus undulatus)
Universiteit Antwerpen
Abstract: In deze studie behandelen we maternale dooierhormonen bij de grasparkiet (Melopsittacus undulatus), die het vrouwtje in staat stellen het
fenotype van de nakomelingen optimaal aan te passen aan hun toekomstige omgeving. We bestuderen de differentiële depositie van hormonen
binnen een legsel en tussen legsels. We zoeken naar het mechanisme waarop maternale hormonen naar de dooier gealloceerd worden en we
onderzoeken de effecten van differentiële depositie op de nakomelingen, zowel op korte als ook op lange termijn.
Organisaties:
• Ethologie
Onderzoekers:
• Marcel Eens
• Annie Pinxten
• Stefanie Lahaye
De rol van de short neuropeptide F in de regulatie van het voedingsgedrag van de woestijnsprinkhaan, Schistocerca
gregaria
KU Leuven
Abstract: Insulin-Related Peptide (IRP) signalling has been shown to play an important role in the regulation of the reproductive physiology of the
blow fly, Phormia regina, the mosquito, Aedes aegypti, and the fruit fly, Drosophila melanogaster. Artificial stimulation of the IRP-signalling pathway
in these species has led to increased production of Ecdysteroids (Ec), Juvenile Hormone (JH) and Vitellogenin (Vg). In Aedes aegypti and
Drosophila melanogaster, this effect was at least in part mediated by activation of the PI3K/PKB pathway. The main goals of this project are to
determine the role of this signal transduction pathway on reproduction in the desert locust, Schistocerca gregaria, and to investigate a possible link
between nutritional status and IRP-signalling. The receptor for the Scg-IRP (Scg-IR) will be cloned using a EST-database available at our research
unit. This will allow us to determine where and when the receptor is expressed. The effect of IRP-signalling will be assayed by exp
Organisaties:
• Afd. Dierenfysiologie en Neurobiologie
Onderzoekers:
• Jozef Vanden Broeck
• Senne Dillen
Optimalisatie van on-line spectroscopie op rauwe melk voor opvolgen vankoegezondheid.
KU Leuven
Abstract: Het doel van dit onderzoek is het bestuderen van de complexe interactietussen Vis/NIR licht en sterk verstrooiende en absorberende
suspensies en emulsies zoals melk. De bekoment lichttransportmodellen zullen in eenvolgende fase gebruikt worden bij het optimaliseren van een
optische sensor die on-line, tijdens het melken, de individuele koegezondheid bewaakt.
Organisaties:
• Afdeling MeBioS
Onderzoekers:
• Jeroen Lammertyn
• Wouter Saeys
• Ben Aernouts
Systeembiologische analyse van bruinverkleuring in appel
KU Leuven
Abstract: Geen Nederlandstalig Abstract
Organisaties:
• Afdeling MeBioS
Onderzoekers:
• Bart Nicolai
• Darwish Hatoum
De moeilijke consultatie tussen huisartsen en patiënten met het Chronisch Vermoeidheidssyndroom: een kwalitatieve
studie van de mismatch
Universiteit Gent
Abstract: Aan de hand van interviews met huisartsen en patiënten met het Chronisch Vermoeidheidssyndroom; focusgroepen van huisartsen; en
video-opnames van consultaties, toetsen we de idee dat, wanneer CVS-patiënten vage narratieven omtrent hun ziekte en/of levensgeschiedenis
vertonen, de therapeutische relatie met hun huisarts moeilijker verloopt. De verkregen data zal kwalitatief benaderd worden met thematische
analyse, conversatie analyse, en discours analyse.
Organisaties:
• Vakgroep Psychoanalyse en raadplegingspsychologie
Onderzoekers:
• Stijn Vanheule
Genoom wijde single cel haplotypering als generische methode voor preimplantatie genetische diagnose
Vrije Universiteit Brussel
Abstract: Genoom wijde single cel haplotypering als generische methode voor preimplantatie genetische diagnose
Organisaties:
• Embryologie en Menselijke Genetica
Onderzoekers:
• KAREN SERMON
Studie naar de rol van mitiochondriën tijdens angiogenese: een nieuwe behandelingsstrategie?
KU Leuven
Abstract: <!-- /* Font Definitions */@font-face{font-family:Arial;panose-1:2 11 6 4 2 2 2 2 2 4;mso-font-charset:0;mso-generic-font-family:auto;msofont-pitch:variable;mso-font-signature:-536859905 -1073711037 9 0 511 0;}@font-face{font-family:"Courier New";panose-1:2 7 3 9 2 2 5 2 4 4;msofont-charset:0;mso-generic-font-family:auto;mso-font-pitch:variable;mso-font-signature:-536859905 -1073711037 9 0 511 0;}@font-face{fontfamily:"Courier New";panose-1:27 3 9 2 2 5 2 4 4;mso-font-charset:0;mso-generic-font-family:auto;mso-font-pitch:variable;mso-font-signature:536859905 -1073711037 9 0 511 0;} /* Style Definitions */p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal{mso-style-unhide:no;mso-style-qformat:yes;
mso-style-parent:"";margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;mso-pagination:widow-orphan;font-size:12.0pt;mso-bidi-font-size:10.0pt;font-family:"Courier
New";mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-bidi-font-family:"Times New Roman";mso-ansi-language:EN-GB;mso-fareastOrganisaties:
• Angiogenese en Neurovasculaire Link
Onderzoekers:
• Peter Carmeliet
• Katrien De Bock
• Sandra Schoors
Een verbeterde niet-invasieve diagnose van cardiovasculaire ziektes met ultrageluid: ontwikkeling van nieuwe technieken
voor kwantitatieve analyse van de bloedstroming en vaatwand, op basis van multifysische modellering en in-vivo validatie
Universiteit Gent
Abstract: Vasculaire applicaties van medisch ultrageluid vertonen ernstige limitaties. Voorheen werd reeds een multifysisch simulatiemodel
ontwikkeld om validatie van nieuwe technieken te ondersteunen. Dit project zal dit simulatiemodel gebruiken om beeldvormingsmodaliteiten voor
vasculaire mechanica te ontwikkelen, een potentieel zeer nuttige tool voor screening van kwetsbare arteriële aandoeningen (e.g. plaques). Zowel
conventionele als nieuwere technieken zullen onderzocht worden adhv mensen- en muizendata.
Organisaties:
• Vakgroep Civiele techniek
Onderzoekers:
• Patrick Segers
The role of urban vegetation as a Climate Sensitive Urban Design (CSUD)tool
KU Leuven
Abstract: Tijdens de afgelopen zes decennia is het aantal mensen in de steden bijna verdubbeld. Deze evolutie heeft de natuurlijke omgeving
drastisch veranderd, resulterend in, onder andere, een specifiek stedelijk klimaat. Toch wordt het effect van verstedelijking is zelden in rekening
gebracht in studies over veranderingen in landgebruik - klimaat feedback processen. Dit gebrek aan passende stedelijke kenmerken in de regionale
bestudering van het klimaat is dus een nadelig tekortkoming. In dit opzicht zijnde voornaamste onzekerheden de inbreng en feedback processen
door verstedelijking en klimaatverandering op de complexe stedelijke meteorologische kenmerken. Om deze effecten te verminderen, houden
stedelijke planners en beleidsmakers rekening met deze factoren in hun planning en mitigatie strategieën, zoals wijzigingen in de planning
(residentieel dichtheden), vormgeving (bijvoorbeeld groene daken) en stedelijke vegetatie. Daarom behandelt dit onderzoek de gevolgen van de
verstedelijking, kli
Organisaties:
• Afdeling Geografie
Onderzoekers:
• Matthias Demuzere
• Nicole Van Lipzig
The transnational Political Practices between diasporas Organizations and the Motherland Country: The Chinese Cases
KU Leuven
Abstract: Geen Nederlandstalig Abstract
Organisaties:
• OE Centr.Intercultural.,Migr.& Minderh.
Onderzoekers:
• Ching Lin Pang
• N. N.
Inzicht in de ontwikkeling van de hematopoietische niche in het beenmerg: een stap naar de absolute homing.
KU Leuven
Abstract: Hematopoietische stamcellen (HSC) zijn multipotente cellen die aanleiding geven tot alle soorten bloedcellen. Zij hebben onbeperkte
delingscapaciteit en blijven functioneel gedurende het hele leven. Na veel onderzoek uitgevoerd te hebben op deze cellen, worden ze vandaag
dagelijks gebruikt bij de behandeling van patiënten met kanker en andere bloed-gerelateerde aandoeningen. Verschillende observaties suggereren
dat ze ook andere cellen kunnen maken, naast bloedcellen, wat ze nog meer veelbelovende maakt. Maar, aangezien HSCs zeldzame cellen zijn,
wordt hun klinische gebruik geconfronteerd met een wegblokkade. Bovendien is hun functie na transplantatie afhankelijk van hun plaatsing in
geschikte locaties in het beenmerg, genoemd de niche. Eenmaal goed gehomed, prolifereren en differentiëne ze naargelang de behoeften van het
lichaam.Er is een groeiende interesse in het begrijpen van deze niches aangezien blijkt dat de niche de functie van HSC reguleert. Het is ook
gebleken dat de verbeter
Organisaties:
• Stamcelbiologie en Embryologie
Onderzoekers:
• Catherine Verfaillie
• Satish Khurana
Dormantie, dispersie en evolutie in tijdelijke poelen
KU Leuven
Abstract: De unieke eigenschappen van anostraken, een groep primitieve kreeftachtigen, maken ze geschikt voor diverse industriële toepassingen.
De belangrijkste troef van deze organismen is de productie van resistente dormante geschaalde embryo#s of rusteieren (in de aquacultuurcontext
meestal cysten genoemd). Wanneer ze droog bewaard worden blijven deze eieren doorgaans gedurende jaren kiemkrachtig. Blootgesteld aan de
juiste condities ontluiken al zeer snel proteïne- en vetrijke larven. Voornamelijk van depekelkreeftjes (Artemia spp.) worden een aantal soorten
(hoofdzakelijk A. franciscana) sedert tientallen jaren massaal gebruikt als voedselbronvoor vislarven in de aquacultuur. Ook andere
anostrakensoorten (meer bepaald hun dormante eieren) werden reeds succesvol gecommercialiseerd. Deorganismen worden bijvoorbeeld gebruikt
als startmateriaal voor toxciciteitskits, als basis voor #speelgoedkits#, als modelorganismen in onderzoek en onderwijs en als waterzuiveraars. In
nagenoeg alle toepassing
Organisaties:
• Afd. Ecologie, Evolutie en Biodiv.behoud
Onderzoekers:
• Luc Brendonck
• Bram Vanschoenwinkel
• Tom Pinceel
The Relation of Music Analysis and Music Historiography: a Casestudy ofBenjamin Britten
KU Leuven
Abstract: Geen Nederlandstalig Abstract
Organisaties:
• OG Musicologie Leuven
Onderzoekers:
• Mark Delaere
• Kristof Boucquet
• Petra Philipsen
Soil organic matter dynamics under different climate and land use management scenarios
KU Leuven
Abstract: Geen Nederlandstalig Abstract
Organisaties:
• Afdeling Bodem- en Waterbeheer
Onderzoekers:
• Roeland Merckx
• Philippe Van De Vreken
ICP Human Nutrition 2010-2011
Universiteit Gent
Abstract: Deze 2-jarige Master opleiding traint algemeen specialisten met een multidimensionele, geactualiseerde en diepgaande kennis en
knowhow, zodat zij in multidisciplinair teamverband een geïntegreerd beleid, aangepast aan de specifieke noden en mogelijkheden van de
ontwikkelingslanden, kunnen concipiëren, uitvoeren en evalueren. De studenten worden de nodige leidinggevende vaardigheden aangeleerd en
krijgen ook een grondige training in het wetenschappelijk en toegepast onderzoek van de voor hen relevante domeinen.
Hun opleiding moet bijdragen tot een duurzame plattelandsontwikkeling waarbij de voedsel- en voedingszekerheid beoogd wordt alsook de
uitroeiing van armoede en ongelijkheid. (Millennium doelstellingen 2015).
Organisaties:
• Vakgroep Landbouweconomie
Onderzoekers:
• Patrick Kolsteren
Perifere skeletspierafwijkingen bij patiënten met chronisch hartfalen: studie naar onderliggende mechanismen en de
impact van fysieke training
Universiteit Antwerpen
Abstract: Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk OnderzoekVlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel.
Organisaties:
• Translationeel pathofysiologisch onderzoek (TPR)
Onderzoekers:
• Viviane Conraads
• Christiaan Vrints
• An Van Berendoncks
Invloed van de vleesgrondstof en het proces op de vleesmatrix en de eindkwaliteit van frikandellen
Universiteit Gent
Abstract: Het algemeen doel is het verwerven van meer inzicht in de eigenschappen van de vleesgrondstoffen en de invloed hiervan en van de
procesvariabelen op de textuureigenschappen van frikandellen. De nadruk ligt hierbij op de factoren die kritisch zijn voor de variatie in het
zwelgedrag van het eindproduct. Belangrijk is een voldoende diepgaand onderzoek uit te voeren, waaruit we fundamentele kennis vergaren. Het is
onvoldoende een oplossing te vinden voor het zwelprobleem, als we niet de fundamentele oorzaak kennen. Kennis van fundamenten impliceert een
breder toepassingsgebied, waardoor een grotere meerwaarde voor het bedrijf gerealiseerd wordt.
Met deze kennis moeten we in vervolgonderzoek erin slagen succesvol nieuwe producten te ontwikkelen met vooropgestelde eigenschappen
Organisaties:
• Vakgroep Dierlijke productie
Onderzoekers:
• Stefaan De Smet
Moleculaire optimalisatie van azafosfonodiënen
Universiteit Gent
Abstract: Aminofosfonaatderivaten zijn belangrijke biologische actieve moleculen. In dit onderzoek, worden nieuwe klassen van fosfonoazadiënen
ontwikkeld voor de synthese van dergelijke componenten. Fosfonodiënen vormen een aparte klasse van ambivalente reagentia
(electrofielen/diënen). Een grondige kennis van hun inherente eigenschappen (computationele chemie) zal ons toelaten nieuwe tunable
fosfonodiënen te synthetiseren, wat de mogelijkheid opent voor nieuwe fosfono azahetrocyclische verbindingen.
Organisaties:
• Vakgroep Duurzame Organische Chemie en Technologie
Onderzoekers:
• Christian Stevens
Repertoire als inzet. Een discoursanalyse van de definitiestrijd rond repertoire in het Vlaamse theaterlandschap van 1945
tot nu.
Universiteit Antwerpen
Abstract: Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk OnderzoekVlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel.
Organisaties:
• Onderzoekscentrum Visuele Poëtica
Onderzoekers:
• Luc Van Den Dries
• Ciska Hoet
Translationeel moleculair beeldvormingsprogramma voor de Universiteit Antwerpen: applicatiegedreven (pre)klinisch
onderzoek.
Universiteit Antwerpen
Abstract: Onderzoek in de moleculaire beeldvorming heeft een breed draagvlak op klinisch, sociaal, farmaceutisch en biotechnologisch gebied.
Daarenboven is de succesvolle miniaturisatie van (S)PE(C)T camera's gedurende de afgelopen drie tot vijf jaar de oorzaak van een belangrijke
doorbraak voor de beeldvorming bij kleine proefdieren. Recent zijn specifieke hoogresolutie beeldvormingssystemen voor kleine proefdieren op de
markt gekomen als belangrijke nieuwe onderzoeksinstrumenten, die toegang verschaffen tot het preklinisch domein. Deze nieuwe
beeldvormingssystemen laten de vorsers toe om dieren op niet-invasieve wijze te screenen op pathologieën, om verschillende cellijnen, de
ontwikkeling van geneesmiddelen en biomerkers te onderzoeken en om de evolutie van ziekten en de respons op de behandeling in beeld te
brengen. Aanzienlijke voordelen zijn: het in-vivo karakter van deze beeldvormingsexperimenten wat longitudinale studies toelaat waarbij het
proefdier tegelijk als zijn eigen controle fungeert, de robuustheid, de lagere arbeidsintensiteit in vergelijking met biodistributies, en de lagere ratio
van proefdiergebruik. Dit startkrediet (indien toegekend) zal aangewend worden ten behoeve van een geïntegreerd translationeel moleculair
beeldvormingsprogramma uitgetekend voor de Universiteit Antwerpen, waarbij fundamenteel onderzoek, gedreven vanuit klinische vraagstukken,
wordt geïnitieerd en mogelijk wordt gemaakt via deze preklinische onderzoekslijnen. Deze benadering sluit op efficiënte wijze de cirkel naar de
ziekenhuispraktijk, daarbij resulterend in een verbeterd comfort voor de patiënt.
Organisaties:
• Moleculaire beeldvorming, Pathologie, Radiotherapie & Oncologie (MIPRO)
Onderzoekers:
• Steven Staelens
Neuron-regeneratie in het centraal zenuwstelsel. Genen die een verschilmaken.
KU Leuven
Abstract: Beschadigde neuronen in het centrale zenuwstelsel hebben, in tegenstelling tot de neuronen van het perifere zenuwstelsel, een zeer
beperkt zelfherstellende capaciteit. Hierdoor leidt een hersentrauma vaak tot onomkeerbare en slotende fysieke en psychische gebreken. Het
identificeren en classificeren van de factoren die bepalen of een axon al dan niet faalt in regeneratie, hergroei en reinnervatie, blijft een
uitdaging.Om dit proces beter te kunnen onderzoeken, heeft onze groep recent een fysiologisch robuust systeem ontwikkeld om de hersenen van
fruitvliegen ex vivo te cultiveren en neuronale verwondingen te induceren. Onder gecontroleerde omstandigheden kan manipulatie van de
intrinsieke groeistatus van axonen regeneratie induceren (Ayaz et al, 2008). Door gebruik te maken van dit model zoeken we systematisch naar
genen die betrokken zijn in axonale groei en regeneratie. Reeds verscheidene genen die groei induceren na axotomie werden op deze manier
geïdentificeerd in de hersenen van d
Organisaties:
• Departement Menselijke Erfelijkheid
Onderzoekers:
• Bassem Hassan
• Marta Koch
Trypanosoma Vivax revisited: a threat to trypanosomiasis control in Africa?
KU Leuven
Abstract: Geen Nederlandstalig Abstract
Organisaties:
• Afdeling Gentechnologie
Onderzoekers:
• Bruno Goddeeris
• Fikru Regassa Gari
Synthese van Bcl-2/IP3R interactie inhibitoren
KU Leuven
Abstract: <w:latentstyles deflockedstate="false" defunhidewhenused="true" <w:lsdexception="" locked="false" priority="0" semihidden="false"
interacties="" tussen="" eiwitten="" beïnvloeden="" een="" groot="" aantal="" processen="" in="" het="" menselijk="" lichaam.=""
onregelmatigheden="" deze="" kunnen="" grote="" variëteit="" aan="" ziekten="" veroorzaken.="" voorbeeldhiervan is de interactie tussen Bcl-2 en
IP3R. Als deze twee eiwitten in evenwicht zijn met elkaar staan ze in voor de gezondheid van de cellen en bijgevolg van het lichaam. Maar als Bcl-2
in overmaat aanwezig is, wordt de activiteit IP3R teniet gedaan en kunnen verschillende kankerontstaan. De interactie tussen deze twee eiwitten
verloopt via alfa-helices, drie dimensionale structuren die vaak aanwezig zijn in eiwitten. Het doel van dit project is kleine moleculen te
synthetiseren die de interactie tussen de alfa-helices nabootsen om zo het verstoorde evenwicht te herstellen en de ziekte te genezen. De
moleculen worden zo
Organisaties:
• Afdeling Moleculair Design en Synthese
Onderzoekers:
• Wim De Borggraeve
• Koen Nuyts
Het Joodse karakter van de Paulinische Jezus. Een exegetische analyse van Rom 1,3; Rom 9,5 en Gal 4,4
KU Leuven
Abstract: Geen Nederlandstalig Abstract
Organisaties:
• OE Bijbelwetenschap
Onderzoekers:
• Reimund Bieringer
• Jaroslaw Moeglich
Testing of software with concurrent behavior
KU Leuven
Abstract: While software is increasingly executed concurrently to make optimal use of the underlying hardware, the support for testing of software
with concurrent behavior is severely lacking. The following characteristics impede constructing tests for concurrent software. First, the number of
combinations practically rises steeply, resulting in a huge amount of possible testing scenarios. Next, the non-deterministic behavior of concurrent
software makes it impossible to construct repeatable tests. Finally, the tests should not interfere with the unit under test. Typically, whentesting
software with concurrent behavior, a potential bug could disappear, as the tests slow down the execution of the software.
Existing verification techniques focus on static and formal code analysis. Complementing these techniques with software tests will provide additional
value for verification of software systems with concurrent behavior. In essence, the tester-programmer should not be bothered with setting up
Organisaties:
• Afdeling Informatica
Onderzoekers:
• Eric Steegmans
• Piet Cordemans
Dynamica en stabiliteit van complexe activeringspatronen in het hart
Universiteit Gent
Abstract: De pompwerking van de hartspier wordt gecoördineerd door golven van elektrische activiteit. Gedurende hartritmestoornissen vormen
zich levensbedreigende spiraalvormige activiteitspatronen. Met methoden uit de wiskundige natuurkunde zullen de interacties tussen dergelijke
spiraalgolven onderzocht worden, wat moet leiden tot fundamentele inzichten in het ontstaan van hartritmestoornissen. De vanzelfsprekende
toepassing ligt in een meer doelgerichte behandeling van ritmestoornissen, waaronder atriale en ventriculaire fibrillatie.
Organisaties:
• Vakgroep Fysica en Sterrenkunde
Onderzoekers:
• Henri Verschelde
Onderzoek naar beleid en praktijk bij de aanpak van kindermishandeling in Vlaanderen
KU Leuven
Abstract: Geen Nederlandstalig Abstract
Organisaties:
• OE Centrum voor Sociologisch Onderzoek
Onderzoekers:
• Frans Lammertyn
• Koen Hermans
• Kristof Desair
Verbetering van stedelijke parametrisatie in regionale klimaatsmodellen:het belang van stedelijke aerodynamische,
thermische en radiatieve eigenschappen, anthropogene warmte en waterretentie
KU Leuven
Abstract: Thermisch comfort buitenshuis is essentieel voor ons welzijn, dat van onze omgeving en van ons milieu. In de laatste 200 jaar is de
globale populatie verzevenvoudigd wat resulteerde in sterke groei van steden. De daaruit voortvloeiende veranderingen in het landschap heeft
geleid tot drastische klimaatswijzigingen behorend tot de meest significante menselijke invloeden op de omgeving. Het meest opvallende is dat
steden worden blootgesteld aan hogere temperaturen dan deze in de nabije natuurlijke gebieden. Dit fenomeen - bekend als het stedelijk warmteeiland - brengt ernstige gezondheidsrisicos met zich mee voor de vele mensen in de stad. Vooral in grote steden worden hogere sterftecijfers
waargenomen tijdens hittegolven, zoals die van de Europese zomer van 2003. Terzelfdertijd verwacht men van de klimaatverandering dat steden
meer en meer blootgesteld worden aan extreme weersomstandigheden, inclusief de stijging van het aantal sterke hitte golven. Ook de toename van
droogtes, overstro
Organisaties:
• Afdeling Geografie
Onderzoekers:
• Nicole Van Lipzig
• Hendrik Wouters
Een quasi-experimenteel onderzoek naar de impact van gegeven en zelf-gegenereerde Mind Maps op het verwerken en
leren van tekstinformatie in het basisonderwijs.
Universiteit Gent
Abstract: Dit onderzoek focust op leerstrategieën die leerlingen uit de 3de graad basisonderwijs kunnen gebruiken voor het effectief verwerken,
verwerven en leren van informatie. Werken met Mind Maps lijkt veelbelovend in het ondersteunen van leerlingen op dit vlak. We gaan na hoe
kinderen tekstinformatie structureren, verwerken en instuderen met en zonder gegeven en zelf-gegenereerde Mind Maps. Verder worden ook
specifieke leerlingkarakteristieken in rekening gebracht.
Organisaties:
• Vakgroep Onderwijskunde
Onderzoekers:
• Hilde Van Keer
Farmacogenetische determinanten van calcineurine remmer geassocieerde nefrotoxiciteit: translationele mechanismen in
voorwaardelijk geimmortaliseerde humane proximale tubuluscellen van niertransplantatie patiënten.
KU Leuven
Abstract: Geen Nederlandstalig Abstract
Organisaties:
• Laboratorium Nefrologie
Onderzoekers:
• Dirk Kuypers
• Elena Levtchenko
• Lambertus van den Heuvel
• Noël Knops
Ontwikkeling van lanthanide polyoxometalaatcomplexen als regioselectieve reagentia voor het hydrolyseren van
proteïnen.
KU Leuven
Abstract: Hydrolyse van peptiden en proteïnen is één van de meest gebruikte procedures in biochemisch en biomedisch onderzoek. De
proteolytische enzymen die beschikbaar zijn voor hydrolyse hebben een aantal tekortkomingen; ze zijn niet regioselectief en leveren korte, slecht
identificeerbarefragmenten. Chemicaliën die hydrolyse veroorzakenm vormen een aantrekkelijk alternatief voor proteolytische enzymen. De
kinetische inertheid van de peptide binding, met een halfwaardetijd van ongeveer 600 jaar onderfysiologische condities, stelt wetenschappers
echter voor een grote uitdaging bij het ontwerpen van deze artificiële proteasen. Desondanks worden reeds een aantal chemicaliën gebruikt, deze
vereisen echter extreme condities en leiden tot lage opbrengsten. De ontwikkeling van nieuwe en efficiënte reagentia zou het onderzoek naar de
structuur en functies van proteïnen aanzienlijk kunnen vereenvoudigen. Een nieuw concept voor het ontwikkelen van regioselectieve en nietinvasieve synthetische proteasen
Organisaties:
• Afdeling Moleculair Design en Synthese
Onderzoekers:
• Tatjana Vogt
• Karen Stroobants
Modeling of nanostructured materials for energy storage applications
KU Leuven
Abstract: Geïntegreerde autonome elektronische microapparaten voor bijvoorbeeld medische apparatuur, implantaten en draadloze sensor
toepassingen kennen geleidelijk hun ingang in het dagelijkse leven. Deze apparaten zijn klein en moeten voorzien zijn van een geïntegreerde
energiebron. In de huidige technologie is het inbouwen van een klassieke Li-ion batterijen in het elektronische systeem een ware uitdaging. De
hoge ionische mobiliteit en volatiliteit van het Li-ion maken lithium het kost wat kost te vermijden element in elektronische productiefaciliteiten.
Hierdoor moeten batterijen op basis van andere ionen ontwikkeld worden.Een nieuwe klasse van materialen genaamd Metal-Organic-Frameworks
(MOFs) hebben een poreuze kristalstructuur met ionische en elektrische geleidingeigenschappen die, volgens de literatuur, veelbelovend blijken te
zijn voor toepassingen als energieopslag materiaal. Het bijzondere aan MOFs is hun modulariteit die gedefinieerd wordt door de anorganische
ionen en de organische
Organisaties:
• Centr. vr Oppervlaktechemie & Katalyse
Onderzoekers:
• Dirk De Vos
• Maarten Mees
Interactie van hydrofobines van klasse II met hydrofobe interfaces als basis voor een oplossing bij primaire gushing in de
brouwerijindustrie
KU Leuven
Abstract: Hydrofobines zijn kleine oppervlakteactieve eiwitten die worden geproduceerd door draadvormige (filamenteuze) schimmels. Deze
eiwitten kunnen gushing (hevig overschuimen) induceren. Gushing is een fenomeen met mogelijk rampzalige economische gevolgen, dat wordt
veroorzaakt door de gelijktijdige aanwezigheid van hydrofobines en gasvormige CO2-moleculen in koolzuurhoudende dranken. Hoewel
hydrofobines problemen veroorzaken in de drankenindustrie, hebben ze ook nuttige toepassingen in vele technologische domeinen bv. als
oppervlaktechemische stof, emulgator, fixeermiddel van eiwitten en enzymes op vastestofoppervlakken, oppervlaktecoating van biomaterialen en
modificator van elektroden. Doel van dit werk was zowel de positieve als en negatieve eigenschappen van hydrofobines te analyseren. Het eerste
deel van deze thesis was de karakterisering van twee hydrofobines van klasse II: het eerste is een nieuw en werd tot heden toe niet bestudeerd,
het andere werd reeds in grote mate bestudeerd e
Organisaties:
• Centr. Levensmidd.- & Microb. Technol.
Onderzoekers:
• Guy Derdelinckx
• Zahra Shokribousjein
An integrated prediction system for genomic selection
Hogeschool Gent
Abstract: Abstract nog niet beschikbaar
Organisaties:
• Departement Biowetenschappen en Landschapsarchitectuur
• Vakgroep Plantaardige Productie
Onderzoekers:
• Geert Haesaert
• Steven Maenhout
Ontwikkeling van een ultra-hoge druk vloeistofchromatografie systeem voor de studie en de modellering van axiale
dispersie en fysico-chemische eigenschappen van vloeistoffen bij ultra-hoge druk.
Vrije Universiteit Brussel
Abstract: In dit onderzoeksproject ontwikkelen we een ultra-hoge druk vloeistofchromatografie systeem voor de studie en de modellering van axiale
dispersie en fysico-chemische eigenschappen van vloeistoffen bij ultra-hoge druk.
Organisaties:
• Toegepaste Biologische Wetenschappen
• Chemische Ingenieurstechnieken en Industriele Scheikunde
Onderzoekers:
• Ken BROECKHOVEN
• GERT DESMET
Procedurele zelfbeschikking in de strafprocedure: minder paternalisme, een eerlijkere en efficiëntere procedure ?
KU Leuven
Abstract: Het Belgisch wetboek van Strafvordering is aan vernieuwing toe. Geschreven in de 19e eeuw waar ongeletterde en onmondige burgers
de samenlevingkenmerkten, werd gekozen voor een overwegend inquisitoir systeem dat deburger tegen de overheid en tegen zichzelf moest
beschermen. Binnen deze paternalistische visie kreeg het individu dan ook weinig tot geen autonomie. Niet alleen is deze visie achterhaald, ze leidt
er in combinatie met overbodige en complexe procedureregels bovendien toe dat strafprocedures log zijn, inefficiënt verlopen en niet binnen een
redelijke termijnkunnen worden afgehandeld. Bovendien introduceert ook het Europees Hof voor de Rechten van de Mens steeds regelmatiger
accusatoire accenten in onze overwegend inquisitoire procedure. Vertrekkende van de assumptie dat een nieuw wetboek van strafprocedure
noodzakelijk is, onderzoeken we of het toekennen van meer zelfbeschikking aan de partijen de strafprocedure eerlijker en rechtvaardiger kan
maken. Aldus gaan we na waar, bin
Organisaties:
• Instituut voor Strafrecht
Onderzoekers:
• Raphaël Verstraeten
• Frank Verbruggen
• Ann Bailleux
Indirect taxes in microsimulation models.
KU Leuven
Abstract: Geen Nederlandstalig Abstract
Organisaties:
• OG Economie en Overheid Leuven
Onderzoekers:
• André Decoster
• Kevin Spiritus
Polygenische analyse van hoge ethanoltolerantie bij de gist Saccharomyces cerevisiae.
KU Leuven
Abstract: Het project is gericht op het identificeren van de genen die verantwoordelijk zijn voor hoge ethanoltolerantie bij de gist Saccharomyces
cerevisiae. De verantwoordelijke loci zullen gekarteerd worden met de AMTEM technologie en een nieuwe technologie die gebruik maakt van
pooled segregant sequencing. De verantwoordelijke genen in de loci zullen geïdentificeerd worden met Reciprocal Hemizygosity Analysis (RHA).
Vervolgens zullendeze genen getransfereerd worden naar industriële giststammen om hun ethanoltolerantie te verbeteren.
Organisaties:
• Afd. Molec. Microbiol. & Biotechnologie
Onderzoekers:
• Johan Thevelein
• Annelies Goovaerts
Strafrechtelijke aanpak van corruptie bij ambtenaren van de Verenigde Naties.
KU Leuven
Abstract: Corruptie, als verzamelterm voor alles wat te maken heeft met omkoping,fraude en vriendjespolitiek, wordt tegenwoordig geïdentificeerd is
als een globaal fenomeen waartegen alle naties ter wereld zich dienen te wapenen. De Verenigde Naties heeft zichzelf bijgevolg een belangrijke rol
aangemeten in de strijd tegen corruptie.Verrassend genoeg is het VN-Systeem tegelijkertijd zelf niet immuun voor de insijpeling van corrupt gedrag.
Integendeel. Haar omvang, structuur en internationaal karakter zorgen ervoor dat de instelling bijzonder vatbaar is voor corruptie. Nochtans lijken
de principes die gelden voor de lidstaten good governance, transparency, accountability niet in praktijk te worden gebracht binnen het VNSysteem. Dit is problematisch, enerzijds omdat de discrepantie de legitimiteit van de VN aantast en anderzijds omdat de bijzondere kenmerken van
de organisatie net zeer specifieke anti-corruptie maatregelen vragen.Het doctoraatsonderzoek tracht de strafrechtelijkeaspecten van
Organisaties:
• Instituut voor Strafrecht
Onderzoekers:
• Jan Wouters
• Frank Verbruggen
• Eef Vandebroek
The Photonovel: intercultural appropriation, genre hybridisation and technological remediation of an intermedial practice.
KU Leuven
Abstract: Geen Nederlandstalig Abstract
Organisaties:
• OG Literatuur en Cultuur Leuven
Onderzoekers:
• Jan Baetens
• Julio Landim Mano
De netwerken van de Vlaamse zakenelite: post-fordisme en de federalisering in België
Universiteit Gent
Abstract: Ik beoog de reconstructie van de netwerken van het Vlaams Economisch Verbond door middel van een netwerkanalyse. Ik hoop aan te
tonen welk aandeel het VEV had in twee fundamentele maatschappelijke tranformaties van de afgelopen veertig jaar: de transitie van een zeer
gestandaardiseerde economie (fordisme) naar een flexibele kenniseconomie (post-fordisme) en de federalisering van de Belgische staat.
Organisaties:
• Vakgroep Geschiedenis
Onderzoekers:
• Bruno De Wever
Kieming en wortelgroei van suikerbiet (Beta vulgaris L.), de functie vanethyleen
KU Leuven
Abstract: De suikerbietteelt staat in voor 25 % van de wereldwijde suikerproductie, terwijl 75 % afkomstig is van suikerriet. Naast de extractie van
suiker, wordt suikerbiet ook gebruikt voor de productie van bio-ethanol. Suikerbieten worden hoofdzakelijk geteeld in streken met gematigdklimaat,
vooral in het noordelijk halfrond. Vele suikerbiethybriden vertonen een eerder lage kiemkracht, hoewel ze toch een hoge commerciële waarde
kunnen hebben door hun uitstekende wortelopbrengst, suikergehalte en/of ziekteresistentie. Een snelle en homogene kieming gecombineerd met
een uitstekende zaailingontwikkeling is echter van cruciaal belang voor een optimale productie. Daarom worden verschillende zaadbehandelingen
toegepast (vb zuiveren, polijsten, kalibreren, primen, omhullen, coaten) om de zaadkwaliteit en zaailingontwikkeling te verbeteren. Vele van deze
technieken zijn echter vooral gebaseerd op ervaring en in minder mate opfundamentele kennis over het kiemingsproces. Bovendien kan
zaadkwaliteit ook
Organisaties:
• Afdeling Plantenbiotechniek
Onderzoekers:
• Maurice De Proft
• Willem Abts
Adorno en de tweede Weense school: duiding en daaruitvolgende extrapolatie van motieven
KU Leuven
Abstract: Geen Nederlandstalig Abstract
Organisaties:
• OG Musicologie Leuven
Onderzoekers:
• Pieter Bergé
• Jan Christiaens
• N. N.
Spectroscopische studie van koper en ijzer zeolieten en hun reactieve zuurstof complexen
KU Leuven
Abstract: De toenemende schaliegaswinning in de VS creëerde een enorme hype rond de activatie van korte alkanen. Een elegante manier om dit
probleem aan te pakken is door de selectieve oxidatie met eenvoudige oxidanten zoals N2O en O2. Verscheidene onderzoeksgroepen hebben in
het verleden getracht deze reacties uit te voeren met bio- en chemokatalysatoren. Desondanksbleef de zoektocht naar een robuuste heterogene
katalysator voor de partiele oxidatie van methaan zonder resultaat. Dit vereist een zeer selectieve katalysator met hoge activiteit bij voldoende lage
temperaturen, omzo overmatige CO en CO2 vorming te voorkomen. Soluble en particulate methaan monooxygenase (sMMO en pMMO) zijn
respectievelijk ijzer en koper houdende enzymen in methanotrofe bacteriën die selectief methaan omvormentot methanol bij kamer temperatuur. Ze
voldoen dus aan de condities vanhoge activiteit, uitstekende selectiviteit en lage temperatuur. Tot dusver is de actieve koper site van pMMO niet
geïdentificeerd en zijn de
Organisaties:
• Centr. vr Oppervlaktechemie & Katalyse
Onderzoekers:
• Bert Sels
• Pieter Vanelderen
Ontwikkeling van urokinase-type plasminogeen activator (uPA) inhibitoren als potentiële geneesmiddelen in antimetastase kankertherapie
Universiteit Antwerpen
Abstract: Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk OnderzoekVlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel.
Organisaties:
• Medicinale chemie (UAMC)
Onderzoekers:
• Pieter Paula Frans Van Der Veken
• Koen Augustyns
• Jonas Messagie
The use of insect cells to identify potent and selective inhibitors of denv replication
KU Leuven
Abstract: Geen Nederlandstalig Abstract
Organisaties:
• Laboratorium Virologie en Chemotherapie
Onderzoekers:
• Johan Neyts
• Nidya Segura Guerrero
SEPOCOM: self-healing thermohardende polymeren en composieten
Universiteit Gent
Abstract: niet beschikbaar
Organisaties:
• Vakgroep Toegepaste Materiaalwetenschappen
Onderzoekers:
• Joris Degrieck
Belgiës belasting van Trusts Op zoek naar en coherente techniek voorde belasting van trusts en het voorkomen van
misbruik.
KU Leuven
Abstract: Geen Nederlandstalig Abstract
Organisaties:
• Instituut voor Fiscaal Recht
Onderzoekers:
• Luc De Broe
• Axel Haelterman
• Robert Neyt
Precaire tewerkstelling: een crossnationaal onderzoek naar de verbanden met gezondheid, sociaal-economische
verschillen in gezondheid en hun evolutie doorheen de tijd.
Vrije Universiteit Brussel
Abstract: Precaire tewerkstelling: een crossnationaal onderzoek naar de verbanden met gezondheid, sociaal-economische verschillen in
gezondheid en hun evolutie doorheen de tijd.
Organisaties:
• Sociologie
Onderzoekers:
• Christophe VANROELEN
In situ onderzoek van dynamica van biochemische en nanocolloidalesystemen via snelle optische nanoscopie: Video
snelheid hoge resolutie microscopie in materiaalwetenschappen en biochemie.
KU Leuven
Abstract: Nanotechnologie is overal aanwezig in ons leven. Deze technologie staattoe om speciale materialen te creëren, met uitzonderlijke
eigenschappen. Naast alle positieve dingen die nanotechnologie kan bieden, staan velen ook sceptisch tegenover het gebruik van nanotechnologie
en vrezen ze het toepassen van nanomaterialen op grote schaal. Hierdoor ontstaateen nieuwe tak in toxicologisch onderzoek. Deze tak,
nanotoxicologie genaamd, focust zich op de toxische eigenschappen die nanomaterialen kunnen hebben door hun uitzonderlijke kwaliteiten.Om de
mogelijke interactie van (silica-)nanopartikels met de cel (hier: het cytoskelet) te visualiseren en te onderzoeken moet men meten op de schaal
waarop deze interacties plaatsvinden. Deze verwachte schaal is die van de voorgestelde technieken, namelijk in het 10 tot 100 nanometerregime.
Daarom worden de optische nanoscopietechnieken gebruikt, daar zij operatief zijnin dit nanometerregime en in vivo meting toestaan. Twee
voorbeelden dieook in deze thes
Organisaties:
• Afd. Moleculaire Visualisatie & Fotonica
Onderzoekers:
• Johan Hofkens
• Wouter Sempels
Functional Unravelling of The Cholecystokinin Signaling System in Free-living and Parasitic Nematodes
KU Leuven
Abstract: Recently Janssen et al. (2008) identified a neuropeptide signaling system in C. elegans that constitutes not only the structural, but also the
functional homologue of the CCK/gastrin signaling system of mammals and the sulfakinin signaling systems of arthropods. Both receptors (ckr-2)
and their ligands (nlp-12) are very well conserved in nematodes and are likely to have an important role in management of energy supplies,
reproduction, digestive enzyme secretion and fat storage. In this project we plan to do a comparative study of the cholecystokinin/gastrin signaling
system in the free-living nematode C. elegans and the parasitic nematode Parastrongyloides trichosuri. Moreover we would like to unravel the
functional involvement of this system in the formation of dauer larvae, management of energy homeostasis and parasitism. In this way we will try to
validate potential molecular targets for the development for novel anthelmintics.
