Structura anului școlar 2013-2014

Download Report

Transcript Structura anului școlar 2013-2014

TÂRGOVIȘTE
2013-2014







Structura anului școlar 2013-2014;
Concursuri și Olimpiade;
Inspecție școlară generală MEN;
Portofoliul profesorului de religie;
Parteneriatele ” Școală – Biserică”
Manuale școlare și auxiliare
Programe Școlare pentru clasele :
Pregătitoare
 Clasa I-a
 Clasa a II-a







Gradații de merit
Concurs național pentru ocuparea posturilor de
constituirea corpului național de experți în
management educațional
Simpozioane
Proiecte POSDRU ce implică disciplina religie
Analiză 10-11 august ( Sărbătoarea Sfântului
Ierarh Nifon)
Diverse
Structura anului şcolar 2013-2014, aprobată
prin OMEN nr. 3818/03.06.2013
publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 430 din 15.07.2013





Semestrul I
Cursuri – luni, 16 septembrie 2013 – vineri, 20
decembrie 2013
În perioada 2 - 10 noiembrie 2013, clasele din învăţământul
primar şi grupele din învăţământul preşcolar sunt în
vacanţă.
Vacanţa de iarnă – sâmbătă, 21 decembrie 2013 –
duminică, 5 ianuarie 2014
Cursuri – luni, 6 ianuarie 2014 – vineri, 31 ianuarie
2014
Vacanţa intersemestrială – sâmbătă, 1 februarie 2014 –
duminică, 9 februarie 2014

•
•
•
•







Semestrul al II-lea
Cursuri – luni, 10 februarie 2014 – vineri, 11 aprilie 2014
Vacanţa de primăvară – sâmbătă, 12 aprilie 2014 – marți, 22
aprilie 2014
Cursuri – miercuri, 23 aprilie 2014 – vineri, 20 iunie 2014
Vacanţa de vară – sâmbătă, 21 iunie 2014 – duminică, 14
septembrie 2014
Art.3 (1) În zilele libere prevăzute de lege nu se organizează cursuri.
(2) Unitățile de învățământ și inspectoratele școlare vor marca prin manifestări specifice
ziua de 5 octombrie – Ziua internațională a educației și ziua de 5 iunie – Ziua
învățătorului, conform planificărilor existente la nivelul fiecărei unități de învățământ
preuniversitar.
Art.4 (1) Săptămâna 7–11 aprilie 2014 din semestrul al doilea este săptămână dedicată
activităților extracurriculare și extrașcolare, în cadrul programului numit „Şcoala altfel:
Să știi mai multe, să fii mai bun!”, având un orar specific.
(2) Tipurile de activități care se organizează în săptămâna menționată la alin. (1),
modalitățile de organizare și responsabilitățile se stabilesc conform anexei, care face
parte integrantă din prezentul ordin.
Art.5 (1) Tezele din semestrul I al anului şcolar 2013-2014 se susţin, de regulă, până la
data de 20 decembrie 2013.
(2) Tezele din semestrul al II-lea al anului şcolar 2013-2014 se susţin, de regulă, până la
data de 23 mai 2014.
http://sorinborodi.ro



Aprecieri privind concursurile naţionale desfăşurate în
anul şcolar 2012-2013
Concursurile naţionale în anul şcolar 2013-2014 la
religie:
Olimpiada Naţională de Religie/ cls. VII-XII:
 Faza pe şcoală: luna decembrie 2013
 Faza locală (comună, oraş, sector): perioada 6
ianuarie-15 februarie 2014
 Faza judeţeană/municipiului Bucureşti: 1 martie 2014
 Faza naţională: 7-11 aprilie 2014 (propuneri: Olt,
Caraş Severin, Constanţa, Timişoara)
 Olimpiada Naţională de Religie/ licee şi seminarii
teologice:
 Faza judeţeană/municipiului Bucureşti: 1 martie 2014
 Faza naţională: 23-26 aprilie 2014 (propuneri:
Constanţa, Alba Iulia, Râmnicu Vâlcea, Craiova)

Concursul ,, Cultură şi spiritualitate
românească”



Faza judeţeană/municipiului Bucureşti: luna martie
2014
Faza naţională: 1I mai 2014 - Mănăstirea Putna,
jud. Suceava
Cultură şi civilizaţie în România


Faza judeţeană/municipiului Bucureşti: perioada
ianuarie-martie 2014
Faza naţională: 2-5 iunie 2014
În evaluarea şi consilierea cadrelor didactice în cadrul inspecţiei de specialitate
se va urmări cu precădere:

