Kontrakty terminowe „futures”

download report

Transcript Kontrakty terminowe „futures”

Zobowiązanie do zakupu lub sprzedaży towaru
w przyszłości w określonym miesiącu danego roku
za cenę ustaloną w momencie zawarcia transakcji
podczas sesji giełdowej.
Kontrakty terminowe na każdy produkt są
standaryzowane co do jakości i ilości towaru oraz
czasu i miejsca dostawy.
Kontrakty terminowe dostawne
„forward” (np. kontraktacje)
Kontrakty terminowe
„futures”
Wszystkie warunki są standaryzowane i ustalone
Wszystkie warunki negocjowane między przez giełdę.
Warunki kontraktu kupującym i sprzedającym łącznie z ceną
Licytowana jest tylko cena
Miejsce handlu
Dostawa towaru
dowolne
Fizyczna dostawa towaru
Wyłącznie na giełdzie towarowej
Zamknięcie kontraktu przez zawarcie transakcji
odwrotnej i zamknięcie swojej pozycji.
3-5% kończy się fizyczną dostawą
Depozyt (wadium)
Nie wymagany
Depozyt obowiązkowy, wielkość ustalona przez
giełdę
Regulacje
Nie wymaga szczególnych regulacji
Wymaga szczególnych regulacji prawnych
i organizacyjnych
 Sprzedaż kontraktu – zajęcie pozycji krótkiej,
 Kupno kontraktu – zajęcie pozycji długiej,
 Zamknięcie pozycji – odkupienie sprzedanego
kontraktu lub odsprzedanie kupionego kontraktu.
Ekwiwalentem zakupu towaru na rynku futures jest zakup towaru już teraz i
przechowanie go czyli przeniesienie w czasie
Cp = Cg + (Km + Kf) x d
Cp – cena przeniesienia
Cg – cena gotówkowa
Km – dzienny koszt magazynowania
Kf – dzienny koszt finansowania
d – ilość dni
F = Cg + (Km + Kf) x d
F – cena futures
baza
Cel zawierania transakcji:


asekuracja przed spadkiem
lub wzrostem ceny towaru
spekulacja na wzrost lub
spadek ceny kontraktu
Uczestnicy rynku giełdowego:


zabezpieczający się
spekulanci (inwestorzy)
 Obrót kontraktami terminowymi na giełdzie
odbywa się na zasadzie wnoszenia depozytów
zabezpieczających,
 Depozyt zabezpieczający stanowi zwykle kilka
procent wartości kontraktu,
 Zysk jest pochodną pełnej wartości obracanych
kontraktów – dźwignia finansowa,
50 zł
100 zł
50 zł
100 zł
Wezwanie do
uzupełnienie
depozytu



Zysk 300 zł
Depozyt zabezpieczający początkowy = 1000 zł/kontrakt (np. 50 t pszenicy)
Depozyt zab. minimalny = 700 zł/kontrakt
Cena zawartej transakcji - dzień pierwszy 540 zł/t
Dzienna cena
Rozliczeniowa
(cena zamknięcia)
Kupujący
zysk
Sprzedający
strata
Cena transakcji
strata
zysk
Zabezpieczenie ceny przez przeniesienie
ryzyka z asekurujących się na spekulantów


Prognozowanie cen w przyszłości

Inwestowanie (zarabianie na zmianach cen)
Rynek gotówkowy (lokalny)
Giełda
10 marca
10 marca
Producent pszenicy będzie miał do sprzedania Producent pszenicy sprzedaje na giełdzie 2
kontrakty sierpniowe na pszenicę po 750 zł/t.
po żniwach 100 t pszenicy
Marzec - sierpień
Cena pszenicy spada na rynku
Ceny na rynku terminowym podążają za rynkiem lokalnym (w miesiącu dostawy są zwykle sobie równe)
15 Sierpnia
15 sierpnia
Cena na giełdzie 650 zł/t
Producent pszenicy
sprzedaje na rynku
gotówkowym
100 ton pszenicy po 650 zł/t.
Producent pszenicy odkupuje 2 kontrakty
sierpniowe na giełdzie (zamyka pozycję) na
pszenicę po 650 zł/t.
Cena spadła o 100 zł/t = Strata 10 000 zł
Zysk = 10 000 zł
Rozliczenie transakcji:
Cena uzyskana na rynku gotówkowym
Zysk na rynku terminowym (750zł-650zł)
cena netto uzyskana ze sprzedaży = cena oczekiwana
650 zł/t
+ 100 zł/t
750 zł/t
Cena zamknięcia
transakcji
oraz cena na rynku
gotówkowym
Rynek
gotówkowy
zysk
Sprzedany
kontrakt
futures
strata
Cena transakcji
zabezpieczającej
Cena zamknięcia
transakcji
oraz cena na rynku
gotówkowym
Rynek
gotówkowy
strata
Sprzedany
kontrakt
futures
zysk
Cena transakcji
zabezpieczającej
Rynek gotówkowy (lokalny)
Giełda
10 października
10 października
Producent mąki
będzie potrzebował w marcu 100 ton pszenicy.
październik
–
marzec -
Producent mąki kupuje na giełdzie 2 kontrakty
marcowe na pszenicę po 700 zł/t.
cena pszenicy rośnie na rynku
Ceny na rynku terminowym podążają za rynkiem lokalnym (w miesiącu dostawy są zwykle sobie równe)
15 marca
15 marca
Producent mąki kupuje na rynku lokalnym 100 Producent odsprzedaje 2 kontrakty wrześniowe
ton pszenicy po 750 zł/t
na giełdzie (zamyka pozycję) na pszenicę po
750 zł/t
Cena wzrosła = strata 50 zł/t
Zysk = 50 zł/t
Rozliczenie transakcji:
Cena zapłacona na rynku gotówkowym
Zysk na rynku terminowym (750zł-700zł)
750 zł/t
- 50 zł/t
Cena netto zakupu pszenicy = cena oczekiwana 700 zł/t
Cena zamknięcia
transakcji
oraz cena na rynku
gotówkowym
Rynek
gotówkowy
strata
Kupiony
kontrakt
futures
zysk
Cena transakcji
zabezpieczającej
zysk
strata
Dostawa towaru z kontraktu futures