Organisaties:
• Afd. Dierenfysiologie en Neurobiologie
Onderzoekers:
• Liliane Schoofs
• Tom Janssen
• Lise Peeters
Neural correlates of the development of magnitude processing
KU Leuven
Abstract: Geen Nederlandstalig Abstract
Organisaties:
• Faculteit PPW Kulak
Onderzoekers:
• Bert Reynvoet
• Karolien Smets
Epigenetische regulatie in multipel myeloom: identificatie van nieuwe doelwitten.
Vrije Universiteit Brussel
Abstract: Multiple myeloma (MM) is een ongeneeslijke plasmacel maligniteit gekenmerkt door de accumulatie van monoklonale plasmacellen in het
beenmerg (BM). MM is goed voor 2% van alle maligniteiten en is de tweede meest gediagnosticeerde hematologische maligniteit. De beenmerg
micro-omgeving gaat de MM cellen steunen om te overleven, te groeien en aan een drug-geïnduceerde celdood te ontsnappen. Hoewel nieuwe
medicijnen die op deze interacties inwerken, een aanzienlijke verbetering van de algehele overleving hebben aangetoond, zien we bij patiënten een
onvermijdelijke herval en de ontwikkeling van een refractaire ziekte. De strijd tegen de kankercellen moet worden gevoerd tegelijkertijd vanuit
verschillende invalshoeken. Met verschillende combinaties van geneesmiddelen worden studies uitgevoerd waarin zowel de MM cel zelf als de
omliggende BM cellen en componenten geviseerd worden.
Meer en meer bewijs toont aan dat epigenetische veranderingen en belangrijke rol spelen in the pathogenese van MM. Epigenetische
veranderingen staan in voor de regulatie van de gentranscriptie en kleine fouten ter hoogte van deze veranderingen kunnen zeer zware gevolgen
hebben en leiden tot de ontwikkeling van kanker. De 2 best gekende veranderingen zijn: (i) DNA methylatie van cytosine basen in CpG
dinucleotiden and (ii) post-translational (niet)histon veranderingen (zoals acetylatie, methylatie, phosphorylatie,...). Ondanks het feit dat deze
veranderingen overerfbaar zijn ze wel reversibel en vormen ze dus interessante doelwitten. Er werd reeds aangetoond dat geneesmiddelen die
deze veranderingen bestrijden in MM een sterke antitumor werking hebben.
Op dit moment is het echter nog niet geweten wat het werkingsmechanisme is van deze geneesmiddelen en hoe deze de genexpressie van de MM
cellen in situ, waar de MM cellen beschermd worden door het BM micromilieu, beïnvloeden. Dit zal nagegaan worden in deze studie. Bovendien zal
ook nagegaan worden of de combinatie van geneesmiddelen die tegelijkertijd deze 2 verschillende epigenetische veranderingen bestrijden een
verhoogde therapeutisch effect hebben.
Organisaties:
• Immunologie en Microbiologie
Onderzoekers:
• Karin VANDERKERKEN
• Elke DE BRUYNE
Pollutie tijdens de oudheid op het territorium van Sagalassos (SW Turkije) als een indicator voor menselijke activiteiten.
KU Leuven
Abstract: Historische menselijke activiteiten zoals het smelten van metaal, het consumeren van voedsel en het dumpen van afval hebben ervoor
gezorgd dat een brede waaier aan organische en anorganische stoffen terecht zijn gekomen de bodem van gebieden die vroeger bevolkt werden
door mensen. Restanten van deze toevoegingen kunnen tot op de dag van vandaag chemisch gedetecteerd worden, en kunnen dus gebruikt
worden om archeologische vraagstukken te helpen beantwoorden. Deze thesis onderzoekt het potentieel vandeze aanpak om meer informatie te
geven over begraven archeologische sites. We focussen daarbij op een aantal sites binnen de Romeins-Byzantijnse stad Sagalassos (ZW-Turkije).
Er werden een groot aantalbodemstalen opgelost in zuren en chemisch geanalyseerd naar hun elementsamenstelling. De resultaten tonen dat Cu,
K, P, Pb en Zn aangerijkt zijn in de bodems als gevolg van historische menselijke activiteiten. P is daarbij de meest betrouwbare indicator van
historische menselijke activiteit. In
Organisaties:
• Afdeling Geologie
Onderzoekers:
• Patrick Degryse
• Philippe Muchez
• Katrijn Dirix
Hedendaagse Amerikaanse fictie tussen lokale en globale kennis - Richard Powers, David Foster Wallace, en de
informatieroman.
Universiteit Antwerpen
Abstract: Dit onderzoek richt zich op de "post-postmoderne" tendens in de hedendaagse Amerikaanse fictie, met als voornaamste auteurs Richard
Powers en David Foster Wallace. Overtuigd dat ironie niet de enige uitkomst is na het failliet van de Grote Verhalen (Lyotard), zien Powers en
Wallace de roman als een mogelijke uitweg voor het postmoderne solipsisme van hun literaire voorgangers.
Beide auteurs beogen een tekst die informatie zo kan scherpstellen dat lokale kennis alsnog in een tentatief globaal model wordt weergegeven. De
centrale vraag die daarom moet worden beantwoord is: hoe kunnen hun romans de illusie van totaliteit opwekken, zonder zelf totalitair te zijn? Een
cognitief-narratologische analyse van The Gold Bug Variations (Powers 1991) en Infinite Jest (Wallace 1996) moet deze vraag zowel op vormelijk
als inhoudelijk vlak beantwoorden.
Organisaties:
• Literatuur van de moderniteit
Onderzoekers:
• Luc Herman
• Toon Staes
De Post-romaneske roman: genre, agency en culturele autoriteit in de hedendaagse Engelstalige roman
Universiteit Gent
Abstract: Dit project verkent vormelijke vernieuwingen in de hedendaagse Engelstalige roman in het licht van noties zoals trauma, melancholie, en
verlies. Het onderzoekt de dubbele hypothese [1] dat de verwerking van zulke noties gebruikt wordt om te reflecteren over het hedendaagse status
van het romangenre zelf en [2] dat de hedendaagse roman daardoor vorm geeft aan nieuwe vormen van agency, collectiviteit, en subjectiviteit.
Organisaties:
• Vakgroep Engels
Onderzoekers:
• Gert Buelens
Betrouwbare prestatie in meerdradige processors
Universiteit Gent
Abstract: Hedendaagse processors zijn in staat meerdere draden parallel uit te voeren. Dit leidt echter tot niet-betrouwbare prestatie via gedeelde
resources. Dit project heeft als doelstelling een tellerarchitectuur te ontwikkelen die de relatieve vooruitgang van de draden opmeet in hardware. De
systeemsoftware kan deze relatieve vooruitgang dan aanwenden om het schedulen van draden te optimaliseren en betrouwbare prestatie te
leveren alsook de beschikbare resources beter te beheren.
Organisaties:
• Vakgroep Elektronica en informatiesystemen
Onderzoekers:
• Lieven Eeckhout
Psychological contract breach and organizational citizenship behavior: Mediation by identification mechanisms
KU Leuven
Abstract: Geen Nederlandstalig Abstract
Organisaties:
• OE Arbeids- & Org.psych. & Opleid.kunde
Onderzoekers:
• Karel De Witte
• N. N.
Een gerandomiseerde multicenter studie naar het effect van training bijpatienten met coronair hartlijden: areobe
intervaltraining versus matige continue training
KU Leuven
Abstract: Geen Nederlandstalig Abstract
Organisaties:
• Cardiovasc. en Respiratoire Revalidatie
Onderzoekers:
• Lucien Vanhees
• Véronique Cornelissen
• Roselien Buys
• Ellen Coeckelberghs
Exploratie van de natuurlijke en artificiële diversiteit van Saccharomyces cerevisiae voor industriële
fermentatieprocessen
KU Leuven
Abstract: Gisten zijn de drijvende kracht achter vele fermentatieprocessen, zoalsde fermentatie van bier, wijn, sake en brood. Deze fermentaties
werden oorspronkelijk uitgevoerd op een ongecontroleerde (spontane) manier, en steunden volledig op de complexe mengeling van microorganismen aanwezigin de directe omgeving van de fermentatie. Aangezien inconsistentie en inefficiëntie inherent zijn aan deze spontane
processen en ongewenste micro-organismen vaak zorgen voor de productie van negatieve smaken en aromas, wordt het overgrote merendeel van
de hedendaagse fermentatieprocessen geïnitieerd met een gestandaardiseerde microbiële startercultuur. Deze startercultuur bestaat typisch uit
één giststam, vaak een stam behorende tot de species Saccharomyces cerevisiae, Saccharomyces bayanus of Saccharomyces pastorianus.
Hoewel deze methodiek de consistentie, efficiëntie en kwaliteit van het fermentatieproces significant heeft verbeterd, is de keuze voor een bepaalde
stam vaak historisch gebaseerd, eerde
Organisaties:
• Centr. Microbiële en Plantengenetica
Onderzoekers:
• Kevin Verstrepen
• Jan Steensels
Kort verblijf dr. Jun Yin: Developing Innovation Capability in Tech-intensive Industry via Open Innovation
Universiteit Hasselt
Abstract: De Onderzoeksraad heeft op 24 juni 2010 het verblijf van dr. Jun Yin van Zhejiang University, China goedgekeurd. Gedurende dit verblijf
zal. dr Jun Yin onderzoek uitvoeren in samenwerking met prof. Wim Vanhaverbeke (onderzoeksgroep strategie en innovatiemanagement).
Organisaties:
• Innovation Management
• Kenniscentrum voor Ondernemerschap en Innovatie
Onderzoekers:
• Wim VANHAVERBEKE
Synthese van N-Hydroxypyrazinonen als Potentiële HIV-Inhibitoren
KU Leuven
Abstract: 1)Structural analysis and identification of the minimal sequence responsible for activity. Initial experiments by our group have shown that
Pep-2 is present in a helical conformation (based on CD spectroscopy).
Based on this information, a further NMR study for Pep-2 will be performed to further confirm the conformation of the peptide. In a next step, an
epitope
mapping of the peptide will be performed to investigate the residues which are important for binding the Bcl-2-protein.
2)Rational design of secondary structure mimetics as inhibitors
With the structural data at hand, scaffolds from literature will be modeled on the peptide interaction and side chain adapted secondary structure
mimetics will be designed and synthesized.
These compounds will be subjected to biological evaluation and a binding epitope will be determined of the small molecules.
In a number of iterative steps these small molecule binders will beconverted into inhibitors of the Bcl-2-IP3R interaction.
Organisaties:
• Afdeling Moleculair Design en Synthese
Onderzoekers:
• Wim De Borggraeve
• Anh Hung Mai
Elektrisch gepompte colloïdale kwantum dot laser op silicium
Universiteit Gent
Abstract: In dit doctoraatsproject onderzoeken we de combinatie van colloïdale nanokristallen met silicium optische caviteiten voor de realisatie van
optische bronnen. Bijzondere aandacht wordt besteed aan de elektrische injectie van de nanokristallen.
Organisaties:
• Vakgroep Informatietechnologie
Onderzoekers:
• Dries Van Thourhout
Parasietinfecties en immunogenetische adaptatie in cichliden van het Tanganyikameer - Een eco-evolutionair perspectief
op patronen en processen
KU Leuven
Abstract: Tijdens de laatste twee decennia verbeterde genetische informatie het inzicht in de fylogenetische geschiedenis en de diversiteit van
soorten. Hoewel de ultieme drijfveren voor soortvorming moeilijk te verklaren blijven, wordt het duidelijk dat evolutionaire divergentie een sterke
ecologische component heeft. De manier waarop ecologische factoren bijdragen tot evolutionaire divergentie in een historische en hedendaagse
context is bijgevolg een belangrijke vraag in de evolutiebiologie.Parasieten leggen een sterke ecologische druk op alle dieren. Aangezien ze de
overlevingskansen en voorplanting beinvloeden, kunnen ze ook een invloedhebben op adaptatie, reproductieve isolatie en uiteindelijk soortvorming
van hun gastheer. Of parasieten lokale immunogenetische adaptatie en dus divergentie van hun gastheer veroorzaken, is afhankelijk van de reactie
van parasietgemeenschappen op omgevingsen biogeografische variatie alsook van de sterkte van de gastheer-parasiet co-evolutie.In
dezedoctoraats
Organisaties:
• Afd. Ecologie, Evolutie en Biodiv.behoud
Onderzoekers:
• Filip Volckaert
• Pascal István Hablützel
NIEUWE AANPAK VAN DE DIAGNOSE EN BEHANDELING VAN PERINATALE ASPHYXIE IN DR CONGO.
KU Leuven
Abstract: Geen Nederlandstalig Abstract
Organisaties:
• Orgaansystemen
Onderzoekers:
• Gunnar Naulaers
De link tussen neurotransmitter concentraties in de hersenen en supraspinale vermoeidheid.
Vrije Universiteit Brussel
Abstract: Vermoeidheid is een belangrijke eigenschap in een aantal centrale zenuwstelsel ziekten (MS, Parkinson), maar het is ook een belangrijk
obstakel in het dagelijks leven van ouderen. Vermoeidheid tijdens oefeningen kan periferalisme veroorzaken, maar recentelijk is men tot de
ontdekking gekomen dat er ook een centraal (supraspinaal) aspect van vermoeidheid is. Het doel van dit onderzoek is om de kennis te vergroten
over neurologische adaptaties en blokkeringsmechanismen van vermoeidheid tijdens langdurige oefeningen. Om dit te verwezenlijken, maken we
een combinatie van de determinatie van de spier en centrale vermoeidheid en manipulatie van neurotransmitters.
Organisaties:
• Menselijke Fysiologie
Onderzoekers:
• ROMAIN MEEUSEN
• Bart ROELANDS
De ontwikkeling en het gebruik van datamining technieken voor een betere besluitvorming.
Universiteit Antwerpen
Abstract: Het onderzoeksvoorstel behelst het ontwerpen van datamining technieken met toepassingen in het brede bedrijfsdomein. De
voornaamste theoretische contributies omvatten de ontwikkeling van regel inductietechnieken (AntMiner+ en ALBA) en data analyse raamwerken.
De finale bruikbaarheid van de datamining modellen zijn steeds van primair belang in het onderzoek van deze kandidaat, wat bewerkstelligd wordt
door het inbouwen van domeinkennis en eisen van begrijpbaarheid. Toepassingen zijn voornamelijk te vinden in het kredietrisico en marketing
domein, met ook innovatieve toepassingen van datamining in de software engineering, auditing en corporate performance domeinen.
Het huidige en geplande onderzoek bouwen verder op voorgaande bevindingen, onder andere door de technieken en raamwerken te verschuiven
van een classificatie naar regressie context. Verder beoogt de kandidaat een sterk gebruik van netwerk data, één van de voornaamste focuspunten
in huidig datamining onderzoek. Het verkrijgen en gebruiken van netwerkdata wanneer geen expliciet sociaal netwerk beschikbaar is, zoals in de
bank sector, maakt deel uit van de voornaamste theoretische onderzoeksobjectieven. Marketing toepassingen omvatten het voorspellen van
response, churn en wallet share, terwijl een belangrijke risicomanagement toepassing te vinden is in credit scoring, en dit zowel op het retail als
corporate niveau.
Organisaties:
• Engineering Management
Onderzoekers:
• David Martens
De intellectuele en diplomatische rol van UNESCO in internationale communicatie politiek aan het begin van de digitale
tijdperk: de ontwikkeling van noties en concepten, 1989 tot 2001.
Vrije Universiteit Brussel
Abstract: Deze thesis analyseert de intellectuele en diplomatieke rol van de United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
(UNESCO) in internationale communicatie politiek tijdens de jaren 1990. De nadruk ligt op de ontwikkeling van digitale informatie- en
communicatietechnoloqieen tot volwaardige massamedia ten gevolge van de opkomst van het internet. Het onderzoek schetst eerst de historische
achtergrond van UNESCO's activiteiten op communicatieqebied en de diplomatieke context tijdens de jaren 1990, om vervolgens de debatten
binnen UNESCO over de kansen en bedreigingen van digitale media en vraagstukken rond informatietoegang in gedigitaliseerde samenlevingen te
bediscussieren. Empirisch bestaat het onderzoek uit een gedetailleerde analyse van relevante UNESCO-documenten en interviews met belangrijke
spelers tijdens de onderzochte tijdsperiode. Theoretisch steunt het project op theorieen over de "informatiesamenleving" en discourses over "global
governance" op gebied van communicatie. Deze thesis heeft als theoretisch doel om na te gaan welke rol UNESCO heeft als speler in
internationale communicatie politiek en als instigator van een alternatieve invulling van de informatiesamenleving, waarbij de nadruk ligt op sociale,
educatieve en culturele dimensies.
Organisaties:
• Communicatiewetenschappen
Onderzoekers:
• Leo VAN AUDENHOVE
Methodes voor genetisch epidemiologisch onderzoek naar complexe ziektes op basis van dense SNP datasets
Universiteit Antwerpen
Abstract: De beschikbaarheid van DNA microarrays die het mogelijk maken om op een geautomatiseerde manier 100,000en single nucleotide
polymorphisms (SNPs) te typeren, heeft een revolutie teweeggebracht in de menselijke genetica. Via genoomwijde associatiestudies is men
begonnen aan de ontrafeling van de genetische basis van verschillende complexe ziektes. De doelstellingen van dit project zijn: 1) de ontwikkeling
van nieuwe methodes voor het in kaart brengen van ziektegenen op basis van dense SNP data, 2) het evalueren van het potentieel voor op
koppelingsonevenwicht-gebaseerde genoomwijde studies in een geïsoleerde populatie, de Finse Saami, en 3) de identificatie van genen betrokken
bij de etiologie van presbyacusis en niet-syndromale doofheid.
Organisaties:
• Menselijke moleculaire genetica
Onderzoekers:
• Jeroen Huyghe
• Guido Van Camp
Kierkegaards ethiek van de zelfwording. Een hedendaagse deugdethiek.
Universiteit Antwerpen
Abstract: Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk OnderzoekVlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel.
Organisaties:
• Centrum voor Ethiek
Onderzoekers:
• Johan Taels
• Jurjan Compaijen
Toepasbaarheid van zelfverklarende wegen in Vlaanderen aan de hand van rijsimulatoronderzoek
Universiteit Hasselt
Abstract: In dit project wordt onderzoek gedaan naar het effect van (1) de aan- en afwezigheid van poortconstructies en de bochtigheid van een
doortocht, (2) fietssuggestiestroken en (3) gekleurde wegvakken aan kruispunten op het rijgedrag en de verkeersveiligheid in Vlaanderen. Deze
herkenbaarheidskenmerken zouden de herkenbaarheid van de wegomgeving, en hierdoor dus ook de verkeersveiligheid, moeten verbeteren. Maar
studies (Aarts & Davidse, 2007; Parkin & Meyers, 2010; Van Hout & Brijs, 2008) beweren dat een positief effect op de herkenbaarheid van een
omgeving niet altijd samengaat met positieve verkeersveiligheideffecten. Aan de hand van rijsimulatoronderzoek, veldwerk en ongevallenanalyses
wordt onderzocht in welke mate deze kenmerken de informatieverwerking van de bestuurder beïnvloeden, of het rijgedrag in overeenstemming is
met het gewenste gedrag en de positieve en negatieve effecten van deze kenmerken op de verkeersveiligheid. De analyse van maatstaven
gerelateerd aan bestuurdersprestaties, aandachtsniveau en visueel zoekgedrag zal informatie verstrekken over de verschillende fases van de
informatieverwerking. Op basis van deze resultaten zullen aanbevelingen worden geformuleerd die de toepassing van deze relatief goedkope
maatregelen in Vlaanderen kan beïnvloeden; die hopelijk leiden tot een betere verkeersveiligheid en het behalen van de ambitieuze
verkeersveiligheiddoelstellingen.
Organisaties:
• Verkeersveiligheid
• Instituut voor Mobiliteit
Onderzoekers:
• Tom BRIJS
• Kris BRIJS
Interoceptive conditioning: generalization and therapeutic implications
KU Leuven
Abstract: Geen Nederlandstalig Abstract
Organisaties:
• OG Gezondheidspsychologie
Onderzoekers:
• Ilse Van Diest
• Mathias Schroijen
Ontrafelen van neuropeptiderge signaalsystemen in de tseetseevlieg, Glossina morsitans morsitans
KU Leuven
Abstract: Normal 0 21 false false false NL-BE X-NONE X-NONE line-height:150%" align="center">mso-fareast-font-family:'Times New
Roman';mso-ansi-language:NL;mso-fareast-language:NL-BE" lang="NL">Ontrafelen van neuropeptiderge signaalsystemen in de tseetseevlieg,
Glossina morsitans morsitansmso-ansi-language:NL" lang="NL">Tseetseevliegenmso-ansi-language:NL" lang="NL"> fungeren als de enige vector
van Afrikaanse Trypanosoma parasietendie slaapziekte in mens en Nagana pest indieren veroorzaken. Zowel de menselijke alsdierlijke variant zijn
dodelijk indienze onbehandeld blijven. De sociale en economische impact op de bevolking van Sub-Saharisch Afrika is dan ook enorm. In2004
werd het International GlossinaGenome Initiative (IGGI) opgericht met als doelom een beter inzicht te krijgen inde transmissie van de parasiet en
debiologie van de tseetseevlieg. De genomische informatie kan ook deontwikkeling van nieuwe insecticidenmogelijk maken. Dit onderzoek richtte
zich op de identificatie en functionele k
Organisaties:
• Afd. Dierenfysiologie en Neurobiologie
Onderzoekers:
• Liliane Schoofs
• Jelle Caers
Karakterisatie van de gereguleerde secretieroute in neuronen van een muismodel voor autisme.
KU Leuven
Abstract: Autisme is een ontwikkelingsstoornis van het centrale zenuwstelsel. In de meeste gevallen ligt een genetische voorbestemdheid aan de
basis van deze ziekte. We hebben recentelijk drie nieuwe kandidaatgenen voor autisme geïdentificeerd, neurobeachin, SCAMPs en amisyne, die
alle drie functioneren als negatieve regulatoren van de gereguleerde secretie route. Het doel van dit onderzoek is de karakterisering van de
gereguleerde secretie in neuronen van muizen die haploinsufficient zijn voor neurobeachin.Deze muizen vormen een goed model voor (een
subgroep van) autistische patiënten waarin verstoorde regulatie van neuronaal vesikel transport betrokken is bij de pathogenese van deze ziekte.
Met deze studies hopen we nieuwe inzichten te verwerven in de pathologie van autisme.
Organisaties:
• Departement Menselijke Erfelijkheid
Onderzoekers:
• Johannes Creemers
• Krizia Tuand
Precaire tewerkstelling en gezondheid constructie van een meetinstrument voor Vlaanderen.
Vrije Universiteit Brussel
Abstract: De laatste drie decennia was het "standard employment contract' onderhevig aan een proces van precarisering (o.a. flexibele, tijdelijke en
andere niet-standaard arbeidsvoorwaarden). Onderzoek toont aan dat precaire tewerkstelling gerelateerd is aan psychologische en fysieke
gezondheidsklachten. De toename van arbeidsongeschiktheid ten gevolge van psychische gezondheidsproblemen maakt bijkomend onderzoek
naar de risicofactoren, zoals precaire arbeidsvoorwaarden, evident. Het creeren van een doelgericht meetinstrument vormt hierbij een
noodzakelijke eerste stap. Het doel van dit onderzoeksvoorstel is de creatie van een gevalideerd, multi-dimensioneel meetinstrument voor het
meten van de gezondheidseffecten van precair werk in Vlaanderen, gebaseerd op een reeds bestaand Spaans instrument, "EPRES". De Vlaamse
context, gesitueerd binnen een continentaal Europese welvaartsstaat, biedt een interessant contrast met de arbeidsorganisatie en -voorwaarden in
Spanje. Vanwege de verschillende context, zal deze studie niet enkel een belangrijk instrument voortbrengen voor de validering van
arbeidsvoorwaarden in onze eigen nationale context, maar ook helpen bij de constructie van een instrument dat gebruikt kan worden in
crossnationaal Europees onderzoek. Hiervoor zullen zowel kwalitatieve als kwantitatieve methoden gebruikt worden. Een tweede doel is om,
gebruikmakend van kwalitatieve onderzoekstechnieken, de causale paden die precair werk aan fysieke en mentale qezondheidsklachten linken te
onderzoeken.
Increasingly, the "standard employment contract" becomes subjected to a process of
"precarisation", resulting in more non-standard and flexible forms of employment.
Epidemiological evidence shows psychological and physical health complaints to be related with manifestations of such "employment
precariousness". Certainly, given the high and rising rates of occupational disability due to psychological disorders, the health consequences of
employment conditions deserve more research attention. An interesting approach uses the multidimensional concept of employment
precariousness. This multidimensional way of looking has been turned into a measurement instrument (EPRES) by the EMCONET research
network. A first objective of this study is to adapt this instrument to the context of workers in Flanders. For that end the specific manifestations of the
dimensions of employment precariousness will be studied through qualitative research, including expert interviews and interviews with precarious
workers. Afterwards, based on the qualitative results, an adapted instrument will be tested in a pilot survey. The second objective of the same
qualitative study is to acquire more insight in how workers perceive the pathways by which precarious employment relates to their physical and
mental well-being.
Organisaties:
• Interface Demografie
• Medische Sociologie
Onderzoekers:
• FREDDY LOUCKX
• Kim BOSMANS
• Deborah DE MOORTEL
• Christophe VANROELEN
De rol van humane dentale pulp stamcellen (hDPSC) in angiogenese en beenweefsel reconstructie.
Universiteit Hasselt
Abstract: Het gebruik van stamcellen is een veelbelovende strategie in het veld van botweefselregeneratie. Terwijl de benutting van embryonale
stamcellen het hoofd biedt aan grote technische en ethische moeilijkheden, zijn pogingen gestart om volwassen stamcellen toe te passen. Onlangs
is gebleken dat menselijke volwassen stamcellen geïsoleerd van tandpulp (hDPSC) multipotente stamcellen zijn die in staat zijn om te differentiëren
in botweefsel. Het succes van het bouwen van botweefsel hangt af van zuurstof-en voedingtransport van de ingeprente cellen. Dus is een geschikte
vorming van bloedvaten (=angiogenese) rond het ingeprent weefsel onmisbaar voor de overleving van nieuw gevormd weefsel. Daarom beoogt
mijn project het bestuderen van de bloedvaatvorming geïnduceerd door hDPSC in verschillende in vivo en in vitro modellen en het identificeren van
angiogene eiwitten geproduceerd door hDPSC. De tweede doelstelling van mijn onderzoek is het verbeteren van de bloedtoevoer van
bloedweefselentingen. Voor dit doel zal de hDPSC eerst worden gedifferentieerd in endotheliale cellen in vitro. Dan zullen co-cultuur systemen van
endotheliale-gedifferentieerde hDPSC en ongedifferentieerde hDPSC in vivo worden onderzocht en de bloedvaatvorming in deze coculturen zullen
worden vergeleken met culturen met alleen ongedifferentieerde stamcellen. De informatie verzameld van dit onderzoeksproject kan ondersteuning
bieden bij de mogelijkheid van het gebruik van hDPSC voor het bouwen van gemineraliseerd weefsel.
Organisaties:
• Morfologie
• Biomedisch Onderzoeks Instituut
Onderzoekers:
• Ivo LAMBRICHTS
Identificatie van nieuwe neuropeptide systemen waarop kan worden ingegrepen voor de ontwikkeling van nieuwe antiepileptische behandelingen.
Universiteit Gent
Abstract: In dit mandaat zal gezocht worden naar nieuwe drug targets voor de behandeling van refractaire epilepsie. Neuropeptiden, waaronder
kisspeptine, prolactine-releasing peptide en hypocretine, zullen onderzocht worden met aandacht voor hun effect op hippocampale excitabiliteit en
aanvalsactiviteit. Deze neuropeptiden zijn uitgekozen aangezien ze de neuronale excitabiliteit moduleren via receptoren geëxpresseerd in kritische
structuren voor de generatie en/of controle van hippocampale aanvalsactiviteit.
Organisaties:
• Vakgroep Inwendige ziekten
Onderzoekers:
• Paul Boon
Studie van de pathofysiologische mechanismen en therapeutische mogelijkheden in pseudoxanthoma elasticum
Universiteit Gent
Abstract: Pseudocanthoma elasticum (PXE) wordt gekenmerkt door ectopische mineralisatie, waarvan de pathofysiologische mechanismen
onbekend zijn. Lage serum vitamin K (VK) concentraties en geïnactiveerde VK-afhankelijke calcificatie inhibitoren in patiënten suggereren een
belangrijke rol voor VK in de PXE pathogenese. We zullen de rol van VK in PXE bestuderen, nieuwe therapeutische aanknopingspunten
identificeren en het therapeutische nut van VK supplementatie evalueren.
Organisaties:
• Vakgroep Pediatrie en genetica
Onderzoekers:
• Anne De Paepe
Studie van de rol van nieuwe kandidaat autoantigenen in multiple sclerose
Universiteit Hasselt
Abstract: Multiple sclerosis (MS) is een complexe chronisch opruiende ziekte met onbekende etiologie die het centraal zenuwstelsel aantast en is
gekenmerkd door demyelinisatie en axonale schade. MS is lang beschouwd als een T-cel gemedieerde ziekte, maar onderzoek gedurende het
vorige decennium heeft aangetoond dat andere resistente factors zoals B-cellen en autoantilichamen ook een rol spelen in de immunopathology
van MS1. Door de ontbrekende kennis over de onderliggende pathogenese en over de juiste antipathogene doelen (herkend door zowel pathogene
T-cellen en autoantilichamen), is de ontwikkeling van diagnostische testen en effectieve therapieën gehinderd. Het onderzoek naar nieuwe
kandidaat antigenen is daarom gerechtvaardigd. In een vorige studie gericht op de ontdekking van nieuwe antigene doelen in MS, was een nieuwe
MS cerebrospinale vloeistoef antilichaam doel geïdentificeerd: sperma geassocieerd antigeen 16 (SPAG16) isoform 22. Onze kennis over de
functie van SPAG16 isoform 2 en zijn rol in de immunopathologie van MS is heel beperkt. Daarom zal dit project zich aan de ene kant richten op
het winnen van een beter inzicht in de biologische eigenschappen van SPAG16 isoform 2. Aan de andere kant zal de relevantie van deze nieuwe
kandidaat autoantigeen in het ziekte proces van MS worden onderzocht.
Organisaties:
• Immunologie - Biochemie
• Biomedisch Onderzoeks Instituut
Onderzoekers:
• Pieter STINISSEN
• Veerle SOMERS
De seriële aard van experimenten
Universiteit Gent
Abstract: Dit project stelt een systematische, filosofiesche analyse voor van experimenten opgevat in termen van series. Het project heeft als doel
te verhelderen hoe experimenten verbonden worden in reeksen, specifiek in de vroeg moderne periode waar seriële experimenten
alomtegenwoordig zijn. De hypothese van het project is dat seriële experimenten alomtegenwoordig zijn. De hypothese van het project is dat
seriële experimentatie wordt gebruikt om kennis te genereren.
Organisaties:
• Vakgroep Wijsbegeerte en Moraalwetenschap
Onderzoekers:
• Maarten Van Dyck
• Eric Schliesser
A cross-country study of teacher attitudes and school climate in relation with student achievement
KU Leuven
Abstract: In dit doctoraatsproefschrift wordt de relatie tussen schoolklimaat en leesprestaties van leerlingen onderzocht. Hiervoor werden gegevens
gebruikt die verzameld werden tijdens het grootschalige PISA-onderzoek (Programme for International Student Assessment), een internationale
studie die de schoolse vaardigheden van 15-jaringen wereldwijd onderzoekt. In 2009 lag de nadruk van dit onderzoek op leesvaardigheid, en werd
onderzocht op welk niveau vijftienjarigen geschreven teksten kunnen begrijpen en gebruiken, erover reflecteren en erdoor geboeid zijn.
Schoolklimaat verwijst naar de kwaliteit en kenmerken van het schoolse leveninzake onderlinge relaties op school- en onderwijsaspecten zoals de
leerlingen dat beleven. In elk artikel worden één of meer van de volgende vijf kenmerken van schoolklimaat onderzocht: schoolappreciatie,
leerkracht-leerling relaties, disciplinair klimaat, leesatmosfeer en ondersteunend klimaat. In de inleiding geven we een korte beschrijving van deze
begrippen en
Organisaties:
• OE Onderwijskunde
Onderzoekers:
• Jan Van Damme
• Sarah Gielen
• Bo Ning
CFD modellering van lokale luchtkwaliteit en ultrafijn stof.
Universiteit Antwerpen
Abstract: Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds VITO. UA levert aan VITO de onderzoeksresultaten
genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.
Organisaties:
• Duurzame energie en luchtzuivering: DUeL
Onderzoekers:
• Karl C M Vrancken
• Peter Vos
Atleetleiders als sleutelfiguren voor een optimaal teamfunctioneren : de mediërende rol van het teamvertrouwen van
spelers en hun identificatie met het team.
KU Leuven
Abstract: Hoe een ploeg van kampioenen een kampioenenploeg wordt:Leidersfiguren van doorslaggevend belang voor teamprestatiesWanneer bij
een bedrijf de verkoopcijfers dalen of de vooropgestelde winst-doelstellingen niet bereikt worden, dan wordt niet zelden het management met de
vinger gewezen. Dat is ook het geval, en misschien zelfs wel meer, bij een sportteam. Wanneer een ploeg een aantal wedstrijden op rijverliest,
wordt ook daar de oorzaak vaak gezocht in het leiderschap. Krantenkoppen wijzen in hun zoektocht naar een zondebok vaak de coach met de
vinger, en meestal is het ook de coach die een gebrek aan prestaties met zijn job moet bekopen. Het aantal trainerswissels tijdens het voorbije
voetbalseizoen was alweer niet bij te houden. Maar draagt de coach ook echt de schuld?VRT-sportjournalist Peter Vandenbempt analyseerde de
slechtste competitiestart in 15 jaar van de Belgische voetbalkampioen R.S.C. Anderlecht door te verwijzen naar de cruciale rol van leidersfiguren
binnen het team om het
Organisaties:
• Fysieke Activiteit, Sport & Gezondheid
Onderzoekers:
• Norbert Vanbeselaere
• Albert De Cuyper
• Filip Boen
• Katrien Fransen
Glycoproteins in probiotic bacteria: exploring the glycosylation potential of Lactobacillus rhamnosus GG (LGG) by
genomics and glycoproteomics.
KU Leuven
Abstract: De grote diversiteit aan glycoconjugaten op de celwand van prokaryoten zijn van groot belang bij het mediëren van stamspecifieke
interacties envormen een unieke barcode. De meeste studies van de glycobiologie van prokaryoten focussen op pathogenen. In dit project wordt
het belang van glycosylatie bij het modelprobioticum Lactobacillus rhamnosus GG (LGG) onderzocht. Een systematische aanpak via genoom-,
structuur- en glycoproteoomanalyses van de glycoproteïnen van LGG tracht duidelijkheid te brengen rond glycosylatieprocessen van proteïnen in
probiotica. Enkele interessante glycosyltransferases zullen geselecteerd worden en hiervan zullen knock-out mutanten worden gemaakt. Deze
mutanten zullen breed gekarakteriseerd worden, met een speciale focus op een doorgedreven glycoproteoomanalyse om de substraten van de
glycosyltransferases te ontdekken. Door het effect van de mutanten te vergelijken met wild type LGG kan de rol van de bijhorende glycoproteïnen in
de gunstige interactinbsp;es van
Organisaties:
• Centr. Microbiële en Plantengenetica
Onderzoekers:
• Jozef Vanderleyden
• Joris Winderickx
• Hanne Tytgat
Network-based intergration strategy to leverage dedicated analysis withpublic knowledge
KU Leuven
Abstract: Geen Nederlandstalig Abstract
Organisaties:
• Centr. Microbiële en Plantengenetica
Onderzoekers:
• Kathleen Marchal
• Dries De Maeyer
Co-utilisatie van biomassa en aardgas in gasturbines via primaire steam reforming van methaan.
Vrije Universiteit Brussel
Abstract: Co-utilisatie van biomassa en aardgas in gasturbines via primaire stoomreformatie van methaan is een alternatieve route om electriteit te
produceren door gebruik te maken van biomassa. Het doel van dit project is onderzoek te verrichten op component niveau, om de opportuniteiten
aan te tonen dmv een test plant in een lab, en het valideren van de reeds gedane modelwerk.
Organisaties:
• Toegepaste Mechanica
Onderzoekers:
• JACQUES DE RUYCK
Orchideeën en paardebloemen: meta-analytische en empirische tests van de differentiële susceptibiliteitshypothese
Universiteit Gent
Abstract: Dit project combineert meta-analytisch en empirisch onderzoek naar de waarde van de differentiële susceptibiliteitshypothese die stelt dat
kinderen onderling verschillen in hun temperamentele gevoeligheid voor omgevingsinvloeden, zoals opvoeding.
Organisaties:
• Vakgroep Ontwikkelings-, persoonlijkheids- en sociale psychologie
Onderzoekers:
• Ivan Mervielde
Carbon nanotubes in nano-engineered polymer composites
KU Leuven
Abstract: Dit doctoraatsproject richt zich op de link tussen de nanoschaal koolstof nanobuizen (carbon nanotubes, CNTs) en het macroscopisch
polymeercomposiet. Het doel van dit doctoraatsproject is fundamenteel inzicht te krijgen in de rol van CNTs in polymeercomposieten en dit inzicht
te gebruiken voor de ontwikkeling van een nieuwe klasse nano-engineerde polymeercomposieten met een doorbraak in mechanische
schadeweerstand en elektrische geleidbaarheid.De nadruk binnen dit doctoraatsproject ligt op de rechtstreekse groei van koolstof nanobuizen
(carbon nanotubes, CNTs) op koolstofvezels door gebruik te maken van nieuwe synthesemethoden. Ookcontrole over de positionering van CNTs in
structureel hiërarchische, meerfasige epoxymedia behoort tot het takenpakket. De cross-link aan het grensvlak CNTs/koolstofvezel en
CNTs/epoxymatrix zullen worden bestudeerd als functie van het CNT-type en morfologie. Scheurgeneratie en -propagatie zullen worden
onderzocht door middel van elektronenmicroscopie (SEMen
Organisaties:
• Functionele Materialen
Onderzoekers:
• Ignace Verpoest
• Jin Won Seo
• Niels De Greef
Transportonderzoek naar de markt brengen (MARKET-UP).
Universiteit Antwerpen
Abstract: Het idee achter dit project wordt duidelijker wanneer men de nood begrijpt aan een goede marktopname van een onderzoeksresultaat.
Het doe van een marktopname is om onderzoek gegenereerd en wetenschappelijke en technologische ontwikkelingen toegankelijk voor privéorganisaties. Deze belanghebbenden worden zo aangemoedigd om technologie verder te ontwikkelen in nieuwe producten, processen, materialen
en diensten die de industriële concurrentiekracht zullen verbeteren.
Organisaties:
• Transport en ruimtelijke economie
Onderzoekers:
• Eddy Van de Voorde
Trypanosoma vivax in Tsetse and Non-Tsetse Infested Areas of Northwest Ethiopia: Determination of Pathogenicity in
Different Species of Animal Hosts and Drug Sensitivity Tests
KU Leuven
Abstract: Geen Nederlandstalig Abstract
Organisaties:
• Afdeling Gentechnologie
Onderzoekers:
• Bruno Goddeeris
Beheersing van de productie van vrije en gebonden aldehyden in de ketenvan gerst tot bier
KU Leuven
Abstract: Geen Nederlandstalig Abstract
Organisaties:
• Centr. Levensmidd.- & Microb. Technol.
Onderzoekers:
• Jan Delcour
• Guido Aerts
• Jeroen Baert
P-splines kwantielregressie in variërende coëfficiënten
KU Leuven
Abstract: Om de complexisteit van data structuren in een regressiecontext te vatten werden er meerdere klassen van veralgemeende
regressiemodellen voorgesteld en bestudeerd in de literatuur. Voorbeelden zijn de uitbreidingen van veralgemeende lineaire modellen en de
variërende coëfficienten modellen. De meeste aandacht gaat vaak uit naar het onderzoeken van de gemiddelde invloed van covariaten op de
veranderlijke waarin men zich interesseert (de response veranderlijke genoemd). Een alternatief is om de invloed van de covariaten te onderzoeken
op de mediaan regressie. Mediaan regressie en algemener kwantielregressie worden veelvuldig gebruikt in statistische analyses en toepassingen.
