mln. LTL - 2014-2020 Europos Sąjungos fondų investicijos Lietuvoje

Download Report

Transcript mln. LTL - 2014-2020 Europos Sąjungos fondų investicijos Lietuvoje

2014-2020 m. ES struktūrinės paramos panaudojimas
užimtumui ir socialinei įtraukčiai didinti
( investicijų paskirstymo projektas)
2014 m. kontaktų mugė
Audra Mikalauskaitė
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
ES struktūrinės paramos departamento direktoriaus pavaduotoja
2014 m. rugsėjo 23 d.
2014 m. rugsėjo 8 d. Europos Komisija pritarė Lietuvos 2014 -2020 metų
Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programai.
Tai leidžia pradėti investicijas į ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą,
naudojant 2014-2020 m. finansavimo laikotarpio Europos regioninės plėtros
fondo, Sanglaudos Fondo, Europos socialinio fondo ir specialaus asignavimo
Jaunimo užimtumui lėšas.
Įgyvendinant 2014–2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų
veiksmų programą, SADM bus atsakinga už 2 investicinius prioritetus:
• 7 prioritetą „Kokybiškas užimtumas ir dalyvavimas darbo rinkoje“
(numatoma skirti 964, 5 mln. Lt) ir
• 8 prioritetą „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“. Šio
prioriteto įgyvendinti planuojama skirti 344,8 mln. Lt ERDF lėšų ir 528,67
mln. ESF lėšų.
• Bendroje sumoje SADM bus atsakinga už:
• 1,837 mln. Lt ir dar 109 mln. Lt skirtų tikslinių asignavimų ,,Jaunimo
garantijų“ paketo įgyvendinimą iš ESF;
• 358 mln. Lt iš ERDF;
• Planuojamas priemonių skaičius -27
2014-2020 m. ES STRUKTŪRINIŲ FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMA
1 prioritetas.
Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas (ŪM, ŠMM)
ES LĖŠOS – 23 mlrd. Lt
2 344 mln. ES lėšų
(10,2 %)
2 prioritetas.
Informacinės visuomenės skatinimas (SM)
842,6 mln. Lt
(3,7%)
3 prioritetas.
Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas (ŪM)
1 835,5 mln. Lt
(8 %)
4 prioritetas.
Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas (EM, ŪM,
AM, SM)
5 prioritetas.
Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos (AM, VRM, KM,
ŪM)
6 prioritetas.
Darniojo transporto, pagrindinių tinklų infrastruktūros skatinimas (SM, EM)
3 053,8 mln. Lt
(13,3%)
2 892,7 mln. Lt
(12,6%)
4 283,8 mln. Lt
(18,6%)
7 prioritetas.
Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas
(SADM, VRM, KM)
2 393,7 mln. Lt (10,4%)
+ 109,7 mln. Lt (JUI)
Iš jų SADM:
8 prioritetas.
Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu
(SADM, SAM, VRM)
964,5 mln. Lt (4,2%)
+109,7 mln. Lt (JUI)
1 862,3 mln. Lt
(8,1 %)
Iš jų SADM:
9 prioritetas.
Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas (ŠMM, ŪM)
10 prioritetas.
Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas (VRM)
11 prioritetas.
Techninė parama veiksmų programai administruoti, informuoti apie veiksmų programą ir jai vertinti
873,5 mln. Lt (3,8%)
2 292,2 mln. Lt
(10%)
519,1 mln. Lt
(2,2%)
736,7 mln. Lt
(3,2%)
ES LĖŠOS PAGAL INSTITUCIJAS
Institucijos
Galutiniai (be JUI)
Vidaus reikalų ministerija
1.837.376.730
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija
1.838.000.087
Švietimo ir mokslo ministerija
3.140.361.545
Ūkio ministerija
3.539.316.307
Susisiekimo ministerija
4.595.678.538
Sveikatos apsaugos ministerija
762.134.176
Kultūros ministerija
651.610.539
Energetikos ministerija
1.948.689.665
Finansų ministerija
736.673.462
Aplinkos ministerija
4.006.622.833
VISO
23.056.463.882
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos administruojamos
ES struktūrinės paramos ir kitų fondų lėšos
2007-2013 ir 2014-2020 m. laikotarpiais
2007 – 2013 m.
