paramos - Lietuvos Respublikos ūkio ministerija

download report

Transcript paramos - Lietuvos Respublikos ūkio ministerija

2014 – 2020 METŲ
EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ
INVESTICIJOS
2014-2020 metų
ES investicijų
KRYPTYS:
Kultūros ir gamtos
paveldo objektų
rinkodara ir ženklinimas
120,951 mln. Lt
1 VP PRIORITETAS „MOKSLINIŲ TYRIMŲ, EKSPERIMENTINĖS
PLĖTROS IR INOVACIJŲ SKATINIMAS“
SUMA – 1,126 MLRD. LT
Investicinis prioritetas:
1.1.
MTI
infrastruktūros
tobulinimas, gebėjimų plėtoti
MTI
stiprinimas
ir
kompetencijos centrų, ypač
europinės svarbos, veiklos
skatinimas.
Konkretus uždavinys
(100 mln. Lt):
1.1.1. Siekti aktyvesnio
turimos ir naujai kuriamos
mokslinių
tyrimų
ir
eksperimentinės plėtros ir
inovacijų
infrastruktūros
panaudojimo.
Investicinis prioritetas:
1.2. Verslo investicijų į MTI skatinimas, įmonių, MTI centrų ir aukštojo
mokslo sektoriaus ryšių bei sąveikos plėtojimas, visų pirma skatinant
investicijas į produktų ir paslaugų plėtrą, technologijas, socialines ir
viešosioms paslaugoms teikti skirtas inovacijas; taip pat paklausos,
jungimosi į tinklus, grupių ir atvirų inovacijų skatinimas pagal
pažangiosios specializacijos strategiją remiant technologinius ir
taikomųjų mokslų tyrimus, bandomųjų linijų diegimą, išankstinio
produktų patvirtinimo veiksmus ir didelio poveikio technologijų
pažangiosios gamybos pajėgumus, pirminės gamybos bei
bendrosios paskirties technologijų sklaidą.
Konkretus uždavinys:
(825 mln. Lt)
1.2.1. Padidinti mokslinių
tyrimų,
eksperimentinės
plėtros ir inovacijų veiklų
aktyvumą
privačiame
sektoriuje.
Konkretus uždavinys
(201 mln.Lt):
1.2.2. Padidinti įmonių
inovatyvumą, plėtojant
inovacijoms
kurti
ir
diegti palankią aplinką.
MTEPI VIEŠA INFRASTRUKTŪRA
TECHNOLOGINIŲ CENTRŲ INFRASTRUKTŪRA
INOVACINIAI ČEKIAI
ĮMONIŲ INVESTICIJOS Į MTEPI
INOPATENTAS
INTELEKTAS LT +
INTELEKTAS LT
INOSERTIFIKAVIMAS
KLASTERIZACIJA IR TINKLAVEIKA
INOKLASTER LT
INOKLASTER LT +
INOVATYVIOS
APLINKOS
ĮMONĖMS
GERINIMAS
SMARTPARKAS LT
INOGEB LT
SMARTINVEST LT +
TUI Į MTEPI
SMARTINVEST LT
INOCONNECT LT
FINANSINĖS
PRIEMONĖS Į
MTEPI
TECHNOSTARTAS LT
KOINVEST LT
MTEPI VIEŠA INFRASTRUKTŪRA
TECHNOLOGINIŲ CENTRŲ INFRASTRUKTŪRA (100 mln. Lt)
Veikla
bendro naudojimo (atviros prieigos) MTEP infrastruktūra
Intensyvumas iki 50%, paramos dydis iki 10 mln. Lt
Pareiškėjai
• privatūs juridiniai asmenys ir mokslo ir technologijų parkai
Partneriai
• privatus juridinis asmuo (jei pareiškėjai mokslo ir technologijų parkai)
ĮMONIŲ INVESTICIJOS Į MTEPI
INOVACINIAI ČEKIAI (35 mln. Lt)
Veiklos: techninių galimybių studijos /MTEP
rezultatai; produkto prototipavimas;
konsultacijos; teisių įsigijimas.
Intensyvumas: nuo 45 iki 70%, paramos
dydis: nuo 10 tūkst. Lt iki 50 tūkst. Lt
Pareiškėjai: privatūs juridiniai asmenys; be
partnerių.
INTELEKTAS LT (200 mln. Lt)
Veikla: taikomieji moksliniai tyrimai;
eksperimentinės (technologinės) plėtra
Intensyvumas: nuo 60 iki 80%, paramos dydis:
iki 4 mln. Lt
Pareiškėjai: privatūs juridiniai asmenys,
partneriai: Privatūs juridiniai asmenys arba
mokslo ir studijų institucijos.