Via het schatten van meerdere kwantiel curves kan men zich een goed idee vormen van de voorwaardelijke verdeling van de response gegeven de
covariaten. In dit doctoraatswerk bestuderen we kwantielregressie in de context van variërende coëfficienten modellen. Deze modellen zijn in het
bijzonder zeer toepasselijk in he
Organisaties:
• Afdeling Statistiek
Onderzoekers:
• Irène Gijbels
• Yudhie Andriyana
onderzoek naar de ontwikkeling van het spiegelneuonensysteem bij jonge kinderen (met een normale ontwikkeling) met
een autismespectrumstoornis en sibling (broers/zussen van kinderen met ASS) tussen de leeftijd van 18-30 maanden en
36-48 maanden
Universiteit Gent
Abstract: niet beschikbaar
Organisaties:
• Vakgroep Experimenteel-klinische en gezondheidspsychologie
Onderzoekers:
• Geert Crombez
Dynamic weighing of biological material
KU Leuven
Abstract: Geen Nederlandstalig Abstract
Organisaties:
• Afdeling MeBioS
Onderzoekers:
• Wouter Saeys
• Jeroen Verhoeven
Nonnos&apos; Dionysiaka als exponent van de " mozaïkale poëtica" van de erg Late Oudheid. Een structurele ,
generische en retorische analyse
Universiteit Gent
Abstract: Laatantieke poëzie wordt graag vergeleken met een mozaïekstructuur, opgebouwd uit verblindende ?tesserae? die een overzicht
bemoeilijken. Op Nonnos? Dionysiaka lijkt dit van toepassing. Een structurele, generische (Cairns? Generic Composition) en retorische (a.d.h.v. de
antieke retorica) analyse van afzonderlijke episodes uit de Dionysiaka zal leiden tot een beter begrip van de ?mozaïkale poëtica? van Griekse én
Latijnse auteurs uit deze periode.
Organisaties:
• Vakgroep Latijn en Grieks
Onderzoekers:
• Kristoffel Demoen
Monitoring-Modelling-Management of bioresponses
KU Leuven
Abstract: Geen Nederlandstalig Abstract
Organisaties:
• Afdeling M3-BIORES
Onderzoekers:
• Jean-Marie Aerts
• Daniel Berckmans
• Claudia Bahr
• Mohammadamin Kashiha
Leerprestaties, attitudes en sociale en etnische ongelijkheid van leerlingen in het secundair onderwijs in Vlaanderen in
vergelijking met leerlingen in andere landen
KU Leuven
Abstract: What works for high risk students?
Organisaties:
• Onderwijseffectiviteit en -evaluatie
Onderzoekers:
• Beatrijs De Fraine
• Jan Van Damme
• Gudrun Vanlaar
Hyperforest: advanced airborne hyperspectral remote sensing to support forest management
KU Leuven
Abstract: Geen Nederlandstalig Abstract
Organisaties:
• Afdeling M3-BIORES
Onderzoekers:
• Pol Coppin
• Renato Javier Cifuentes La Mura
Vrouwelijk auteurschap en vrouwelijke autoriteit in laatmiddeleeuwse en vroegmoderne volkstalige preken uit de Lage
Landen
Universiteit Antwerpen
Abstract: Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk OnderzoekVlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel.
Organisaties:
• Onderzoekscentrum Ruusbroecgenootschap
Onderzoekers:
• Thomas Mertens
• Petronella Stoop
• Theodorus Clemens
Self Healing cementgebonden en minerale bouwmaterialen
Universiteit Gent
Abstract: niet beschikbaar
Organisaties:
• Vakgroep Toegepaste Materiaalwetenschappen
Onderzoekers:
• Joris Degrieck
Design van groeifactor-concentratiegradiënten door vrijgave uit polymere microvezels
Universiteit Gent
Abstract: De globale doelstelling van dit project is te evalueren in welke mate de vrijgave van groeifactoren (GF) uit microvezels in staat zijn om GFconcentratie-gradiënten in de omgeving van de vezels op te bouwen.
Organisaties:
• Vakgroep Geneesmiddelenleer
Onderzoekers:
• Stefaan De Smedt
SOMT Leerstoel Onderwijs/onderzoek:
(Realisatie van Opleiding tot professional master in Manuele Therapie én uitbouw van gezamenlijke onderzoekslijnen
waaronder artrokinematica en musculoskeletale systemen in het bijzonder)
Vrije Universiteit Brussel
Abstract: De instelling 'VUB' en het ' SOMT-Stichting Opleiding Manuele Therapie (NL- Amersfoort)' hebben voor het project ' SOMT Leerstoel
Onderwijs/onderzoek
Sponsoring van leergangen en leerstoelen : Manuele Therapie
(Realisatie van Opleiding tot professional master én uitbouw van gezamenlijke onderzoekslijnen waaronder artrokinematica en musculoskeletale
systemen in het bijzonder)' een overeenkomst afgesloten die kadert in de dienstverleningsopdracht van de instelling. Hierbij kunnen de
onderzoeksresultaten worden overgedragen aan het bedrijf, kan een billijke vergoeding worden afgesproken mbt de valorisatie van het onderzoek
of kunnen andere afspraken gemaakt worden aangaande intellectuele eigendom, zoals bepaald in de afgesloten overeenkomst.
Organisaties:
• Experimentele Anatomie
Onderzoekers:
• Erik CATTRYSSE
Valuation and Mapping of Ecosystem Services
KU Leuven
Abstract: Geen Nederlandstalig Abstract
Organisaties:
• Afdeling Bio-economie
Onderzoekers:
• Liesbet Vranken
• Jeremy De Valck
??????????
KU Leuven
Abstract: Geen Nederlandstalig Abstract
Organisaties:
• Centr. vr Oppervlaktechemie & Katalyse
Onderzoekers:
• Johan Martens
• Sambhu Radhakrishnan
Ontwikkeling van objectcategorisatie bij eentalige en tweetalige kinderen.
KU Leuven
Abstract: De meeste prominente categorisatiemodellen zijn essentieel gebaseerd opsimilariteit: objecten die belangrijke eigenschappen gemeen
hebben krijgen meestal dezelfde naam, terwijl objecten die weinig gemeen hebben meestal verschillend worden benoemd. Malt et al. (1999)
hebben evenwel aangetoond dat de gelijkenis tussen huishoudobjecten op dezelfde manier gepercipieerd wordt in verschillende culturen, maar dat
dergelijke objecten anders worden ingedeeld wat benoeming betreft in verschillende taalgroepen. Deze bevinding toont aan dat het leren van
woorden geen eenvoudig één-op-één-mappingsproces is t.o.v. de entiteiten waarop woorden betrekking hebben.In een vervolgstudie, waarin we
gebruik maakten van dezelfde soort stimuli en waaraan 5- tot 14-jarige proefpersonen deelnamen hebben we aangetoond dat het leren juist
benoemen jaren kan duren vooreentalige kinderen (Ameel et al., 2008). Voor tweetalig opgevoedekinderen is de uitdaging nog groter, omdat ze de
juiste afgrenzing moeten leren in
Organisaties:
• OG Labo voor Experimentele Psychologie
Onderzoekers:
• Gerrit Storms
Ontwikkeling en validatie van een gehumaniseerd gistmodel voor Abeta42-geïnduceerde cytotoxiciteit.
KU Leuven
Abstract: Ondanks ernorme inzet van verschillende onderzoeksgroepen, is het vooralsnog onduidelijk hoe, en volgens welke moleculaire
mechanismen, proteïne tau en de Ab peptieden gezamelijk bijdragen tot het verlies van neuronen bij de Ziekte van Alzheimer.nbsp;Volgens een
recente hypothesezou intracellulaire oligomerisatie van Ab-peptieden aanleiding geven tot cytotoxiciteit en cellulaire stress en de activatie van
stress-specifieke kinasen die op hun beurt zorgen voor hyper-fosforylatie en aggregatie van proteïne tau, met celdood als gevolg.nbsp;In dit project
willen we deze hypothese onderzoeken aan de hand van zgn. gehumaniseerde gistmodellen, waarbij beide proteïnen in de bakkersgist
Saccharomyces cerevisiae conditioneel tot expressie worden gebracht.nbsp;Deze strategie werd voordien reeds met succes toegepast om de
toxiciteitsmechanismen van proteïnen betrokken bij de Ziekte van Parkinson en Huntington teontrafelen.nbsp;
Organisaties:
• L_Mol_celbio
Onderzoekers:
• Joris Winderickx
• Mathias Verduyckt
Learning from organisations about innovation.
KU Leuven
Abstract: Geen Nederlandstalig Abstract
Organisaties:
• Onderzoekseenheid MSI Leuven
Onderzoekers:
• Koenraad Debackere
• Wouter Broekaert
Microbiologisch geïnduceerde luchtzuivering en zelf-regenererende Bouwmateriaal
Universiteit Gent
Abstract: Het doel is om biologisch geïnspireerde bouwmaterialen te ontwikkelen en toe te passen om zo methaan te verminderen in de atmosfeer..
Het metabolisch eindproduct van deze reactie, CO2, kan vervolgens worden neergeslagen als calciumcarbonaat als beschermingslaag voor
aantasting van verouderd bouwmateriaal.
Organisaties:
• Vakgroep Biochemische en microbiele technologie
Onderzoekers:
• Nico Boon
Reologie en morfologie-ontwikkeling in geconcentreerde blends: van bulktot begrensde condities.
KU Leuven
Abstract: Veel frequent gebruikte producten zoals cosmetica, poetsproducten, voedingsmiddelen, gesmolten polymeren etc. zijn zeer complexe
systemen die bestaan uit gestructureerde twee- of meerfasige mengsels van onmengbare vloeistoffen, zogenaamde emulsies en polymere blends.
De eigenschappen van onmengbare polymere blends en emulsies zijn niet enkel afhankelijk vande eigenschappen van de componenten, maar ook
van de fazemorfologie. Een goed begrip van het verband tussen de stromingscondities tijdens verwerking, stromingsgeïnduceerde microstructuur
en reologie is dus onontbeerlijk voor het optimaliseren van de producteigenschappen, voornamelijk inhet geval van geconcentreerde blends. Het
doel van dit project is om een fundamenteel inzicht te verwerven in de morfologie-ontwikkeling en de reologie van geconcentreerde blends in bulk
en begrensde afschuifstroming. Er zal een optische setup worden ontwikkeld voor de visualisatie van druppeldynamica in geconcentreerde blends.
Bovendien zal een recent
Organisaties:
• Afd. Soft Matter Reologie en Technologie
Onderzoekers:
• Paula Moldenaers
• Ruth Cardinaels
Licht en de spirituele reis volgens Gregorius van Nyssa. Een spiritueel-theologisch onderzoek naar Gregorius van Nyssas
gebruik van de Licht-metafoor
KU Leuven
Abstract: Dit doctoraatsproject wil de rol van het licht in de menselijke, spirituele reis in Gregorius van Nyssa#s werken uitklaren. Dit zal gedaan
worden door een systematisch onderzoek naar Gregorius# gebruik van de Licht-metafoor te voeren, waarbij het werk grotendeels zal bestaan uit
het analyseren van alle teksten over #licht# in Gregorius# geschriften. Ter voorbereiding zal echter onderzoek gedaan worden naar het begrip
#licht# inde Alexandrijnse traditie. Daarenboven zal het ook belangrijk zijn om te kijken hoe Gregorius de menselijke, spirituele reis beschrijft in
zijnwerken. Gregorius# teksten over #licht# zullen dan ook in relatie tot deze twee contexten worden geanalyseerd. Een diep theologische reflectie
over de betekenis van de Licht-metafoor behoort eveneens tot deze analyse, alsook haar connectie met de spirituele reis. Dit zal aangevuld worden
door een kort onderzoek naar de rol van duisternis in de menselijke, spirituele reis, door zowel sleutelteksten te analyseren als secunda
Organisaties:
• OE Geschiedenis van Kerk en Theologie
Onderzoekers:
• Johan Leemans
• Hui Xia
Een model voor opleiding en training van pastorale counselors in de Ethiopische context
KU Leuven
Abstract: Geen Nederlandstalig Abstract
Organisaties:
• OE Pastoraaltheol. en Empirische Theol.
Onderzoekers:
• Marcel Broesterhuizen
• Meaza Woldemichael
Atomaire resolutie elektronen tomografie van nanogestructureerde materialen via een hybride aanpak.
Universiteit Antwerpen
Abstract: Kennis van de 3 dimensionale structuur en compositie van nanomaterialen op atomaire schaal is onmisbaar wanneer de fysische
eigenschappen van deze materialen onderzocht moeten worden. In dit onderzoek probeer ik om verschillende moderne technieken in een
elektronenmicroscoop te combineren met elektronentomografie om een drie dimensionaal beeld te maken van de atomaire structuur van de
onderzochte materialen. Deze materialen kunnen varieren van core-shell nanodeeltjes tot interfaces in nanokristallen.
Organisaties:
• Elektronenmicroscopie voor materiaalonderzoek (EMAT)
Onderzoekers:
• Sara Bals
• Bart Goris
Meat it! Fraudedetectie in verwerkte vleesproducten
Hogeschool Gent
Abstract: Abstract nog niet beschikbaar
Organisaties:
• Departement Biowetenschappen en Landschapsarchitectuur
• Vakgroep Levensmiddelenwetenschappen en Technologie
Onderzoekers:
• Kathy Messens
• Roxane Van Vynckt
• Mia Eeckhout
Carboxypeptidase M, substraten en liganden.
Universiteit Antwerpen
Abstract: De doelstelling van dit project is het opsporen van interactiepartners van humaan carboxypeptidase M (CPM). Dit onderzoek heeft twee
facetten. Enerzijds bestuderen we de interactie met bioactieve peptiden die als substraat fungeren voor de carboxypeptidase activiteit. Anderzijds
onderzoeken we een mogelijke rol van dit membraaneiwit in cel-cel interacties, extracellulaire matrix interacties en cel migratie.
Organisaties:
• Medische biochemie
Onderzoekers:
• Anne-Marie Lambeir
• Dirk Hendriks
• Catherine Denis
Karakterisering van fase-afhankelijk gereguleerde factoren in het centraal zenuwstelsel van de woestijnsprinkhaan.
KU Leuven
Abstract: De woestijnsprinkhaan Schistocerca gregaria is alom bekend omwille van zijn opvallende fenotypische plasticiteit (polyfenisme),
resulterend in twee extreme verschijningsvormen of fasen. De volledige transitie van desolitaire naar de gregaire fase neemt gewoonlijk meerdere
generaties inbeslag. De gedragswijziging die geïnduceerd wordt door bepaalde gregariserende stimuli doet zich echter al voor in enkele uren tijd.
Om deze reden is dit inseht een belangrijk modelsysteem voor onderzoek naar plasticiteit op verschillende tijdschalen. Het doel van dit project is
het bestuderen van de moleculaire mechanismen die aan de basis liggen van het verwerven en behouden van gregair gedrag. Vooreerst zullen we
diverse kandidaatgenen selecteren, gebaseerd op voorafgaande micro-array studies. De expressie van deze genen zal grotendeels worden
uitgeschakeld met behulp van RNA interference (RNAi) en het effect van deze knockdown zal verder worden geanalyseerd op het niveau van het
gedrag en op genexpres
Organisaties:
• Afd. Dierenfysiologie en Neurobiologie
Onderzoekers:
• Jozef Vanden Broeck
• Rik Verdonck
In goede en slechte tijden? Het effect van optimisme op besluitvorming
Universiteit Gent
Abstract: Dit project onderzoekt het effect van dispositioneel optimisme in besluitvorming. Drie onderzoeksvragen zullen bekeken worden. Ten
eerste wordt nagegaan of optimisten meer op hun intuïtie vertrouwen in complexe keuzesituaties. Vervolgens zal ik onderzoeken of het verhoogde
gevoel van controle dat optimisten ervaren zal leiden tot sub-optimale keuze-uitkomsten in gokspelen. Ten slotte wordt optimisme in service
marketing onderzocht.
Organisaties:
• Vakgroep Marketing
Onderzoekers:
• Mario Pandelaere
Neuro-endocriene regulatie van de voortplanting bij Ecdysozoa modelorganismen: van 'genomics' naar 'phenomics'.
KU Leuven
Abstract: De recente beschikbaarheid van genoom- en EST-sequentiegegevens bracht de jongste jaren een ware revolutie teweeg in het biologisch
en biomedisch onderzoek. Momenteel vormt de verdere analyse van de regulatie en functies van deze veelheid aan genen en genproducten een
belangrijke uitdaging. In dit project combineren we onze expertise in functionele genoomanalyse, peptidomica, moleculaire biologie en fysiologie om
de neuroendocriene signaalwegen te bestudren, en te vergelijken, die betrokken zijn bij de regulatie van de voortplanting in Ecdysozoa
modelorganismen, meer bepaald de bodemnematode Caenorhabditis elegans, het fruitvliegje Drosophila melanogaster, evenals de
woestijnsprinkhaan Schistocerca gregaria. Deze laatste soort vertoont een uiterst merkwaardige fenotypische plasticiteit, ook
populatiedensiteitsafhankelijk polyfenisme genaamd, die ondermeer zeer grondige wijzigingen in de reproductiefysiologie teweegbrengt. De
centrale, fundamenteel wetenschappelijke vraagstelling van di
Organisaties:
• Afd. Dierenfysiologie en Neurobiologie
Onderzoekers:
• Jozef Vanden Broeck
• Liliane Schoofs
• Roger Huybrechts
Een familierechtelijk statuut voor draagmoederschap in België
Universiteit Gent
Abstract: Dit project beoogt de wetenschappelijke onderbouw te creëren voor een juridisch statuut voor draagmoederschap in België. De vele
problemen die rijzen wannneer een vrouw een kind baart voor een ander, worden benaderd vanuit een dubbel perspectief: intern en internationaal
privaatrecht. De mate waarin draagmoederschapscontracten rechtsgeldig en afdwingbaar zijn, wordt uitgeklaard, naast de wijze van vaststelling
van de afstamming van de wensouders.
Organisaties:
• Vakgroep Burgerlijk Recht
Onderzoekers:
• Gerd Verschelden
Metaevaluation of Development Aid Evaluation Accuracy Standards in the European Commision an the World Bank. A
Compartative Approach at the National and Sectorial Level.
KU Leuven
Abstract: Research on governance network evaluation has made great strides in determining what effectiveness is and effectiveness for whom,
often introducing a set of indicators or objectives as a basis for network evaluation. On this basis, governance theorists developed frameworks and
models to increase network effectiveness in relation to specific determinants. The discussion of indicators and determinants of network
effectiveness has been followed by innovative methods to analyse and evaluate them. Yet, the linkage between indicators and determinants of
effectiveness and methodologies of network evaluation is still unclear as different evaluation methods can be managed and applied in various ways
depending on the nature of the network and the programmes to be evaluated. Concrete applications of joint and network evaluations mirror this
theoretical gap, where inappropriate evaluation approaches and management practices of such evaluations cause delays, increases in transaction
costs, cumber
Organisaties:
• OE Instituut voor de Overheid
Onderzoekers:
• Geert Bouckaert
• Yuval Ofek
Kosten ikv ICP Master of Human Ecology and Master of Advanced Studies in Human Ecology (2010-2011)
Vrije Universiteit Brussel
Abstract: Kosten ikv ICP Master of Human Ecology and Master of Advanced Studies in Human Ecology (2010-2011)
Organisaties:
• Biologie
Onderzoekers:
• LUDWIG TRIEST
De binnenkant van het beeld. Immersie en narrativiteit op het snijpunt van theater en film.
Universiteit Antwerpen
Abstract: Immersion, een begrip uit de context van Virtual Reality evoceert de lichamelijke beleving wanneer men kopje ondergaat in een andere
wereld. Immersie kent evenwel ook een kunsthistorische traditie (Grau, 2003). Vanuit een eeuwenoud verlangen om voorbij de grenzen van de
representatie een onmiddellijke of authentieke beleving te evoceren, ontwikkelde de plastische kunst illusionistische beeldstrategieën die de
(aandacht van de) toeschouwer vervoerde naar de wereld aan de andere kant van het kader (Gombrich, 1960).
Deze visuele verhaalprincipes vonden ook ingang in theater, fotografie en film. Avant-garde experimenten zoals Environmental Theater
(Schechner,1973) en Expanded Cinema (Youngblood, 1970) haalden de voorstelling uit zijn conventionele kader en verplaatsten de kijker
lichamelijk naar de binnenkant van de beeldruimte. In het kielzog van die evolutie en met de fascinatie voor digitale technologiën als motor, opent
zich vandaag in de cultuurpraktijk opnieuw een heterogeen veld van immersieve performances.
Dit project wil vanuit de theater- en cognitieve film theorie inzichtelijk maken hoe de veranderde verhouding tot het beeld een herdenking van het
bestaande arsenaal aan vertelstrategieën impliceert. Hoe laten vormelijke parameters eigen aan theater en film (dramaturgie, montage,
beeldcompositie) zich vertalen naar een immersieve dramatische omgeving? Welke consequenties heeft de perspectiefverschuiving voor de
emotionele betrokkenheid (empathie, suspension of disbelief, gevoel van aanwezigheid)? Welke consequenties heeft de beleving van het beeld van
binnenuit voor de esthetische ervaring en het kritisch oordeel?
Organisaties:
• Onderzoekscentrum Visuele Poëtica
Onderzoekers:
• Kurt Vanhoutte
• Nele Wynants
Translation modeling in hybrid machine translation systems using large parallel treebanks
KU Leuven
Abstract: Geen Nederlandstalig Abstract
Organisaties:
• OG ComForT Leuven
Onderzoekers:
• Frank Van Eynde
• Joachim Van den Bogaert
De neurovasculaire link tijdens tandregeneratie
Universiteit Gent
Abstract: In dit doctoraat willen we de hypothese testen of tandregeneratie afhankelijk is van een correct functionerende neurovasculaire link. Meer
specifiek zullen we onderzoeken of bloedvaten en/of neuronen nodig zijn voor een hernieuwde tandinitiatie en voor de verdere correcte
ontwikkeling van de tand, en dit in een model dat natuurlijke, levenslange regeneratie van tanden kent, de zebravis.
Organisaties:
• Vakgroep Biologie
Onderzoekers:
• Ann Huysseune
De receptie van Oswald Spengler in het Duitse literair-intellectuele discours na 1989.
KU Leuven
Abstract: De doelstelling van dit project is een retorische en interdiscursieve analyse van de receptie van het werk van de Duitse cultuurfilosoof
OswaldSpengler (1880-1936) in het Duitse intellectuele en literaire discours na de val van de Muur in 1989. Vooreerst zal nagegaan worden hoe de
kritische "rehabilitatie" van deze vergeten denker in het werk van hedendaagse auteurs kadert binnen de heropleving van zogenaamde
conservatief-revolutionaire vertogen na de "Wende". Vervolgens zal in vier casestudies onderzocht worden hoe de gecontesteerde auteurs
Reinhard Jirgl, Botho Strauss, Rolf Hochhuth en Peter Sloterdijk zowel in hun essayistisch als in hun literair werk Spengleriaanse tropen en
motieven reactiveren en verwerken. De hypothese die hierbij getoetst zal worden is dat deze intertekstuele referenties niet zozeer als ene
symptoom van eenduidige ideologische positiebepalingen functioneren, maar veeleer als een als literair te beschouwen strategie om linksrechtstegenstellingen te ontregelen.
Organisaties:
• OG Tekst en Interpretatie Leuven
Onderzoekers:
• Bart Philipsen
• Arne De Winde
FunDivEUROPE
KU Leuven
Abstract: FunDivEUROPE (FUNctional significance of forest bioDIVersity in EUROPE)proposes to quantify the effects of forest biodiversity on
ecosystem function and services in major European forest types in the main bioclimatic regions of Europe. DFunDivEUROPE will be based on four
scientific platforms and seven cross-cutting Work Packages.The project will combine o global network of tree diversity experiments (Experimental
Platform)with a newly designed network of observational plots in six focal regions within Europe (Exploratory Platform). Additionally, the project will
integrate an in-depth analysis of inventory-based datasets of existing forest monitoring networks to extend the scope to larger spatial and temporal
scales (Inventory Platform). FunDivEUROPE will thus combine the strengths of vaious scientific approaches to explore and quantify the significance
of forest biodiversity for a very large range of ecosystem processes and ecosystem services. Using modeling and state-of-the-art techni
Organisaties:
• Afdeling Bos, Natuur en Landschap
Onderzoekers:
• Bart Muys
De rol van MMP-2 en MMP-14 in glaucoom: implicaties voor celtherapie?
KU Leuven
Abstract: Glaucoom, een multifactoriële, neurodegeneratieve aandoening en de op één na belangrijkste oorzaak van blindheid, wordt gekenmerkt
door een progressieve apoptose van de retinale ganglioncellen (RGCs) en degeneratie van de oogzenuw. Het reduceren van de oogdruk, de
belangrijkste en meest voorkomende risicofactor, is de enige klinisch bewezen methode om de progressie van glaucoom af te remmen. Echter,
ondanks een succesvollecontrole van de oogdruk, blijft er een groep van patiënten bestaan waarbij het gezichtsverlies verdergaat. Er is dus
behoefte aan betere inzichten in de pathofysiologie van glaucoom en nieuwe therapieën ter bescherming of regeneratie van de RGCs en
oogzenuw.Meerdere studies bij glaucoompatiënten en in diermodellen voor glaucoom, die wijzigingen in de expressie en activiteit van verschillende
matrix metalloproteïnasen (MMPs)rapporteerden, hebben geleid tot de hypothese dat MMPs betrokken zijn bij het ontstaan en de progressie van
glaucoom. Een duidelijke definiëring va
Organisaties:
• Afd. Dierenfysiologie en Neurobiologie
Onderzoekers:
• Godelieve Moons
• Lies De Groef
Een geïntegreerd predictiesysteem voor genoomwijde selectie (type 1)
Universiteit Gent
Abstract: Genoomwijde selectie is een term die gebruikt worden voor het geheel van methodes en technieken die toelaten om een moleculaire
vingerafdruk van een plant of dier te verbinden aan zijn (toekomstige) agronomische prestaties. Het project beoogt de ontwikkeling en
implementatie van een genoomwijde predictiemethodiek die toepasbaar is op industriële schaal. Hierbij worden Reproducing Kernel Hilbert Space
(RKHS) regression kernels geïntegreerd in een gemengd lineair model zodat ongekende kernel- en variantieparameters geschat kunnen worden
via Restricted Maximum Likelihood (REML). Het resulterende stelsel van lineaire vergelijkingen is ijl met één of meerdere dichte kernen waardoor
de oplossing enkel kan bekomen worden door een combinatie van oplossingroutines te hanteren. Bovendien moet de werklast voor het oplossen
van deze stelsels verdeeld worden over de rekennodes van een computercluster. Deze aanpak laat toe om alle beschikbare genotypische en
fenotypische gegevens van een volledig veredelingsprogramma te gebruiken om een accuraat genoomwijd predictiemodel op te stellen voor
meerdere economisch relevante eigenschappen. Het is de bedoeling de ontwikkelde methode(s) te implementeren in een rekenkundig efficiënt,
gebruiksvriendelijk softwarepakket dat gecommercialiseerd zal worden door een spin-off bedrijf.
Organisaties:
• Vakgroep Toegepaste Wiskunde, Biometrie en Procesregeling
Onderzoekers:
• Bernard De Baets
Discovery, Optimization and preclinical validation of Alphabodies, a new class of protein therapeutics
Universiteit Gent
Abstract: Het project betreft de ontwikkeling van een nieuwe klasse van eiwit-gebaseerd moleculair platform (de Alphabody) dat kan dienen als een
antagonist tegen eiwitten met een sleutel rol in kanker en inflammatie. Door biochemische, biofysische en structurele studies zullen we
contribueren tot inzichten over de bindingsmodus en werking van een eerste reeks van Alphabody antagonisten in de preclinische fase.
Organisaties:
• Vakgroep Toegepaste Wiskunde, Biometrie en Procesregeling
Onderzoekers:
• Jean-Pierre Ottoy
In vivo studie van de functionele rol van het endocannabinoid systeem bij patienten met de ziekte van Huntington,
Parkinson en Alzheimer.
KU Leuven
Abstract: Geen Nederlandstalig Abstract
Organisaties:
• Nucleaire Geneesk. & Molec. Beeldvorming
Onderzoekers:
• Koenraad Van Laere
Verhogen van fotokatalytische activiteit door middel van plasmon effecten van nanogedimensioneerde
edelmetaalantennes
Universiteit Antwerpen
Abstract: Fotokatalyse wordt bestudeerd als veelbelovende techniek voor de degradatie van VOC's uit de lucht. De efficiëntie van dergelijke
reacties moet nog verbeterd kunnen worden. Hiervoor wordt in dit project de optische respons van het materiaal aangepast d.m.v. edelmetaal
nanopartikels. Periodieke structuren van dergelijke partikels wekken lokale oppervlakte-plasmon-resonanties op, welke door hun aanpasbare
golflengtegevoeligheid, de versterking van het elektromagnetisch veld en het concept van 'vertraagd licht', de fotokatalytische efficiëntie kunnen
verhogen.
Organisaties:
• Duurzame energie en luchtzuivering: DUeL
Onderzoekers:
• Silvia Lenaerts
• Sammy Verbruggen
De androgeenreceptor, doelwit voor spier- en botbehoud in mannen
KU Leuven
Abstract: Androgenen zijn essentieel voor behoud van zowel bot als spieren bij mannen. Postmenopauzale osteoporose is het gevolg van
oestrogeendeficiëntie bij vrouwen. Androgeen- zoals oestrogeen- deficiëntie leidt echter ooktot bot- (osteopenie) en spierverlies (sarcopenie) bij
hypogonadale mannen. Hypogonadisme is inderdaad een belangrijke risicofactor voor het optreden van osteoporose bij de man. Echter, het
potentieel van androgenenom osteoporose ten gevolge van hypogonadisme te herstellen is nog niet volledig onderzocht. Oude mannetjes ratten
ontwikkelen na castratie, netzoals hypogonadale mannen, osteopenie en sarcopenie. Bijgevolg is dit een goed preklinisch diermodel voor het
bestuderen van androgeen effecten. Het eerste doel van deze thesis was dan ook te evalueren in hoeverre androgenen (zowel testosteron, het
belangrijkste circulerende androgeen bij de man, als het synthetische androgeen 7alfa-methyl-19-nortestosterone) in staat waren om de bot- en
spiermassa te herstellen in dit prek
Organisaties:
• Klinische & Experimentele Endocrinologie
Onderzoekers:
• Dirk Vanderschueren
• Frank Claessens
• Mieke Sinnesael
Public management and Decentralization in Turkey in Period 2002-2009
KU Leuven
Abstract: Geen Nederlandstalig Abstract
Organisaties:
• OE Instituut voor de Overheid
Onderzoekers:
• Geert Bouckaert
• N. N.
Opvolging van het kristallisatiegedrag van vetten met ultrasone methoden.
KU Leuven
Abstract: Geen Nederlandstalig Abstract
Organisaties:
• M²S Kulak
Onderzoekers:
• Imogen Foubert
Towards a sustainable and improved cereal production in Malawi
KU Leuven
Abstract: Geen Nederlandstalig Abstract
Organisaties:
• Afdeling Bodem- en Waterbeheer
Onderzoekers:
• Dirk Raes
• Lameck FIWA
• Eline Vanuytrecht
Numerieke simulaties op atomaire schaal van nanotechnologische C- en Si-materialen.
Universiteit Antwerpen
Abstract: In dit project wensen we de vormingsmechanismen voor welbepaalde koolstof en silicium nanomaterialen te onderzoeken, zoals
(ultra)nanokristallijn diamant, koolstof nanobuisjes, amorf gehydrogeneerd koolstof en nanokristallijn silicium. Het doel is om controle te verkrijgen
over de structuur, om zo de eigenschappen te "tunen", zodat ze bruikbaar zijn voor echte toepassingen. Dit vereist inzicht in de mechanismen op
atomair niveau. Daarom zullen we atomistische simulaties uitvoeren van het groeiproces onder realistische groeivoorwaarden, in samenwerking
met experimentele groepen, voor validatie en verdere modeloptimalisatie.
Organisaties:
• Plasma, Laser Ablatie en Oppervlakte-modellering (PLASMANT)
Onderzoekers:
• Annemie Bogaerts
• Erik C L Neyts
RT 10/2 TOXAL: Risicobeoordeling met betrekking tot de vorming van toxische aldehyden in levensmiddelen aanwezig op
de Belgische markt, ten gevolge van lipide-oxidatie
Universiteit Gent
Abstract: Malondialdehyde, acroleïne, 4-hydroxy-nonenal en 4-hydroxy-hexenal worden gevormd door oxidatie van polyonverzadigde vetzuren. Er
zullen geschikte analysemethoden ontwikkeld worden om deze componenten kwantitatief te kunnen bepalen in levensmiddelen. Hun concentratie
in levensmiddelen beschikbaar op de Belgische markt wordt bepaald, zodat de inname via de voeding kan ingeschat worden. De factoren die de
aanwezigheid van deze componenten in levensmiddelen beïnvloeden worden onderzocht.
Organisaties:
• Vakgroep Voedselveiligheid en Voedselkwaliteit
Onderzoekers:
• Bruno De Meulenaer
Essays on growth and technological change induced by small, young innovators.
KU Leuven
Abstract: Geen Nederlandstalig Abstract
Organisaties:
• Onderzoekseenheid MSI Leuven
Onderzoekers:
• Dirk Czarnitzki
• Julie Delanote
Schenking aan de dienst ter ondersteuning wetenschappelijk onderzoek (zonder tegenprestatie)
Vrije Universiteit Brussel
Abstract: Schenking aan de dienst ter ondersteuning wetenschappelijk onderzoek (zonder tegenprestatie)
Organisaties:
• Biologie
Onderzoekers:
• Franky BOSSUYT
Integration and optimisation of Advanced Oxidation Processes for wastewater treatment: a multi-scale approach
(AOPtimise)
KU Leuven
Abstract: The understanding that water is a highly valu able resource is growing rapidly nowadays due to problems of water quantarcity) and quality
(pollution). This has a significant economical and eental impact. The industry is currently developing a new approach to wathe sense that
sustainable solutions are sought, ultimatding to closed cycles and zero-discharge systems. This is partly driven slation, partly by economical
reasons and partly by an increasing enviro awareness. In this context, Advanced Oxidation Processes, such as industrial effluent treatment,
hazardous effluent treat.g. hospitals), removal of pathogens and endocrine disrupting pharmaceutsidues, removal of micropollutants and
conditioning and stabilisation ofical sludge from wastewater treatment plants. Nevertheless, asful implementation of AOPs withinindustry is lacking
iously limited due to several reasons. Firstly, the proof-of-principle ist cases limited to laboratory-scale experiments. Moreover this is bsp;combined
with a
Organisaties:
• TC Chemische Procestechnologie De Nayer
Onderzoekers:
• Sven Liers
• Johan Martens
• Thomas Van Gerven
• Jan Van Impe
• Jan Luyten
• Kristiaan Willems
• Raf Dewil
Opheldering van de functie van progranuline in frontotemporale dementie.
Universiteit Antwerpen
Abstract: Progranuline (GRN) is een multifunctionele groeifactor die tot expressie komt in meerdere weefsels, waaronder ook het centrale
zenuwstelsel. GRN is betrokken bij verscheidene belangrijke cellulaire processen, waaronder celcyclus progressie, celbeweeglijkheid, wondheling
en inflammatie, en een reductie van GRN leidt tot frontotemporale dementie (FTD). Het precieze mechanisme onderliggend aan GRN gemedieerde
celproliferatie en neuronale overleving alsook de link met TDP-43 dat wordt gekliefd, gefosforyleerd en afgezet als intraneuronale inclusies in FTD
patiënten, is niet goed gekend. In het eerste deel van dit project toonden we aan dat verlies van Grn in gemengde corticale celculturen leidde tot
een verhoogde caspase activiteit en een verminderde TDP-43 oplosbaarheid. In het volgende gedeelte zullen we onderzoek verrichten naar de
celtypes die verantwoordelijk zijn voor het geobserveerde GRN-afhankelijke fenotype. Hiervoor zullen we bestuderen of het neurodegeneratieve
fenotype veroorzaakt wordt door een intrinsiek defect van de neuronen, of een defect van de gliale cellen (bijvoorbeeld astrocyten) die niet meer in
staat zijn om de neuronen te ondersteunen, of een combinatie van beide. Daarom willen we conditionele Grn knockout muizen ontwikkelen waarbij
specifiek in de astrocyten geen Grn meer tot expressie komt, alsook primaire gliale culturen van Grn-/- en wild-type muizen. Deze zullen vervolgens
onderzocht worden op tekenen van verhoogde cellulaire stress of degeneratie zoals caspase 3/7 activiteit, TUNEL kleuring, expressie van celstress
moleculen, etc. De biochemische eigenschappen van TDP-43 in astrocyten, zoals de subcellulaire lokalisatie, het metabolisme en eventuele
pathologische veranderingen veroorzaakt door Grn verlies, zoals verhoogde TDP-43 fosforylatie, onoplosbaarheid, fragmentatie en nucleaire
'clearing', zullen eveneens onderzocht worden via immunocytochemie en immunoblotting technieken. Co-culturen van primaire wild-type neuronen
gekweekt op een voedingslaag van astrocyten afkomstig van Grn-/- of wild-type muizen zal gebruikt worden om de veranderingen in neuronale
differentiatie en polarisatie te bestuderen. Verder zullen tekenen van toename van degeneratie onderzocht worden, zoals verminderde
hoeveelheden van synaptische eiwitten, verminderde neuritische groei/axonale lengte, en morfologische tekenen van de-differentiatie. Bovendien
zullen co-cultuur experimenten gebruikt worden om te onderzoeken of de Grn-/- astrocyten minder in staat zijn om neuronen te beschermen van
neurotoxiciteit. Karakterisering van deze cellulaire modellen zal ons belangrijke inzichten verschaffen in de mechanismen waardoor GRN haploinsufficiëntie een verminderde neuronale overleving veroorzaakt.
Organisaties:
• VIB DMG - Neurodegeneratieve Hersenziekten
Onderzoekers:
• Christine Van Broeckhoven
• Samir Kumar-Singh
• Gernot Kleinberger
Synthese en spectroscopische eigenschappen van dendritische porfyrinen
KU Leuven
Abstract: In this project we will focus on the synthesis of amphiphilic corroles as potential photosensitizers. Using SNAr and Pd-catalyzed crosscoupling reactions as done before for related pyrimidine-containing systems, diverse polar functional groups will be introduced on the chloro
substituted pyrimidinylcorroles that were prepared earlier. The amount of pyrimidinyl groups may vary from 1 to 3 in this case. We will also prepare
and functionalize the corresponding porphyrins and BODIPYs (boron-chelated dipyrromethenes) and compare their properties with the
functionalized corroles. All compounds prepared will be fully characterized by NMR, UV andfluorescence, FTIR, and MS spectroscopies.
Organisaties:
• Faculteit Wetenschappen
Onderzoekers:
• Wim Dehaen
• N. N.
Studie en ontwikkeling van groeiprocessen voor de integratie van koolstofnanobuizen in de nano-electronica.
KU Leuven
Abstract: De doorgedreven verkleining van de afmetingen van de bouwstenen van geïntegreerde schakelingen (IC) dwingt de halfgeleiderindustrie
op zoek te gaan naar nieuwe materiaalcombinaties en innovatieve oplossingen om te voldoen aan de eisen voor toekomstige generaties van IC. Dit
geldt ook voor het maken van metallische interconnecties tussen individuele transistoren. De huidige technologie die gebruikt wordt om gaten en
sleuven van deze interconnecties te vullen bereikt haar limieten wanneer de dimensievan deze gaten en sleuven steeds kleiner wordt. Een
alternatieve technologie die mogelijks wel aan de voorwaarden die in het ITRS omschreven staan voldoet, is een interconnectie gebaseerd op
koolstofnanobuizen als het geleidend materiaal. Koolstofnanobuizen (CNTs) bezitten unieke elektrische, thermische en mechanische
eigenschappen waardoor ze een interessant materiaal vormen om te gebruiken in interconnecties van de volgende generatie. Bij een voldoende
dichte bundeling (> 1013 wanden/cm2) k
Organisaties:
• Centr. vr Oppervlaktechemie & Katalyse
Onderzoekers:
• Stefan De Gendt
• Philippe Vereecken
• Johannes Vanpaemel
Vernieuwende waterwinning op kleine schaal voor voedselzekerheid in Niger
Universiteit Gent
Abstract: Dit onderzoek zal verschillende watercaptaie technieken evalueren als strategie voor voedselzekerheid in semi-aried Niger. De
behandelingen zullen worden vergeleken op basis van hun efficiëntie om het lage watergehalte in de wortelzone te verbeteren door het bestuderen
van de waterbalens, aanpassingsbeperkingen, opbrengsstijgingen en hydrologische impact.
Organisaties:
• Vakgroep Bodembeheer
Onderzoekers:
• Dirk De Craemer
Model selection for nonlinear time series models
KU Leuven
Abstract: Geen Nederlandstalig Abstract
Organisaties:
• Kwant. Psychologie en Indiv. Verschillen
Onderzoekers:
• Francis Tuerlinckx
• Wolfgang Vanpaemel
• Sara Steegen
De studie van kristallografische acties en de corresponderende orbietvariëteiten door het creëren en uitbuiten van
verbanden tussen de betrokken meetkundige, topologische, groeptheoretische en Lie algebraïsche aspecten.