2014 – 2020 m.
ES struktūriniai
fondai
ES struktūriniai
fondai
Europos globalizacijos
fondas (EGF)*
•
ESF – 1 479,9 M LTL
+ 109 M LTL (JUI)
ESF – 1 650 M LTL
ERPF – 490 M LTL
EEE ir Norvegijos
finansinis
mechanizmas
Programa „“Rizikos
grupės vaikai ir
jaunimas“
150
M€
(2014
m.)??
ERPF – 358 M LTL
Europos pagalbos
labiausiai skurstantiems
asmenims fondas
(EPLSAF)
2,988 M LTL
Europos globalizacijos
fondas
(EGF)
Fondo biudžetas tvirtinamas
kasmet
Prieglobsčio, migracijos ir
integracijos fondas (PMIF)
12,08
M
LTL
Europos fondas trečiųjų šalių
piliečiams (EIF)
24,17
M
LTL
Europos pabėgėlių fondas
(EPF)
35,43
M LTL
17,26
M
LTL
262,41M
LTL
7 VEIKSMŲ PROGRAMOS PRIORITETAS:
KOKYBIŠKO UŽIMTUMO IR DALYVAVIMO DARBO RINKOJE
SKATINIMAS
2014-2020 m. laikotarpiui planuojama skirti
ES LĖŠOS (Lt)
BENDROJO FINANSAVIMO (Lt)
1.074.257.381
170.209.113
INVESTICINIS
PRIORITETAS
(1)
INVESTICINIS
PRIORITETAS
(2)
INVESTICINIS
PRIORITETAS
(3)
• Investicijos į valstybės įdarbinimo tarnybų infrastruktūrą
• (infrastruktūros plėtros priemonė)
• Ieškantiems darbo ir neaktyviems asmenims galimybės gauti
darbą suteikimas, pasitelkiant užimtumo iniciatyvas ir
remiant darbo jėgos judumą
• Jaunimo, visų pirma nedirbančio ir nesimokančio, įskaitant
marginalizuotų bendruomenių jaunimą ir tą, kuriam kyla
socialinės atskirties pavojus, ilgalaikė integracija į darbo
rinką, taip pat ir įgyvendinant jaunimo garantijų iniciatyvą
INVESTICINIS
PRIORITETAS
(1)
•Vilniaus teritorinės darbo biržos (VTDB)
administracinių patalpų bei Vilniaus miesto
skyriaus infrastruktūros kokybės ir prieinamumo
gerinimas (infrastruktūrinis)
ES LĖŠOS
(mln. LTL)
13.256.608
BENDROJO FINANSAVIMO
(mln. LTL)
2.339.401
INVESTICINIS
PRIORITETAS
•Ieškantiems darbo ir neaktyviems
asmenims galimybės gauti darbą
suteikimas, pasitelkiant vietos užimtumo
iniciatyvas ir remiant darbo jėgos judumą
(2)
SPECIFINIAI
UŽDAVINIAI:
•1) Padidinti gyventojų, ypač ilgalaikių ir nekvalifikuotų bedarbių bei
neįgaliųjų užimtumą;
•2) Padidinti valstybės įdarbinimo tarnybos veiksmingumą ir labiau
orientuoti į rezultatus;
•3) Padidinti darbo paklausą, skatinant gyventojų, ypač susiduriančių su
sunkumais darbo rinkoje, verslumą;
•4) Pagerinti visuomenės, verslo ir viešojo sektoriaus supratimą apie
moterų/ vyrų lygių galimybių bei nediskriminavimo dėl amžiaus,
negalios ir kitų pagrindų principų taikymą.