Cunoaşterea programei şcolare

Gradul în care demersul didactic este conceput din perspectiva atingerii
competenţelor specifice incluse în cadrul programei şcolare

Asocierea în cadrul planificării şi proiectării didactice a conţinuturilor în
funcţie de competenţele specifice

Utilizarea unor strategii didactice bazate pe metode moderne şi alternarea
formelor de activitate

Integrarea elementelor de evaluare în cadrul strategiilor didactice prin
utilizarea unor forme şi metode diversificate:
-evaluare inițială, evaluare formativă, evaluare sumativă;
-metode tradiţionale şi metode alternative şi complementare, inclusiv
evaluarea digitală.

Gradul de adecvare al strategiei didactice la particularităţile claselor de elevi

Realizarea unor conexiuni inter şi trans-disciplinare

Evaluarea activităţii didactice din perspectiva eficienţei învăţării

Portofoliul profesorului de religie.















Programa şcolară;
Planificările anuale şi semestriale;
Fişa postului;
Orarul;
Curriculum vitae (model European);
Raportul de activitate pe anul şcolar precedent;
Activităţile de perfecţionare;
Testările iniţiale;
Fişe de evaluare;
Chestionare aplicate la clasă;
Modele de planuri de lecţie;
Activităţi şcolare şi extraşcolare;
Publicaţii;
Parteneriate educaţionale la nivel de disciplină;
Alte documente relevante pentru activitatea didactica (actualizate).
Documentul se poate descărca de pe site-ul: www.religiedb.ro
Modelul de parteneriat se găseşte pe site-ul:
www.religiedb.ro
 Se va ţine cont ca pentru activităţile ce se vor
desfăşura în afara spaţiului şcolar (Sf. Biserică,
monumente închinate eroilor, etc.) să fie
specificate foarte clar ziua, clasele şi orele când
se vor desfăşura.
 Fiecare profesor de religie este obligat să
încheie parteneriat educaţional cu parohia în
cadrul căreia îşi desfăşoară activitatea.



În anul şcolar 2013-2014 sunt în vigoare
manualele şcolare aprobate prin ordinul
ministrului educaţiei pentru a fi folosite în
sistemul naţional de învăţământ (vezi Catalogul
manualelor şcolare valabile în învațământul
preuniversitar 2013-2014. )
Catalogul manualelor şcolare valabile în
învațământul preuniversitar 2013-2014 poate fi
accesat la adresa:
http://www.edu.ro/index.php/articles/18999




PENTRU CLASA PREGĂTITOARE -1- ORĂ/SĂPTĂMÂNĂ, PROGRAMA
APROBATĂ PRIN ORDIN AL MINISTRULUI NR. 3656/29.03.2012 NU MAI
ESTE VALABILĂ;
PENTRU CLASA PREGĂTITOARE , CLASA I ŞI CLASA A II-A, PROGRAMA
APROBATĂ PRIN ORDIN AL MINISTRULUI NR. 3418/19.03.2013
PT . ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR, CLASELE A III-A şi A IV-A PROGRAMELE
ŞCOLARE SUNT NEMODIFICATE
PT. ÎNVĂŢĂMÂNTUL LICEAL NU SUNT MODIFICARI
TOATE PROGRAMELE SCOLARE POT FI ACCESATE LA ADRESA:
http://programe.ise.ro


A se studia foarte clar metodologia privind
acordarea gradaţiei de merit.
A se studia atent metodologia şi fişele de
evaluare, iar dosarele cu documentele
însoţitoare vor fi avizate de către directorul
unităţii şi apoi aduse la ISJ.


www.rocnee.eu
Pentru experţi evaluare manuale - detalii la adresa de
email: [email protected]


Cosmosul şi religia – simpozion interdisciplinar
religie şi ştiinţe
Martiriul Sfinţilor Brâncoveni
Alte simpozioane care se vor desfăşura la nivelul
inspectoratului sau la nivel naţional vor fi publicate
pe site-ul profesorilor de religie
www.religiedb.ro





Număr total unități școlare în Târgoviște = 23
Număr total de profesori care predau = 35
Număr profesori lipsă la manifestare = 4
Numele profesorilor absenți: Iana Georgeta;
Toader Adriana; Anghelina Cristian și
Mărășești Alexandru.
Număr total de elevi participanți = 372