KU Leuven
Abstract: Een actie van een groep op een ruimte wordt kristallografisch genoemd indien die actie eigenlijk discontinu is en de resulterende
orbietruimte compact is. Het doel van dit project is om deze acties, de groepen die een dergelijke actie toelaten en de corresponderende
orbietruimten te bestuderen en dit door de algebraïsche en meetkundige aspecten ervan te combineren.Eén van de hoofdthema's van ons project
is het voorzien van methodes om NIL-affien kristallografische acties te construeren. Door gebruik te maken van deze acties kunnen we dan de
bijhorende K(G;1)-ruimten bestuderen om informatie over de groepen G af te leiden en vice versa.Eén van de meest belangrijke problemen die we
binnen deze NIL-affiene context zullen bestuderen is de zogenoemde veralgemeende Auslander conjectuur die stelt dat enkel de virtueel
polycyclyische groepen een NIL-affien kristallografische actie toelaten.Als een speciaal geval van het bovenstaande zullen we focussen op infranilvariëteiten. In het bijzonder
Organisaties:
• Wiskunde Kulak
Onderzoekers:
• Karel Dekimpe
• Paul G. Igodt
• Nansen Petrosyan
Studie van pro-metastatische effecten door dosisgradienten bij radiotherapie
Universiteit Gent
Abstract: De behandeling van kanker steunt heden in vele gevallen op moleculen die de groei van de primaire tumor inhiberen. Zowel met
conventionele chemotherapie als met recente doelwitgerichte behandelingen wordt aldus gewoonlijk een beheersing van de tumorgroei bereikt. De
laatste twee jaar zijn in de literatuur echter rapporten verschenen over therapeutisch aangewende moleculen die weliswaar de groei van de
primaire tumor remmen, maar een onverwacht pro-metastatisch effect blijken te hebben. De doelstelling van dit projectvoorstel is het effect van
lineaire bestralingsgradiënten op verschillende muisstructuren te correleren met de metastaseringsefficiëntie. Dit onderzoek zal moeten toelaten om
die bestralingsdoses te identificeren welke de metastaseringsefficiëntie verhogen, teneinde deze in de klinische praktijk te kunnen vermijden.
Organisaties:
• Vakgroep Radiotherapie en Experimenteel Kankeronderzoek
Onderzoekers:
• Marc Bracke
De totstandbrenging van de satirische dimensie in vertalingen van Spaans satirisch proza door drie vertalers in de
periode 1640-1645. Een onderzoek naar normen en vertaalhabitus
KU Leuven
Abstract: Geen Nederlandstalig Abstract
Organisaties:
• Faculteit Theologie en Religiewetensch.
• OG Vertaling & Interc. Transfer Leuven
Onderzoekers:
• Lieven D'hulst
• Peter Flynn
• Christine Van De Poel
Nanoforce ICON 1
Universiteit Gent
Abstract: niet beschikbaar
Organisaties:
• Vakgroep Toegepaste Materiaalwetenschappen
Onderzoekers:
• Joris Degrieck
Automatische monitoring voor Cyberspace Toepassingen
Universiteit Gent
Abstract: Het AMiCA ("Automatic Monitoring for Cyberspace Applications") Project wil relevante websites zoals blogs, chat rooms en sociale
netwerksites monitoren met het oog op de automatische detectie van schadelijke of alarmerende berichten, foto&apos;s en video&apos;s. Gezien
het stijgend belang van beeld (vb. porno, automutilatie) in dergelijke toepassingen wordt uitgegaan van een interdisciplinaire aanpak waarin teksten beeldverwerking gecombineerd worden. Classificatiesystemen zullen gebouwd worden die dergelijke schadelijke berichten "on-the-fly" kunnen
detecteren. Bij detectie van een kritieke situatie (vb. cyberpesten), worden de relevante gebruikers hiervan op de hoogte gebracht.
Organisaties:
• Vakgroep Informatietechnologie
Onderzoekers:
• Filip De Turck
Technische voorlichting - Elektrische voertuigen
Vrije Universiteit Brussel
Abstract: De instelling 'VUB' en het ' Vlaam Elektro Innovatiecentrum - VEI' hebben voor het project ' Technische voorlichting - Elektrische
voertuigen' een overeenkomst afgesloten die kadert in de dienstverleningsopdracht van de instelling. Hierbij kunnen de onderzoeksresultaten
worden overgedragen aan het bedrijf, kan een billijke vergoeding worden afgesproken mbt de valorisatie van het onderzoek of kunnen andere
afspraken gemaakt worden aangaande intellectuele eigendom, zoals bepaald in de afgesloten overeenkomst.
Organisaties:
• Elektrotechniek-Energietechniek
• Mobiliteit en voertuig technologie onderzoeksgroep
Onderzoekers:
• Thierry Clement COOSEMANS
• Maarten MESSAGIE
• PETER VAN DEN BOSSCHE
• JOERI VAN MIERLO
Farming systems research - UNALM Peru
Hogeschool Gent
Abstract: Abstract nog niet beschikbaar
Organisaties:
• Departement Biowetenschappen en Landschapsarchitectuur
• Vakgroep Dierlijke Productie
Onderzoekers:
• Joris Michiels
Kleren bouwen. Een onderzoek naar ontwerpen in mode via architectuur.
Universiteit Antwerpen
Abstract: Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk OnderzoekVlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel.
Organisaties:
• Onderzoekscentrum Visuele Poëtica
Onderzoekers:
• Kurt Vanhoutte
• Alexandra Verschueren
De G20: een instrument van G7-hegemonie of mondiale institutie van gelijken?
Universiteit Gent
Abstract: Dit project zal de hypothese testen dat de G20 een instrument is waarmee de G7 hun macht uitoefenen over de opkomende landen. Eerst
wordt de mate van ideologische overeenstemming binnen de G7 en de opkomende landen, en tussen de G7 en de opkomende landen binnen de
G20. Vervolgens worden de machtsverschillen tussen de G7 en de opkomende landen geanalyseerd.
Organisaties:
• Vakgroep Politieke wetenschappen
Onderzoekers:
• Dries Lesage
Le Concept de Révélation chez Henri de Lubac. Perspectives d'une herméneutique de la dimension sociale de la foi
chrétienne.
KU Leuven
Abstract: Sous ce titre, nous prenons appui sur Henri de Lubac à travers l#examendu concept de Révélation tel qu#il se déploie dans sa théologie
afin demieux approfondir pour notre temps la question du rapport entre condition humaine aujourd#hui et action salvifique divine, de manière à faire
redécouvrir au mieux le pour nous de la dimension sociale des dogmes chrétiens. Comment tracer une voie d#existence qui inscrive le concept de
Révélation dans l#humanité de nos expériences historiques individuelles, sociales et #cosmiques ? La première partie entend baliser le contexte
d#émergence de la pensée théologique d#Henri de Lubac et de ses présupposés anthropologico-philosophiques au travers du dialogue et des
contacts avec ses amis, ses maîtres inspirateurs et les influences qu#il a eu à subir. La deuxième est consacrée à l#analyse de la conception
lubaciennede la Révélation. Après un bref rappel historique sur l#évolution du débat autour de ce thème d#importance, nous en venons à indiquer
l#intel
Organisaties:
• Faculteit Theologie en Religiewetensch.
Onderzoekers:
• N. N.
• Joris Geldhof
Raman-geinduceerde koeling in silicium-gebaseerde nanogolfgeleiders en verhoging van de Raman-efficientie via traagpropagerend licht in silicium-gebaseerde fotonische-kristal golfgeleiders.
Vrije Universiteit Brussel
Abstract: Dit project situeert zich in het onderzoeksveld rond nonlineaire optiek, waar men licht materiaal interacties gebaseerd op een nonlineaire
respons op het materiaal bestudeerd. Focus ligt op een speciale categorie van nonlineaire interactiesn namelijk Raman verstrooiing, in twee
verschillende nanostructuren.
Organisaties:
• Toegepaste Natuurkunde en Fotonica
Onderzoekers:
• HUGO THIENPONT
Internationaal vergelijkende studie van de plaats van overlijden en studie naar onnodige en vermijdbare hospitalisatie aan
het levenseinde.
Vrije Universiteit Brussel
Abstract: Demographic and cultural changes will increasingly confront health care systems with the care needs of dying people. According to the
WHO, the delivery of appropriate palliative care has grown into a major public health issue. Regardless the aspiration of many to die at home, in
Belgium, a majority of patients die in hospital and many are, often unnecessarily, transferred to hospital near the end of life. More systematic
knowledge regarding place of death and end-of-life hospitalization is needed to develop adequate end-of-life policies. The study has three principal
aims:
1) To study cross-national differences in place of death and factors influencing place of death;
2) To study and define unnecessary and avoidable hospitalizations at the end of life;
3) To identify and order elements for the development of a guideline for GPs and nursing homes to prevent unnecessary hospitalizations at the end
of life
Two data collections will be organized:
1)An international Place of Death study based on nationwide death certificate data from different European and non-European countries.
2) A mixed-methods study, involving questionnaires and qualitative interviews among physicians and relatives of deceased patients, in order to
identify avoidable and unnecessary hospitalizations at the end of life.
Organisaties:
• Medische Sociologie
Onderzoekers:
• Joachim COHEN
• LUC DELIENS
Moleculaire karakterisering van circulerende tumorcellen bij patiënten met borstkanker.
Universiteit Antwerpen
Abstract: Circulerende tumorcellen (CTCs) in de bloedbaan van patiënten met kanker vormen biologisch gezien een belangrijke tussenstap (zowel
in tijd als ruimte) in het metastatisch proces tussen de primaire tumor en uitzaaiingen op afstand. Ook na de vorming van metastasen blijven CTCs
een belangrijke prognostische factor en een potentiële bron van tumorcellen beschikbaar voor de ad hoc evaluatie van predictieve biomerkers op
een real-time afgenomen tumorstaal. Het voorliggend doctoraatsonderzoek richt zich op het bestuderen van de heterogeniteit op het vlak van
voorkomen van CTCs, de prognostische/predictieve waarde van een CTC bepaling en de moleculaire eigenschappen van CTCs bij patiënten met
een uitgezaaide vorm van borstkanker. Verbetering van de methoden voor detectie en moleculaire karakterisering van CTCs kan, als bron voor een
herhaalbare 'vloeibare' tumorbiopsie, in belangrijke mate bijdragen aan de ontwikkeling van een meer gepersonaliseerde anti-kanker behandeling.
Organisaties:
• Moleculaire beeldvorming, Pathologie, Radiotherapie & Oncologie (MIPRO)
Onderzoekers:
• Dieter Peeters
• Marc Peeters
• Patrick Pauwels
Karakterisatie van het p53 netwerk en exploratie van p53-afhankelijke en p53-onafhankelijke moleculaire therapie in
neuroblastoom
Universiteit Gent
Abstract: Neuroblastoom is de meest voorkomende extra-craniale kanker bij kinderen waarbij minder dan 2% van de tumoren een mutatie in p53
vertonen bij diagnose. De studie van p53 en de ontrafeling van p53 signaaltransductiewegen is van groot belang om nieuwe strategieën voor
therapeutische interventie te ontwikkelen voor deze agressieve kanker. Diepgaand onderzoek naar de p53 signaaltransductieweg moet toelaten om
mogelijke p53-afhankelijke en p53-onafhankelijke moleculair gerichte therapie in neuroblastoma te identificeren.
Organisaties:
• Vakgroep Pediatrie en genetica
Onderzoekers:
• Franki Speleman
De discursieve constructie van het levenseinde: mediarepresentaties van medische beslissingen rond het levenseinde en
hun recepties
Vrije Universiteit Brussel
Abstract: Tegenwoordig is de levensverwachting drastisch gestegen. Deze demografische evolutie gaat gepaard met een culturele verandering met
de opkomst van een nieuwe aanpak mbt de dood en het sterven, waarin een goede dood gezien wordt als een cruciaal aspect voor de kwaliteit van
het leven. Het project zal zich focussen op de media representaties van het sterfproces, en hun gevolgen. Meer specifiek zal dit project zich richten
op de media voorstelling rond sterfte als gevolg van een chronische ziekte en de beslissingen rond zorg aan het levenseinde die samengaan met
het dit proces.
De belangrijkste vraag is: Hoe vertegenwoordigen de printmedia de identiteit van de stervende onderwerp, met betrekking tot de bouw van (de
goede) dood, ziekte en het institutionele kader, en hoe worden deze constructies ontvangen?
Organisaties:
• Communicatiewetenschappen
Onderzoekers:
• Nico CARPENTIER
Praktische werkmodellen binnen het zorgpastoraal voor mensen met beperkingen.
KU Leuven
Abstract: Dit onderzoek biedt een theoretische fundering voor praktische modellenvoor pastoraat voor kwetsbare mensen.
Organisaties:
• OE Pastoraaltheol. en Empirische Theol.
Onderzoekers:
• Axel Liegeois
"Plus-value didactique d'un environnement d'apprentissage électronique axé sur la compétence linguistique"
KU Leuven
Abstract: Geen Nederlandstalig Abstract
Organisaties:
• OG FranItalCo Kulak
Onderzoekers:
• Piet Desmet
The Representation of Men in Contemporary Egyptian Cinema
KU Leuven
Abstract: Dit onderzoekt behandelt een periode van een zestigtal jaar vanaf de revolutie van de Vrije Officieren in 1952. In het onderzoek worden
voorstellingen van mannen en mannelijkheid in populaire Egyptische films kritisch geanalyseerd. Er wordt vanuit gegaan dat mannelijkheid geen
eenzijdigwezen is, maar eerder een veranderlijk onderdeel van onze identiteit, beïnvloed door een dagelijkse interactie met anderen en met
mediabeelden van aanvaarde en herkenbare voorstellingen van gender. Een wijdverspreiddiscours van een problematische mannelijke identiteit is
tegenwoordig erg prominent in de Egyptische media en af en toe ook in Westerse media waarmee de clichés over Arabische en Egyptische
mannen en mannelijkheid worden herhaald en versterkt.In Egypte spelen sociale klasse en patriarchie een elkaar aanvullende rol in het vormgeven
van genderrelaties. Patriarchie wordt hier verstaan als een sociaal systeem dat sommige mannen (en vrouwen) privileges biedt over anderen,
hoewel er ook aandacht
Organisaties:
• OG Nabije Oosten Studies Leuven
Onderzoekers:
• Koen Van Eynde
• Helge Daniëls
Arbeidsongeschiktheid in het arbeidsrecht. Een juridisch onderzoek naarde re-integratie van arbeidsongeschikte
werknemers op de arbeidsmarkt
KU Leuven
Abstract: Onze arbeidsmarkt staat momenteel voor een aantal belangrijke uitdagingen ten gevolge van de toenemende vergrijzing en globalisering.
In het kader van het internationale en Europese arbeidsmarktbeleid, komen noties als integratie en inzetbaarheid steeds vaker aan bod. In de
filosofie van integratie wordt de arbeidsmarkt niet alleen gezien als een instrumentdie mensen in staat om een inkomen te verwerven, maar ook als
een middel om integratie te bevorderen. De notie inzetbaarheid peilt naar de zelfredzaamheid van de werknemer op de arbeidsmarkt, ook wanneer
zijn inkomen uit arbeid wegvalt. De vraag stelt zich of het huidige arbeidsrecht voldoende is aangepast aan deze nieuwe inzichten over de
arbeidsmarkt en hoe deze in verhouding staan ten aanzien van de arbeidsongeschikte werknemer, dit is de werknemer die arbeidsongeschikt wordt
ten gevolge van eenziekte of een ongeval. Het onderzoek vertrekt vanuit de onderzoekshypothese dat het huidige arbeidsrecht inderdaad lacunes
of tekortkoming
Organisaties:
• Instituut voor Arbeidsrecht
Onderzoekers:
• Frank Hendrickx
• Nathalie Betsch
Network aspecten van de productiviteit van onderzoekers en onderzoeksgroepen.
KU Leuven
Abstract: We bekijken bestaande vraagstukken omtrent de productiviteit van onderzoekers vanuit het perspectief van de sociale netwerk analyse.
Het doel hierbij is om een empirische analyse uit te voeren van de netwerk determinanten van de productiviteit van individuele onderzoekers en van
onderzoeksgroepen binnen de universiteit, gebaseerd op een literatuuroverzicht van deze thema's.Ten eerste analyseren we het bestaan van
zogenaamde 'ster' onverzoekers op het gebied van productiviteit en centraliteit in het netwerk. Ten tweede bekijken we de relatie tussen het sociaal
kapitaal en de productiviteit van individuele onderzoekers, waarbij we ons vooral richten op de richting van de causaliteit. We meten sociaal kapitaal
aan de hand van een onderzoekers' positie binnen het netwerk van een hele onderzoeksgroep op de gecombineerde productiviteit van de leden.
We definiëren het netwerk van de onderzoeksgroep zowel aan de hand vande interne als van de externe connecties van de onderzoeksgroep.
Organisaties:
• Onderzoekseenheid MSI Leuven
Onderzoekers:
• Reinhilde Veugelers
• Nelleke Hannah van der Deijl
Financiële markten en nieuwverwerking na terroristische aanvallen
Universiteit Gent
Abstract: We stellen voor om te analyzeren hoe financiële markten omgaan met terroristische aanvallen, door gebruik te maken van een nieuwe
event study methodologie en een uitgebreide database van terroristische aanslagen. Het doel is om te zien hoe markten reageren op verschillende
aanvallen en welke karakteristieken van deze aanvallen de meeste impact hebben op de verwerking van het nieuws.
Organisaties:
• Vakgroep Financiële economie
Onderzoekers:
• Michael Frömmel
Opstellen van een model om ondernemerschapsintenties in een academische omgeving te verklaren
Universiteit Gent
Abstract: Veel auteurs hebben de kennisparadox vermeld. Deze paradox stelt dat te weinig onderzoek zich vertaalt naar producten. Eén manier om
die paradox te verkleinen is het oprichten van spin-offs. Dit onderzoek probeert na te gaan welke individuele, organisatorische en omgevingsfactoren een impact hebben op ondernemerschapsintenties bij onderzoekers.
Organisaties:
• Vakgroep Management, Innovatie en Ondernemerschap
Onderzoekers:
• Mirjam Knockaert
Ontwikkeling en validatie van omgekeerde fase vloeistofchromatografischemethoden voor zuiverheidscontrole van
geselecteerde antibiotica
KU Leuven
Abstract: Geen Nederlandstalig Abstract
Organisaties:
• Farmaceutische Analyse
Onderzoekers:
• Erwin Adams
• Getu Kahsay Weldu
• Deirdre Cabooter
Effect van hitte en hoge druk op Bacillus cereus sporen: stamvariatie, kinetica en combinatie met de antimicrobiële
component carvacrol
KU Leuven
Abstract: Bacillus cereus is een belangrijke pathogene voedselbacterie. Zij veroorzaakt voornamelijk problemen in mild behandelde
voedingsmiddelen met lange houdbaarheid omdat ze sporen vormt die pasteurisatie kunnen overleven en vervolgens kiemen en zich
vermenigvuldigen bij lage temperatuur tot zelfs 4°C. B. cereus veroorzaakt twee verschillende ziektebeelden: het emetisch en het diarreesyndroom. De taxonomie van deze bacteriën is complex en is sterk geëvolueerd tijdens het laatste decennium. B.cereus sensu stricto is genetisch
nauw verwant met zes andere Bacillus species, waarmee het de zogenaamde B. cereus sensu lato groep vormt. Op basis van moleculairgenetische criteria wordt B. cereus sensu latoingedeeld in zeven fylogenetische groepen, maar deze vallen niet samen met de oorspronkelijke
afbakening van species, en voedselgerelateerde B.cereus sensu stricto komen voor in tenminste vier fylogenetische groepen. Deze gewijzigde
taxonomische inzichten, samen met de trendnaar mildere processin
Organisaties:
• Centr. Levensmidd.- & Microb. Technol.
Onderzoekers:
• Christiaan Michiels
• Thi Hue Luu
Approach structuren in de kanstheorie.
Universiteit Antwerpen
Abstract: Dit project heeft als doel een universeel toepasbare theorie te ontwikkelen die een kwantitatieve analyse van tot nu toe enkel topologische
concepten (e.g. zwakke convergentie, eindigdimensionale convergentie, convergentie in kans) in ruimten van kansmaten en toevalsvariabelen (e.g.
continue en cadlag stochastische processen) toelaat. Hiertoe zullen we isometrische tegen
hangers van belangrijke topologieën invoeren, die een kaderwerk zullen vormen voor kwantitatieve formuleringen van e.g. de stelling van Prohorov
en centrale limietstellingen.
Organisaties:
• Fundamentele Wiskunde
Onderzoekers:
• Robert Lowen
• Ben Berckmoes
Onderzoek naar de genetische en ecologische mechanismen van sympatrische divergentie bij de schorrebewonenende
loopkever Pogonus chalceus
Universiteit Gent
Abstract: Bij de loopkever Pogonus chalceus divergeerden twee verschillende ecotypes in minstens twee genetisch gecodeerde kenmerken als
respons op disruptieve selectie. Variatie in neutrale genetische merkers toonde echter aan dat beide ecotypes evolueerden in sympatrie. Dit
modelsysteem levert bijgevolg een uitgelezen kans om te testen of de assumpties voor sympatrische divergentie werkelijk voorkomen in de natuur.
Organisaties:
• Vakgroep Biologie
Onderzoekers:
• Frederik Hendrickx
Onderzoek naar de koolstofcyclus in een groot, tropisch meer (Lake Kivu): van cel- tot ecosysteemniveau
KU Leuven
Abstract: Het Kivu meer, aan de grens tussen de DRC Congo en Rwanda, heeft recente veranderingen ondergaan onder invloed van de introductie
van niet-lokale soorten en wellicht ook klimatologische veranderingen. Industriële winning van methaan in de nabije toekomst vormt een verdere
bedreiging voor de duurzame ontwikkeling van de natuurlijke hulpbronnen van dit ecosysteem. Zoals werd aangetoond voor het Tanganyika meer,
kunnen anthropogene- en klimaatsveranderingen een gevoelige impact hebben op primaire productie, en zo de lokale visopbrengst beïnvloeden,
die de bevolking in de regio voorziet van een goedkope bron aan proteïnen. Om het belang van deze effecten in te schatten, is het cruciaal om ons
begrip van de koolstof- en nutriëntencycli in het planktonisch voedselweb te versterken. De efficiëntie van het voedselweb kan bijvoorbeeld in
sterke mate afhangen van de hoeveelheid organisch koolstof die via het microbiële voedselweb wordt verwerkt, waarvan gekend is dat het een
belangrijke schakel
Organisaties:
• Afdeling Bodem- en Waterbeheer
Onderzoekers:
• Steven Bouillon
• Cedric Morana
De vertoning van het verleden: postmoderne openbare ruimte in Brussel en Istanbul.
KU Leuven
Abstract: Onderzoek naar de publieke ruimte in Istanbul, maar ook vele andere steden in het zogenaamde Oosten wordt gevoerdvanuit de
overtuigingdat er ietsfundamenteel mis is metde openbare ruimte:pleinen warenniet groot ennetjes genoeg,niet democratischgenoeg, of er zijn
nietgenoeg vrouwendie er gebruik van maken. Inplaats van tevragen ofer iets mis was,vragen onderzoekerszich af water mis mee was.Hoewel
deprotesten overGezi Parkin het begin vande zomer van 2013veel veranderdhebben aan dezehouding, wordt de bezorgdheid dat pleinen(meydan)
formeel en/of feitelijk niet bestaan, nog steeds geuit. Ditonderzoeksproject onderzoektde redenen achterdeze overtuiging,door diep in te gaan op de
genealogie vandit argument aande hand vanarchiefmateriaalover hetbouwproces van depleinen inIstanbul tijdensde negentiende eeuwin de Turkse
Republiek.De vergelijking metBrussel (een stadwaar niemandhet bestaan vande openbare ruimte invraag zou stellen) indezelfde periodeen
metrelatief gelijkaardigmateriaal, toonden
Organisaties:
• Afdeling Geografie
Onderzoekers:
• Christian Kesteloot
• Maarten Loopmans
• Julia Strutz
Studie van de wederzijdse interacties tussen supergeleider en ferromagneet in hybridesystemen met magnetische
modulatie op nanometerschaal.
KU Leuven
Abstract: In dit project zullen twee eigenschappen gecombineerd worden die bekendstaan om hun antagonistisch karakter: supergeleiding en
ferromagnetisme. Recent onderzoek heeft echter aangetoond dat de fysica omtrent deze onderwerpen zeker niet gelimiteerd is tot de vernietiging
van de supergeleiding door de ferromagneet. In tegendeel zelfs, een onverwacht rijkspectrum aan fenomen vindt plaats wanneer een ferromagneet
in direct gebracht wordt met een supergeleider. We zullen bestuderen hoe ferromagnetisme en supergeleiding interageren en hoe deze elkaar
beïnvloeden in zorgvuldig ontworpen hybridesystemen bestaande uit supergeleidende en ferromagnetische onderdelen. De uitdagingen en
originaliteit van dit project zijn aan de ene kant dat we zullen trachten om de variaties van de magnetisatie van de ferromagneet te controleren op
nanometerschaal. Dit zal gedaan worden door supergeleidende lagen te combineren met magnetische nanodeeltjes of met een slimme
ferromagnetische laag met een regelbaar mag
Organisaties:
• Afdeling Vaste-stoffysica en Magnetisme
Onderzoekers:
• Margriet Van Bael
• Kelly Houben
Multi-schaal modelleren in bot tissue engineering: van biomateriaal totintracellulaire signalisatie cascades via de cel.
KU Leuven
Abstract: Elke drie seconden vindt er wereldwijd een botbreuk plaats ten gevolge van osteoporose. In totaal komt dit neer op zon 8.9 miljoen
breuken perjaar zonder de botbreuken veroorzaakt door verkeersongelukken of arbeidsongevallen mee te tellen. Gelukkig hebben onze botten de
capaciteit om zonder litteken genezen, maar bij 5 à 10% van de patiënten vindt er een vertraagde heling plaats of zelfs een permanent falen van de
botheling. In dit doctoraatswerk werd er een wiskundig model opgesteld om te begrijpen waarom bepaalde botbreuken niet genezen en hoe de
huidige behandelingsstrategieën geoptimaliseerd kunnen worden. Wanneereen bot breekt, scheuren er ook heel wat bestaande bloedvaten.
Hierdoorontstaat er een bloeding en wordt er lokaal een bloedklonter gevormd die de ontstekingsreactie start. Verschillende celsoorten bewegen
zich naar de breukzone en maken eerst een zacht weefsel aan. Na 20-30 dagen wordt dit zachte weefsel vervolgens omgezet naar bot. Aangezien
de vorming van nieuwe bloedv
Organisaties:
• Afdeling Biomechanica
Onderzoekers:
• Hans Van Oosterwyck
• Aurélie Carlier
Moraalwetenschappelijke studie van de ethische problematiek rond de behandeling en begeleiding van pasgeborenen,
kinderen en adolescenten met aandoeningen van de seksuele ontwikkeling
Universiteit Gent
Abstract: Het project zal de verschillende ethisch relevante problemen met betrekking tot interseksueel geboren kinderen bestuderen aan de hand
van zowel literatuur- als empirisch onderzoek. Door middel van normatief ethische theorieën kunnen deze resultaten leiden tot een coherente
behandelingsaanpak van de pasgeborenen en een begeleidingsplan voor het opgroeiende kind.
Organisaties:
• Vakgroep Wijsbegeerte en Moraalwetenschap
Onderzoekers:
• Piet Hoebeke
• Guido Pennings
SIM SIBO prog. NANOFORCE
Universiteit Gent
Abstract: niet beschikbaar
Organisaties:
• Vakgroep Toegepaste Materiaalwetenschappen
Onderzoekers:
• Joris Degrieck
"Who's In? Who's Out?" Een vergelijkende analyse van zelf-representaties door seksuele en genderminderheden in
cyberspace in Polen, Schotland en Turkije.
Universiteit Antwerpen
Abstract: Dit onderzoeksproject bestudeert hoe leden van seksuele en genderminderheden (activisten, redacteurs en mediagebruikers) zichzelf
voorstellen via online media. In het bijzonder wil het project representatiepraktijken onderzoeken bij verschillende seksuele en genderminderheden
(lesbiennes, homo's, biseksuelen, transgenders, interseksuelen en/of zich als queer identificerende individuen) en in een uiteenlopende nationale,
culturele en religieuze context (Polen, Schotland en Turkije).
Organisaties:
• Media, beleid en cultuur (MPC)
Onderzoekers:
• Bart Eeckhout
• Alexander Dhoest
• Lukasz Szulc
Project laserscanning: technologische kennisoverdracht
Hogeschool Gent
Abstract: Abstract nog niet beschikbaar
Organisaties:
• Departement Toegepaste Ingenieurswetenschappen
• Vakgroep Bouwkunde
Onderzoekers:
• Greta Deruyter
Toetsing van het hedendaagse structuralistisch realisme in de wetenschapsfilosofie met behulp van het denken van
Alfred North Whitehead.
Vrije Universiteit Brussel
Abstract: In dit onderzoeksproject toetsen we het hedendaagse structuralistisch realisme in de wetenschapsfilosofie met behulp van het denken van
Alfred North Whitehead.
Organisaties:
• Wijsbegeerte-Moraalwetenschappen
Onderzoekers:
• Ronald DESMET
• JEAN VAN BENDEGEM
Computer modellering en experimentele validatie voor plasma's gebruikt voor het graveren in de micro-elektronica
industrie.
Universiteit Antwerpen
Abstract: We wensen computersimulaties uit te voeren om de plasmachemie en plasmafysica te beschrijven in twee reactoren die gebruikt worden
voor etsen in de micro-electronica industrie, nl. inductief gekoppelde plasma's (ICP) en "dual-frequency" capacitief gekoppelde plasma's (CCP). We
zullen verschillende koolstof-fluor-gebaseerde gasmengsels beschouwen. Het effect van verschillende ontladingsvoorwaarden (druk,
gasverhouding, vermogen, frequentie,...) zal bestudeerd worden om te voorspellen onder welke omstandigheden beide ontladingen optimaal
werken. Experimentele validatie van de berekeningen zal uitgevoerd worden in beide soorten reactoren. Tenslotte zal ook het effect van deze
ontladingsvoorwaarden op de vorming van etskanaaltjes, de etssnelheid, uniformiteit, selectiviteit en anisotropie bestudeerd worden.
Organisaties:
• Plasma, Laser Ablatie en Oppervlakte-modellering (PLASMANT)
Onderzoekers:
• Annemie Bogaerts
SECEMIN: zelfhelende cementgebonden en minerale bouwmaterialen
Universiteit Gent
Abstract: Zelfheling laat toe om de levensduur van constructies te verlengen en onderhoudskosten te reduceren. SECEMIN heeft als doel om
efficiënte (ingekapselde) helende agentia voor standaard beton en speciale betonsoorten te ontwikkelen. Dit omvat aanwending van microorganismen voor zelfregeneratie van oppervlakken. Er worden test protocols opgesteld om kinetica en efficiëntie van zelfheling te karakteriseren en
een numeriek model om zelfheling te simuleren.
Organisaties:
• Vakgroep Geologie en bodemkunde
Onderzoekers:
• Veerle Cnudde
NESSOS
KU Leuven
Abstract: Geen Nederlandstalig Abstract
Organisaties:
• Afdeling Informatica
Onderzoekers:
• Wouter Joosen
De rol van religie en etnische identiteit in translokale ontwikkeling. Een etnografische studie van migratie uit het
Andesgebeid naar België.
KU Leuven
Abstract: Het onderzoek betreft een antropologische studie van de socio-cultureleaspecten van mirgratiedynamieken uit Bolivië, Ecuador en Peru
naar belgië en de impact ervan op de thuisregio (het Andesgebied). Deze landen van oorsprong worden gekenmerkt door een hoge concentratie
van indigene bevolking in een zwakke socio-economische positie. Een centraal aspect vanhet onderzoek is de rol van de relieuze en etnische
identiteit in de migratiecontext en de invloed van netwerken op de translokale ontwikkeling. Naast de impact van 'remittances' wordt ook gekeken
naar de sociale enculturele ontwikkeling die door de migratie wordt tot stand gebracht zoals de uitbreiding van de sociale netwerken, opwaardering
van culturele tradities en politieke participatie, de bijdragen tot de ontwikkeling ensociale weerbaarheid van achtergestelde of sociaal zwakke
bevolkingsgroepen (meestal van indigene origine). Het onderzoek heeft als doel om de transnationale processen en de socio-culturele dynamieken
die ermee g
Organisaties:
• OE Centr.Intercultural.,Migr.& Minderh.
Onderzoekers:
• Christiane Stallaert
• Carmen Alicia Nunez Borja Luna
Multinationals in Europa tussen flexibiliteit en zekerheid. Een vergelijkende studie over de invoering en de gevolgen van
'flexicurity' toepassingen op ondernemingsniveau.
KU Leuven
Abstract: In dit project wordt het concept 'flexicurity' empirisch bestudeerd op het niveau van de onderneming. Dit is een belangrijke leemte in
hethuidige flexicurity onderzoek, dat sterk normatief is en voornamelijk focust op het macroniveau. Meer bepaald zal het project de introductie
en(eventuele) coördinatie van flexibiliteits- en zekerheidsaspecten en beleid analyseren, op het bedrijfsniveau en vanuit vergelijkend perspectief in
verschillende landen: België, Italië en het Verenigd Koninkrijk. Hierbij wordt nagegaan in welke mate instituties op macroniveau een invlodhebben
op de implementatie van flexicurity praktijken. Bovendien neemt de vergelijkende analyse hierbij de capaciteiten van sociale actoren op
ondernemingsniveau (management, vakbonden en werknemersvertegenwoordiging) om dergelijke praktijk te creëren en te coördineren in rekening.
Drieonderzoeksvragen worden beantwoord: 1) Welke flexicurity praktijken kunnen worden geobserveerd op ondernemingsniveau? 2) Welke
processen stimuler
Organisaties:
• OE Centrum voor Sociologisch Onderzoek
Onderzoekers:
• Jozef Berghman
• Valeria Pulignano
De invloed van daltonisme in de genese en interpretatie van de schilderkunstige figuratie
KU Leuven
Abstract: Geen Nederlandstalig Abstract
Organisaties:
• OE Metafysica, Godsdienst- & Cultuurfil.
Onderzoekers:
• Stéphane Symons
• Mike Carremans
Translationeel onderzoek naar de rol van de Hedgehog pathway, ADAM19 en HTR4 in de pathogenese van COPD
Universiteit Gent
Abstract: In een recente Genome Wide Association studie over longfunctie werden 8 genetische loci geïdentificeerd die geassocieerd zijn met de
ratio van de één-seconde-waarde (FEV1) en de geforceerde vitale capaciteit (FVC). Wij onderzoeken de rol van 3 genen - Hedgehog Interacting
Protein (HHIP), a disintegrin and metallopeptidase domain 19 (ADAM19) en 5-hydroxytryptaminereceptor 4 (HTR4) - in een muismodel van COPD
en bij de mens.
Organisaties:
• Vakgroep Inwendige ziekten
Onderzoekers:
• Guy Brusselle
Quorum quenching as a novel tool to fight bacterial infections in aquaculture
Universiteit Gent
Abstract: In many bacteria, the production of virulence factors is controlled by quorum sensing (QS) and interfering with QS has been proposed as a
new strategy to fight infections in aquaculture. Increasing attention is being paid to quorum quenching (QQ), the degradation of QS molecules by
bacterial enzymes. The goal of the project is to isolate QS degrading organisms, construct mutants with high QQ activity, and evaluate the effect of
QS degrading strains.
Organisaties:
• Vakgroep Farmaceutische analyse
Onderzoekers:
• Peter Bossier
• Tom Coenye
Nieuwe magneto-optische effecten in chirale media.
KU Leuven
Abstract: Magneto-optica speelt een belangrijke rol in de nieuwste generatie computernetwerken en optische dataopslag. Hoewel de rol van
magneto-optica onopgemerkt blijft voor de meeste gebruikers, zijn magneto-optische effecten cruciaal in onder andere optische vezelisolatoren.
Voor computers ennetwerken, die steeds sneller werken, is het belangrijk deze effecten en hun toepassing te begrijpen. In deze thesis hebben wij
de invloed van magnetische velden op lichtmaterie interactie onderzocht. Hiervoor ontwierpen wij een meetopstelling, die wij vervolgens gebruikten
om magneto-optische effecten te meten in organische materialen en in magnetische nanodeeltjes. Hierbij ontdekten wij een speciale klasse
organische moleculen met zeer grote magneto-optische activiteit. Daarnaast bewezen wij eenaantal speciale eigenschappen die magnetische
nanodeeltjes nuttig kunnen maken in magneto-optische toepassingen. Zowel organische materialen als magnetische nanodeeltjes zijn beloftevol
voor toepassingen. Verde
Organisaties:
• Afd. Moleculaire Visualisatie & Fotonica
Onderzoekers:
• Thierry Verbiest
• Stefaan Vandendriessche
De ontwikkeling van de absolute constructie in het Engels: de interactie tussen interne en externe factoren van
taalverandering.
KU Leuven
Abstract: Mijn project heeft tot doel een veelomvattende corpusstudie aan te bieden over de ontwikkeling van de absolute constructie (AC) in het
Engels, vanaf de eerste geattesteerde voorbeelden in het Oud-Engels tot het heden. Hedendaags Engelse voorbeelden zijn: '"That's better," he
said, his spirits raising a little.' en 'With the teacher refusing to comply, Barry took the matter to the dean'. De specifieke onderzoeksvragen
onderliggend aan deze studie kunnen als volgt geformuleerd worden. Eersten vooral wenst het project een volledige descriptieve omschrijving te
geven van de ontwikkeling van de AC. Deze descriptieve component toont aan dat de AC wordt gekarakteriseerd door een fluctuerende frequentie,
veranderende semantische eigenschappen en een toenemende structurele flexibiliteit. Ten tweede kunnen de waargenomen veranderingen het
best gezienworden als het resultaat van een combinatie van interne en externe factoren die elkaar niet noodzakelijk opvolgen maar ook
tegelijkertijnbsp;d werkz
Organisaties:
• OG FunC Leuven
Onderzoekers:
• Hubert Cuyckens
• Peter Petré
• Nikki van de Pol
Structurele biologie en biofysica van toxine-antitoxine modules.
Vrije Universiteit Brussel
Abstract: Het huidige project stelt de phd/doc toxin-antitoxin module van de bacteriofaag PI als modelsysteem tewerk, deze zal worden bestudeerd
door een combinatie van structurele biologie en biofysische technieken.
Onze bevindingen zullen bijdragen aan het begrijpen van transcriptionele regulatie in het algemeen en ons nieuwe inzichten verschaffen in hoe
bacteriën reageren op veranderingen in hun omgeving.
Organisaties:
• Toegepaste Biologische Wetenschappen
Onderzoekers:
• JAN STEYAERT
• ABEL GARCIA PINO
Het verbeteren van reistijdschatting in het kader van de congestieproblematiek door het in rekening brengen van
menselijk beslissingsgedrag en netwerkdynamiek
Universiteit Hasselt
Abstract: Files zijn een groot probleem in België. Ze veroorzaken een jaarlijks economisch verlies van ongeveer 114 miljoen euro. Het schatten van
een betrouwbare reistijd kan problematisch zijn, zowel voor eindgebruikers als voor beleidsmakers. Een van de redenen hiervoor is dat huidige
reistijdschattingen het menselijke beslissingsgedrag in geval van congestie onvoldoende in rekening brengen, hoewel het een duidelijke impact
heeft. Een tweede reden is dat congestie niet statisch is aangezien het wegennet een dynamisch en stochastisch systeem is. Als een methodologie
kan worden ontwikkeld die in staat is beide aspecten in rekening te brengen en de reistijd op een meer betrouwbare manier te voorspellen, is het
mogelijk om zowel structurele als incidentele filelocaties te bepalen en hun overeenkomstige tijdverliesprofielen te kwantificeren, hetgeen voordelig
is voor zowel eindgebruikers als beleidsmakers. Een geschikte manier om systemen in staat van congestie te beschrijven is het gebruik van
microsimulatiemodellen die het gedrag van individuele beslissers en de interactie tussen het systeemniveau en het individu schetsen. Het model is
in staat bepaalde eenvoudige vormen van beslissingsgedrag in rekening te brengen, maar het is momenteel zeker nog niet in staat rekening te
houden met gedragsaanpassingen in geval van congestie.
Organisaties:
• Verplaatsingsgedrag
• Instituut voor Mobiliteit
Onderzoekers:
• Davy JANSSENS
Ontrafeling van de moleculaire pathogenese van neuroblastoom door middel van nieuwste generatie genoom-analyse
Universiteit Gent
Abstract: In dit project zal gebruik gemaakt worden van de nieuwst technologieën in de humane genetica (massief parallelle sequenering en ultrahigh throughput qPCR) om een beter inzicht te verwerven in de genetische ontstaansmechanismen van het neuroblastooom, een agressieve tumor
die voorkomt bij kinderen. De bedoeling is om op basis van deze kennis therapieën, specifiek gericht tegen het moleculaire defect, te ontwikkelen.
Organisaties:
• Vakgroep Pediatrie en genetica
Onderzoekers:
• Franki Speleman
• Jo Vandesompele
• Jan Hellemans
Zaadendofyten: overbodig of onmisbaar bij de ontwikkeling van de plant?