INTELEKTAS LT + (250 mln. Lt)
Veiklos: įmonių pradinės investicijos į įmonės MTEPI infrastruktūrą (įskaitant pilotinę liniją);
laboratorijų akreditacija įmonėse.
Intensyvumas: nuo 25 iki 50 %, paramos dydis: iki 10 mln. Lt
Pareiškėjai: privatūs juridiniai asmenys; be partnerių.
INOPATENTAS LT (10,5 mln. Lt)
Veiklos: išradimų patentavimas; dizaino
registravimas.
Intensyvumas: iki 80 %, paramos dydis:
nuo 2,88 tūkst. Lt iki 80 tūkst. Lt
Pareiškėjai: privatūs juridiniai asmenys;
be partnerių
INOSERTIFIKAVIMAS (30 mln. Lt)
Veiklos: naujų produktų ir technologijų presertifikavimas, bandymai laboratorijose ir realiose
sąlygose.
Intensyvumas: iki 50 %.
Paramos dydis: iki 500 tūkst. Lt
Pareiškėjai: MVĮ, be partnerių.
KLASTERIZACIJA IR TINKLAVEIKA
INOKLASTER LT (30 mln. Lt)
Veikla: parama klasterio (inovacijų grupės) eksploatavimui (ne ilgiau kaip 5 metus)
Intensyvumas: iki 50 %; paramos dydis: iki 1,5 mln. Lt.
Pareiškėjai: juridiniai asmenys (besiformuojantys, besivystantys ir brandūs klasteriai), be
partnerių.
INOKLASTER LT+ (60 mln. Lt)
Veikla: parama klasterio infrastruktūros kūrimui arba atnaujinimui
Intensyvumas: iki 50 %; paramos dydis: iki 5 mln. Lt.
Pareiškėjai: juridiniai asmenys (besiformuojantys, besivystantys ir brandūs klasteriai ir
Lietuvoje veikiantys tarptautiniai klasteriai), be partnerių.
INOCONNECT LT (5 mln. Lt)
Veikla: dalyvavimas tarptautinių MTEPI iniciatyvų, apie kurias informaciją teikia EVIT organizacijos,
renginiuose.
Intensyvumas: iki 50 %; paramos dydis: iki 10 tūkst. Lt.
Pareiškėjai: MVĮ, be partnerių.
INOVATYVIOS APLINKOS ĮMONĖMS GERINIMAS
INOGEB LT (30 mln. Lt)
Veikla: inovacijų konsultacinių paslaugų MVĮ teikimas.
Intensyvumas: iki 75 %; paramos dydis: iki 690 tūkst. Lt arba iki 2 mln. Lt (jei bus atskira VP
schema)
Pareiškėjai: viešieji juridiniai asmenys; be partnerių.
TUI Į MTEPI
SMARTPARKAS LT
(45 mln. Lt)
Veiklos: investicijos į kuriamo ir plėtojamo pramoninio parko inžinerinius tinklus ir susisiekimo
komunikacijas; pramoninio parko rinkodara.
Intensyvumas: iki 85 %; paramos dydis: nuo 0,7 mln. Lt iki 40 mln. Lt.
Pareiškėjai: valstybės ir savivaldybių biudžetinės įstaigos; partneriai: pramoninių parkų
operatoriai.
SMARTINVEST LT (20 mln. Lt)
Veikla: TUI investicijoms MTEPI srityje pagal sumanios specializacijos kryptis ir susijusiose srityse
pritraukti.
Intensyvumas: iki 100 %; paramos dydis: iki 5 mln. Lt
Pareiškėjai: VšĮ Investuok Lietuvoje, be partnerių.
SMARTINVEST LT+ (100 mln. Lt)
Veikla: užsienio investicijos į taikomųjų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros veiklas; įmonių
pradines investicijas, kuriomis kuriama ar plečiama esamos įmonės MTEPI infrastruktūra (įskaitant
pilotinę liniją); veiklas, susijusias su procesų ir organizacinių inovacijų diegimu.
Intensyvumas: nuo 45 iki 80%; paramos dydis: nuo 4 iki 10 mln. Lt.
Pareiškėjai: privatūs juridiniai asmenys (užsienio investuotojai arba užsienio įmonių filialai), be
partnerių.
FINANSINĖS PRIEMONĖS Į MTEPI
TECHNOSTARTAS LT (apie 40 mln. Lt)
Veikla: inovatyvių idėjų ekonominio panaudojimo ir jaunų inovatyvių įmonių (pumpurinės įmonės,
startuoliai) kūrimosi skatinimas.
Paramos dydis priklausys nuo konkrečios finansinės priemonės
Galutiniai naudos gavėjai: jaunos inovatyvios įmonės (pumpurinės įmonės, startuoliai), be
partnerių.