ES LĖŠOS (mln. LTL)
BENDROJO FINANSAVIMO
(mln. LTL)
781.261.608
137.869.711
•
•ES LĖŠOS - 628.261.697 mln. LTL
•BENDROJO FINANSAVIMO – 137.869.711 mln. LTL
SPECIFINIS
UŽDAVINYS:
Padidinti gyventojų,
ypač ilgalaikių ir
nekvalifikuotų bedarbių
bei neįgaliųjų užimtumą:
• Aktyvios darbo rinkos politikos priemonės (valstybės projektų planavimas)
• Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimas neįgaliesiems (valstybės projektų planavimas)
• Paskatos darbdaviams įdarbinti su sunkumais darbo rinkoje susiduriančius asmenis (Visuotinė dotacija)
Aktyvios darbo rinkos politikos priemonės (Lietuvos darbo biržos paslaugos):

bedarbių ir asmenų, kuriems gresia nedarbas, profesinis mokymas ir neformalus
švietimas,

darbo įgūdžių įgijimo rėmimas,

įdarbinimas subsidijuojant,

darbo rotacija, parama bedarbių teritoriniam judumui, kitos bedarbių užimtumo
gebėjimus ir galimybes didinančios ADRP priemonės,

stažuotės, darbo praktika, kuri padeda įgyti praktinės profesinės patirties;

socialinės motyvacijos bei socialinių įgūdžių ugdymo ilgalaikiams bedarbiams
modelių ir priemonių kūrimas ir įgyvendinimas
Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimas neįgaliesiems (Lietuvos darbo birža):
 akcentuojant paramą integracijai į darbo rinką po profesinės reabilitacijos, į profesinės
reabilitacijos ciklą įtraukiamos inovatyvios paslaugos – palaikymas darbo vietoje (po
profesinės reabilitacijos, įdarbinus neįgalųjį dar 6 mėn. specialistai prižiūri ir palaiko kontaktą
su neįgaliuoju ir darbdaviu bei padeda spręsti kylančias problemas)
Paskatos darbdaviams įdarbinti su sunkumais darbo rinkoje susiduriančius
asmenis (pvz., “Parama pirmajam darbui”: dalies darbo užmokesčio kompensavimas
darbdaviams, įdarbinantiems jauną asmenį nuo 18 iki 29 metų pagal pirmą darbo sutartį
ne ilgesniam nei 12 kalendorinių mėnesių laikotarpiui);
• ES LĖŠOS - 8 mln. LTL
SPECIFINYS UŽDAVINYS:
Padidinti valstybės
įdarbinimo tarnybos
veiksmingumą ir labiau
orientuoti į rezultatus
•Lietuvos darbo biržos administracinių gebėjimų stiprinimas (valstybės projektų
planavimas)
LDB veiklos tobulinimas: darbuotojų specialiųjų gebėjimų tobulinimas;
naujų paslaugų kūrimas ir jau teikiamų paslaugų tobulinimas, ypač diegiant
individualizuotą požiūrį, kuris leistų įvertinti kiekvieno besikreipiančiojo situaciją ir
pasiūlyti optimaliausią paslaugų paketą;
darbo rinkos politikos priemonių įgyvendinimo stebėsena, jų tinkamumo ir
efektyvumo vertinimas ir tobulinimas, kitos institucijos veiklos ir paslaugų kokybę
gerinančios priemonės;
EURES veiklos užtikrinimas Lietuvoje: parama veiklos valdymo tobulinimui,
darbuotojų kompetencijos tobulinimui, paslaugų kokybės gerinimui, paslaugų
teikimui.
SPECIFINYS
UŽDAVINYS:
Padidinti darbo
paklausą, skatinant
gyventojų, ypač
susiduriančių su
sunkumais darbo
rinkoje, verslumą
• ES LĖŠOS – 140 mln. LTL:
•Verslumo skatinimo fondas – 90 mln. LTL (finansinė priemonė)
•Subsidijos verslumui skatinti– 45 mln. LTL (visuotinė dotacija)
•Verslumo įgūdžių ugdymas– 5 mln. LTL (visuotinė dotacija)
Parama verslo pradžiai:
paskolų teikimas labai mažoms ir mažoms įmonėms, šeimos verslams bei
fiziniams asmenims, siekiantiems pradėti savo verslą
dalinis palūkanų kompensavimas Verslumo skatinimo fondo paskolų gavėjams;
Subsidijos verslumui skatinti:
siekiant palengvinti pradedantiesiems verslą įsitvirtinti rinkoje pradinėje
savarankikos veiklos stadijoje: kompensacijos už sukurtas ir išlaikytas darbo
vietas ir kt.;
Verslumo įgūdžių ugdymas:
mokymai, individualios konsultacijos apie naujo verslo kūrimą ir valdymą,
pagalba rengiant verslo planus
• ES lėšos – 5 mln. LTL
SPECIFINYS UŽDAVINYS:
Pagerinti visuomenės, verslo
ir viešojo sektoriaus
supratimą apie moterų/ vyrų
lygių galimybių bei
nediskriminavimo dėl
amžiaus, negalios ir kitų
pagrindų principų taikymą
• Moterų ir vyrų lygybė (projektų konkursas):
• Diskriminacijos mažinimas (projektų konkursas):
Moterų ir vyrų lygybė
švietimo ir mokymo veiklos, metodinės medžiagos rengimas, adaptavimas ir
konsultavimas, gebėjimų stiprinimas, visuomenės informavimo kampanijos,
tyrimai, stebėsena ir vertinimas, keitimasis patirtimi, projektai, siekiantys
moterų ir vyrų lygybės didinimo.