Universiteit Hasselt
Abstract: Endofyten zijn bacterieën die de interne weefsels van planten koloniseren zonder schade te veroorzaken aan hun gastheer. Een
belangrijke subgroep zijn de zaad endofyten die al aanwezig zijn in het embryo van de plant. Recente studies suggereren dat zaden kunnen dienen
als een vector voor voordelige bacteriën. Toch is zeer weinig geweten over de effecten van zaad endofyten op ontkieming en plant ontwikkeling.
Resultaten verkregen met Nicotiana tabacum toonden aan dat zowel het aantal bebouwbare zaad endofyten als de ontkiemingscapaciteit dalen met
toenemende zaad leeftijd. Ten eerst is het bestudeerd of verschillen in ontkieming en ontwikkeling kunnen worden gerelateerd aan verschillen in de
zaad endofyt populatie. Om dit te onderzoeken, is de lengte van de verschillende groeistages van Arabidopsis thaliana vergeleken voor zaden van
verschillende leeftijden. Dan zijn zaad endofyten geïsoleerd van zaden van verschillende leeftijden gekarakteriseerd voor hun productie van
verbindingen of ander mechanismen betrokken in ontkieming en ontwikkeling. Gebaseerd op dit zijn zaad endofyten geselecteerd en gelabeld met
groen fluorecerende eiwit om hun kolonisatiepatroon te observeren in de wortel gebruik makend van confocale microscopie. Uiteindelijk zijn dan de
groei bevorderende eigenschappen van deze zaad endofyten bestudeerd in het model organisme Arabidopsis thaliana door het vergelijken van
wortel groei, biomassa en eiwit expressie van geënte en niet-geënte planten.
Organisaties:
• Milieubiologie
• Centrum voor Milieukunde
Onderzoekers:
• Jaak VANGRONSVELD
• Ann CUYPERS
• Nele WEYENS
Gevoeligheid van de geo-ecologie van overstromingsvlaktes voor menselijke impact in het Dijlebekken
KU Leuven
Abstract: Vele riviersystemen in West en Centraal Europa hebben belangrijke veranderingen gekend op vlak van sedimentdynamiek tijdens het
Holoceen. Het is belangrijk om de drijvende krachten van deze veranderingen te begrijpen, om op die manier meer inzicht te verkrijgen in de
gevoeligheid van riviersystemen en overstromingsvlaktes voor toekomstige omgevingsveranderingen. Het globale doel van dit doctoraatsonderzoek
is om meer inzicht teverkrijgen in de gevoeligheid van de geomorfologie en ecologie (geo-ecologie) van overstromingsvlaktes voor menselijke
impact in het landschap, en in de timing, de aard en de omvang van menselijke impact op overstromingsvlaktes. Het Dijlebekken (758 km²) werd
geselecteerd als het studiegebied. Het kan gezien worden als een model voor de meeste laaglandrivieren in de Europese loessgordel.Eerder
verzamelde data over sedimentdynamiek en de geomorfologie van overstromingsvlaktes in het Dijlebekken werd gecombineerd met nieuwe
gedetailleerde gegevens van sedimenten
Organisaties:
• Afdeling Geografie
Onderzoekers:
• Gert Verstraeten
• Nils Broothaerts
Role of the Hxt5 glucose transceptor in the concerted yeast nutrient sensing.
KU Leuven
Abstract: Until now, it has been assumed that the glucose requirement for activation of the FGM pathway was fullfilled by glucose sensing via the
Ras/cAMP pathway. Recently, Hxt5, a hexose transporter, has been found to have a exceptional expression pattern. Like the FGM transceptors,
Hxt5 is upregulated during conditions in which yeast growth is not sustained. Combined with the extraodinary long cytosolic N-terminal domain of
Hxt5 this finding led to the hypothesis that Hxt5 might act as a glucose transceptor for the FGM pahtway. Preliminary data revealed that activation
of theFGM pathway indeed relied on the presence of Hxt5. In this doctorate, we will elucidate the possible role of Hxt5 as a glucose transceptor for
the FGM patway
Organisaties:
• Afd. Molec. Microbiol. & Biotechnologie
Onderzoekers:
• Johan Thevelein
• Joep Schothorst
Unravelling the regulatory roles of defective invertases in plants
KU Leuven
Abstract: Mankind is becoming increasingly dependent on plant production, not only for staple foods, but also for energy, fine chemicals, functional
foods, drugs and vaccines. Four KULeuven labs have joined forces to contribute to the development of superior crops with higher yields and
biomass through optimization of carbon allocation and stress tolerance. Plants use glucose and sucrose #signals# to coordinate metabolism with
environmental and hormonal signals for optimal growth and development. Although sucrose-specific signalling pathways exist in plants, the sucrose
sensor(s) involved in the process have not yet been identified. Invertases bind and degrade sucrose and play an important role in carbohydrate
partitioning. The discovery of several catalytically defective invertases suggests that they could act as sucrose #sensors# or fulfil other regulatory
roles. This project aims at unravelling the exact role of defective invertases in plants. In particular, it will be investigated whethersuc
Organisaties:
• Afd. Mol. Fysiol. Planten & Micro-org.
Onderzoekers:
• Wim Van den Ende
• Marc De Maeyer
• Shuguang Yuan
An economic analysis of environmental policy in the European car market.
KU Leuven
Abstract: Geen Nederlandstalig Abstract
Organisaties:
• OG Econometrie Leuven
Onderzoekers:
• Frank Verboven
• Mathias Reynaert
Ontwerp en ontwikkeling van hoge-resolutie scheidingstechnieken voor het opstellen van metabolietprofielen.
Vrije Universiteit Brussel
Abstract: Metabolieten zijn de tussen- of eindproducten die ontstaan nadat een chemische stof in een biologisch systeem metabolisme heeft
ondergaan. Dankzij het ontwerp en de ontwikkeling van hoge-resolutie scheidingstechnieken, kunnen wij metabolietprofielen ontwerpen.
Organisaties:
• Toegepaste Biologische Wetenschappen
• Chemische Ingenieurstechnieken en Industriele Scheikunde
Onderzoekers:
• Sebastiaan EELTINK
• GERT DESMET
• Hamed EGHBALI
Wetenschap of techniek? Circulatiemechanismen van academisch-theoretische kennis en technisch-praktische
vaardigheden in de medische beroepen in de Lage Landen (1540-1795).
Universiteit Antwerpen
Abstract: Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk OnderzoekVlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel.
Organisaties:
• Centrum voor stadsgeschiedenis
Onderzoekers:
• Robrecht Van Hee
• Bert De Munck
• Vincent Van Roy
Kwantificering van drempelvoorwaarden voor landwaartse erosie en zeewaartse aangroei van schoroevers.
Universiteit Antwerpen
Abstract: Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk OnderzoekVlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel.
Organisaties:
• Ecosysteembeheer
Onderzoekers:
• Patrick Meire
• Stijn Temmerman
• Alexandra Silinski
Synthese van nieuwe zeolieten via gelaagde bouweenheden
KU Leuven
Abstract: Zeolieten zijn belangrijke materialen voor de chemische industrie en uitermate geschikt voor tal van toepassingen gaande van adsorptie,
scheidingen en luchtzuivering tot ionenuitwisseling en katalyse. De structurelediversiteit van bestaande zeolieten is enorm, en de theoretische
variatie van verschillende topologieën is eindeloos. Tot nu toe zijn 218 verschillende zeoliet topologieën erkend door de International Zeolite
Association (IZA). Door de verschuiving van fossiele brandstoffen naar hernieuwbare chemische grondstoffen, en de behoefte aan steeds
groenere, energie-en kostenefficiënte chemische processen, is er nood aan een nieuwe generatie zeolietstructuren. Zeolieten zijn complexe
microporeuze, kristallijne materialen waarvan de precieze vorming nog niet eenduidig achterhaald is. Langzamerhand zet de wetenschappelijke
gemeenschap een stap vooruit in het ontrafelen van de belangrijkste parameters gedurende zeolietkristallisatie. Ondanks het steeds groeiende
wetenschappelijk inzich
Organisaties:
• Centr. vr Oppervlaktechemie & Katalyse
Onderzoekers:
• Johan Martens
• Elke Verheyen
Farmacokinetische aspecten van antimicrobiële middelen in speciale patiëntenpopulaties
KU Leuven
Abstract: Geen Nederlandstalig Abstract
Organisaties:
• Klinische Farmacologie & Farmacotherapie
Onderzoekers:
• Katrien Lagrou
• Isabel Spriet
• Johan Maertens
• Kim Vanstraelen
Het beschermingskader inzake expressievrijheid opzij gezet door de misbruikclausule en de bescherming van de
democratie. Een vergelijkende analyse van de ontwikkelingen in en de toepassing van het EVRM, het IVBPR en de
Grondwet van de VS
Universiteit Gent
Abstract: In het internationale mensenrecht worden traditionele garanties op vlak van vrije meningsuiting vaak opzij gezet wanneer uitingen
beschouwd worden als bijzonder bedreigend voor de democratie en haar basiswaarden. Dit onderzoek zal deze praktijk en haar gevolgen
analyseren en evalueren, via een vergelijkende analyse van de begrenzing van uitingsvrijheid op internationaal niveau, aangevuld met
landenonderzoek van vier democratische staten.
Organisaties:
• Vakgroep Communicatiewetenschappen
Onderzoekers:
• Dirk Voorhoof
Een "fragment-based" aanpak van proteaseremmer ontwikkeling.
Universiteit Antwerpen
Abstract: Het onderzoeksplan beoogt de ontwikkeling van kwaliteitsvolle inhibitoren voor geselecteerde, relevante modelproteasen. Deze
verbindingen zijn mogelijk bruikbaar als geneesmiddelen of bij fundamenteel biochemisch onderzoek, gericht op functionele karakterisering van de
overeenkomstige doelwitproteasen. Bij het uitwerken van dit plan zal nagegaan worden of met bruikbare deelaspecten van (1) "fragment-based
drug design", (2) multi-component reactiestrategieën en (3)"on-target" kinetische ligand amplificatie, een innovatieve, systematische benadering
met algemene toepasbaarheid in het domein van proteaseremmer ontwikkeling tot stand kan gebracht worden. Hierbij zal gestreefd worden naar
nauwe samenwerking met de aan de UA bestaande onderzoeksgroep Medicinale Chemie die over uitgebreide expertise beschikt rond de aanmaak
van proteaseremmers met behulp van meer conventionele technologieën. Vanzelfsprekend zullen afgewerkte remmers met hoge activiteit en
aanvaardbare biofarmaceutische eigenschappen verder biologisch onderzocht worden in nauwe samenwerking met experten in het gebied.
Organisaties:
• Medicinale chemie (UAMC)
Onderzoekers:
• Pieter Paula Frans Van Der Veken
The Eastern Suburbs of Sagalassos. A Chronological, Functional and Socio-Economical Study of an almost Unknown
Antique Urban Phenomenon
KU Leuven
Abstract: Geen Nederlandstalig Abstract
Organisaties:
• OG Archeologie Leuven
Onderzoekers:
• Jeroen Poblome
• Patrick Degryse
• Johan Claeys
Positive deviance: a study of measurements and determinants.
KU Leuven
Abstract: Het doel van deze thesis is om een theoretische, methodologische en empirische bijdrage te leveren aan onderzoek rond positive
deviance. Positive deviance verwijst naar gedrag of naar het gevolg van gedrag datop positieve wijze afwijkt van de norm van een referentiegroep,
zonder een negatief effect uit te oefenen op andere groepen. Die referentiegroep kan bestaan uit het team, de afdeling, of de organisatie waar de
persoon die het gedrag stelt toe behoort. Positive deviance verwijst met andere woorden naar ongewone of onverwachte verbeteringen die via
afwijkend gedrag spontaan ontwikkeld werden door werknemers. Het vinden en leren van deze positieve afwijkingen heeft tal van voordelen met
betrekking tot het gebruik van middelen, het introduceren van verandering en het algemene leerproces van de organisatie.Ondanks het stijgend
aantal academische bronnen die het potentieel van positive deviance ondersteunen, lijkt de kennisopbouw rond het concept om verschillende
redenen testagneren. Ee
Organisaties:
• OG LIRIS Leuven
Onderzoekers:
• Stijn Viaene
• Willem Mertens
Omgekeerde discriminatie van EU burgers: naar een pluraal begrip van derelatie tussen de EU en de lidstaten.
KU Leuven
Abstract: Volgens vaste rechtspraak van het Hof van Justitie (HvJ) zijn de verdragsbepalingen inzake vrij verkeer en burgerschap niet toepasselijk
in zuiver interne situaties. In zulke situaties is het mogelijk dat een lidstaat zijn eigen onderdanen minder gunstig behandelt dan andere
Unieburgers(zowel eigen onderdanen als onderdanen van andere lidstaten) die zich in een zuiver interne situatie bevinden. Volgens het HvJ
verbiedt het Unierecht omgekeerde discriminatie niet en is het aan de lidstaten afzonderlijk om te beslissen of ze deze al dan niet ongedaan maken.
In het eerste deel van mijn doctoraat bestudeer ik enerzijds de rechtspraak vanhet HvJ en anderzijds de verschillende mogelijke reacties van de
lidstaten. In het tweede deel van mijn doctoraat neem ik een standpunt in in het debat over het behouden dan wel afschaffen van het leerstuk van
de zuiver interne situatie en bijgevolg of het Europese dan wel het nationaleniveau bevoegd is voor situaties van omgekeerde discriminatie. Tot
slotb
Organisaties:
• OE_Grondslag
Onderzoekers:
• Marie-Claire Foblets
• Piet Van Nuffel
• Valérie Verbist
Economisch en netwerkbewust grid bronbeheer.
Universiteit Antwerpen
Abstract: Het doel van dit project is het ontwerpen van algoritmen en protocollen voor grid resource beheer die toelaten om netwerk en
computationele resources te co-alloceren op basis van een marktwerking.
Enerzijds zal co-allocatie van computationele en netwerk resources het resource management systeem in staat stellen om effici¿ntere scheduling
beslissingen te nemen. Anderzijds zal het gebruik van een marktmechanisme leiden tot meer openheid en flexibiliteit voor gebruikers, een
duurzame grid infrastructuur en tot maximalisatie van de waarde die deze infrastructuur levert aan zijn gebruikers.
Organisaties:
• Modeleren van Systemen en Internet Communicatie (MOSAIC)
Onderzoekers:
• Jan Broeckhove
• Wim Depoorter
Energetische renovatie en bewonersgedrag: naar een correcte voorspelling van werkelijke energiebesparingen in
woningen
Universiteit Gent
Abstract: Gegevens over werkelijk energieverbruik, prestaties van energiebesparende maatregelen en binnenklimaat van Belgische huizen zullen
vergaard, geanalyseerd en vergeleken worden met vereenvoudigde en geoptimaliseerde energieverbruikberekeningen. De eerste doelstelling is om
op basis van de meetdata de invloed van bewonersgedrag op energiegebruik en -besparingen te kwantificeren. De tweede doelstelling bestaat erin
verbeterde praktische tools op punt te stellen voor de voorspelling van werkelijke energie-besparingen zowel op schaal van individuele woningen
als op regionale schaal, waarbij variërende factoren zoals gebruikersgedrag in rekening gebracht worden.
Organisaties:
• Vakgroep Architectuur en stedenbouw
Onderzoekers:
• Arnold Janssens
Prijsvermindering: remedie tot bijsturing van contracten
KU Leuven
Abstract: Prijsvermindering wordt in het Belgische recht op het eerste gezicht niet beschouwd als een remedie bij een gedeeltelijke (niet-)
toerekenbare tekortkoming van contracten. Toch is prijsvermindering bekend in andere systemen als een remedie: bv. in artikel 50 van het Weens
Koopverdrag, het Nederlandse recht, de Europese initiatieven tot harmonisatie van het Europese privaatrecht, ... Ook in het Belgische recht vindt
men specifieke toepassingen van de prijsvermindering terug in het bijzondere overeenkomstenrecht bij zowel toerekenbare als bij niet-toerekenbare
tekortkomingen: bv. als réfaction in het geval van een tekortkoming in de leveringsverplichting bij handelskoopovereenkomsten, als actio quanti
minoris bij verborgen gebreken in koopcontracten, als secundaire remedie bij niet-conformiteit in consumentenkoopovereenkomsten, als remedie bij
een gedeeltelijk tenietgaan van het gehuurde goed in geval van overmacht bij huurovereenkomsten Aan de hand van deze specifieke toepassingen
zal
Organisaties:
• Instituut voor Verbintenissenrecht
Onderzoekers:
• Sophie Styns
• Sanne Jansen
Susa lex sed lex - Het rechtssysteem van Susa tijdens de Sukkalmah-periode (1980 - 1530 vot)
Universiteit Gent
Abstract: Dit project wil het rechtssysteem van de oude stad Susa (West-Iran) tijdens de Oud-Babylonische periode reconstrueren. Het onderwerp
van het onderzoek is een verzameling van ongeveer 300 spijkerschrifttabletten: koopcontracten, huurcontracten, leningen, erfdelingen en
processen. Uiteindelijk is het de bedoeling de conclusies te vergelijken met het rechtssysteem van de invloedrijke Mesopotamische cultuur.
Organisaties:
• Vakgroep Talen en Culturen van het Nabije Oosten en Noord-Afrika
Onderzoekers:
• Michel Tanret
Exploitatie van bacteriofagen in farmaceutische doseervormen ter bestrijding van bacteriële infectieziekten
KU Leuven
Abstract: Geen Nederlandstalig Abstract
Organisaties:
• Afdeling Gentechnologie
Onderzoekers:
• Rob Lavigne
• Dieter Vandenheuvel
International interdisciplinary course: children's rights in a globalized world.
Universiteit Antwerpen
Abstract: Implementatie van het project "International interdisciplinary course: children's rights in a globalized world: from principles to practice". De
verruiming en verdieping van globalisering geeft de wereldwijde uitdagingen van armoede, milieuverontreiniging, kindsoldaten, kinderarbeid en
migratie een nieuwe dimensie. Die ontwikkelingen vormen een uitdaging voor kinderrechten, en nodigen uit tot een kritische reflectie over de rol van
kinderrechten als een hefboom voor sociale verandering.
Organisaties:
• Recht en Ontwikkeling
Onderzoekers:
• Wouter Vandenhole
Modellering van gennetwerken voor de aansturing van biomimetische productieprocessen in de weefselengineering.
KU Leuven
Abstract: Elke jaar herstellen 5 à 10 % van de gemiddeld 6 miljoen breuken in de Verenigde Staten niet op een correcte wijze. De ontwikkeling van
weefselengineering botsubstituten kan chirurgen meer en betere methoden bieden om deze patiënten te behandelen. Het ontbreken van een
rationele methodologie voor de ontwikkeling van weefselengineering processen en de gebrekkige karakterisatie ervan resulteren vaak in een
ondermaatse voorspelbaarheid en consistentie in het gedrag van huidige weefselengineering concepten. Dit heeft als gevolg dat de klinische
toepasbaarheid van deze producten laag blijft. Het voornaamste doel van dit project is dan ook deze pijnpunten aan te pakken door een
gecombineerde computationele en experimentele aanpak die de robuustheid en modulariteit van in vivo botvorming uitbuit. Meer specifiek houdt
deze aanpak het ontwikkelen van gennetwerkmodellen in en de toepassing ervan om biomimetische weefselengineering productieprocessen te
ontwikkelen, te optimaliseren en aan te stu
Organisaties:
• Afdeling Biomechanica
Onderzoekers:
• Frank Luyten
• Hans Van Oosterwyck
• Liesbet Geris
• Johan Kerkhofs
Neonatale EEG signaal processing
KU Leuven
Abstract: The main objective will be to analyse the background activity of the
neonatal EEG. It is important to describe and develop an automated
method for detecting changes in EEG bursts in neonates with varying
severity of encephalopathy.
Apart from this, research should also include compressive sensing theory
and possible future applications to neonatal EEG. The potential benefits
consist in compressing the neonatal EEG data, improving seizure
detection algorithms and artifact removal.
Organisaties:
• Afdeling ESAT - STADIUS
Onderzoekers:
• Sabine Van Huffel
• Maarten De Vos
• Vladimir Matic
In vitro analyse van dynamische voet biomechanica met behulp van een gang simulator en intra-articulaire drukmetingen
KU Leuven
Abstract: De voet is een complexe structuur die doorheen de gangfase en afhankelijk van de situatie zowel flexibel als rigide moet zijn. Bovendien
moet de voet veel en grote belastingen kunnen verdragen om de mens toe te laten een hele reeks bewegingen uit te voeren. Het doel van dit
project is om de grootte en het patroon van de ontwikkelde intra-articulaire druk teonderzoeken om zo een beter inzicht te krijgen in hoe
verschillende bewegingen en bepaalde pathologieën de weerstand van de enkel beïnvloeden. Daarenboven zal dit onderzoek ook bijdragen aan de
ontwikkeling van betere totale enkelprothesen.Real time intra-articulaire drukmeting van de achtervoet
Organisaties:
• Afdeling Biomechanica
Onderzoekers:
• Jozef Vander Sloten
• Anastasios Natsakis
Combined Hydrological-Hydrodynamic Modelling and Forecasing of Hydrological Extremes for Nzoia River Basin, Kenya
KU Leuven
Abstract: Nzoia River basin in Kenya is usually affeced by frequent flooding causing destruction of property and diaplacement of people. The dykes,
to contain flood waters have not been effective. There is need for effective flood management measures ranging from flood warning and evacuation
to the construction of major flood protection schemes. This research will mainly focus on modelling hydrological extremes for the Nzoia basin, in the
context of managing the extreme flows. A combined hydrological-hydrodynamic model will be developed that can be used for water management
and engineering decision support. Both scenario investigations and real-timeforecasting will be considered.
Organisaties:
• Afdeling Hydraulica
Onderzoekers:
• Patrick Willems
• Gilbert Nyeageikaro Nyandwaro
Algorithms in support of patient-driven e-health technology
KU Leuven
Abstract: The research concerns the design and integration of algorithms to provide patient-driven e-health technology. Important aspects are data
integration and feature extraction from very diverse data sources. The abstract data will be used for various classifications of patients, their
conditions and possible treatments. The final goal is to provide patients with information regarding their status and pointers for future action.
Organisaties:
• Afdeling ESAT - STADIUS
Onderzoekers:
• Bart De Moor
• Marc Claesen
Hoogfrequente problemen in vermogenelektronica
KU Leuven
Abstract: Vermogenschakelaars kunnen aan steeds hogere frequenties schakelen. Momenteel
wordt onderzoek gedaan op wide-bandgaphalfgeleiders die schakelfrequenties
tot tientallen MHz-en bereiken. Nog veel hogere frequenties komen voor op de
flanken van de blokgolven die gegenereerd worden met deze schakelaars in DC-DCconvertoren. Daarbij wordt de golflengte voldoende klein opdat
de geleiders in de vermogenelektronische circuits zich als transmissielijnen gaan gedragen. Dat brengt heel wat problemen met zich mee.
Vooreerst kunnen reflecties optreden waardoor spanningen over de componenten kunnen verdubbelen. De geleiders zullen ook straling genereren
wat omliggende circuits kan storen en een energieverlies met zich meebrengt. Om deze effecten in rekening te brengen moet afgestapt worden van
discrete elementen en moeten de volledige wetten van Maxwell opgelost worden. Methodes voor het efficiënt en accuraat oplossen van deze
vergelijkingen zullen in het doctoraat vergeleken, geïmplementeerd en g
Organisaties:
• Afdeling ESAT - ELECTA
Onderzoekers:
• Johan Driesen
• Jeroen Zwysen
The interprosthetic gap as a risk factor for peri- and inter-prosthetic fractures of the femur. A biomechanical investigation
of optimal gap distance.
KU Leuven
Abstract: Beschadiging van het labrum met de daarbij horende daling van de sealing-functie speelt een belangrijke rol in de vroegtijdige
degeneratievan het heupgewricht bij jonge volwassenen. Het is dan ook essentieel om deze sealing-functie te herstellen. Als hypothese geldt dat
scheuren van >33% van de diameter van het labrum deze #sealing# functie beïnvloeden en dat dit kwantificeerbaar is. Deze kwantificatie maakt
het mogelijk om intra-operatief te beslissen om de sealing-functie al dan niet te herstellen via een labrum reconstructie. Het eerste doel is te
onderzoeken wat het effect is van de grootte van de scheur op desealing functie. Het tweede doel is intra-operatieve beoordelingsmethodes voor
de sealing-functie te ontwikkelen en te valideren. Het derde doel is te evalueren of het sealing effect wordt hersteld door 2 verschillende
reconstructietechnieken (i.e. pees allogreffe versus scaffold). Binnen dit doel wordt eveneens de meest optimale scaffold ontworpen. Het vierde
doel is te evalu
Organisaties:
• Afdeling Biomechanica
Onderzoekers:
• Jozef Vander Sloten
• Gerrit van Lenthe
• Thomas Quirynen
Accounting for the quasi-imperceptible: possibilities of innovation in spatial use, design practice, and the mediation
between both
KU Leuven
Abstract: The use and design of space emerge from relational ontology. Their mutual constitution has effects on both spatial and design practice.
So too,the latter is true for sensory and mobility disabilities. However, still often spatial experience and practice in #disabled persons# is reduced
and blackboxed into so-called immutable mobiles such as building codes, rules and regulations. Once blackboxed, they are taken for grantedas
'objective measures'. Moreover, multiple versions of becoming disabled, which can be extended to be understood as singularized hybrid collectives
instead of individual human bodies, tend to get relegated to a regime of accuracy. This subsequently closes down alternative versionsof reality
making and possibilities of becoming. The intricacyof policy tools (evaluating #accessibility#, for example) in architectural design, on the other hand,
tends to render actual design processes more opaque. While along with disability-related instruments, the vast panoply of protoco
Organisaties:
• Departement Architectuur
Onderzoekers:
• Ann Heylighen
• Greg Nijs
Ontwikkeling van ductiele roestvast staalvezelcomposieten
KU Leuven
Abstract: Sinds enkele jaren is er een stijgende interesse in het gebruik van staalvezels als versterking voor structurele composieten met
polymeermatrix. Staalvezels werden tot nu toe vooral gebruikt voor elektromagnetische toepassingen (EM-afscherming, geleidbaarheid tapijten) en
in breisels voor vormgeving van autoruiten. Staalvezels hebben echter een unieke eigenschap in vergelijking met de traditionele versterkingsvezels
(glas, koolstof): zij combineren een hoge stijfheid met een (potentieel) hoge breukrek. Dit is des te interessanter geworden sinds zeer fijne
staalvezels (diameter tot <10 &#956;m) beschikbaar zijn gekomen.Het doel van dit doctoraatsonderzoek is de belangrijkste factoren te identificeren
die de mechanische eigenschappen van staalvezelversterkte polymeercomposieten bepalen, en vandaaruit deze eigenschappen te optimaliseren.
Hierbij zal de aandacht vooral gaan naar de spanningsoverdracht tussen de (zeer stijve) vezels en de (slappe) matrix. Theoretische modellen zullen
Organisaties:
• Structurele Materialen
Onderzoekers:
• Ignace Verpoest
• Michael Callens
Embedded netwerksystemen.
KU Leuven
Abstract: Embedded netwerksystemen (ENSs) zijn kleine elektronische apparaten, uitgerust met een processor en verbonden via een netwerk.
Heel wat apparaten vallen binnen deze categorie; gaande van thermostaten, intelligente chips in wagens, mobiele telefoons tot creditcards.
Embedded netwerksystemen vormen de ruggengraat van onze moderne digitale samenleving die onderling heel sterk verbonden is. Het probleem
is dat evolutie in het domein van embedded netwerksystemen weinig rekening houdt met de gevolgen voor de beveliging van de technologie.
Aanpak van de beveiligingsproblematiek is moeilijk, mede als gevolg van factoren zoals de heterogeniteit in apparaten, de snelle technologische
ontwikkelingen als gevolg van de hoge marktvraag en toenemende miniaturisatie dergelijke apparaten. Hierdooris het moeilijk om nodige
maatregelen op valk van beveiliging toe te passen op hen. Deze problemen worden echter nog versterkt door de hoge connectiviteitsvereisten van
toepassingen. Dit betekent dat apparaten
Organisaties:
• Afdeling Informatica
Onderzoekers:
• David Clarke
• Marco Patrignani
Hierarchical, agent-based control of urban road networks
KU Leuven
Abstract: Increasingly traffic management measures exhibit dynamic features, thustaking into account dynamics in the traffic demand pattern or
transportsystem supply pattern. Some examples are demand actuated traffic signalsettings or variable message signs. In most cases these
measures are functioning as stand alone systems. This means that there is no or hardly any coordination between the various measures. This lack
of coordinationmakes the application of dynamic traffic management measures less effective as e.g. the measures could serve opposite objectives
or even generate a negative impact on traffic flows that are not in any way related tothe problem. Consequently the un-coordinated application of
dynamic traffic management measures can be very counter-productive. Avoiding these setbacks it will be necessary to be able to control the traffic
in two ways: in a detailed way focusing on the problem(s) that need(s) to be solved (distributed control), and in a more generic way controlling the o
Organisaties:
• Afdeling Industrieel Beleid / Verkeer
Onderzoekers:
• Lambertus Immers
• Chris Tampère
• Wei Huang
De rol van een optimale mix van gedistribueerde opwekking in the contextvan toekomstige slimme netten in stedelijke
omgevingen
KU Leuven
Abstract: Geen Nederlandstalig Abstract
Organisaties:
• Afd. Toeg. Mechanica & Energieconversie
Onderzoekers:
• William D'haeseleer
• Juliana Zapata Riveros
Geen Nederlandstalige Titel
KU Leuven
Abstract: Geen Nederlandstalig Abstract
Organisaties:
• Duurzaam Materialenbeheer
Onderzoekers:
• Bart Blanpain
• Xuan Wang
Biomechanisch gebaseerde analyse van slaap
KU Leuven
Abstract: Het feit dat een derde van een mensenleven zich afspeelt in bed wijst op het essentiële karakter van slaap. Hoewel sommigen vrijwillig
kiezen voor slaaptekort, krijgen anderen niet eens de keuze. Hun gezond slaappatroon is verstoord door slaapstoornissen zoals slaapapneu,
insomnie en rusteloze benen syndroom. De meeste klinische diagnoses worden gesteld rond klachten van overmatige vermoeidheid gedurende de
dag. Mensen wachten echter meestal vrij lang vooraleer beroep te doen op professionele hulp,en doen dit mogelijk pas wanneer hun klachten zijn
verergerd van miniemtot ernstig. Het valt natuurlijk te beargumenteren dat mensen met minieme klachten een verwaarloosbare belangstelling en
gebruik zullen vertonen ten opzichte van vrij ingrijpende behandelingen, en dat deze mensen ook niet noodzakelijk moeten behandeld worden met
medicatie. Cognitieve gedragstherapie heeft echter in verschillende domeinen zijn effectiviteit bewezen bij klinisch gediagnosticeerde patiënten, en
zou mogelijk e
Organisaties:
• Afdeling Biomechanica
Onderzoekers:
• Jozef Vander Sloten
• Bart Haex
• Tim Willemen
Invloed van de microstructuur op de textuur van broodkruim.
KU Leuven
Abstract: In de voedingsindustrie wordt veelvuldig gebruik gemaakt van empirischemeetmethoden om zowel de reologie als de textuur van
levensmiddelen te evalueren. Empirische methoden zijn populair omdat ze ons in staat stellen om snelle, efficiënte metingen uit te voeren. Verder
worden ze ook vaak gebruikt wanneer de reologie of de structuur van het staal te complex(bijvoorbeeld: niet homogeen, isotroop) is voor een
fundamentele benadering. Deze methoden zijn vaak waardevol wanneer ze goed correleren met een fysische eigenschap (bv: hardheid,
plakkerigheid). Echter, de meeste empirische meetmethoden verschaffen geen inzicht in de fundamentele reologische eigenschappen van het
levensmiddel. Dit onderzoek beoogt de opbouw van een wetenschappelijk gefundeerde methodiek voor de optimalisatie en interpretatie van
empirische reologische metingen met behulp van eindige elementen modellering. Deze methodiek wordt ontwikkeld aan de hand van twee
empirische reologische meetmethoden (Texture Profile Analys
Organisaties:
• Afd. Soft Matter Reologie en Technologie
Onderzoekers:
• Bart Nicolai
• Johan Claes
• Tim Van Dyck
Geen Nederlandstalige Titel
KU Leuven
Abstract: Geen Nederlandstalig Abstract
Organisaties:
• Afd. Chem. en Biochem. Procestechnol.
Onderzoekers:
• Jan Van Impe
• Maria Baka
• Estefania Noriega Fernandez
HET ONTRAFELEN VAN HET ABSORPTIEPROCES VAN GENEESMIDDELEN AAN DE HAND VAN HET IN SITU RAT
MODEL
KU Leuven
Abstract: Geen Nederlandstalig Abstract
Organisaties:
• Farmacotechnologie en Biofarmacie
Onderzoekers:
• Patrick Augustijns
• Pieter Annaert
• Jef Stappaerts
Internationale W&T-samenwerking : postdocbeurs aan niet-EU onderzoeker (selectie 2010)
Dhr. H. Nguyen.
Vrije Universiteit Brussel
Abstract: Het stimuleren van de mobiliteit en het aantrekken van externe onderzoekers is een van de prioriteiten van de Europese
Onderzoekruimte.
In die context en met het oog op het bevorderen van W&T-samenwerkingen, stelt het Federaal Wetenschapsbeleid (BELSPO), met cofinanciering
door de "Marie Curie Actions" , beurzen ter beschikking aan hooggekwalificeerde onderzoekers uit niet-EU-landen (doctors of een gelijkwaardige
ervaring) om gedurende 6 tot 18 maanden te werken in een Belgische onderzoekeenheid.
Organisaties:
• Analytische Scheikunde en Farmaceutische Technologie
Onderzoekers:
• Yvan VANDER HEYDEN
Evaluatie van de preproteïne-translocatiemotor SecA1 van Staphylococcusareus als doelwit voor de ontwikkeling van
nieuwe antibiotic.
KU Leuven
Abstract: Geen Nederlandstalig Abstract
Organisaties:
• Laboratorium Moleculaire Bacteriologie
Onderzoekers:
• Johan Neyts
• Evelien De Waelheyns
• Anastassios Economou
An investigation of supercritical CO2 as reagent and solvent using high-throughput experimentation
KU Leuven
Abstract: Geen Nederlandstalig Abstract
Organisaties:
• Centr. vr Oppervlaktechemie & Katalyse
Onderzoekers:
• Paolo Pescarmona
De wijk achter de botsing - Een onderzoek naar wijken in Nederland en Vlaanderen met rellen en conflicten met de politie
Hogeschool Gent
Abstract: Abstract nog niet beschikbaar
Organisaties:
• Departement Handelswetenschappen en Bestuurskunde
• Vakgroep Bestuur en beleid
Onderzoekers:
• Liesbeth Descheemaeker
• Marleen Easton
BOF2009: Co-financiering Kort Verblijf Salvatore, Nanni en Mkrtchyan
Universiteit Hasselt
Abstract: De Onderzoeksraad heeft op 18 mei 2009 de co-financiering van het verblijf van Dino Pedreschi van de Universiteit Pisa, Italië en van
Fosca Gianotti van de Italian National Research Council goedgekeurd. Beide onderzoekers zouden een sabbatical jaar aan de UHasselt
doorbrengen maar hebben op het laatste moment gekozen om hun sabbatical niet in Hasselt maar in Boston te doen.
Daarom heeft de Onderzoeksraad op 21/10/2010 de aanvraag tot wijziging van de middelen van het BOF09KV04-project goedgekeurd. De invulling
is tweeledig: de samenwerking met dr. Rinzivillo Salvatore en dr. Mirco Nanni enerzijds en de samenwerking met Lusine Mkrtchyan anderzijds.
Organisaties:
• Beleidsinformatica
• Instituut voor Mobiliteit
Onderzoekers:
• Koenraad VANHOOF
De hongerige 'kleine hersenen': Effecten van stress en voeding op neuronale activiteit in de darmen
KU Leuven
Abstract: Gastrolintestinale functies zoals het verteren van een maaltijd, absorptie van nutriënten en secretie van enzymen, hangen sterk af van de
werking van het enterisch zenuwstelsel (EZS). Het EZS beïnvloedt en wordt beïnvloed door appetijt-gerelateerde moleculen, de darmflora en
mogelijk schadelijke stoffen, allemaal factoren die onder controle gehouden dienen worden voor het behoud van een goede gezondheid.
Chronische problemen inde activiteit van het EZS, zoals beschreven in metabole- en ontstekingsziekten, hebben een grote impact op de
levenskwaliteit en kunnen zelfs leiden tot centrale neurodegeneratie. Het is daarom zeer belangrijk om defysiologie van het EZS beter te begrijpen,
zowel in controle condities als na het volgen van een bepaald dieet. Daarom stelden we in dit doctoraatsproject als doel om de activiteit van
enterische zenuwcellen te onderzoeken tijdens vasten (nagebootst door CORT incubatie) en na een fructose dieet; en om een methode te
ontwikkelen om met behulp van liv
Organisaties:
• TARGID
Onderzoekers:
• Pieter Vanden Berghe
• Jan Tack
• Katrien Lowette
Groeistoornis in de bladontwikkeling van Vriesea en Guzmania.
KU Leuven
Abstract: Geen Nederlandstalig Abstract
Organisaties:
• Afdeling Plantenbiotechniek
Onderzoekers:
• Maurice De Proft
Elektrische fietsen.
Vrije Universiteit Brussel
Abstract: De instelling 'VUB' en het ' EDUCAM vzw' hebben voor het project ' Elektrische fietsen.' een overeenkomst afgesloten die kadert in de
dienstverleningsopdracht van de instelling. Hierbij kunnen de onderzoeksresultaten worden overgedragen aan het bedrijf, kan een billijke
vergoeding worden afgesproken mbt de valorisatie van het onderzoek of kunnen andere afspraken gemaakt worden aangaande intellectuele
eigendom, zoals bepaald in de afgesloten overeenkomst.
Organisaties:
• Elektrotechniek-Energietechniek
Onderzoekers:
• PHILIPPE LATAIRE
• Jean-Marc TIMMERMANS
Effecten van maaibeheer op ontwikkeling van levensgemeenschappen van kleine zeggenmoerassen in beekdalen.
Universiteit Antwerpen
Abstract: Het doel van het onderzoek is om te bepalen:
1°) Welke microstructuren en fauna voorkomen in grondwatergevoede mesotrofe zeggenmoerassen in samenhang met de beheerhistorie;
2°) Of in herstelsituaties van grondwatergevoede mesotrofe zeggenmoerassen zich microstructuren gaan ontwikkelen bij afwezigheid van
maaibeheer en de netto-effecten van niet maaien op de ontwikkeling van de structuur en biota gunstig zijn t.o.v. zeggenmoerassen met
maaibeheer.
Organisaties:
• Ecosysteembeheer
Onderzoekers:
• Rudy van Diggelen
Not so tender. What Merleau-Ponty can teach us about Lacan's strange ontology
KU Leuven
Abstract: Merleau-Ponty's notion of Gestalt, as it applies to both the lived-bodyand the flesh of the world, should be
redefined as an expressive unitywith privileged parts. Only this ontology grounds the permanent
disequiblibrium that both fascinates and motivates the creation of artwork. The Lacanian metaphsyics of lack, as developed in his analysis of the
gaze, can shed light on this more subtle Gestalt and its
organization.
Organisaties:
• OE Husserl-Archief: Centr.Fenomenologie
Onderzoekers:
• Paul Moyaert
• Erica Harris
Immigrants and Exclusion. Should Borders be Open?
KU Leuven
Abstract: The proposed research aims to analyze what makes a migration policy 'just' by focusing on the question: Is a policy of open borders the
only morally defensible option or are there legitimate reasons for excluding would-be immigrants from entering?
Organisaties:
• OE Centr. Ethiek, Soc. & Pol. Filosofie
Onderzoekers:
• Helder De Schutter
• Emmanuel Crispino Gameli Akakpo
The prospects of Global Public Reason
KU Leuven
Abstract: Public Reason as Rawls ininiated it was to balance the tension between two essential aspects of democratic society, i.e. public debate
among and by pluralist parties, and the stability of the society which may be hurt by possible controversy. As extended to the global scenario, the
viability of the concept of public reason can be expected but still needs investigation. Essentially, whether the relationship on the international or
interregional scale can be put under the framework of public reason should be carefully checked. Further, the forums where global public reason
can be effectively conducted should also be located. This dissertation aims to give answer to these questions. Firstly, based on the study ofRawls
and followers, an absract and meanwhile dynamic concept of publicreason should be developed in order it can be expanded into more settings.
Michale Walzer's dealing with justice in different spheres can be methodological enlightening. Secondly, after the abstract concept of
Organisaties:
• OE Centr. Ethiek, Soc. & Pol. Filosofie
Onderzoekers:
• Bart Raymaekers
• Jinzhou Ye
Duns Scotus on Metaphysics and the Transcendence of God
KU Leuven
Abstract: This dissertation mainly focuses on the relationship between God and the transcendentals in Scotus#s philosophy and theology. I plan to
rethinkand reexamine all the transcendentals, their functions and interrelations in the light of God and Scotus#s theological implication.