KOINVEST LT (apie 20 mln. Lt)
Veikla: pradedančių ir jaunų, sparčiai augančių įmonių skatinimas sumanios specializacijos
srityse.
Paramos dydis priklausys nuo konkrečios finansinės priemonės
Galutiniai naudos gavėjai: didelį augimo potencialą turinčios pradedančios ir jaunos
įmonės; be partnerių.
3 VP PRIORITETAS „SMULKIOJO IR VIDUTINIO VERSLO
KONKURENCINGUMO SKATINIMAS“
SUMA – 1,835 mlrd. Lt.
Investicinis prioritetas:
3.1. Verslumo, ypač
sudarant
palankesnes
sąlygas pritaikyti naujas
idėjas
ekonominei
veiklai, ir naujų įmonių
steigimo
skatinimas,
įskaitant
verslo
inkubatorius.
Investicinis
prioritetas:
3.2. Naujų mažų ir
vidutinių
įmonių
(MVĮ) verslo, ypač
internacionalizavimo,
modelių kūrimas ir
įgyvendinimas.
Konkretus uždavinys
(420 mln. Lt):
Konkretus
uždavinys
(215 mln. Lt):
3.1.1. Padidinti
verslumo lygį.
3.2.1.
Padidinti
MVĮ
tarptautiškumą.
Investicinis prioritetas:
3.3. Mažų ir vidutinių įmonių gebėjimų
dalyvauti ekonomikos augimo ir inovacijų
procesuose rėmimas.
Konkretus
uždavinys
(880 mln. Lt):
3.3.1.
Padidinti
MVĮ produktyvumą.
Konkretus uždavinys
(320 mln. Lt):
3.3.2.
Padidinti
MVĮ
investicijas į eko-inovacijas
ir kitas, efektyviai resursus
naudojančias,
technologijas.
VERSLUMO SKATINIMAS
INKUBATORIAI LT
VERSLUMAS LT (Dalinis palūkanų kompensavimas)
VERSLO KONSULTANTAS LT
INVEST LT + (FI)
REGIO INVEST LT +
DPT PRAMONEI LT +
EKO-INOVACIJŲ
DIEGIMAS
ECO KONSULTANTAS LT
ECO-INOVACIJOS LT +
ECO-INOVACIJOS LT
VERSLUMAS FI
PRODUKTYVUMO DIDINIMAS
E-VERSLAS LT
PRODUKTYVUMAS
LT
(Dalinis palūkanų
kompensavimas)
PROCESAS LT
DIZAINAS LT
TARPTAUTIŠKUMO DIDINIMAS
NAUJOS GALIMYBĖS LT
VERSLO KLASTERIS LT
EXPO KONSULTANTAS LT
EXPO SERTIFIKATAS LT
FAKTORINGAS LT
VERSLUMO SKATINIMAS
VERSLO KONSULTANTAS LT (50 mln. Lt)
Veikla: verslo konsultacijos (įmonėms nuo 1 iki 5 metų)
Intensyvumas: nuo 50 iki 100 %; paramos dydis: iki 6 tūkst. Lt
Pareiškėjai: SVV nuo 0 iki 5 metų, be partnerių.
INKUBATORIAI LT+ (50 mln. Lt)
Veikla: verslo/menų inkubatorių/kūrybinių rezidencijų pastatų statyba
Intensyvumas: nuo 35 iki 45 %; paramos dydis: iki 7 mln. Lt
Pareiškėjai: juridiniai asmenys; privalomas partneris
VERSLUMAS FI (290 mln. Lt)
Veikla: pradedančiojo verslo poreikius
atitinkančių finansavimo modelių rėmimas
Paramos dydis priklausys nuo konkrečios
finansinės priemonės
Galutiniai naudos gavėjai: SVV iki 5 metų, be
partnerių.
VERSLUMAS LT (30 mln. Lt)
Veikla: paskolų ar finansinės nuomos (lizingo)
palūkanų kompensavimas
Paramos dydis: iki 500 tūkst. Lt; (subsidija su
80% palūkanų kompensavimu)
Pareiškėjai: MVĮ iki 5 metų, be partnerių.
MVĮ TARPTAUTIŠKUMO DIDINIMAS
NAUJOS GALIMYBĖS LT (100 mln. Lt)
Veikla: parodos, mugės (MVĮ ir grupinis MVĮ išvežimas).
Intensyvumas: iki 50% ir iki 100 proc., kai pareiškėjas VšĮ Versli Lietuva arba asociacija;
paramos dydis: nuo 15 tūkst. (MVĮ) iki 690 tūkst. Lt (MVĮ grupėms).