Diskriminacijos mažinimas
Švietimo ir mokymo veiklos, metodinės medžiagos rengimas, adaptavimas ir
konsultavimas, gebėjimų stiprinimas, visuomenės informavimo kampanijos,
tyrimai, stebėsena ir vertinimas, keitimasis patirtimi, projektai siekiantys
diskriminacijos dėl amžiaus, negalios ir kitų LR lygių galimybių įstatyme
numatytų pagrindų (lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties,
tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, etninės
priklausomybės, religijos) mažinimo.
INVESTICINIS
PRIORITETAS
(3)
•JAUNIMO, VISŲ PIRMA NEDIRBANČIO IR
NESIMOKANČIO, ĮSKAITANT
MARGINALIZUOTŲ BENDRUOMENIŲ
JAUNIMĄ IR TĄ, KURIAM KYLA SOCIALINĖS
ATSKIRTIES PAVOJUS, ILGALAIKĖ
INTEGRACIJA Į DARBO RINKĄ, TAIP PAT IR
ĮGYVENDINANT JAUNIMO GARANTIJŲ
INICIATYVĄ
ES LĖŠOS
170 mln. LTL ESF lėšos
+ 109.739.075 (JUI) lėšos
BENDROJO FINANSAVIMO
30 mln. LTL
Jaunimo
garantijų
iniciatyva
•Specifinis uždavinys – sumažinti nedirbančio,
nesimokančio ir praktikos neatliekančio 15-29 m.
amžiaus jaunimo skaičių
•Jaunimo garantijų iniciatyva (valstybės projektų planavimas)
Remiamos veiklos, skirtos jaunimo garantijai ir jaunimo
užimtumo iniciatyvai įgyvendinti:
 konkrečių paslaugų teikimas jaunimui:
 Įgyvendinti jaunimo pasirengimo darbo rinkai ir užimtumo
didinimo programas (jaunimo informavimas ir
konsultavimas dėl profesijos pasirinkimo, formalus ir
neformalus profesinis mokymas, parama praktikoms ir
stažuotėms)
 ankstyvos intervencijos ir jaunimo aktyvinimo paslaugos
(savanoriška veikla, socialinė ir psichologinė reabilitacija,
mentorystė ir pan. veiklos):
 teikti socialines, pedagogines, psichologines ir motyvavimo
paslaugas Atviruose jaunimo centruose (AJC) ir Atvirose
jaunimo erdvėse (AJE) nestudijuojančiam ir nesimokančiam
ir nedirbančiam jaunimui
 Įgyvendinti intensyvios ilgalaikės pagalbos nedirbančiam ir
nesimokančiam jaunimui programą
 Įgyvendinti Nacionalinę jaunimo savanoriškos veiklos
programą ir užtikrinti jos tęstinumą
 Įgyvendinti priemones motyvuotų jaunų bedarbių papildomų
gebėjimų ir kompetencijų ugdymui (verslumo, projektų
valdymo ir kt.)