Organisaties:
• OE De Wulf-Mansioncentrum
Onderzoekers:
• Russell Friedman
• Siwen Lei
Evaluation of irradiation effects on coal sulfur forms and chemical desulfurization using AP-TPR method
Universiteit Hasselt
Abstract: Steenkool is de belangrijkste niet-hernieuwbare fossiele energiebron. Steenkool bevat verschillende onzuiverheden zoals zwavel,
silicaten, carbonaten, sulfaten en zware metalen. Waarbij zwavel schadelijk is voor gewassen, leidt tot corrosie en ademhalingsproblemen bij dieren
en mensen veroorzaakt. Vandaar dat het noodzakelijk is om het zwavelgehalte in steenkool te verminderen vooraleer het te gebruiken in
verschillende toepassingen. Demineralisatie en desulfurisatie van steenkool kan bekomen worden door zowel fysische als chemische technieken.
De fysische processen zijn kostefficiënte methoden maar zijn niet effectief in het scheiden van fijn gedispergeerde of chemisch gebonden
mineralen. De chemische methodes zijn wel gekend voor het doeltreffend demineraliseren en desulfuriseren van steenkool door gebruik te maken
van de oplosbaarheid van anorganische substanties in verschillende solventen. In dit project wordt het gebruik van ultrasoon - en microgolfstraling
als mogelijke alternatieve zuiveringsmethode voor steenkool nagegaan. Voor deze methoden wordt het effect op de chemische desulfurisatie en op
de verbrandingseigenschappen van steenkool bestudeerd.
Organisaties:
• Toegepaste en Analytische Chemie
• Instituut voor Materiaalonderzoek
Onderzoekers:
• Jan YPERMAN
Structurele geneste modellen voor het effect van een tijdsafhankelijke blootstelling op binaire uitkomsten en
overlevingstijden
Universiteit Gent
Abstract: Het schatten van het effect van een tijdsafhankelijke blootstelling op een uitkomst is typisch bemoeilijkt door de aanwezigheid van
tijdsafhankelijke confounders. Omdat standaard correctie voor deze confounders via regressietechnieken niet succesvol is, is het doel van dit
onderzoeksproject een oplossing bieden via de ontwikkeling van structureel geneste modellen voor binaire uitkomsten en overlevingstijden.
Organisaties:
• Vakgroep Toegepaste wiskunde en informatica
Onderzoekers:
• Stijn Vansteelandt
Reductie antibioticagebruik op veebedrijven (Red AB)
Universiteit Gent
Abstract: Analyse van varkens- en pluimveebedrijven, komende tot advisering op het gebied van bedrijfsvoering, preventieve en bioveiligheidsmaatregelen en gebruik van antimicrobiële middelen. Dit om te komen tot een verminderd en verantwoord antibioticumgebruik, kaderend in de
problematiek rondom antimicrobiële resistentie. Veebedrijven worden in vier bedrijfsbezoeken begeleid, waarbij de begeleidend
dierenarts/bedrijfsadviseurs nauw betrokken worden.
Ontwikkeling ABcheck; webapplicatie voor berekening antibioticumgebruik op bedrijfsniveau.
Uitvoerend dierenarts: Merel Postma
Organisaties:
• Vakgroep Verloskunde, voortplanting en bedrijfsdiergeneeskunde
Onderzoekers:
• Jeroen Dewulf
CIBELES
Vrije Universiteit Brussel
Abstract: Het CIBELES project beoogt het professionaliseren van het Hoger Onderwijs, vooral milieu studies binnen 3 velden van specialisatie dmv
het uitvoeren van het Bologna proces en dit op 3 niveau's: BA/MA/PhD.
Organisaties:
• Sociologie
• Sociaal Onderzoek
Onderzoekers:
• JACQUES VILROKX
• Carlos MACHADO GARCIA
• PATRICK DEBOOSERE
Participatie van de bevolking in slum upgrading initiatieven in de sloppenwijken van Nairobi: De gevalsstudies van KSUPKorogocho en KENSUP-Kibera
Universiteit Gent
Abstract: Het voorgestelde onderzoek wil de modellen van &apos;slum upgrading&apos; die internationaal worden toegepast door &apos;upgrading
instituties&apos; in vraag stellen door de machtrelaties binnen de bevolking van de sloppenwijk en de impact daarvan op het al dan niet slagen van
het proces van upgrading te onderzoeken.
Organisaties:
• Vakgroep Studie van de derde wereld
Onderzoekers:
• Dirk De Craemer
Postkoloniale theoretisering: identiteit, hybriditeit, creolisering en liminaliteit
Universiteit Gent
Abstract: Dit project bestudeert de postkoloniale theoretiseringvan concepten als identiteit, hybriditeit, creolisering en liminaliteit. Vooral de literatuur
van zwarte Afrikaanssprekenden, van Nederlandstalige schrijvers uit de Caraïben en van immigrantenschrijvers in Nederland en Vlaanderen zal
vergeleken worden. Er zal nagegaan worden hoe deze schrijvers de werelk representeren, hoe ze omgaan met hegemonische discours en hoe ze
gebruik maken van folkloristische elementen.
Organisaties:
• Vakgroep Nederlandse literatuur
Onderzoekers:
• Yves T'Sjoen
e-government lifelong Learning Consortium (PalGovTempus) - Overeenkomst
Vrije Universiteit Brussel
Abstract: Overeenkomst ikv e-government lifelong Learning Consortium (PalGovTempus)
Organisaties:
• Informatica en Toegepaste Informatica
Onderzoekers:
• ROBERT MEERSMAN
De CXCR3-chemokineliganden CXCL4, CXCL4L1 en afgeleide peptides: Signaaltransductie en rol in angiogene
aandoeningen
KU Leuven
Abstract: Chemokines zijn lang beschreven als chemotactische cytokines die immuuncellen gidsen doorheen het lichaam en naar
ontstekingshaarden. Vandaagworden de chemokines echter erkend als bijzonder multifunctionele spelers. Zo werd een belangrijke groep van
chemokines ook geassocieerd met angiogenese, de vorming van nieuwe bloedvaten vertrekkend van een reeds gevormd vasculair netwerk.
Angiogenese speelt een cruciale rol tijdens de embryogenese, doch ook vele pathologische condities worden gekenmerkt door excessieve
angiogenese. Zo gaat ook tumorprogressie hand in hand met intratumorale neovascularisatie. Het nieuw gevormd netwerk van bloedvaten voorziet
het uitdijende tumorweefsel van voldoende zuurstof en nutriënten. Onze studie vestigt de aandacht op de bloedplaatjes-afgeleide chemokines PF4/CXCL4 en PF-4var/CXCL4L1. Deze opvallend homologe eiwitten binden de CXCR3-receptor, die onder twee vormen kan voorkomen: CXCR3A,
dewelke leukocytmigratie en proliferatie stimuleert bij activatie, e
Organisaties:
• Laboratorium Moleculaire Immunologie
Onderzoekers:
• Sofie Struyf
• Katrien Van Raemdonck
Samenwerking in de media: de impact van interthinking en distributive cognition op nieuwsproductieprocessen.
Universiteit Gent
Abstract: De centrale onderzoeksvraag van het project is: welke componenten (inclusief interthinking) spelen een centrale rol in de distributie van
cognitie bij media en nieuwsproductie en hoe krijgen deze componenten een structurele plaats in de interactie? Het project analyseert segmenten
van een corpus van 200 uur aan redactievergaderingen waarin media producten werden geplan, ontwerpvoorstellen werden bediscussieerd en
updates en revisies werden gemaakt.
Organisaties:
• Vakgroep Taal en communicatie
Onderzoekers:
• Ellen Van Praet
• Geert Jacobs
Nieuwe types nanofotonische biosensoren op silicium-op-isolator
Universiteit Gent
Abstract: In dit doctoraat wordt onderzoek verricht naar nieuwe types nanofotonische biosensoren, met bijzondere aandacht voor lage
detectielimiet.
Organisaties:
• Vakgroep Informatietechnologie
Onderzoekers:
• Peter Bienstman
Wiskundige multischaal modellering van wortelgroei in Arabidopsis thaliana.
Universiteit Antwerpen
Abstract: Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds Belspo. UA levert aande Belspo overheid de
onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.
Organisaties:
• Plantengroei en -ontwikkeling
Onderzoekers:
• Kris Vissenberg
• Dirk De Vos
De sportclub als omgeving voor promotie van gezondheid en welzijn bij kinderen en jongeren
KU Leuven
Abstract: Sportclubs zijn een belangrijke setting voor de ontwikkeling van kinderen en adolescenten en zijn de grootste naschoolse activiteit voor
die doelgroep. Jeugdsportclubs moeten daarom niet alleen aandacht besteden aanhet ontwikkelen van de sportieve competenties ten behoeve van
sportprestaties. Zij bieden daarnaast immers ook een platform voor de promotie van gezondheid en welzijn bij kinderen en jongeren en dit zowel op
fysisch, psychisch en sociaal vlak. Nochtans wordt vastgesteld dat jeugdsportclubs niet automatisch deze bijdrage aan gezondheid en welzijn
leveren. Debelangrijkste doelstellingen van dit project zijn dan ook (1) onderzoeken van het gezondheidspromotieprofiel van Vlaamse sportclubs;
(2) onderzoeken van de relatie tussen de gezondheidspromotie door sportclubs en het gezondheidsgedrag van de leden van deze sportclubs.
Uiteindelijk zal dit onderzoek resulteren in de ontwikkeling van evidence-based strategieën en acties ten behoeve van sportclubs die fysisch,
psychisch en so
Organisaties:
• Fysieke Activiteit, Sport & Gezondheid
Onderzoekers:
• Jeroen Scheerder
• Jan Seghers
• Jeroen Meganck
Ontrafelen van de rol van PHF6 in normale T-cel ontwikkeling en T-cel acute leukemie
Universiteit Gent
Abstract: T-ALL ontstaat door maligne transformatie van thymocyten. Hoewel de resultaten van behandeling steeds succesvoller worden, blijven
vele factoren die bijdragen tot T-ALL ontwikkeling onbekend. Recentelijk werd in onze onderzoeksgroep PHF6 geïdentificeerd als een nieuw
tumorsuppressorgen in de pathogenese van T-ALL. In dit project zal de cellulaire functie van PHF6 worden onderzocht alsook zijn rol in normale Tcel en T-ALL ontwikkeling.
Organisaties:
• Vakgroep Pediatrie en genetica
Onderzoekers:
• Franki Speleman
Veranderingen in de schildklieras bij stress en ziekte
KU Leuven
Abstract: Geen Nederlandstalig Abstract
Organisaties:
• Orgaansystemen
Onderzoekers:
• Christine Vanhole
• An Eerdekens
Actieve veroudering en de visuomotorische controle van manuele reiktaken
KU Leuven
Abstract: In het dagelijks leven ondervinden ouderen vaak problemen met visueel gestuurde reiktaken omwille van leeftijdsgerelateerde
beperkingen in het sensori-motorisch systeem. Paradoxaal genoeg lijken ouderen ondanks dezebeperkingen meer gebruik te maken van visuele
feedback voor het uitvoeren van discrete reiktaken met het bovenste lidmaat. Verscheidene studies rond de leeftijdsgerelateerde verschillen
hebben namelijk aangetoond dat ouderen zowel relatief als absoluut meer tijd spenderen aan de eindfase van hun reikbewegingen waarin
bijvoorbeeld hun voorkeurhand heel precies naar een tas koffie wordt gebracht. Aangezien tijdens deze vertragingsfase kleine corrigerende
bewegingen plaatsvinden, gebaseerd op visuele feedback, lijkt het een logische hypothese dat ouderen meer gebruik maken van deze bron van
feedback. Dit zou betekenen dat de visuo-motorische coördinatie van groter belang wordt naarmate men veroudert. Het lijkt er bijgevolg op dat
oudere volwassenen een nieuwe strategie moeten v
Organisaties:
• Bewegingscontrole & Neuroplasticiteit
Onderzoekers:
• Werner Helsen
• Oron Levin
• Florian Van Halewyck
Inflammatie en oxidatieve stress in de pathogenesis van gastro-intestinale dysfunctie
KU Leuven
Abstract: Het enterisch zenuwstelsel (ENS), een ganglionair zenuwnetwerk in de wand van het maagdarmstelsel, speelt een sleutelrol in de
controle van gastrointestinale functies, zoals motiliteit. De voorbije jaren werd in toenemende mate duidelijk dat intestinale inflammatie en
oxidatieve stress het ENS kan verstoren, met langdurige stoornissen van motorische controle tot gevolg. Zo werd aangetoond dat vertraagde
maaglediging en functionele dyspepsie kunnen ontstaan na een acute virale of bacteriële gastroenteritis. Wij toonden aan dat post-infectieuze FD
gekenmerkt wordt door een stoornis van de nitrerge zenuwfunctie in de maag. In proefdiermodellen van geïnduceerde inflammatie of infectie, zoals
bv. het trinitrobenzenesulphonic acid model, wordt een daling van het neuronaal NOS verantwoordelijk geacht voor een groot deel van de
verstoorde maag-darm motiliteit. Het is echter onduidelijk of de geïnduceerde inflammatie modellen relevant zijn voor spontane humane pathologie.
Hiernaast zijn er vers
Organisaties:
• TARGID
Onderzoekers:
• Jan Tack
• Ricard LLuis Farré Marti
• Christophe Vanormelingen
Ontwikkeling van geconjugeerde nucleotiden voor de actieve opname van nucleotiden in bacteriecellen
KU Leuven
Abstract: Geen Nederlandstalig Abstract
Organisaties:
• Medicinale Chemie
Onderzoekers:
• Piet Herdewyn
• Bart Vandenbrande
Bilaterale samenwerking in het kader van gezamenlijke doctoraatsprojecten_Bench fee i.h.k. van Joint PhD VUBUA,Daenen Liesbeth
Vrije Universiteit Brussel
Abstract: Een prospectieve studie naar de invloed van sensorimotorische incongruentie op de transitie van acute naar chronische whiplashgeassocieerde aandoeningen.
Organisaties:
• Menselijke Fysiologie
Onderzoekers:
• JO NIJS
Testbank voor RESS voor elektrische en hybride voertuigen
Vrije Universiteit Brussel
Abstract: Testbank voor RESS (batterijen en supercapacitors) voor elektrische en hybride voertuigen
Organisaties:
• Elektrotechniek-Energietechniek
• Mobiliteit en voertuig technologie onderzoeksgroep
Onderzoekers:
• Noshin OMAR
• JOERI VAN MIERLO
Internationaal colloquium "Welke plaats voor de islam in het nieuwe Europa?"
Universiteit Antwerpen
Abstract: Dit project kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds ECICV. UA levert aan ECICV de resultaten genoemd
in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.
Organisaties:
• Onderzoekscentrum Ongelijkheid, Armoede, Sociale Uitsluiting en de Stad (OASES)
Onderzoekers:
• Luc Goossens
Small Wind Turbine Field Laboratory
Universiteit Gent
Abstract: Het SWT Field Lab laat toe kleine windturbines aan doorgedreven veldtesten te onderwerpen. De infrastructuur bestaat uit tien
funderingen, zes windturbines, een meteomast, een meetcabine en meetapparatuur. Vier funderingen worden vrijgehouden voor dienstverlening
aan bedrijven actief in windenergie. Naast de energetische productie van de turbine worden ook zaken zoals geluidsproductie, generatorontwerp of
mastconstructie onder de loep genomen ? dit alles gecorreleerd met meteorologische data.
Organisaties:
• Vakgroep Elektrische energie, systemen en automatisering
Onderzoekers:
• Lieven Vandevelde
De integrale veiligheidsbenadering in de haven van Antwerpen
Hogeschool Gent
Abstract: Abstract nog niet beschikbaar
Organisaties:
• Departement Handelswetenschappen en Bestuurskunde
• Vakgroep Bestuur en beleid
Onderzoekers:
• Marleen Easton
Integrale veiligheidsbenadering in de haven van Antwerpen
Universiteit Gent
Abstract: Dagelijks kruisen in de haven van Antwerpen diverse stromen van goederen, personen en data De doelstelling van dit onderzoeksproject
is het identificeren van de struikelpunten en voorwaarden om te komen tot een integrale aanpak van deze diverse stromen.
Organisaties:
• Vakgroep Strafrecht en criminologie
Onderzoekers:
• Marc Cools
BNP Paribas Fortis Chair in Bankieren.
Vrije Universiteit Brussel
Abstract: Vanaf het nieuwe academiejaar in oktober krijgen de Solvay Business Schools van zowel de Vrije Universiteit Brussel als van de
Université Libre de Bruxelles samen een BNP Paribas Fortis Chair in Banking. Met deze leerstoel wil de bank de komende vijf jaar zowel de
opleiding als het wetenschappelijk onderzoek met betrekking tot de bankwereld een boost geven.
Vanaf oktober 2010 krijgen zowel de Vrije Universiteit Brussel als de Université Libre de Bruxelles een Paribas Fortis-leerstoel met de bedoeling om
de kennis over het bankwezen in deze snel evoluerende omgeving verder te ontwikkelen en te verspreiden. Naast specifieke lessenreeksen zullen
er ook minstens twee conferenties of seminaries per academiejaar worden georganiseerd, en zal het onderzoek ook leiden tot wetenschappelijke
publicaties. Deze zullen verschillende facetten van het banking-domein omvatten, zoals investment banking, risk management, financial regulation
en de effecten van het concurrentiebeleid op de financiële sector.
BNP Paribas Fortis heeft voor de leerstoel een jaarlijks bedrag veil van 125.000 euro, gedurende vijf jaar. De leerstoel zal aan VUB-zijde worden
bekleed door professor Steven Vanduffel, en aan ULB-zijde zal nog iemand aangeduid worden door de professoren Hugues Pirotte en Matthias
Dewatripont.
Organisaties:
• Faculteit Economische en Sociale Wetenschappen en Solvay Business School
• Economisch, Monetair en Financieel Beleid
Onderzoekers:
• Steven VANDUFFEL
Bilaterale samenwerking in het kader van gezamenlijke doctoraatsprojecten_Bench fee i.h.k. van Joint PhD VUBUniversity of Youndé I (Cameroon), Takougang Kingni Sifeu
Vrije Universiteit Brussel
Abstract: Bilateral cooperation agreement between VUB and University of Yaoundé I (Cameroon) concerning the PhD of Takougang Kingni Sifeu.
Promoters: J. Danckaert (VUB) en P. Woafo (Univ. Yaounde I).
Organisaties:
• Natuurkunde
Onderzoekers:
• JAN DANCKAERT
Gift ter ondersteuning onderzoek
Vrije Universiteit Brussel
Abstract: Gift ter ondersteuning onderzoek
Organisaties:
• Informatica en Toegepaste Informatica
Onderzoekers:
• THEO D'HONDT
Aanhangsel aan de overeenkomst mede-eigendom (50%-50%): wetenschappelijk werk ikv door defensie gesteunde
studies. Zie WDV43
Vrije Universiteit Brussel
Abstract: De instelling 'VUB' en het ' Belgische Staat - Ministerie Defensie' hebben voor het project ' Aanhangsel aan de overeenkomst medeeigendom (50%-50%): wetenschappelijk werk ikv door defensie gesteunde studies. Zie WDV43' een overeenkomst afgesloten die kadert in de
dienstverleningsopdracht van de instelling. Hierbij kunnen de onderzoeksresultaten worden overgedragen aan het bedrijf, kan een billijke
vergoeding worden afgesproken mbt de valorisatie van het onderzoek of kunnen andere afspraken gemaakt worden aangaande intellectuele
eigendom, zoals bepaald in de afgesloten overeenkomst.
Organisaties:
• Fysiologie
Onderzoekers:
• Martin ZIZI
Biobeschikbaarheid van koper in overgangswateren : een nieuwe fysiologische benadering
Universiteit Gent
Abstract: niet beschikbaar
Organisaties:
• Vakgroep Toegepaste ecologie en milieubiologie
Onderzoekers:
• Colin Janssen
Chemische karakterisatie van fijn stof - EC/OC analysen 2010.
Universiteit Antwerpen
Abstract: Op verschillende plaatsen in Vlaanderen worden de grenswaarden van fijn stof overschreden. Het uitvoeren van chemische karakterisatie
van fijn stof zal informatie geven over de samenstelling en de herkomst van het fijn stof. Het 3e chemkar project loopt van begin 2010 tot begin
2011. Op regelmatige basis zullen er op verschillende locaties in Vlaanderen filters bemonsterd worden op fijn stof. Een van de componenten van
dit project is de bepaling van EC/OC op (delen van) van kwartsvezelfilters.
Organisaties:
• Bio-organische massaspectrometrie
Onderzoekers:
• Magda Claeys-Maenhaut
Chemische karakterisatie van fijn stof - Levoglucosan analysen 2010.
Universiteit Antwerpen
Abstract: Op verschillende plaatsen in Vlaanderen worden de grenswaarden van fijn stof overschreden. Het uitvoeren van chemische karakterisatie
van fijn stof zal informatie geven over de samenstelling en de herkomst van het fijn stof. Een van de componenten van dit project is de bepaling van
Levoglucosam op (delen van) van kwartsvezelfilters.
Organisaties:
• Bio-organische massaspectrometrie
Onderzoekers:
• Magda Claeys-Maenhaut
ZW09-03 InfraMouse.
KU Leuven
Abstract: InfraMouse brings together groups with expertise in experimental mouse genetics form KULeuven and VIB that will establish shared
research facilities in appropriate infrastructure in new buildings, and use sets of integrated new equipment.
Organisaties:
• Departement Menselijke Erfelijkheid
Onderzoekers:
• An Clementine Zwijsen
• Bart De Strooper
• Jan Tack
• Peter Carmeliet
• Kristian Meurrens
Colloquium "De plaats van de Islam in het nieuwe Europa".
Universiteit Antwerpen
Abstract: Dit project kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds CISO. UA levert aan CISO de onderzoeksresultaten
genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.
Organisaties:
• Onderzoekscentrum Ongelijkheid, Armoede, Sociale Uitsluiting en de Stad (OASES)
Onderzoekers:
• Luc Goossens
Pilootproject: het e-safety label.
Universiteit Antwerpen
Abstract: Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds EUN Partnership AISBL . UA levert aan EUN Partnership
AISBL de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.
Organisaties:
• Media & ICT/Interpersoonlijke relaties in Organisaties & Samenleving (MIOS)
Onderzoekers:
• Michel Walrave
• Heidi Vandebosch
• Karolien Poels
• Charlotte De Backer
Studie van vasculaire calcificatie bij uremische ratten.
Universiteit Antwerpen
Abstract: Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds University of Debrecen . UA levert aan University of
Debrecen de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.
Organisaties:
• Pathofysiologie
Onderzoekers:
• Patrick D'Haese
Studie van het in vivo effect van natriumhydrosulfiet op vasculaire calcificatie in uremische ratten.
Universiteit Antwerpen
Abstract: Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds University of Debrecen . UA levert aan University of
Debrecen de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.
Organisaties:
• Pathofysiologie
Onderzoekers:
• Patrick D'Haese
Role of the mycobacterial cell wall lipids, myocolic acids, in the control of ontracellular replication of mycobacterium
tuberculasis bacilli
Universiteit Gent
Abstract: In dit project wordt nagegaan hoe mycobacteriële mycolzuren de gastheer celfunctie verstoren en hierdoor de intracellulaire
vermenigvuldiging van mycolzuren tiberculosis bacillen promoot. Uitgaande van proefdieremodellen zal het oorzakelijk verband tussen M.
tuberculosis vermenigvuldiging, versoorde macrofaag cholesterol metabole reactiewegen en de cholesterolaard van mycolzuren.
Organisaties:
• Vakgroep Biomedische Moleculaire Biologie
Onderzoekers:
• Johan Grooten
Governments markets: institutions and regulation for a changing world.nbsp;
KU Leuven
Abstract: A crucial choice facing our society is the trade-off between a "laisse" market-based organiznd a stronger role for state</NTERVENTION. p
collapse. The current crisis has hence reactivated the debate oppropriate scale and role of government intervention in the market. Afteiod of
liberalization, an increasing number of economists and policy maklfor more rules and stronger government intervention. Others argue thatle of the
state should not increase, but that smarter rules are requiredAs a general objective, we a research program that will lead to both a better
understanding of ecoecision-making and of the impact of government interventions on ecoutcomes. This research program is a natural extension of
thrch that has been initiated and developed at LICOS. It started 20 years h analyzing the economic impact of another systemic collapse, the
collapommunism, where the dominant force was central planning instead of rkets. The current research program can be viewed as studying
thenbsp;of un
Organisaties:
• OG Econometrie Leuven
Onderzoekers:
• Patrick Van Cayseele
• Hylke Vandenbussche
• Maarten Goos
• Jozef Konings
• Frank Verboven
• Johannes Van Biesebroeck
• Gerald Willmann
Opstartkrediet ZAP Faculteit Wetenschappen
Vrije Universiteit Brussel
Abstract: Onderzoek in de organische synthese met focus op de ontwikkeling van niuewe synthesemethoden en de ontwikkeling van efficiënte
synthesen van verbindingen met nut in de medicinale chemie en de matrialenchemie. Belangrijke onderzoeksdomeinen zijn:
1) Organometaal katalyse
Alkyn transformaties
Gooudkatalyse
Carbeenchemie
Photoredox katalyse
2) Heterocyclische synthese
N-houdende (poly)cyclische heterocycli en analogen van natuurproducten met toepassingen binnen de medicinale chemie
3) Hernieuwbare chemie
Synthese van bouwstenen voor gebruik in de polymeerchemie, gebruik makende van hernieuwbare grondstoffen
Organisaties:
• Toegepaste Biologische Wetenschappen
Onderzoekers:
• Guido VERNIEST
Circuit design for smart and high-performance electronic systems (CHIPS)
KU Leuven
Abstract: After the revolutions created by the computer (70s-80s) and by communications (GSM, internet) (90s-00s), society now would benefit
enormously from the next technology leap forward enabled by electronics: a revolution where ubiquitous miniaturized and networked electronics
address surging needs in areas such as health care, energy consumption, environmental monitoring, etc. Such development requires smart and
user friendly environments with universal and mobile networking and distributed sense and compute applications. To make this a reality, however,
major challenges exist today, such as the power and reliability problems. Progress in semiconductor technology alone will not suffice to solve this,
but major breakthroughs in electronic design are needed. The major objective of the planned Centre of Excellence on Circuit Design for Smart and
High-Performance Electronic Systems (CHIPS) is to enable thisnbsp;revolution, by developing the breakthrough basic concepts, circuit techniques
and m
Organisaties:
• Afdeling ESAT - MICAS
Onderzoekers:
• Robert Puers
• Georges Gielen
• Wim Dehaene
• Michel Steyaert
• Patrick Reynaert
Measurements, Effect Assessment and Mitigation of Pollutant Impact on Movable Cultural Assets - Innovative research
for market Transfer
Universiteit Gent
Abstract: Het MEMORI-project heeft tot doel om een dosimeter te ontwikkelen, waarbij gemonitord wordt aan welke dosis van organische gassen
kunstobjecten in museumvitrines blootgesteld worden. Deze organische dampen (azijnzuur, mierenzuur) ontstaan onder meer uit houden kaders.
De buitenlandse partners ontwikkelen de dosimeters, en wij onderzoeken meer specifiek de degradatie van pigmenten onder invloed van deze
dampen. Deze analyses gebeuren met Ramanspectroscopie.
Organisaties:
• Vakgroep Archeologie
Onderzoekers:
• Peter Vandenabeele
Balkan GEO Network - Naar Opname van Balkanlanden in Global Earth Observation Initiatieven
Universiteit Gent
Abstract: niet beschikbaar
Organisaties:
• Vakgroep Bos- en Waterbeheer
Onderzoekers:
• Robert De Wulf
Viral infections: molecular insights, targets for intervention and drugment
KU Leuven
Abstract: Pathogen (including viral) infections are responsible for a high incif morbidity, mortality and economic losses. Antiviral chemotherapeutics
her not available, or have often a limited use due to long-term side effd/or eventual drug resistance development.Within the current thic targets virus
entry and transmission are still under-represented. Thenbsp;efforts (including ours) have for a long time been focused on otherle targets such as
virus-encoded reverse transcriptase/DNA polymerases anbsp;protease, and related issues on drug resistance development. A limiunt of efforts
were devoted to (co)receptors of HIV. This research will put in a broader context of virus entry. A better understanding of the cprocessof virus entry
and transmission will allow a more rational develof antiviral drugs. In this proposal we will inve the interaction of novel drug leads against virus entry
and transm(i.e. human immunodeficiency virus (HIV), Dengue virus (DENV)) thereby f on both partnersof the interacti
Organisaties:
• Laboratorium Virologie en Chemotherapie
Onderzoekers:
• Graciela Andrei
• Jozef Vanderleyden
• Dominique Schols
• Kristel Van Laethem
De invloed van nanovulstoffen op de verwerking en eigenschappen van polyolefine matrices
Hogeschool Gent
Abstract: Abstract nog niet beschikbaar
Organisaties:
• Departement Toegepaste Ingenieurswetenschappen
• Vakgroep Mechanica
Onderzoekers:
• Laurens Delva
• Ludwig Cardon
De studie van mRNA metabolisme en synaptische plasticiteit in Fragile Xsyndroom
KU Leuven
Abstract: Geen Nederlandstalig Abstract
Organisaties:
• Departement Menselijke Erfelijkheid
Onderzoekers:
• Claudia Bagni
• Nicholas Xxx
Landenexpertise voor OECD review over flexibiliteit en accountability in lokaal arbeidsmarktbeleid.
Universiteit Antwerpen
Abstract: Dit project kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds OECD. De UA treedt op als country expert voor een
OECD review binnen het LEED (Local Economic and Employment Development) programma waarbij nagegaan wordt hoe lokale beleidsflexibiliteit
in het arbeidsmarktbeleid gerijmd kan worden met centrale verantwoording (accountability)
Organisaties:
• Management & Bestuur (M&B)
Onderzoekers:
• Ive Marx
• Wouter Van Dooren
Conforme Coating van nanomaterialen
Universiteit Gent
Abstract: niet beschikbaar
Organisaties:
• Vakgroep Vaste-stofwetenschappen
Onderzoekers:
• Christophe Detavernier
EMSOC: user emprovement in a social media culture
Universiteit Gent
Abstract: Het project onderzoekt in welke mate en hoe mensen (dis)empowered zijn in hun dagelijkse omgang met sociale media en dit in relatie tot
inclusie, mediawijsheiden privacy. Geletterdheid wordt onderzocht vanuit een cultureel-educatief perspectief. Aan de hand van etnografische
dataverzameling en retorische analyse wordt nagegaan hoe informele leercontexten ontstaan met de focus op digitale geletterdheid.
Organisaties:
• Vakgroep Onderwijskunde
Onderzoekers:
• Ronald Soetaert
• Lieven De Marez
Karakterisatie en opwerking van nefaste (enzym)activiteit in afwijkende tarwe/bloem zoals insect-gecontamineerde
tarwe/bloem en gekiemde tarwe/bloem
Universiteit Gent
Abstract: Via deze haalbaarheidstudie wil Nutrex de enzymatische activiteiten identificeren en afzonderen die verantwoordelijk zijn voor de
verslechtering van gekiemde tarwe en met insecten (kever) besmette tarwe. Deze enzymatische activiteiten zullen dan via een vervolg project
gebruikt worden voor de productie van antilichaam inhibitoren in kamelen.
Organisaties:
• Vakgroep Gewasbescherming
Onderzoekers:
• Guy Smagghe
Algebraic Geometry.
KU Leuven
Abstract: Dit proefschrift bewijst bepaalde gevallen van een vermoeden van Benoisen Greenberg over de afgeleide van de p-adische L-functie. We
veralgemenen hiertoe de methode van Greenberg en Stevens.We bewijzen, onder bepaalde hypothesen, dit vermoeden voor de kwadraat
symmetrische macht van een Hilbert modulaire vorm van parallel gewicht 2 over een totaal reeel veld waarin p inert is, en de geassocieerde
automorfe representatie Steinberg is bij p. Dit is een directe veralgemening van (ongepubliceerde) resultaten van Greenberg en Tilouine.
Vervolgens behandelen we de symmetrische macht van een elliptische modulaire vorm die Steinberg is bij p. Om de p-adische L-functie in twee
veranderlijken te construeren die nodig is om de Greenberg en Stevens-methode toe te passen, hebben we de recente theorie van
overconvergente modulaire vormen van Urban nodig.We versterken bovenstaande resultaat verder door de aannamedat de conductor even is te
elimineren; hierbij gebruiken we een resultaat van Boecher en
Organisaties:
• Afdeling Algebra
Onderzoekers:
• Johannes Nicaise
• Giovanni Rosso
Factors Affecting Training Transfer (FATT).
Universiteit Antwerpen
Abstract: Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds EU. UA levert aan EU de onderzoeksresultaten genoemd
in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.
Organisaties:
• Engineering Management
Onderzoekers:
• Johan Braet
• Henri Masson
• Nga Pham
Opstartkrediet ZAP Faculteit Wetenschappen
Vrije Universiteit Brussel
Abstract: Opstartkrediet ZAP Faculteit Wetenschappen
Organisaties:
• Scheikunde
Onderzoekers:
• Steven BALLET
Remediation of bottlenecks in industrial bioethanol production with second-generation biomass substrates
KU Leuven
Abstract: <!--StartFragment-->the current substrates is that they are also used for production of human food. As a result, there is a competition
between the use of sugar, and the use of fertile agricultural land for its production, either for food or for transport purposes. This economical (price
increases) and ethical problem has strongly stimulated the search for alternative substrates which are not used for food production. Lignocellulose
materials are a prime choice. They fall in two categories: waste materials (straw, corn stover,nbsp;chippings, forest residues, grass, old paper,
cardboard, etc.) and energy crops, i.e. rapidly growing plants that canbe cultivated preferentially on inferior agricultural lands. Lignocellulose
materials are available in huge quantities. The use of these second generation substrates cannot be performed yet at a commercial scale because
of several technological hurdles that still have to be overcome. Substantial industrial scale production is only expected i
Organisaties:
• Afd. Molec. Microbiol. & Biotechnologie
Onderzoekers:
• Erik Mathijs
• Ivo Vankelecom
• Johan Thevelein
• Guido Aerts
• Kristiaan Willems
De ontwikkeling en preventie van klauw- en pootproblemen bij zeugen in groepshuisvesting: interactieve effecten van
gedrag, voeding en stalvloer
Universiteit Gent
Abstract: Het doel van dit project is het onderzoeken van praktijkgerichte strategieën die de incidentie van klauw- en pootproblemen reduceren bij
zeugen gehuisvest in groep. Volgende aspecten zullen onderzocht worden: 1) innovatieve methodes voor het sensitief evalueren van klauw- en
pootproblemen, 2) invloed van samenstelling van voeder (vooral m.b.t. zink) en 3) efficiëntie van controlemaatregelen via vermindering van de
risicofactoren.
Organisaties:
• Vakgroep Voeding, Genetica en Ethologie
Onderzoekers:
• Aart de Kruif
• Geert Janssens
Global Governance and Democratic Government.
KU Leuven
Abstract: In the aftermath of the recent financialmic and food crises, experts and political leaders have called for both epth reflection on, and a
comprehensive reform of global governance insts with regard to their status as agencies of 'democratic government'. Inhe emergence of global
governance deeply affects the democratic governmeework as it was originallyconceived of and developed within the classicon-state, and also
imposesa reflection on the very meaning of democracyonsortium therefore aspires to develop a new paradigm for democraticlobal governance.The
first research objective of the researcamme is to assess the architecture, practices and processes of global goe from a democratic
theoryperspective. Throughout the programme, analys focus on following key areas of global governance and selected cases: (al environmental
governance (case: the elaboration and implementation of-Kyoto climate change regime), (ii) peace and security (case: the functind legitimacy of the
UN Security Council an
Organisaties:
• Instituut voor Internationaal Recht
Onderzoekers:
• Geert Van Calster
• Jan Wouters
• Antoon Braeckman
• Timmy Heysse
• Hans Bruyninckx
• Christophe Crombez
• Helder De Schutter
CREATION ? Creatie van een nieuwe methodologie voor analyse van de invloed van textiel op mensen
Universiteit Gent
Abstract: Dit project heeft als doel het effect van textiel op menselijke organismen te analyseren en op basis daarvan een hiërarchisch systeem te
ontwikkelen van textiel. De te ontwikkelen methodologie baseert zich op fysiologische parameters, subjectieve en objectieve handmeting en een
?reactie op textiel?-model. Aan de basis liggen fysische testen op vrijwilligers die verschillende soorten textiel zullen dragen, psychologische
reacties op textiel en objectieve labotesten. De finale fase bestaat uit een sensorische procesmodellering op basis van stimulatie van mensen door
textiel.
Via labotesten met vrijwilligers zal de invloed van textiel op menselijke fysiologische parameters geanalyseerd worden. De proeven op textiel
betreffen fysische metingen van de weefsels, bv. vloeistofdoorlaatbaarheid, luchtdoorlaatbaarheid, thermische weerstand, THV volgens Kawabata.
Organisaties:
• Vakgroep Textielkunde
Onderzoekers:
• Lieva Van Langenhove
Boek Intermodaal Vervoer.
Vrije Universiteit Brussel
Abstract: De instelling 'VUB' en het ' Extern verzelfstandigd agentschap Waterwegen en Zeekanaal nv - Extern verzelfstandigd agentschap De
Scheepvaart nv' hebben voor het project ' Boek Intermodaal Vervoer.' een overeenkomst afgesloten die kadert in de dienstverleningsopdracht van
de instelling. Hierbij kunnen de onderzoeksresultaten worden overgedragen aan het bedrijf, kan een billijke vergoeding worden afgesproken mbt de
valorisatie van het onderzoek of kunnen andere afspraken gemaakt worden aangaande intellectuele eigendom, zoals bepaald in de afgesloten
overeenkomst.
Organisaties:
• Wiskunde, Operationeel Onderzoek, Statistiek en Informatica voor Management
Onderzoekers:
• CATHY MACHARIS
De haalbaarheid van een nationaal kennis-en adviescentrum inzake radicalisering in Belgie
Universiteit Gent
Abstract: Professionals die geconfronteerd worden met signalen van radicalisering en polarisering moeten zo goed mogelijk worden ondersteund
en geadviseerd. Een mogelijke piste hiervoor bestaat in de opstart van een kennis- en adviespunt, m.b.t. de preventie van gewelddadige
radicalisering en polarisering. Hiertoe is een haalbaarheidsstudie noodzakelijk, waarin onderzocht wordt welke mogelijke diensten en opdrachten
verwacht worden van dit kennis- en adviespunt, alsook de voorzieningen waarover dit adviespunt zou moeten beschikken om tegemoet te komen
aan de noden en wensen van de professionals in de eerste lijn. Om deze noden concreet te identificeren, zal eveneens moeten worden nagegaan
wat het mogelijke doelpubliek zal kunnen zijn van een dergelijk centrum en hoe deze hiermee in contact kunnen komen.
Organisaties:
• Criminologie, Strafrecht en Sociaalrecht
Onderzoekers:
• Paul Ponsaers
Integratie van biologie en technologie voor economische en energie efficiente 2G bioethanol raffinaderijen
Universiteit Gent
Abstract: ProEthanol brengt onderzoekers van de EU en Brazilie samen om de algemene werking van bioethanol raffinaderijen te verbeteren vanuit
een bioraffinaderij perspectief. UGent focusseert op de valorisatie van de neven stromen gebruik makende van bioelektrochemische systemen
Organisaties:
• Vakgroep Biochemische en microbiele technologie
Onderzoekers:
• Korneel Rabaey
FWO Visiting Postdoctoral Fellowship (Peter KORSTEN, Nederland)
Universiteit Antwerpen
Abstract: Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk OnderzoekVlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel.
Organisaties:
• Evolutionaire ecologie (EVECO)
Onderzoekers:
• Erik Matthysen
Veiligheid en Preventie 2010 : Wetenschappelijk fenomeenonderzoek naar eergerelateerd geweld in België.
Vrije Universiteit Brussel
Abstract: Hedendaags onderzoek en beleidsmaatregelen benaderen eergerelateerd geweld doorgaans gerelateerd aan de controle op vrouwelijke
seksualiteit en concepten van schaamte, bescheidenheid en seksuele eerbaarheid, aldus te onderscheiden van de zogenaamde bloedwraak.
Dit onderzoek beoogt:
1. Een theoretische duiding van het begrip eergerelateerd geweld, door onderzoek van de historische, socio-economische, culturele en politieke
contexten waarin deze vorm van geweld voorkomt.
2. Inzicht verwerven in de mate waarin hulpverleners in Vlaanderen geconfronteerd worden met eergerelateerd geweld en bijdragen tot het
formuleren van strategieën om ermee om te gaan.
3. Inzicht verwerven in de manier waarop aan de begrippen 'eer' en 'schaamte' betekenis wordt gegeven door diverse etnisch-culturele
minderheden in de context van hun specifiek migratieproces.
Organisaties:
• Wijsbegeerte-Moraalwetenschappen
• Criminologie
Onderzoekers:
• KRISTEL BEYENS
• Gily COENE
GRIP*TT - Generalization Research in lll health and Psychopathology: transdiagnostic processes and transfer of
knowledge.
KU Leuven
Abstract: Angst, depressie en psychologische reacties op en omgang met (chronische) ziekten zijn erg bepalendvoor de levenskwaliteit van
mensen en brengen grote socio-economische kosten met zich mee. Het algemene doel vandit project is de studie van de rol van
generalisatieprocessen inde ontwikkeling en de uitbreiding van psychopathologie en het verloop van lichame&shy;lijke aandoeningen. Generalisatie
wordt daarbij op veelzijdige manier onderzocht door expertise over leermechanismen, aandacht, geheugen, symptoomperceptie en
psychofysiologie te combineren. Voorgaand onderzoek richtte zich hoofdzakelijk op specifieke aandoeningen. In tegenstelling tot dergelijke
selectieve benadering zal het huidige onderzoeksprogramma een transdiagnostisch perspectief hanteren om zo de cruciale psychologische
mechanismen die aanleiding geven tot de etiologie, de instandhouding en het heroptreden van psychologische en gezondheidsgerelateerde
problemen verder te bestuderen. Binnen dit innovatieftransdiagnostis
Organisaties:
• OG Leerpsych. en Exp. Psychopathologie
Onderzoekers:
• Frank Baeyens
• Omer Van den Bergh
• Tom Beckers
• Johannes Vlaeyen
• Ilse Van Diest
• Dirk Hermans
• Filip Raes
OPTEC - Optimization in Engineering Center
KU Leuven
Abstract: The mission of the Optimization in Engineering Center (OPTEC) is to make internationally recognized progress on optimization techniques
for a broad range of engineering applications. The present industrial and economic situation is characterized by a globalization combined with a
crisis of the economies, ever stronger climate and environmental constraints, and increased competition. This calls for better performance of the
industrial products, more efficiency and higher productivity of production processes, posing real challenges for engineering research, design and
development. It is then a common engineering approach to translate the engineering problem into a mathematical optimization problem where an
objective function needs to be minimized with respect to given constraints. Once this conversion has been performed, off-the-shelf softwareroutines
can be used to try to find the optimized design of the product or the optimal settings of the production process. It is not the aim of OPT
Organisaties:
• Afd. Chem. en Biochem. Procestechnol.
Onderzoekers:
• Geert Lombaert
• Geert Degrande
• Joseph Vandewalle
• Stefan Vandewalle
• Johan Meyers
• Wim Michiels
• Joris De Schutter
• Ilse Smets
• Jan Van Impe
• Johan Suykens
• Jan Swevers
• Moritz Diehl
CFD modellering van de plasmavergassing met biomassa ter optimalisatie van duurzame syngasproductie
Universiteit Gent
Abstract: Het onderzoekswerk bestaat uit de numerieke modellering van een volledig plasmavergassingsproces, met de testinstallatie in het
Institute of Plasma Physics in Praag ter validatie van het model.
Het doel is om inzicht te verwerven in het effect van de verschillende procesparameters en zo een meer efficiënte werking van het proces te
bewerkstelligen ahv processturing en optimalisatie van het reactorontwerp.
Organisaties:
• Vakgroep Toegepaste fysica
Onderzoekers:
• Jan Vierendeels
• Guido Van Oost
Onderzoek naar het moleculair mechanisme van PRL-3 gemedieerde tumorigenese
KU Leuven
Abstract: Geen Nederlandstalig Abstract
Organisaties:
• Groep Biomedische Wetenschappen
Onderzoekers:
• Mathieu Bollen
Evaluatie actieplan voeding en beweging
Universiteit Gent
Abstract: Taken: uitwerken van meetinstrumenten voor de proces- en effectevaluatie van acties binnen het Vlaams Actieplan Voeding en Beweging
en de coördinatie, uitvoering en verwerking ervan in samenwerking met de projecthouders. Advisering van de Vlaamse overheid over de mogelijke
continuering van de projecten.
Uitwerking van een voorstel voor de wetenschappelijke evaluatie van de Vlaamse gezondheidsdoelstelling voeding en beweging.
Organisaties:
• Vakgroep Maatschappelijke gezondheidkunde
Onderzoekers:
• Greet Cardon
Natural and Artifical Genetic Variation in Microbes
KU Leuven
Abstract: BackgroundUnderstanding the relationship between an organism's genotype (DNA sequence) and phenotype (physiological
characteristics) remains one of biology's most fundamental challenges. Over the past six decades, geneticists have focused primarily on the
simplest questions: what is the precise role of a particular gene or genetic locus, and how does variation in this locus affects the phenotype of an
organism? While this research yielded invaluable fundamental insight and enabled powerful industrial and medical applications, it is only the tip of
the proverbial genetic iceberg. It becomes increasingly clear that many phenotypes and diseases depend on multiple mutations (alleles) in multiple
genes (loci). Moreover, in many cases, there is a complex interaction between these mutations - a specific mutation may only play a role when
other mutations are also present.Complex genetic interactions are present in all forms of life and are responsible for several industrially and
medically rel
Organisaties:
• Centr. Microbiële en Plantengenetica
Onderzoekers:
• Jozef Vanderleyden
• Kathleen Marchal
• Luc De Raedt
• Jan Michiels
• Johan Thevelein
• Kevin Verstrepen
BCCM ERP/LIMS project: enterprise resource planning / laboratory information management system
Universiteit Gent
Abstract: Implementatie van een Laboratory Information Management System (LIMS) ten behoeve van de Belgian Co-ordinated Collections of
Micro-organisms (BELSPO/BCCM).
Organisaties:
• Vakgroep Toegepaste wiskunde en informatica
Onderzoekers:
• Peter Dawyndt
Bepaling van de veiligheid en het kolonisatiepotentieel van goed-gekarakteriseerde probiotische stammen in ZuidAfrikaanse vrouwen met een gezonde en verstoorde vaginale microflora
Universiteit Gent
Abstract: Veranderingen in het vaginale microbioom dragen bij tot het risico op vroeggeboorte, tot een verhoogde transmissie van seksueel
overdraagbare aandoeningen en tot een verhoogde overdracht van het AIDS-virus van moeder naar kind. Toediening van probiotische vaginale
bacteriën zal in de toekomst mogelijk leiden tot belangrijke interventie strategieën. In dit project zal door middel van moleculaire technieken
nagegaan worden hoe probiotische kiemen de vaginale ecologie kunnen beïnvloeden.
Organisaties:
• Vakgroep Klinische biologie, microbiologie en immunologie
Onderzoekers:
• Marleen Temmerman
In vivo moleculaire beeldvormings onderzoek.
KU Leuven
Abstract: State of the art onderzoek met betrekking tot in vivo moleculaire beeldvorming verbreedt zijn expertise door
enerzijdsnbsp;implementatievan nieuwe beeldvormingstechnologie en anderzijds door het uitbreiden van de toepassingsmogelijkheden van de
beschikbare technologie (vb. positron emissie tomografie (PET), kernspin tomografie (KST) en bioluminescentie beeldvorming). Deze laatste
doelstelling vereist de ontwikkeling van nieuwe specifieke speurstoffen en reporter gen constructen voor relevante biologische aangrijpingspunten,
gevolgd door in vivo validatie in kleine proefdieren met als ultiem doel translatie naar klinische toepassing.nbsp;In parallel worden de methoden,
algoritmes en technieken voor beeld acquisitie en verwerking verbeterd. Het programma financiering project IMIR heeft als doel nieuwe
benaderingen te ontwikkelen voor moleculaire beeldvorming bij kleine proefdieren.nbsp;Dit laat toe om nieuwe inzichten te verkrijgen in verband
met moleculaire processen gerelateerd met s
Organisaties:
• Radiofarmacie
Onderzoekers:
• Frederik Maes
• Guy Bormans
• Yicheng Ni
• Johan Nuyts
• Alfons Verbruggen
• Koenraad Van Laere
• Christophe Deroose
• Michel Koole
• Uwe Himmelreich
• Barbara Weyn
Cellular Interactions and Heterogeneity in Ischemic Cardiovascular Disease
KU Leuven
Abstract: Cardiovascular disease, and specifically ischemic heart disease, remains the leading cause of death worldwide. Failure of state-of-the-art
therapies emphasizes the need for a better understanding of key pathogenetic events in the evolution of the disease that can lead to early
identification of individuals at increased risk and to novel therapeutic strategies reducing acute ischemic damage and remodeling towards heart
failure in advanced disease. Several risk factors have been identified that, in early stages of the disease, prime the vessels for atherosclerosis and
thrombosis, eventually leading to stenosis and episodes of acute ischemia with myocardial infarction. In advanced disease, additional local
modifiers of increased mechanical load and ischemia reinforce deleterious remodeling of the heart. None of these processes can be reduced to a
single actor and mechanistic insights require diversified, complementary and integrative approaches. The proposed program introduces a novel con
Organisaties:
• Cardiologie
Onderzoekers:
• Hans Deckmyn
• Frank Rademakers
• Henri Lijnen
• Aernout Luttun
• Paul Herijgers
• Peter Sinnaeve
• Karin Sipido
• Paul Holvoet
• Marc Hoylaerts
• Jan Staessen
• Marc Jacquemin
• Jan D'hooge
• Stefan Janssens
• Piet Claus
• Jens-Uwe Voigt
Het identificeren van nieuwe regulatoren van hematopoietische stamcellenmigratie, homing en uitbreiding.
KU Leuven
Abstract: The hematopoietic stem cells (HSC) supply all blood cell types throughout the lifespan of animals. HSC transplantation is an effective
method for treatment of various hematopoietic malignancies and a number of genetic disorders. Bone marrow (BM), mobilized peripheral blood
(MPB) and umbilical cord blood (UCB) are three major sources for HSC. Presently, umbilical cord blood transplantation (UCBT) is being considered
as a substitute for BM and MPB transplantation for the majority of patientsin the absence of matched donor. However, a major drawback of UCBT is
the low number of hematopoietic stem/progenitor cells (HSPC) present in the graft, leading to increased risk of graft failure or delayed
hematopoietic engraftment. Two approaches could be followed to increase engraftment from a limited number of stem cells: ex vivo expansion of
stemcells or improving stem cell homing into the BM niche. As HSC migrate between different transient hematopoietic sites during development, we
hypothesiz
Organisaties:
• Stamcelbiologie en Embryologie
Onderzoekers:
• Catherine Verfaillie
• Javed Karim Manesia
De variabiliteit in Campylobacter contaminatieniveaus op pluimveekarkassen: identificeren van risicofactoren en
kwantitatieve monitoring van Campylobacter spp. in pluimveeslachthuizen in België (CAMPYVAR)
Universiteit Gent
Abstract: Dit project heeft tot doel om (i) Campylobacter contaminatie van braadkipkarkassen doorheen het slachtproces kwantitatief te monitoren;
(ii) kwalitatieve gegevens te verzamelen over slachtpraktijken en ? apparatuur in verscheidene slachthuizen; (iii) risicofactoren te identificeren mbt
hoog besmette braadkipkarkassen op het einde van het slachtproces;(iv)interventiemaatregelen voor te stellen om het risico op Campylobacter
infecties bij mens na consumptie van braadkipvlees te verminderen.
Organisaties:
• Vakgroep Voedselveiligheid en Voedselkwaliteit
Onderzoekers:
• Lieven De Zutter
• Mieke Uyttendaele
Onderzoek naar de preventie van hitte- en/of koudestress bij dieren dieop de weide worden gehouden (PASTRESS).
KU Leuven
Abstract: De maatschappij is meer en meer bekommerd om het welzijn van dieren, enmeer bepaald runderen en paarden, die op de weide
gehouden worden. Via epidemiologisch en experimenteel onderzoek zal er nagegaan worden of dieren op de weide effectief beschutting nodig
hebben in Belgische klimaatomstandigheden, en hoe die beschutting dan best geïmplementeerd wordt. Daaraan gekoppeld zullen er adviezen
opgesteld worden ter informatie van houders, inspecteurs, dierenrechtenorganisaties en het grote publiek.
Organisaties:
• Afdeling Dier-voeding-kwaliteit
Onderzoekers:
• Rony Geers
De ontwikkeling en preventie van klauw- en pootproblemen bij zeugen in groepshuisvesting: interactieve effecten van
gedrag, voeding en stalvloer
Universiteit Gent
Abstract: Het doel van dit project is het onderzoeken van praktijkgerichte strategieën die de incidentie van klauw- en pootproblemen reduceren bij
zeugen gehuisvest in groep. Volgende aspecten zullen onderzocht worden: 1) innovatieve methodes voor het sensitief evalueren van klauw- en
pootproblemen, 2) invloed van samenstelling van voeder (vooral m.b.t. zink) en 3) efficiëntie van controlemaatregelen via vermindering van de
risicofactoren.
Organisaties:
• Vakgroep Verloskunde, voortplanting en bedrijfsdiergeneeskunde
Onderzoekers:
• Aart de Kruif
• Geert Janssens
Onderzoek naar het fenomeen huwelijksmigratie
Universiteit Gent
Abstract: Dit project brengt de migratie naar Vlaanderen in het kader van een huwelijk of samenwoonst met een in Vlaanderen verblijvende resident
in kaart voor de periode 2008-2011. De omvang van het fenomeen wordt geschetst, alsook de verdeling naar herkomstregio, verblijfplaats, type
partner en evolutie. De resultaten zijn gebaseerd op een extractie uit het rijksregister van alle partnermigranten en hun partners.
Organisaties:
• Vakgroep Sociologie
Onderzoekers:
• John Lievens
In vivo validatie van soft rock-remmers in een muizenmodel van COPD
Universiteit Gent
Abstract: niet beschikbaar
Organisaties:
• Vakgroep Inwendige ziekten
Onderzoekers:
• Guy Brusselle
Wetenschappelijk fenomeenonderzoek naar eergerelateerd geweld in België
Universiteit Gent
Abstract: Dit onderzoek beoogt de psycho-sociale, etnische en culturele processen bloot te leggen die aan de oorsprong liggen van eergerelateerd
geweld. Het wil ook de diverse vormen van eergerelateerd geweld waarmee een aantal sectoren (gezondheidszorg, onderwijs, politie en justitie,
welzijnswerk en hulpverlening) te maken krijgen in kaart te brengen, met de bedoeling het beleid en de aanpak met betrekking tot eergerelateerd
geweld in België te verbeteren.
Organisaties:
• Vakgroep Uro-gynaecologie
Onderzoekers:
• Marleen Temmerman
Immuun senescentie: ouderdom en immuniteit
KU Leuven
Abstract: Geen Nederlandstalig Abstract
Organisaties:
• Acad. Centr. voor Huisartsgeneeskunde
Onderzoekers:
• Catharina Matheï
• Frank Buntinx
• Wim Adriaensen
Argus: Een kost-effectief, schaalbaar en multi-parameter monitoring platform voor het beheer van gedistribueerde
hernieuwbare energieproductie
Universiteit Gent
Abstract: Dit project beoogt de verdere ontwikkeling van een door het UGent energiekennisplatform Power-Link ontworpen elektronische tool die in
staat is de energieproductie van diverse hernieuwbare energietechnologieën alsook meteorologische omstandigheden te bemeten, loggen en
visualiseren die de data collecteert en anderzijds een webplatform om de gemeten data van op afstand op te volgen. Uiteindelijk kan dit project
uitmonden in een commercieel product.
Organisaties:
• Vakgroep Civiele techniek
Onderzoekers:
• Greta Van Eetvelde
• Jeroen De Maeyer
De variabiliteit in Campylobacter contaminatieniveaus op pluimveekarkassen: identificeren van risicofactoren en
kwantitatieve monitoring van Campylobacter spp. in pluimveeslachthuizen in België (CAMPYVAR)
Universiteit Gent
Abstract: Dit project heeft tot doel om (i) Campylobacter contaminatie van braadkipkarkassen doorheen het slachtproces kwantitatief te monitoren;
(ii) kwalitatieve gegevens te verzamelen over slachtpraktijken en ? apparatuur in verscheidene slachthuizen; (iii) risicofactoren te identificeren mbt
hoog besmette braadkipkarkassen op het einde van het slachtproces;(iv)interventiemaatregelen voor te stellen om het risico op Campylobacter
infecties bij mens na consumptie van braadkipvlees te verminderen.
Organisaties:
• Vakgroep Veterinaire volksgezondheid en voedselveiligheid
Onderzoekers:
• Lieven De Zutter
Food prices, riots and political instability.
KU Leuven
Abstract: Geen Nederlandstalig Abstract
Organisaties:
• OG Ontwikkelingseconomie Leuven
Onderzoekers:
• Johan Swinnen
• Abhimanyu Arora
TRPLe: TRP Research Platform Leuven
KU Leuven
Abstract: This project represents a multidisciplinary approach to obtain fundamental novel insight into the structure, function and physiological role
of TRP channels, and to translate this knowledge into a better understanding of the etiology of various human diseases and ultimately into the
development of novel therapies.
Organisaties:
• Laboratorium voor Ionenkanaalonderzoek
Onderzoekers:
• Thomas Voets
• Dirk De Ridder
• Benoit Nemery de Bellevaux
• Rudi Vennekens
• Chris Ulens
• Detlef Balschun
Optimization of the automated fitting to outcomes expert with language-independent hearing-in-noise test battery and
electro-acoustical test box for cochlear implant users (OPTI-FOX).
Universiteit Antwerpen
Abstract: Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds EU. UA levert aan EU de onderzoeksresultaten genoemd
in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.
Organisaties:
• Biofysica en Biomedische Fysica
• Centrum voor Computerlinguïstiek en Psycholinguïstiek (CLiPS)
Onderzoekers:
• Joris Dirckx
• Martine M R Coene
Objecten in zicht: de neurale basis van visuomotorische transformaties voor acties naar objecten (BRAINSHAPE).
KU Leuven
Abstract: Mensen en andere primaten bezitten een grote vaardigheid om voorwerpen te grijpen en te manipuleren. Deze interactie met voorwerpen
verloopt schijnbaar moeiteloos en wordt ondersteund door een aantal hersengebieden in het visueel en het motorisch systeem. Recent onderzoek
heeft aangetoond dat gebieden in de dorsale visuele stroom in de parietale cortex ook betrokken zijn bij de visuele analyse van voorwerpen. Omdat
letsels van de parietale cortex geen deficit in objectherkenning veroorzaken, neemt men aan dat de codering van objecten in de parietale cortex
belangrijk is voor het plannen van acties naar deze objecten. Om een voorwerp op de juiste manier te grijpen moet de visuele informatie die op het
netvlies valt omgezet worden in een motorisch plan dat de contracties van de handspieren kan controleren. De neurale basis van deze
visuomotorische transformaties die noodzakelijk zijn om acties uit te voeren naar objecten isechter nog grotendeels onbekend.Dit
onderzoeksproject beoogt de n
Organisaties:
• Onderzoeksgroep Neurofysiologie
Onderzoekers:
• Peter Janssen
SymBioSys: from variome to phenome.
KU Leuven
Abstract: The goal of the project is to develop innovative bioinformatics and computational biology strategies aimed at two key challenges. First,
itaddresses the technological challenge of leve raging the flood of data from next-generation sequencing (NGS) towards mapping genomic and
transcriptomic variation . Second, it tackles the scientific challenge of understanding how (human) genetic variation originates and how it leads to
differences in (clinical) phenotypes. On one hand, the project aims at developing innova tive computational methods for (1) the mapping and
visualization of NGS data (W P1), (2) the identification of relevant noncoding variation (WP2) and (3) the fusion of multiple types of omics data using
strateg based on networks and kernels. On the other han d, the project aims at demonstrating the relevance of the proposed computationa l
methods on specific biological challenges (biological mechanisms of copy numb ervariations (WP4), constitutional disorders (microcephaly) (WP5),
Organisaties:
• Afdeling ESAT - STADIUS
Onderzoekers:
• Joris Vermeesch
• Thierry Voet
• Yves Moreau
• Jan Cools
• Diether Lambrechts
• Stein Aerts
• Jan Aerts
EMSOC: user emprovement in a social media culture
Universiteit Gent
Abstract: Doel van EMSOC is om vanuit kritisch interdisciplinair perspectief te onderzoeken in welke mate en hoe mensen
?empowered?/?disempowered? worden vanuit hun dagelijkse omgang met sociale media. We gaan na op welke wijze de kwetsbaarheid van
mensen (al of niet) verandert als gevolg van nieuwe vormen van online communicatie en interactie en welke antwoorden we hierop kunnen bieden
vanuit sociaal/beleidsmatig/media/juridisch/pedagogisch perspectief.
Organisaties:
• Vakgroep Communicatiewetenschappen
Onderzoekers:
• Ronald Soetaert
• Lieven De Marez
Moleculaire en functionele beeldvorming als een cruciaal instrument in het gebied van de neurologische en oncologische
wetenschappen: een platform als brug tussen basisonderzoek, klinische ontwikkeling en industriële toepassing.
KU Leuven
Abstract: In tegenstelling tot commerciële productiecentra van PET tracers waar een groot aantal dosissen van een gelimiteerd aantal (niet
gespecificeerde) tracers geproduceerd worden, worden in state of the artnbsp;PET onderzoekscentra eerder voorzien vannbsp; een groot
aantalverschillende specifieke tracers om geïnjecteerd te worden in een gelimiteerd aantal subjects. Een ervaren team en een state of the art
infrastructuur verzekeren een snelle implementatie van (a) experimenteel preklinisch/klinisch PET radiofarmaca in het PET onderzoeksprogramma
van het PET onderzoekscentrum, (b)experimenteel preklinisch/ klinisch PET radiofarmaca in het kader van PET onderzoeksprogramma met
partners in de(radio)farmaca industrie, naast (c) gevestigde PET tracers die gebruikt worden in preklinisch/klinisch onderzoek en (d) gevestigde
PET radiotracers voor routine diagnose bij patiënten.nbsp;Het fabriceren van deze PETradiofarmaca moet gebeuren onder GMP condities. Voor
het gebruik van PET tracers in klinisch
Organisaties:
• Nucleaire Geneesk. & Molec. Beeldvorming
Onderzoekers:
• Guy Bormans
• Luc Mortelmans
• Johan Nuyts
• Alfons Verbruggen
• Koenraad Van Laere
• Christophe Deroose
Vlaamse veldproef met genetisch gewijzigde Pi-resistente aardappelen
Hogeschool Gent
Abstract: De UGent, het ILVO, de VIB en de Hogeschool Gent werke samen aan een tweejarige veldproef in Vlaanderen met met genetisch
gewijzigde Phytopthora infestans-resistente (Pi-resistente) aardappelen. Deze veldproef wil bijdragen tot de ontwikkeling van duurzaam Piresistente aardappelen voor de Vlaamse landbouw.
Organisaties:
• Departement Biowetenschappen en Landschapsarchitectuur
• Vakgroep Plantaardige Productie
Onderzoekers:
• Geert Haesaert
INFRASTR-2010-1-Research infrastructure for earthquake.
KU Leuven
Abstract: Geen Nederlandstalig Abstract
Organisaties:
• Afdeling Bouwmechanica
Onderzoekers:
• Guido De Roeck
Controle van databank "Projecten vredesopvoeding"
Vrije Universiteit Brussel
Abstract: De instelling 'VUB' en het ' Vlaams Vredesinstituut' hebben voor het project ' Controle van databank "Projecten vredesopvoeding". ' een
overeenkomst afgesloten die kadert in de dienstverleningsopdracht van de instelling. Hierbij kunnen de onderzoeksresultaten worden overgedragen
aan het bedrijf, kan een billijke vergoeding worden afgesproken mbt de valorisatie van het onderzoek of kunnen andere afspraken gemaakt worden
aangaande intellectuele eigendom, zoals bepaald in de afgesloten overeenkomst.
Organisaties:
• Sociologie
Onderzoekers:
• IGNACE GLORIEUX
Structure and function of the cerebral cortex in human and nonhuman patients: from single cells to deficits in patients
(Leuven Cerebral CortexCenter).
KU Leuven
Abstract: The Leuven Cerebral Cortex Center (LC3) aims to investigate the strucd function of the normal and diseased brain in both humans and
nonhuman s.We will adopt a comprehensive strategy to unravel the neural basis ofant brain functions: object processing, attention and reward, and
intersnbsp;communication and action recognition. These higher brain functions studied using a wide range of research tools including modeling,
electrlogy, and functional imaging (fMRI). We will study nonhuman primates - t animal model of cognitive brain functions in the human - but also
normas and patients. In each of these research topics we will study the effecnnectivity between brain areas, the relation between brain activity and
r, and the neural mechanisms underlying brain pathology. Our research com is rooted in a strong convergence between basic and clinical neure,
such that animal and patient studies can run in parallel using the sauli, tasks and imaging techniques. Our ultimate goal is to bridge the gaen
Organisaties:
• Onderzoeksgroep Neurofysiologie
Onderzoekers:
• Rik Vandenberghe
• Jan Goffin
• Wim Vanduffel
• Marc Van Hulle
• Peter Janssen
• Stefan Sunaert
• Wim Van Paesschen
• Patrick Dupont
• Steven De Vleeschouwer
• Mathieu Vandenbulcke
• Johannes van Loon
• Jan Jastorff
SMEN
KU Leuven
Abstract: Geen Nederlandstalig Abstract
Organisaties:
• Afd. Moleculaire Visualisatie & Fotonica
Onderzoekers:
• Johan Hofkens
ADDUCE
KU Leuven
Abstract: Geen Nederlandstalig Abstract
Organisaties:
• Onderzoeksgroep Psychiatrie
Onderzoekers:
• Marina Danckaerts
TRAVIFOOD: Onderzoek naar virussen NoV, HAV en HEV die overdraagbaar zijn via bepaalde voedingsmiddelen en
bijdrage aan de risicobeoordeling
Universiteit Gent
Abstract: Travifood beoogt de ontwikkeling van een detectiemethodiek voor NoV, HAV en HEV in levensmiddelen. Bovendien worden modellen
ontwikkeld die de blootstelling van consumenten aan deze virussen zullen simuleren tijdens bereiding van broodjes en bij productie en consumptie
van groenten en fruit. Tot slot zal de effectiviteit van handontsmettingsproducten en oppervlakke desinfectantia geëvalueerd worden als aanvulling
bij de blootstellingsmodellen.
Organisaties:
• Vakgroep Voedselveiligheid en Voedselkwaliteit
Onderzoekers:
• Mieke Uyttendaele
Eco- and socio-evolutionary dynamics.
KU Leuven
Abstract: Traditionally, ecological and evolutionary processes have largely beeedindependent from each other. There is growing evidence,
however, thatical and evolutionary dynamics can occur at the same time scale and can rongly interact with each other. Ignoring these interactions
may amongst distort our view on human impact on natural ecosystems, for instance inntext of fisheries, land use, climate change, and the
introduction of execies. In addition to the coupling of eco-evolutionary dynamics, we expelar interactions between social and evolutionary
processes. Social behavd social structure may influence evolution, and evolution may shape socicture. Socio-evolutionary dynamics are expected
in all organisms that shp behaviour, and will be especially important in species that form organcieties such as social insects and humans. Both ecoevolutionary and socutionary dynamics are therefore expected to be common and relevant to a nge of organisms and a broad array of fundamental
and applied questi
Organisaties:
• Afd. Ecologie, Evolutie en Biodiv.behoud
Onderzoekers:
• Ellen Decaestecker
• Herman Ramon
• Filip Volckaert
• Tom Wenseleers
• Luc De Meester
• Luc Brendonck
• Olivier Honnay
• Robby Stoks
Synthesis of novel.
KU Leuven
Abstract: Geen Nederlandstalig Abstract
Organisaties:
• Medicinale Chemie
Onderzoekers:
• Piet Herdewyn
Analyse van vaccin efficiëntie voor malaria en tuberculose in co-infectie settings relevant voor endemische regio's in subSahara Afrika
Assessment of vaccine efficacy for Malaria and Tuberculosis in a co-infection setting relevant for disease endemic...
Vrije Universiteit Brussel
Abstract: Analyse van vaccin efficiëntie voor malaria en tuberculose in co-infectie settings relevant voor endemische regio's in sub-Sahara Afrika
Organisaties:
• Toegepaste Biologische Wetenschappen
Onderzoekers:
• Stefan MAGEZ
Bestelbrief: Review editor voor hoofdstuk 4 : Observations - Cryopshere.
Vrije Universiteit Brussel
Abstract: Ondersteuning voor de aanstelling tot Review Editor voor hoofdstuk 4 (Observations: Cryosphere) van het Vijfde Assessment Report van
het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC AR5).
Organisaties:
• Geografie
Onderzoekers:
• PHILIPPE HUYBRECHTS
Centrum voor archeologische wetenschappen.
KU Leuven
Abstract: The original CAS aimed at integrating and making available archaeological (exact) sciences to all Leuven-based archaeological projects,
next toexpanding existing interdisciplinary expertise. However, processes and resources at sites studied by Leuven groups are not determined by
location or territory alone, but also by influences of broader impact, such asclimate change, people movement, political events, or new resources
andtechnologies. CAS2 therefore aims at 1) further developing an internationally recognized research engine, available to Leuven groups, but of
which the research tools are functional far outside the local projects; 2)at creating an impact visible on an international scale, aiming at the
consolidation of CAS2 as a major player in setting the international archaeological research agenda; 3) at targeting larger archaeological research
questions in Demography and Interregional Exchange. As such, CAS2 is not (Leuven) project-driven but expertise-driven, expanding experi
Organisaties:
• Afdeling Geologie
Onderzoekers:
• Gert Verstraeten
• Patrick Degryse
• Marc Waelkens
• Harco Willems
• Joachim Bretschneider
• Philippe Muchez
• Karel Van Lerberghe
• Willem Van Neer
Nucleation and growth of thin conductive diamond films.
KU Leuven
Abstract: Doped diamond is an interesting conductive material presently explored in several applications such as conductive AFM-tips, electrodes
for brain research, heat spreader in power devices, electrodes for electrochemical cells (on top of for instance GaN devices). Key in these
applicationsis the formation of a nanocrystalline doped diamond film with high conductivity, excellent grain cohesion and, very importantly, the
formation of a conductive film at the early
stages of the film nucleation. This project has an emphasis on studying and developing the formation of the required (thin) conductive diamond films
using CVD-processes whereby extensive research is required to understand its material properties and their optimization through the parameters
controlling the nucleation, graingrowth, dopant incorporation and diffusion. The latter will imply extensive process development and material
characterization using tools like Raman, SIMS, ERDA, SEM while linking these material observations wi
Organisaties:
• Afdeling Kern- en Stralingsfysica
Onderzoekers:
• Wilfried Vandervorst
• Menelaos Charalampos Tsigkourakos
BINNENROT IN PAPRIKA.
KU Leuven
Abstract: Geen Nederlandstalig Abstract
Organisaties:
• TC Bioengineering Technologie Geel
Onderzoekers:
• Rudi Aerts
Moleculaire regulatie van spiermassa door hypoxie
KU Leuven
Abstract: Hypoxie is het gevolg van een daling van de arteriële O2 beschikbaarheid en kan worden geïnduceerd door pathologische of natuurlijke
fenomenen.In het verleden is er een aanzienlijke hoeveelheid onderzoek gedaan naar de fysiologische effecten van hypoxie bij de mens. Het is
bekend dat hypoxie angiogenese bevordert en dat het de expressie van verschillende oxidatieve wijzigt. Aan de andere kant is het ook aangetoond
dat hypoxie het metabolisme van eiwitten negatief kan reguleren in de menselijke skeletspier. Dit effect van hypoxie is echter veel minder uitgebreid
onderzocht en de moleculaire mechanismen hierachter zijn nog niet volledig ontcijferd.Daarom zal het huidige onderzoeksproject gericht zijn opde
analyse van specifieke pathways die mogelijks betrokken zijn bij de regulering van de spiermassa bij hypoxie. De hypothese is dat hypoxiede
eiwitbalans in de skeletspier negatief zal reguleren door het onderdrukken van de pathways die instaan voor proteïne synthese (PKB / mTORen
MAPK) e
Organisaties:
• Inspanningsfysiologie
Onderzoekers:
• Peter Hespel
• Louise Deldicque
• Gommaar D'Hulst
Biologisch-geïnspireerde coördinatie en sturing in grootschalige dynamische systemen (BioCo3).
KU Leuven
Abstract: This interdisciplinary project (involving computer science, biology, operations research and logistics expertise) studies decentralized
approaches for controlling large-scale, dynamic systems - e.g. for controlling a large number of vehicles that need to accomplish transporttasks for
clients (package delivery service). Achieving efficient and effective collective behavior is known to be quite a challenge, esp. if the systems are large
in scale and submitted to changing operating conditions.Complex collective behaviour occurs in many socio-biological systems. Social insects, e.g.,
are able to find the shortest path to food sourceswithout any central control, or can build enormously complex nests withbuilt-in ventilation systems,
or divide the work such that the chances of survival are optimal.Some socio-biological mechanisms for collective behavior have already been
studied in the context of computing (e.g. stigmergy and digital pheromones, or in discrete optimization techniques, such a
Organisaties:
• Afdeling Informatica
Onderzoekers:
• Tom Wenseleers
• Tom Holvoet
• Wouter Joosen
• Paul Valckenaers
• Alexander Helleboogh
• Daniel Weyns
• Greet Vanden Berghe
Stamcel programma.
KU Leuven
Abstract: Progress in stem cell isolation, creation, and characterization may pnbsp;possible cell sources for cell replacement therapy and
regenerativene, as is currently already the case for blood stem cells used for transion. In addition, insights in stem cell phenotype and functions
wilead to a better understanding of endogenous repair from stem cells preseost tissues, (2) provide cell populations that can be used for drug
discurposes or for drug toxicity studies, and (3) provide cells from patientnbsp;specific genetic disorders that will yield insights in the mechanisrlying
disorders and development of possible therapies to halt or reversisease. Therefore, it is of great importance to gain furthghts in the molecular
mechanisms that help define the state of stem that is pluripotent (can make all cells of mouse/human) versus multipotn make only cells of tissue
from which derived), and the mechanisms thatnbsp;stem cells to differentiate into mature cells and the mechanisms thce lossof a differe
Organisaties:
• Stamcelbiologie en Embryologie
Onderzoekers:
• Veerle Baekelandt
• Frank Luyten
• Michel Delforge
• Marc Boogaerts
• Stefaan Van Gool
• Catherine Verfaillie
• Maurilio Sampaolesi
European Suveillance Network for Influenza in Pigs 3 (ESNIP3)
Universiteit Gent
Abstract: ESNIP3, een voortzetting van de eerder EC-gefinancierde projecten ESNIP1 en 2, heeft tot doelstelling om meer inzicht te verkrijgen in de
epidemiologie van varkensinfluenza in Europa. Daarvoor bestudeert ESNIP3 de antigene en genetische evolutie van varkensinfluenzavirussen in
Europa, ontwikkelt en onderhoudt het een Europese varkensinfluenza databank en interageert het met andere influenza netwerken evenals met de
internationale gemeenschap.
Organisaties:
• Vakgroep Virologie, parasitologie en immunologie
Onderzoekers:
• Kristien Van Reeth
Ontwerp van een draadloos testbed voor car-to-car communicatie
Universiteit Gent
Abstract: Er wordt nieuwe hardware en software ontwikkeld voor kanaalmetingen met het oog op toekomstige draadloze communicatiesystemen
Organisaties:
• Vakgroep Informatietechnologie
Onderzoekers:
• Hendrik Rogier
ICT in Wel en Wee
Vrije Universiteit Brussel
Abstract: In het project leggen we heel sterk de nadruk op de 'sociologische' en maatschappelijke randvoorwaarden voor het gebruik van
technologie. het accent ligt niet op de technologie, maar op een behoefte en preferentie benadering. We laten ons zeer sterk inspireren door
constructie TA benaderingen die gebaseerd zijn op wetenschappelijke benaderingen die aantonen dat technologie sociaal geconstrueerd wordt in
zijn gebruikers- en maatschappelijke context.
Organisaties:
• Medische Sociologie
Onderzoekers:
• MARCUS LEYS
Ontwerp van een autonoom batterijgevoed, zelfgedragen hijssysteem voor personen en lasten
Universiteit Gent
Abstract: Het betreft een ontwikkeling van een batterijgevoede soort takel die men zelf draagt en waarbij men naar believen op en neer kan dalen.
Het is een hulpmiddel bij onderhoud aan gebouwen, windturbines, bomen, berghellingen. De ontwikkeling beoogt een lichtgewicht uitvoering op
basis van een hoogrendement borstelloze permanente magneet aandrijving met bijhorende regelelektronica, ontworpen voor een breed
temperatuursbereik.
Organisaties:
• Vakgroep Elektrische energie, systemen en automatisering
Onderzoekers:
• Alex Van den Bossche
Een juridisch-politieke analyse van de bilaterale relaties tussen de Europese Unie en Oekraïne: van partnerschap naar
associatie.
Universiteit Gent
Abstract: Het onderzoeksproject beoogt de evolutie van de juridische relaties tussen de EU en Oekraïne te onderzoeken. Voornamelijk zal worden
onderzocht hoe en in welke mate een nieuw associatieovereenkomst een antwoord kan bieden op de verschillende uitdagingen veroorzaakt door
de uitbreiding van de Unie. Hiervoor zal rekening gehouden worden met de gewijzigde politieke en economische realiteit in Oekraïne en de EU.
Organisaties:
• Vakgroep Europees Recht
Onderzoekers:
• Peter Van Elsuwege
Studie voor de ontwikkeling van een schrijfbord met antimicrobiële, luchtzuiverende, zelfreinigende en anti glare
eigenschappen.
Universiteit Hasselt
Abstract: Het belangrijkste doel van het AMAP project is de ontwikkeling van een porseleinen geëmailleerd schrijfvlak (geëmailleerd staal voor
whiteboard oppervlakken) met antimicrobiële, luchtzuiverende, zelfreinigend en anti glare eigenschappen. Op deze manier wil PolyVision maximale
aandacht schenken aan de gezondheid en het comfort van de gebruikers.
- schadelijke micro-organismen aanwezig op het oppervlak worden sterk gereduceerd (log 2 (99%) reductie binnen 24 uur),
- het niveau van schadelijke, vluchtige organische stoffen, zoals formaldehyde aanwezig in klaslokalen of vergaderzalen, zal worden verlaagd (50%
binnen 24 uur volgens ISO-22197-1),
- de zelfreinigende eigenschappen zullen het comfort van de gebruiker doen toenemen omwille van de droge eraseability ifo. Langdurige inktresten
zijn makkelijker te verwijderen,
- het laag verblindingsniveau is minder vermoeiend voor de ogen en maakt dat het oppervlak gebruikt kan worden als projectievlak, zonder invloed
op de droge eraseability.
Een consortium van PolyVision en onderzoekspartners Sirris en de Universiteit Hasselt voert samen dit project uit.
Organisaties:
• Toegepaste en Analytische Chemie
• Instituut voor Materiaalonderzoek
Onderzoekers:
• Robert CARLEER
Synthesis of novel and drug-like compound libraries for screening across a broad range of therapeutic areas.
KU Leuven
Abstract: Geen Nederlandstalig Abstract
Organisaties:
• Farmacotechnologie en Biofarmacie
Onderzoekers:
• Patrick Augustijns
High power 450 kV CT scanner for dimensional quality control.
KU Leuven
Abstract: Geen Nederlandstalig Abstract
Organisaties:
• Afdeling PMA
Onderzoekers:
• Wim Dewulf
• Jean-Pierre Kruth
• André Voet
Het analyseren en slaan van de gevoeligheden van embryonale tumoren
Universiteit Gent
Abstract: niet beschikbaar
Organisaties:
• Vakgroep Pediatrie en genetica
Onderzoekers:
• Franki Speleman
Synthese van bibliotheken van nieuwe en drug-achtige structuren voor het screenen van een breed scala aan
therapeutische gebieden
Universiteit Gent
Abstract: In dit project worden structuren gesynthetiseerd die slechts weinig beschreven zijn in de wetenschappelijke literatuur maar wel een
biologische activiteit bezitten of sterk gelijkend zijn op gekende actieve verbindingen. Uitgaande van deze scaffolds worden nieuwe
structuurbibliotheken aangemaakt. Deze collecties nieuwe verbindingen die opgebouwd zijn uit nieuwe chemotypes verkennen ongekende
chemische ruimtes, waardoor verwacht wordt dat zij sterke activiteiten bezitten in biologische testen.
Organisaties:
• Vakgroep Duurzame Organische Chemie en Technologie
Onderzoekers:
• Christian Stevens
Ongeplande heropnames in Vlaamse acute ziekenhuizen: ontwikkelen en implementeren van preventieve acties
KU Leuven
Abstract: Geen Nederlandstalig Abstract
Organisaties:
• Centr. Ziekenhuis- en Verplegingswet.
Onderzoekers:
• Arthur Vleugels
• Anja Braet
SOFIA - mentor en netwerkprogramma voor vrouwen en management in de profitsector
Universiteit Hasselt
Abstract: WAT IS SOFIA? SOFIA is het mentor en netwerkprogramma voor vrouwen en management in de profitsector. Onderzoeks en
opleidingsinstituut SEIN van de Universiteit Hasselt organiseert al ruim 8 jaar het SOFIA programma. Doelstelling is het creëren van professionele
netwerken van en voor vrouwen. Daarnaast zijn vrouwelijke rolmodellen (mentoren) actief als coach en is het een programma op maat van uw
leerdoelen. Vorming, netwerking en mentoring zijn dé drie pijlers van SOFIA.