8 VEIKSMŲ PROGRAMOS PRIORITETAS:
SOCIALINĖS ĮTRAUKTIES DIDINIMAS IR PARAMA KOVAI SU
SKURDU
2014-2020 m. laikotarpiui planuojama skirti
ES LĖŠOS
(mln. LTL)
BENDROJO FINANSAVIMO
(mln. LTL)
873.481.781
154.143.842
•investicijos į sveikatos ir socialinę infrastruktūrą, kuria prisidedama prie nacionalinės,
regionų ir vietos plėtros, su sveikatos būkle susijusios nelygybės mažinimo, socialinės
įtraukties skatinimo suteikiant geresnę prieigą prie socialinių, kultūrinių ir reakreacinių
INVESTICINIS
paslaugų ir perėjimas nuo institucinių prie bendruomenės paslaugų
PRIORITETAS
(INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS PRIEMONĖ)
(1)
INVESTICINIS
PRIORITETAS
(2)
INVESTICINIS
PRIORITETAS
(3)
INVESTICINIS
PRIORITETAS
(4)
•aktyvios įtraukties užtikrinimas, visų pirma siekiant skatinti lygias galimybes, aktyvų
dalyvavimą ir gerinti įsidarbinimo galimybes
•socialinės verslininkystės ir profesinės integracijos socialinėse įmonėse bei socialinės ir
solidarumo ekonomikos skatinimas siekiant padidinti įsidarbinimo galimybes
•galimybių gauti įperkamas, tvarias, aukštos kokybės paslaugas didinimas, įskaitant
sveikatos priežiūrą ir visuotinės svarbos socialines paslaugas
INVESTICINIS PRIORITETAS (1) - INVESTICIJOS Į SVEIKATOS IR SOCIALINĘ
INFRASTRUKTŪRĄ (infrastruktūros plėtra)
SPECIFINIS UŽDAVINYS - padidinti bendruomeninių paslaugų dalį, pereinant nuo
institucinės globos prie bendruomeninių paslaugų
planuojamos investicijos – 172.403 mln. LTL ES lėšų + 30.424 mln. LTL (VB)
PERTVARKA (palaipsninis likusių be tėvų globos
vaikų ir neįgaliųjų su proto bei psichikos negalia
socialinės globos namų pertvarkymas, kuriant
socialinių paslaugų infrastruktūrą savivaldybėse ir
vietos bendruomenėse
(valstybės projektų planavimas)
112,903 mln. LTL ES lėšos + 19,924 VB
lėšos
Socialinės globos namų senyvo amžiaus asmenims
infrastruktūros modernizavimas ir plėtra bendruomenėje
(regioninių projektų planavimas)
Nestacionarių, bendruomeninių paslaugų infrastruktūros plėtra
pažeidžiamoms grupėms ir šeimoms, kurių neapima
deinstitucionalizacijos procesas
(regioninių projektų planavimas)
INVESTICINIS PRIORITETAS (1) – INVESTICIJOS Į SVEIKATOS IR SOCIALINĘ INFRASTRUKTŪRĄ,
(INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA )
SPECIFINIS UŽDAVINYS: Padidinti socialinio būsto prieinamumą pažeidžiamiausioms gyventojų
grupėms
planuojamos investicijos – 172.403 mln. LTL ES lėšų + 30.424 mln. LTL (VB)
socialinio būsto plėtra regionuose
Pastatų statyba,
rekonstrukcija ir
modernizavimas pritaikant
juos socialiniam būstui, taip
pat gyvenamųjų namų, jų
dalių, būstų pirkimas
Planuojama, kad už šias
lėšas bus naujai įsigyti ar
įrengti 1150 socialiniai būstai
INVESTICINIS PRIORITETAS (2) : aktyvios įtraukties užtikrinimas, visų pirma siekiant
skatinti lygias galimybes, aktyvų dalyvavimą ir gerinti įsidarbinimo galimybes
SPECIFINYS UŽDAVINYS: Paskatinti labiausiai nutolusių nuo darbo rinkos asmenų
integraciją į darbo rinką
planuojamos investicijos – 140 mln. LTL ES lėšų + 35.294 mln. LTL (VB)
Socialinę atskirtį patiriančių asmenų
integracija į darbo rinką (projektų konkursas)
97 mln. LTL
Asmenų, sergančių priklausomybės ligomis,
psichosocialinė reabilitacija ir integracija į
darbo rinką (valstybės projektų planavimas)
30 mln. LTL
Sociokultūrinių ir integracijos į darbo rinką
paslaugų teikimas romams (valstybės projektų
planavimas)
3 mln. LTL
Nuteistųjų profesinis rengimas ir integracija
10 mln. LTL
INVESTICINIS PRIORITETAS (2) : aktyvios įtraukties užtikrinimas, visų pirma siekiant
skatinti lygias galimybes, aktyvų dalyvavimą ir gerinti įsidarbinimo galimybes
SPECIFINYS UŽDAVINYS: padidinti vyresnio darbingo amžiaus asmenų dalyvavimą darbo
rinkoje ir savarankiškoje veikloje
planuojamos investicijos – 60 mln. LTL ES lėšų
Parama aktyvaus senėjimo srityje
54+ (Vyresnio amžiaus asmenų
įtraukimas į savanoriškos, praktinės
patirties perdavimo veiklą):
socialinio ir psichologinio darbo
metodų vyresnio amžiaus asmenims
taikymas, siekiant vyresnio amžiaus
asmenų išlikimo darbe arba grįžimo į
darbo rinką; mokymų, tyrimų,
švietėjiškos veiklos darbdaviams
vykdymas siekiant lygių galimybių
taikymo vyresnio amžiaus asmenims
darbo rinkoje; savanoriškos veiklos
organizavimas ir kitos aktualios
veiklos
INVESTICINIS PRIORITETAS (3) : socialinės verslininkystės ir profesinės integracijos
socialinėse įmonėse bei socialinės ir solidarumo ekonomikos skatinimas siekiant padidinti
įsidarbinimo galimybes
SPECIFINYS UŽDAVINYS: Paskatinti socialinį verslumą ir socialinę atsakomybę didinančių
iniciatyvų atsiradimą
planuojamos investicijos – 142 mln. LTL ES lėšų + 25.058 mln. LTL (VB)
Parama socialinėms įmonėms
(valstybė projektų planavimas)
122 mln. LTL ES lėšų
Parama socialiniam verslui
(projektų konkursas arba visuotinė dotacija)
10 mln. LTL ES lėšų
Įmonių socialinės atsakomybės skatinimas
(valstybės projektų planavimas)
10 mln. LTL ES lėšų
Socialinės atsakomybės ir socialinio dialogo
skatinimas
(projektų konkursas)
10 mln. LTL ES lėšų
INVESTICINIS PRIORITETAS (4) : galimybių gauti įperkamas, tvarias, aukštos kokybės
paslaugas didinimas, įskaitant ir sveikatos priežiūrą ir visuotinės svarbos socialines
paslaugas
SPECIFINYS UŽDAVINYS: didinti bendruomenėje teikiamų paslaugų prieinamumą ir kokybę,
plėtoti paslaugas šeimai
planuojamos investicijos – 186.674 mln. LTL ES lėšų + 32.942 mln. LTL (VB)
PERTVARKA: nuoseklūs ir koordinuoti veiksmai, skatinantys
perėjimo nuo institucinės socialinės globos prie paslaugų
neįgaliems suaugusiems asmenims, turintiems proto ir (ar) psichikos
negalią ir likusiems be tėvų globos vaikams, įskaitant kūdikius,
šeimoms bendruomenėje ir pagalbos šeimai, globėjams sistemos
kūrimas
( valstybės projektų planavimas)
100.674 mln. LTL ES lėšų
Kompleksinės paslaugos šeimoms ir jų vaikams
(projektų konkursas arba valstybės projektų planavimas)
36 mln. LTL ES lėšų
Integrali pagalba į namus: integralios pagalbos (socialinės globos ir slaugos) asmenims
su negalia, senyvo amžiaus asmenims namuose kokybės gerinimas ir šiuo paslaugų
plėtros skatinimas
(valstybės projektų planavimas)
40 mln. LTL ES lėšų
Socialinių paslaugų sistemos stiprinimas (socialinių paslaugų kokybės, pasiūlos ir
paklausos stebėsena, planavimas bei prognozavimas)
(valstybės projektų planavimas)
10 mln. LTL ES lėšų