VOOR WIE? SOFIA richt zich tot vrouwelijke ondernemers en vrouwen met een leidinggevende functie binnen hun bedrijf.
Organisaties:
• Diversiteit
• Identity, Diversity & Inequality Research
Onderzoekers:
• Elke VALGAEREN
• Patrizia ZANONI
Bilaterale samenwerking in het kader van gezamenlijke doctoraatsprojecten_Bench fee i.h.k. van Joint PhD VUBUniversiteit Hannover, Uribe David
Vrije Universiteit Brussel
Abstract: Joint PhD overeenkomst voor David Uribe
Organisaties:
• Elektriciteit
Onderzoekers:
• JOANNES SCHOUKENS
Gericht onderzoek van nieuwe antiepileptische verbingingen uit ethnomedicijnaal planten met gebruik van zebravis
(Danio rerio)
KU Leuven
Abstract: Tijdens de laatste jaren was er een herniewde interesse voor gebruik van ethnomedische flora tegen aandoeningen incluis epilepsie, de
aandoening, die ongeveer 60 miljoen mensen wereldwijd aantast. Ongeveer 30% van de patiënten lijden aan farmaco-resistente vormen van die
ziekte. Daarom is er nood aan het ontwikkelen van nieuwe anti-epileptische verbindingen die wanhopig dit cijfer verminderen.In ons onderzoek
bestudeerden wij twee verschillende plantensoorten: danshen (Chinese roodsalie, Salvia miltiorrhiza), en de pea aubergine (Solanum torvum).
Deze twee zijn gebruikt in Chinese en Filipijnse traditionele geneeskunde tegen epileptische aanvallen.Naast de standaard knaagdiermodellen,
gebruikten we ook zebravis als eerste-lijns screening proefdier. Zebravissen bieden volgende voordelen: genetische gelijkenis op de mens, kleine
afmatingen, en ook gemakkelijk te kweken. Deze voordelen maken het mogelijk on een groot aantal experimenten uit te voeren door gebruik van de
zebravis.Onze anal
Organisaties:
• Moleculaire Bio-ontdekking
Onderzoekers:
• Peter de Witte
• Olivia Erin Buenafe
Inter-species homologies of the superior parietal role in shifting
KU Leuven
Abstract: Geen Nederlandstalig Abstract
Organisaties:
• Laboratorium voor Cognitieve Neurologie
Onderzoekers:
• Rik Vandenberghe
• Wim Vanduffel
• Natalie Caspari
Bio-inspired computing for coordination and control in large-scale and dynamic systems (BioCo3)
KU Leuven
Abstract: Geen Nederlandstalig Abstract
Organisaties:
• Afdeling Informatica
Onderzoekers:
• Tom Holvoet
• Rinde van Lon
Principle of Compositionality in Robotics Software and its Implicationson System Building
KU Leuven
Abstract: Geen Nederlandstalig Abstract
Organisaties:
• Afdeling PMA
Onderzoekers:
• Herman Bruyninckx
• Azamat Shakhimardanov
Actieve reductie van constructiegeluid bij roterende machines met behulpvan piëzoinertieactuatoren
KU Leuven
Abstract: Er is tegenwoordig meer en meer aandacht op de ecologische impact van voertuigen en industriële activiteiten, zoals de hoeveelheid
geluid die afgestraald wordt en tot overlast kan leiden. In dit onderzoek wordt daarom een aanpak voorgesteld om voor roterende machines deze
afstraling te beperken, gebruik makende van een actieve structurele akoestische bron controle strategie. Deze aanpak maakt gebruik van een
rotatiesymmetrische piëzo-elektrische rotationele inertiële actuator (PBRIA), die op een roterende as kan worden gemonteerd. Dit verschilt van
passieve strategieën waarbij dempende materialen of akoestische barrières gebruikt worden, alsook van actieve methoden waarbij akoestische
actuatoren gebruikt worden die anti-geluid generen. Omdat het een bron controle methode betreft wordt de actuator geplaatst dicht bij de bron, en
niet op de oppervlakken die effectief het geluid afstralen, wat leidt tot een eenvoudiger controle systeem dat bovendien tot een beter resultaat leidt.
De actua
Organisaties:
• Afdeling PMA
Onderzoekers:
• Paul Sas
• N. N.
Wave-current 3D interaction
KU Leuven
Abstract: The aim of this research is to take into account the effect of waves oncurrents and also the effect of current on wave, and to study the
mechanism of their interaction based on the results of modeling. the study ofwaves and currents will be in 3D which means wont use depth
integrated terms. first part of study is coupling a wave simulating model and a current simulating model. this part will include some code
modification.
Organisaties:
• Afdeling Hydraulica
Onderzoekers:
• Jaak Monbaliu
• Homayoon Komijani
Separation of Acetic Acid and Water using Pervaporation Process (Scheiding van azijnzuur en water door middel van
pervaporatie)
KU Leuven
Abstract: The aim of this study is to conduct a separation of acetic acid and water mixture using a hybrid pervaporation process. Acetic acid is a
multipurpose chemical. It uses in the vinyl acetate monomer industry, production of purified terephtalic acid, cellulose acetate/acetic anhydride,
acetate ester and others. Thus, acetic acid is not only presence in the production line but also exist in the waste stream. In the VAM industry
forinstance, pure acetic acid is required for the reaction between acetic acid and ethylene and oxygen. Therefore, dehydration or further purification
of acetic acid is a vital process. On the other hand, high acetic acid content (65wt %) in the waste stream for example in the by-product from the
terephthalic acid process, is possible to be recovered and reusefor basic purpose. Thus, it is
essential to separate the acetic acid from the waste stream not only for the ecological protection but also forchemical saving. However, to do both
acetic acid dehydration and re
Organisaties:
• Afd. Procestechnologie v. Duurzame Syst.
Onderzoekers:
• Bart Van der Bruggen
• Nora Jullok
Statistische eigenschappen van directionele golven in beperkte waterdiepte
KU Leuven
Abstract: Geen Nederlandstalig Abstract
Organisaties:
• Afdeling Hydraulica
Onderzoekers:
• Jaak Monbaliu
• Alessandro Toffoli
• Leandro Fernández
Lezingen, cursussen, workshops en seminaries
Vrije Universiteit Brussel
Abstract: De instelling 'VUB' en het ' DIVERS' hebben voor het project ' Masterrekening ' een overeenkomst afgesloten die kadert in de
dienstverleningsopdracht van de instelling. Hierbij kunnen de onderzoeksresultaten worden overgedragen aan het bedrijf, kan een billijke
vergoeding worden afgesproken mbt de valorisatie van het onderzoek of kunnen andere afspraken gemaakt worden aangaande intellectuele
eigendom, zoals bepaald in de afgesloten overeenkomst.
Organisaties:
• Educatiewetenschappen
Onderzoekers:
• Katrien STRUYVEN
Toepassing van een sterk magnetisch veld bij de bereiding van keramischematerialen
KU Leuven
Abstract: Geen Nederlandstalig Abstract
Organisaties:
• Functionele Materialen
Onderzoekers:
• Omer Van der Biest
• Despoina Vriami
.
KU Leuven
Abstract: Geen Nederlandstalig Abstract
Organisaties:
• Afdeling ESAT - STADIUS
Onderzoekers:
• Yves Moreau
• Joris De Ranter
Uitbreiding van het materialenpallet voor Selectief Laser Smelten van metalen
KU Leuven
Abstract: Onderzoek naar de mogelijkheid om verschillende metaalpoeders te gebruiken voor het Selectief Laser Smelten-proces.
Startend met optimalisatievan de proces parameters, overgaand naar karakteriseren van mechanischeeigenschappen en toepassingen in study
cases.
Organisaties:
• Afdeling PMA
Onderzoekers:
• Jan Van Humbeeck
• Jean-Pierre Kruth
• Karolien Kempen
Geïntegreerde modelgebaseerde predictieve regeling en glijdende-horizon-schatting voor mechatronische toepassingen
KU Leuven
Abstract: Geen Nederlandstalig Abstract
Organisaties:
• Afdeling ESAT - STADIUS
Onderzoekers:
• Moritz Diehl
• Milan Vukov
Privacy in online social networks: analysis and solutions
KU Leuven
Abstract: Online sociale netwerken hebben een revolutie teweeggebracht in de manier waarop mensen communiceren steeds een
essentieelinstrument op het leven van veel mensen. De overgang van deoffline wereld naar de online wereld brengt echter niet alleen voordelen,
zoals het gemak en de snelheid van de communicatie, maar ook nadelen, zoals een toenemende bedreiging voor de privacy van mensen, namelijk
de vertrouwelijkheid en de controle over de persoonlijke informatie die mensen uploaden aan social networking sites (SNS). Bovendien,
onwetendheid over hoe onze persoonlijke informatie wordt verwerkt, verwijderd en behandeld aan derden draaien SNS in eenparadigma van
privacy online. In mijn proefschrift zal ik proberen om mechanismen te ontwikkelen om te proberen tebegrijpen hoe de beschikbare of gelekte
persoonlijke informatie de privacy van mensen aantast. Ik zal onderzoeken bestaande en nieuwe statistieken die ons begrip van het niveau van de
privacy die de gebruikers kunnen profiteren van de tij
Organisaties:
• Afdeling ESAT - COSIC
Onderzoekers:
• Maria Claudia Diaz Martinez
• Ero Porto Balsa
Externally Triggered Active Disassembly for Consumer Products.
KU Leuven
Abstract: Geen Nederlandstalig Abstract
Organisaties:
• Afdeling PMA
Onderzoekers:
• Wim Dewulf
• Joost Duflou
• Jef Peeters
Ontwikkeling van een elastoplastisch faseveldmodel voor meerfasige systemen
KU Leuven
Abstract: Phase-field modelling is a tool to model microstructure evolution and can give qualitative insights into the role of specific material or
process parameters on the shape, size and mutual distribution of grains and phases. The major difficulties that complicate quantitative simulations
for real alloys are the large number of phenomenological parameters that are often difficult to determine for real alloys and the width of the interface
(<1 nm) in real alloys is usually several orders of magnitude smaller than the microstructural features and processes of interest. Massive computer
resources are required to resolve the evolution of the phasefield variables at the diffuse interfaces and, at the same time, cover a system with
realistic dimensions. The aim is to develop, implement andvalidate a phase field model overcoming these difficulties for quantitative prediction of the
morphological evolution in realistic multi-component and multi-phase alloy systems, in particular, to coarsening
Organisaties:
• Duurzaam Materialenbeheer
Onderzoekers:
• Patrick Wollants
• Nele Moelans
• Durga Ananthanarayanan
Acoustic Hypothesis Testing in an Exemplar-based Speech Recognize with Application to a Reading Tutor
KU Leuven
Abstract: Geen Nederlandstalig Abstract
Organisaties:
• Afdeling ESAT - PSI
Onderzoekers:
• Hugo Van hamme
• Emre Yilmaz
DUURZAAM ZIRKONIUMKERAMIEK VOOR TANDRESTAURATIES
KU Leuven
Abstract: Op de dag van vandaag wordt zirkoniumkeramiek zeer frequent aangewend als restauratiemateriaal voor tanden. Keramiek op basis van
yttrium-gestabiliseerde tetragonale zirkonium polykristallen (Y-TZP) is het meest gebruikte dentale zirkoniumkeramiek. Zirkonium dankt haar
toegenomen gebruik vooral aan de uitstekende mechanische eigenschappen, een hoge biocompatibiliteit en een esthetiek die beter is dan wat kan
worden bereikt met conventionele metaal-keramiek restauraties. Meer recent wordt zirkoniumkeramiek ook gebruikt voor tandimplantaat abutments
(opzetstukkenop implantaten) en zelfs ook voor implantaten. Ondanks deze positieve trend kent dental zirkoniumkeramiek drie bezorgdheden,
namelijk (1) de gevoeligheid voor zogenaamde lage temperatuur degradatie (LTD) en (2) voorchipping of het afbreken van de keramiekschelp die
op de zirkoniumkeramiek basisstructuur werd gebakken en deze bedekt, en (3) het geringe kleefvermogen aan zirkoniumkeramiek. Om deze
tekortkomingen te verbeteren o
Organisaties:
• Biomaterialen - BIOMAT
Onderzoekers:
• Jozef Vleugels
• Ignace Naert
• Bartholomeus Van Meerbeek
• Masanao Inokoshi
Het ontsluiten van twee archiefbestanden uit het Moskou-archief aanwezig in het documentatiecentrum van het KLMMRA.
Vrije Universiteit Brussel
Abstract: De instelling 'VUB' en het ' Koninklijk Museum van het Leger en van krijgsgeschiedenis' hebben voor het project ' Het ontsluiten van twee
archiefbestanden uit het Moskou-archief aanwezig in het documentatiecentrum van het KLM-MRA.' een overeenkomst afgesloten die kadert in de
dienstverleningsopdracht van de instelling. Hierbij kunnen de onderzoeksresultaten worden overgedragen aan het bedrijf, kan een billijke
vergoeding worden afgesproken mbt de valorisatie van het onderzoek of kunnen andere afspraken gemaakt worden aangaande intellectuele
eigendom, zoals bepaald in de afgesloten overeenkomst.
Organisaties:
• Geschiedenis
Onderzoekers:
• FRANCOIS SCHEELINGS
Consultancy overeenkomst
Universiteit Gent
Abstract: De hoofdopdracht van dit project betreft het actualiseren van de klachtendatabank van het instituut. Deze taak omvat het aanpassing van
de gebruikersinterfaces naar de huidige terminologie en meertaligheid, het ondersteunen van meer simultane gebruikers, het uitbreiden van de
bevragingsmogelijkheden, het uitbreiden en aanpassen van de rapporteringsmogelijkheden en het automatiseren van het gebruik van
standaardbrieven.
Organisaties:
• Vakgroep Telecommunicatie en informatieverwerking
Onderzoekers:
• Guy De Tré
Magnetische and microstructurele studie van ferromagnetische geheugenmetaallegeringen.
Universiteit Antwerpen
Abstract: Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds de federale overheid. UA levert aan de federale overheid
de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.
Organisaties:
• Elektronenmicroscopie voor materiaalonderzoek (EMAT)
Onderzoekers:
• Dominique Schryvers
Naar een taalgerichte lerarenopleiding
Hogeschool Gent
Abstract: Taal speelt een cruciale rol in het leerproces. Het is dus essentieel dat elke lesgever over een meer dan degelijk niveau van Nederlandse
taalbeheersing beschikt om zijn taak naar behoren te kunnen uitvoeren. De laatste jaren is echter gebleken dat een groot deel van de instromende
studentenpopulatie in de lerarenopleidingen, heel wat lacunes vertoont in zijn Nederlandse taalbeheersing. Binnen het reguliere vakkenaanbod is er
onvoldoende ruimte om hier gericht aan te werken. Niettemin moet elke lerarenopleiding haar studenten de mogelijkheid bieden om zijn
Nederlandse taalbeheersing bij te schaven. Met dit project trachten we elektronische tools en leermateriaal te ontwikkelen waarmee studenten
zowel op zelfstandige basis als onder begeleiding, gericht aan hun Nederlandse taalbeheersing kunnen werken. Daarnaast wordt ook een
vormingsaanbod ontwikkeld dat lerarenopleiders aanleert hoe ze moeten omgaan met de talige diversiteit van hun studentenpubliek en hoe ze bij
hun activiteiten als lesgever een voortdurende bijdrage kunnen leveren aan de taalontwikkeling van hun studenten. Dit vormingsaanbod wordt ook
vertaald naar het niveau van de studenten als toekomstige leerkrachten en kan op zijn beurt aangeboden worden als leermateriaal.
Organisaties:
• Departement Lerarenopleiding Ledeganck
• Vakgroep Talen en Onderwijs
Onderzoekers:
• Bert De Bisschop
Shedding light on a double invisibility: how girls and young women strive to overcome the youth crisis in Bissau (Guinea
Bissau). A case-study
KU Leuven
Abstract: Geen Nederlandstalig Abstract
Organisaties:
• OE Instituut voor Antropologie in Afrika
Onderzoekers:
• Filip De Boeck
• N. N.
Organisatie van een consultatietraject ter voorbereiding van een actieplan voor het omgaan met milieurisico's van
extreem laag frequente velden van elektrische installaties zoals hoogspanningslijnen en opmaak van het actieplan.
Universiteit Antwerpen
Abstract: Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds de Vlaamse overheid. UA levert aan de Vlaamse
overheid de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.
Organisaties:
• Milieu en Samenleving (M&S)
Onderzoekers:
• Ilse Loots
• Lieve Goorden
Biomerkers en nieuwe therapeutische doelwitten in HTLV-1 infectie
KU Leuven
Abstract: Geen Nederlandstalig Abstract
Organisaties:
• Klinische & Epidemiologische Virologie
Onderzoekers:
• Anne-Mieke Vandamme
• Johan Van Weyenbergh
• Soraya Maria Menezes
Overeenkomst tussen de UHasselt en de PHL in het kader van het doctoraat van Vincent Macris met titel " NIEUWE
CONCEPTEN VOOR NUL-ENERGIE EN ACTIEVE GEBOUWEN DOOR MIDDEL VAN PARAMETRISCHE
ONTWERPTECHNIEKEN"
Universiteit Hasselt
Abstract: De voorbije jaren is de opkomst van duurzame architectuur steeds belangrijker gebleken voor de gebouwde omgeving van vandaag.
Hoewel het begrip duurzaam over het algemeen goed gekend is, blijkt het in de realiteit nog niet voldoende ingeburgerd te zijn. De Europese
wetgeving streeft daarom naar nulenergie gebouwen vanaf januari 2021, wat tot nu toe een doel is zonder voldoende middelen. Nulenergie
gebouwen produceren in principe evenveel energie als ze gebruiken. Een actief gebouw gaat nog een stap verder en produceert een surplus aan
energie. Vandaag wordt deze uitdaging voornamelijk opgelost door meerdere gesuperponeerde technieken en komt er zelden een innovatief
ontwerp tevoorschijn dat architectuur en technologie verenigt. Deze gebouwtypes zijn een grote uitdaging op conceptueel, technisch en
economisch vlak.
Het onderzoek bestudeert daarom nieuwe energieneutrale en actieve gebouwconcepten die nieuwe ideeën en oplossingen kunnen genereren voor
de toekomst. Parametrisch ontwerpend onderzoek wordt toegepast om digitale modellen te maken met bepaalde relaties en restricties die de
energie efficiëntie op een innovatieve wijze optimaliseren. Deze relaties kunnen zowel geometrisch als niet-geometrisch zijn, zoals bvb.
energetische of economische randvoorwaarden. Door deze techniek kan de ontwerper op een hoger niveau omgaan met het gebouw wat
resulteert in betere concepten die verder gaan dan traditionele architectuur. Het parametrische paradigma maakt bovendien een nieuw
managementsysteem mogelijk en zal gebruikt worden om de prestaties van architectuur te verhogen. Het onderzoek focust zich daarom op de
integratie en optimalisatie van energiebesparende en -producerende technieken in architectuurconcepten door ontwerpend onderzoek.
Organisaties:
• Niet onderzoeksgroep gebonden projecten
Onderzoekers:
• Griet VERBEECK
Overeenkomst tussen de UHasselt en de PHL in het kader van het doctoraat van Inez Wens met titel " Revalidatie van
personen met MS: invloed van oefentherapie op de functionele spierkracht en de inspanningscapaciteit"
Universiteit Hasselt
Abstract: Multiple Sclerose (MS) is in de westerse wereld de meest voorkomende neurologische aandoening bij 20- tot 40-jarige volwassenen. De
ziekte wordt gekenmerkt door een variatie (tremor, spasticiteit, partiële verlamming) aan symptomen die het gevolg zijn van demyelinisatie en
axonale atrofie in het centrale zenuwstelsel (1). Als gevolg hiervan hebben de meeste personen met MS een inactievere levensstijl. Dit resulteert in
een verlies aan functionele spierkracht en inspanningscapaciteit en een frequenter voorkomen van insulineresistentie (1). (A) De voorbije jaren
hebben enkele studies aangetoond dat fysieke trainingsprogramma's de spierkracht en inspanningscapaciteit van nog ambulante MS-patiënten
positief kunnen beïnvloeden zonder dat andere symptomen zoals vermoeidheid versterkt worden (2). Deze studies verschilden echter sterk in het
type interventie alsook in de duur, frequentie en oefenintensiteit (licht, matig, intens) van het aangeboden trainingsprogramma. Hierdoor is het
momenteel nog onduidelijk welke de optimale oefenmodaliteit en -opbouw is om tot functionele kracht- en uithoudingswinst te komen. De invloed
van oefentherapie op de ontwikkeling van insulineresistentie werd nog niet onderzocht. (B) Op immunologisch vlak werd recent duidelijk dat MS
pathofysiologisch gepaard gaat met een verschuiving in het evenwicht tussen pro-inflammatoire en anti-inflammatoire cytokines in de richting van
een verhoogd Th-1 profiel (3). Bij gezonde personen veroorzaakt fysieke training een drastische verhoging van de serum IL-6 activiteit die gradueel
gerelateerd is aan de inspanningsintensiteit (4). Indien fysieke training bij personen met MS een gelijkaardig effect heeft, kan het de cytokinebalans
van MS-patiënten gunstig beïnvloeden. Het lijkt daarom aangewezen dat onderzoek naar de optimale trainingsmodaliteit en intensiteit van fysieke
training bij MS eveneens de hiermee geassocieerde immunologische veranderingen bestudeerd.
Dit onderzoeksproject wil nagaan in welke mate verhoogde fysieke activiteit bij MS een invloed heeft op de (A) functionele spierkracht, de algemene
inspanningscapaciteit, het voorkomen van insulineresistentie en de (B) cytokinebalans en of deze invloed gerelateerd is aan de toegepaste
intensiteit (licht, matig, intens) en duur van training. Dit wordt onderzocht bij EAE-proefdieren en bij MS-patiënten (klinische relevantie).
Organisaties:
• Revalidatiewetenschappen
• Immunologie - Biochemie
• Biomedisch Onderzoeks Instituut
Onderzoekers:
• Bert OP 'T EIJNDE
Een corpusgebaseerde studie van de grammatica van het Lusoga
Universiteit Gent
Abstract: De grammatica ban het Lusoga wordt op een wetenschappelijke manier beschreven, wat als basis moet dienen voor de ontwikkeling van
pedagogische grammatica&apos;s voor het Oegandese onderwijssysteem. In plaats van gebruikt te maken van stimuli en vragenlijsten, zullen alle
grammaticale bevindingen uit een elektronisch corpus van natuurlijk taalgebruik afgeleid worden. Deze methodologie werd nog nooit eerder op een
minoriteitstaal toegepast.
Organisaties:
• Vakgroep Afrikaanse talen en culturen
Onderzoekers:
• Gilles-Maurice De Schryver
• Michael Meeuwis
Studie over de aansprakelijkheid van rechtspersonen voor misdrijven in de nationale rechtssystemen van de lidstaten van
de Europese Unie
Universiteit Gent
Abstract: Op voorstel van de Europese Unie wordt een onderzoek gevoerd naar de huidige status van aansprakelijkheid van rechtspersonen voor
misdrijven in de EU. Het project heeft als doel inkijk te verkrijgen in de actuele bijzonderheden mbt deze aansprakelijkheid, met het oog op te
formuleren voorstellen voor verbetering aan de Europese Commissie. 2 vormen van aansprakelijkheid worden bestudeerd, zijnde administratieve
en strafrechtelijke.
Organisaties:
• Vakgroep Strafrecht en criminologie
Onderzoekers:
• Gert Vermeulen
HIV - 1 postintegration latency : van moleculaire mechnisms om potentiële therapeutische strategieën
Universiteit Gent
Abstract: niet beschikbaar
Organisaties:
• Vakgroep Klinische biologie, microbiologie en immunologie
Onderzoekers:
• Linos Vandekerckhove
Het voetafrolpatroon bij lopen
Universiteit Gent
Abstract: het voetafrolpatroon bepalen voor een representatieve groep Westerse lopers door middel van biomechanische metingen (kracht- en
drukmeetplaten, 3D high speed kinematica).
Organisaties:
• Vakgroep Bewegings- en sportwetenschappen
Onderzoekers:
• Dirk De Clercq
Bilaterale samenwerking in het kader van gezamenlijke doctoraatsprojecten_Bench fee i.h.k. van Joint PhD VUB- UGent,
Aktar Mosammat Salma
Vrije Universiteit Brussel
Abstract: Het doel van dit onderzoeksproject is het identificeren van het proteoom van sulfenylated cysteïne residuen, ook wel sulfenome genoemd.
Organisaties:
• Toegepaste Biologische Wetenschappen
Onderzoekers:
• Joris MESSENS
Experimentele studie: opname van coccidiostatica in groenten
Universiteit Gent
Abstract: Vele veterinaire geneesmiddelen, waaronder coccidiostatica, worden in vivo onvolledig geabsorbeerd. Mest van behandelde dieren kan
hierdoor grote hoeveelheden residuen bevatten. Groenten, geteeld op bemeste grond, kunnen zo mogelijks contaminanten opnemen en inbouwen.
Analyse aan de hand van UPLC-MS/MS zal de gehaltes aan coccidiostatica residuen bepalen in voeder, mest en groentenstalen afkomstig van een
experimentele studie.
Organisaties:
• Vakgroep Bioanalyse
Onderzoekers:
• Carlos Van Peteghem
ISAIF10 conferentie (10th International Symposium on Experimental and Computational Aerothermodynamics of Internal
Flows) 4-7 juli 2011.
Vrije Universiteit Brussel
Abstract: ISAIF10 conferentie (10th International Symposium on Experimental and Computational Aerothermodynamics of Internal Flows) 4-7 juli
2011.
Organisaties:
• Toegepaste Mechanica
Onderzoekers:
• CHRISTIAN LACOR
Testprogramma Elektronische fietsen
Vrije Universiteit Brussel
Abstract: De instelling 'VUB' en het ' Consumentenbond' hebben voor het project ' Test Program Electrical Bicycles' een overeenkomst afgesloten
die kadert in de dienstverleningsopdracht van de instelling. Hierbij kunnen de onderzoeksresultaten worden overgedragen aan het bedrijf, kan een
billijke vergoeding worden afgesproken mbt de valorisatie van het onderzoek of kunnen andere afspraken gemaakt worden aangaande intellectuele
eigendom, zoals bepaald in de afgesloten overeenkomst.
Organisaties:
• Elektrotechniek-Energietechniek
Onderzoekers:
• PHILIPPE LATAIRE
• Jean-Marc TIMMERMANS
Multi scale modelling of gas exchange in photosynthetic tissue
KU Leuven
Abstract: Fotosynthese is een fundamenteel fysiologisch proces met betrekking tot de groei en productiviteit van planten en is als dusdanig van
groot belang voor toepassingen in de bioenergie en voedselvoorziening. Bij fotosynthese is een efficiënte uitwisseling van O2 en CO2 tussen de
plant en zijn omgeving onontbeerlijk. Deze processen kunnen beschreven worden aan de hand van multischaal gasuitwisselingsmodellen waarbij
het globale uitwisselingsproces gemodelleerd wordt door een superpositie van modellen die het fenomeen beschrijven op de verschillende
ruimtelijke schalen. Het objectief van het voorgestelde doctoraatsproject is tweeledig. Er zullen multischaal modellen voor gasuitwisseling in
bladeren ontwikkeld worden, gebruik makendevan gas diffusie en photosynthese kinetieken. Deze modellen zullen vervolgens gevalideerd worden
aan de hand van de tomaatbladeren (Solanum lycopersicum L.) als modelsysteem.Een driedimensionale microstructuur van het bladweefsel zal
bekomen worden aan dehand van
Organisaties:
• Afdeling MeBioS
Onderzoekers:
• Bart Nicolai
• Pieter Verboven
• Moges Ashagrie Retta
Bilaterale samenwerking in het kader van gezamenlijke doctoraatsprojecten_Bench fee i.h.k. van Joint PhD VUB-ULB,
James Richardson
Vrije Universiteit Brussel
Abstract: Topologie optimalisatie van grootschalige structuren
Organisaties:
• Mechanica van Materialen en Constructies
Onderzoekers:
• Sigrid ADRIAENSSENS
Erasmus mundus Actie 2 Israël.
KU Leuven
Abstract: Het Erasmus Mundus Partnership Actie 2 Programma van de Europese Commissie bevordert institutionele samenwerking tussen
hogeronderwijsinstellingen in de Europese Unie en derde landen. Een mobiliteitsprogramma voor studenten en stafleden zorgt daar voor. Een
buitenlands studie- of onderzoeksverblijf, een volledige training of onderzoek in het kader van master- of doctoraatsstudies, en uitwisselingen van
stafleden zijn een idealevoedingsbodem om aan een geglobaliseerde academische cultuur te werken én te focussen op mogelijke synergieën.
Organisaties:
• Internationale Institutionele Relaties
Onderzoekers:
• N. N.
Voorbereidende actie voor maritieme ruimtelijke planning in de Noordzee
Universiteit Gent
Abstract: MASPNOSE is een EU project dat beoogt een op een ecosysteem gebaseerde maritieme ruimtelijke planning uit te werken in de
zuidelijke Noordzee,met bijzondere aandacht voor grensoverschrijdende planning. De betrokken landen als casusstudie zijn: België, Nederland,
Duitsland en Denemarken
Organisaties:
• Vakgroep Internationaal publiekrecht
Onderzoekers:
• Frank Maes
Mediageletterdheid, actief burgerschap en cultuurparticipatie. Een verkennende analyse.
Universiteit Antwerpen
Abstract: Met behulp van SCV-survey 2010 wordt er op zoek gegaan naar de manier waarop hoeveelheid mediagebruik enerzijds en gradaties in
mediageletterdheid anderzijds samen een invloed uitoefenen op actief burgerschap en cultuurparticipatie.
Organisaties:
• Onderzoekscentrum Visuele en Digitale Culturen (ViDi)
Onderzoekers:
• Philippe Meers
CFD modeling of air and particle flow in plant canopies
KU Leuven
Abstract: Agrochemische sprays worden veel gebruikt om gewassen te beschermen tegen de vernietigende werking van onkruid, ziekten en plagen
om zo de opbrengst te behouden. De meest voor de hand liggende prioriteit bij het besproeien van gewassen is een goede verdeling van
werkzame chemische stoffen waar dit nodig is voor een doeltreffende controle van onkruid, ziekten en plagen. Dit moet worden bereikt tegen
minimale kosten. Spuitdrift wordt beschouwd als het meest uitdagende probleem voor landbouwers en producenten van pesticiden en sproeiers.
Een mogelijke manier om driftproblemen te analyseren is om veldmetingen uit te voeren. Veldexperimenten zijn echter duur en moeilijk uit te
voeren vanwege de vele meteorologischeparameters en spuitparameters die in het spel zijn. Daarom zijn simulaties de afgelopen jaren steeds
populairder geworden als een alternatief voor het aanpakken van een aantal van deze problemen.Het eerste volledige model voor
boomgaardspuiten met inbegrip van de echte boomkruinar
Organisaties:
• Afdeling MeBioS
Onderzoekers:
• Bart Nicolai
• Pieter Verboven
• Ashenafi Tilahun Duga
Maken van een ruimtelijke quickscan voor het frontzonelandschap
Universiteit Gent
Abstract: In opdracht van de provincie West-Vlaanderen voerde het Labo S een studie uit naar de knelpunten tussen WO1-erfgoed en andere
ruimtelijke ontwikkelingen in het frontzonelandschap. De studie is een gebiedsdekkende scan van het frontzonelandschap met daarbij aansluitend
een gedetailleerder onderzoek op 7 vooraf bepaalde sites, en heeft als doel de ruimtelijke uitdagingen voor de verdere ontwikkeling van de streek in
kaart te brengen.
Organisaties:
• Vakgroep Architectuur en stedenbouw
Onderzoekers:
• Pieter Uyttenhove
ONE: onderzoek naar efficiëntieverbetering bij wervelluchtlassen
Universiteit Gent
Abstract: ONE
Onderzoek naar efficiëntieverbetering
Doel van het onderzoek is inzicht te verwerven in de processen die leiden tot wederzijdse verstrengeling van vezels in 2 gareneindjes. De ideale
wervelluchtlas vertoont dezelfde sterkte en dikte als het garen. Het proces omvat voorbereiding van de gareneindjes en het verstrengelen zelf.
IWT + Michel Van De Wiele NV
100990
Organisaties:
• Vakgroep Textielkunde
Onderzoekers:
• Lieva Van Langenhove
• Jan Vierendeels
EFRO 581: Interregionale disseminatie van het businessmodel van het Centrum voor Ondernemen
Hogeschool Gent
Abstract: Abstract nog niet beschikbaar
Organisaties:
• Departement Handelswetenschappen en Bestuurskunde
• Vakgroep Management en Organisatie
Onderzoekers:
PRODEX-9 - NEUROPOLE ter ondersteuning van de AO-10-CONCORDIA-1305 en A0-1O-10-CONCORDIA-1306.
Vrije Universiteit Brussel
Abstract: Onderzoek naar ademhalingspatronen bij grote hoogtes
Organisaties:
• Menselijke Fysiologie
Onderzoekers:
• ROMAIN MEEUSEN
EUROFLEETS project DIAPYCNA (Diazotrophic pico-cyanobacteria in the North Atlantic open ocean).
Vrije Universiteit Brussel
Abstract: Het door de EU gefinancieerde Eurofleets project beoogt een alliantie te creëren tussen Europese mariene research centers zodat de
samenwerkingen en uitwisselingen van informatie tussen de verschillende centers een verbetering opleveren van de kwaliteit van de Europese
mariene research centers.
Organisaties:
• Scheikunde
Onderzoekers:
• FRANK DEHAIRS
Nieuwe biokatalysatoren voor de productie van glycosiden
Universiteit Gent
Abstract: In dit project zullen biokatalytische processen worden ontwikkeld voor de glycosylering van kleine organische moleculen. Daartoe zullen
nieuwe transglycosidasen, glycoside fosforylasen en glycoside hydrolasen worden geïdentficeerd in zowel natuurlijke als mutante
enzymbibliotheken, met behulp van speciale fluorescente probes. De reacties zullen worden opgeschaald in een pilootinstallatie om de
geglycosyleerde op commerciële schaal aan te kunnen bieden.
Organisaties:
• Vakgroep Biochemische en microbiele technologie
Onderzoekers:
• Wim Soetaert
• Tom Desmet
Proba V voorbereidingsprogramma: Fire-Proba : verbrande gebied in kaart brengen en post-brad monitoren van
mediterrane ecosystemen met behulp van de Proba-V beeldspraak
Universiteit Gent
Abstract: niet beschikbaar
Organisaties:
• Vakgroep Geografie
Onderzoekers:
• Rudi Goossens
Niet kanker effecten (en in het bijzonder cardiovasculaire effecten) verbonden met lage dosissen straling
Universiteit Gent
Abstract: Recente epidemiologische gegevens wijzen op een verhoogd risico voor cardiovasculaire aandoeningen na lage dosis straling. Echter,
een beter begrip van de onderliggende biologische en moleculaire mechanismen is nodig.
Het endotheel is een belangrijke speler in de ontwikkeling van stralings gerelateerde cardiovasculaire aandoeningen. Daarom gebruiken we de
endotheel cellijnen HUVEC en EA.hy926 als modellen om de respons van het endotheel op lage en medium dosissen X-straling te definiëren.
Organisaties:
• Vakgroep Moleculaire biotechnologie
Onderzoekers:
• Sarah Baatout
oplossing gebaseerde verwerking van fotovoltaïsche modules
Universiteit Gent
Abstract: Om een alternatief te vormen voor traditionele elektriciteitsproductie moeten fotovoltaische cellen goedkoper worden. Dit kan door de
efficiëntie te verhogen en de kosten voor het productieproces te verlagen. Het SOPPOM programma vertaalt deze vereisten in de ontwikkeling van
non-vacuüm processen in oplossing voor CIGS gebaseerde fotovoltaïsche cellen en de verbetering van de conversie efficiëntie van de organische
fotovoltaïsche cellen.
Organisaties:
• Vakgroep Anorganische en fysische chemie
Onderzoekers:
• Zeger Hens
PIRSES-GA-2009-247623 RIMMP.
KU Leuven
Abstract: Geen Nederlandstalig Abstract
Organisaties:
• Afdeling Analyse
Onderzoekers:
• Arnoldus Kuijlaars
NARNIA: Nieuw archeologisch onderzoeksnetwerk voor geïntegreerde methoden in de studie van archeologische
materialen
Vrije Universiteit Brussel
Abstract: NARNIA is een interdisciplinair project, waarvan het hoofddoel is om aan jonge onderzoekers de mogelijkheden te bieden om onderzoek
te verrichten over de de materiële cultuur van het oude oostelijk Mediterrane bekken en om hun analytische competenties aan te scherpen door
middel van onderzoek en trainingsactiviteiten. Dit gebeurt onder de hoede van een consortium van academische instellingen (The University of
Cyprus, University College London, The University of Sheffield, Vrije Universiteit Brussel, Université Paris-Ouest, and The Hashemite University),
een onderzoeksinstituut (National Centre for Scientific Research "Demokritos") en twee privé ondernemingen(G.M EUROCY INNOVATIONS LTD
and Thetis Authentics LTD).
Organisaties:
• Wetenschappen van het Systeem Aarde
• Electrochemicische en Oppervlakte Engineering
• Fotonica Team Brussel
• Mediteraans Archeologisch Onderzoeksinstituut
• Kunstwetenschappen en Archeologie
• Toegepaste Natuurkunde en Fotonica
Onderzoekers:
• Andrea CEGLIA
• Christina MAKARONA
• HUGO THIENPONT
• KITTY BAERT
• Philippe CLAEYS
• WENDY MEULEBROECK
• KARIN NYS
• HERMAN TERRYN
Evaluatie van 5-HT4 receptor agonisme in centrale en perifere in vitro modellen
Universiteit Gent
Abstract: De invloed van een reeks nieuwe 5-HT4 receptor agonisten wordt nagegaan in verschillende elektrofysiologische protocols in
hippocampale hersenschijfjes van de rat. Effecten op perifere 5-HT4 receptoren worden nagegaan in 4 modellen : de spierlaag van het slijmvlies in
de slokdarm van de rat, de proximale dikdarm bij de cavia en de proximale maag en het linker atrium bij het varken.
Organisaties:
• Vakgroep Farmacologie
Onderzoekers:
• Romain Lefebvre
Het microbiologisch spectrum van invasieve bacteriële infecties bij volwassenen in Cambodia, en de implicaties voor
behandelingsrichtlijnen.
KU Leuven
Abstract: Invasieve bacteriële infecties, zoals infecties waarbijbacteriën in de bloedbaan komen (bloedbaaninfecties), veroorzaken wereldwijd veel
ziekteleed en sterfte. Achtergrondkennis over de meest voorkomende bacteriën die deze invasieve infecties veroorzaken, is voor artsen essentieel
om het meest geschikte antibioticum voor hun patient te kunnen selecteren. Bacteriële infecties zijn immers veel moeilijker behandelbaar geworden
door de wereldwijde opmars van antibioticaresistentie. Daarom is het ook belangrijk om de aanwezigheid van antibioticaresistentie te meten in
bacteriën die invasieve ziekte veroorzaken. Daarbij is hetook nuttig de (erfelijke) mechanismen die bacteriën resistent maken en hun onderlinge
verhoudingen te bestuderen. Bacteriële kweek van het bloed van erg zieke patiënten (bloedkweken) kan heel wat interessante informatie over
ziekteverwekkers en hun resistentiepatronen aanleveren. In rijke landen met voldoende microbiologische laboratoria van goede kwaliteit, zoals i
Organisaties:
• Lab_Klin_Infectieuze Inflammatoire Aand_
Onderzoekers:
• Erika Vlieghe
• Willy Peetermans
Bilaterale samenwerking in het kader van gezamenlijke doctoraatsprojecten_Bench fee i.h.k. van Joint PhD VUB-UGent,
Marjon Blondeel
Vrije Universiteit Brussel
Abstract: Fuzzy answer set programmeering
Organisaties:
• Informatica en Toegepaste Informatica
Onderzoekers:
• DIRK VERMEIR
De organisatie van geestelijke gezondheidszorg voor kinderen en adolescenten in België
Universiteit Gent
Abstract: niet beschikbaar
Organisaties:
• Vakgroep Maatschappelijke gezondheidkunde
Onderzoekers:
• Lieven Annemans
Bilaterale samenwerkingsovereenkomst in het kader van het Mundus ACP IIproject.
KU Leuven
Abstract: Mundus ACP project: the purpose of reaching a better understanding and a mutual enrichment between the European Union an third
countries by promoting the exchange of people, knowledge and skills at a higher education level.
Organisaties:
• Internationale Institutionele Relaties
Onderzoekers:
• N. N.
Mid-infrarood fotonische geïntegreerde circuits voor life sciences en milieu
Universiteit Gent
Abstract: In dit ERC project zal worden gezocht naar methodes om geïntegreerde optische circuits te maken voor het mid-infrarode
golflengtegebied. Dit zal gebeuren op basis van een CMOS compatibel golfgeleiderplatform. Toepassingen situeren zich in spectroscopische
analyze van gassen en bio-vloeistoffen.
Organisaties:
• Vakgroep Informatietechnologie
Onderzoekers:
• Günther Roelkens