Pareiškėjai: MVĮ (pavienis važiavimas); VšĮ Versli Lietuva; asocijuotos struktūros; klasterio
koordinatorius (grupinis išvežimas); be partnerių.
EXPO KONSULTANTAS LT (50
mln. Lt)
Veikla: konsultacijos MVĮ eksporto
klausimais.
Intensyvumas: nuo 50 iki 85%;
paramos dydis: iki 10 tūkst. Lt
Pareiškėjai: MVĮ, be partnerių.
FAKTORINGAS LT (15 mln. Lt)
Veikla: finansavimo modeliųrėmimas
Paramos dydis priklausys nuo
konkrečios finansinės priemonės.
Galutiniai naudos gavėjai: MVĮ, be
partnerių.
VERSLO KLASTERIS LT (45 mln. Lt)
Veiklos: narystės tarptautiniuose tinkluose (platformose)
mokestis; ekspertas; tyrimai; rinkokodara
Intensyvumas: iki 50 %; paramos dydis: iki 690 tūkst. Lt
Pareiškėjai: MVĮ (viena iš verslo klasterio įmonių),
partneriai: MVĮ.
EXPO SERTIFIKATAS LT (5 mln. Lt)
Veikla: planuojamų eksportuoti gaminių ir paslaugų
sertifikavimas.
Intensyvumas: iki 50 %; paramos dydis: iki 500 tūkst. Lt.
Pareiškėjai: MVĮ, be partnerių.
PRODUKTYVUMO DIDINIMAS (1)
INVEST LT + (FI) (270 mln. Lt)
REGIO INVEST LT + (300 mln. Lt)
Veikla: modernių technologijų
diegimas
Veikla: modernių technologijų diegimas regionuose
Paramos dydis: priklausys nuo
finansinės priemonės
Intensyvumas: nuo 35 iki 45 %; paramos dydis: iki 7 mln.
Lt (jei statyba ir rekonstravimas – tinkamos išlaidos); iki 3
mln. Lt (jei statyba ir rekonstravimas – netinkamos išlaidos).
Galutiniai naudos gavėjai:
MVĮ, partnerių nėra.
Pareiškėjai: MVĮ, be partnerių.
DPT PRAMONEI LT + (180 mln. Lt)
Veikla: DPT technologijų diegimas tradicinėje pramonėje
Intensyvumas: nuo 25 iki 45 %; paramos dydis: nuo 5 iki 10 mln. Lt
Pareiškėjai: MVĮ, be partnerių.
PRODUKTYVUMAS LT (DALINIS PALŪKANŲ KOMPENSAVIMAS) (30 mln. Lt)
Veikla: paskolų ar finansinės nuomos (lizingo) palūkanų kompensavimas
Paramos dydis: iki 690 tūkst. Lt (subsidija su 50% palūkanų kompensavimu)
Pareiškėjai: MVĮ, be partnerių.
PRODUKTYVUMO DIDINIMAS (2)
E-VERSLAS LT (50 mln. Lt)
PROCESAS LT (30 mln. Lt)
Veikla: IRT sprendimų diegimas
Veikla: pažangių (inovatyvių) vadybos metodų
ar valdymo sistemų diegimas.
Intensyvumas: nuo 35 iki 45 %; paramos
dydis iki 200 tūkst. Lt
Intensyvumas: iki 50 %; paramos dydis: iki
200 tūkst. Lt
Pareiškėjai: MVĮ, be partnerių
Pareiškėjai: MVĮ, be partnerių.
DIZAINAS LT (20 mln. Lt)
Veikla: gaminių ir paslaugų dizaino kūrimas
Intensyvumas: iki 85 % apdovanojimo vertės; paramos dydis: iki 10 tūkst. Lt
Pareiškėjai: MVĮ; be partnerių
EKO - INOVACIJŲ IR KITŲ, EFEKTYVIAI RESURSUS TAUPANČIŲ TECHNOLOGIJŲ
DIEGIMAS
ECO KONSULTANTAS LT (5 mln. Lt)
Veikla: konsultacijos MVĮ efektyvesnio
išteklių naudojimo, gamtinių resursų
tausojimo, eco-technologijų ir kt. ekoklausimais
Intensyvumas: iki 85%; paramos dydis:
iki 6 tūkst. Lt
ECO-INOVACIJOS LT (15 mln. Lt)
Veikla: netechnologinių ekoinovacijų diegimas
Intensyvumas: iki 50%; paramos dydis: iki
100 tūkst. Lt
Pareiškėjai: MVĮ, be partnerių.
Pareiškėjai: MVĮ, be partnerių.
ECO-INOVACIJOS LT + (300 mln. Lt)
Veikla: technologinių ekoinovacijų diegimas
Intensyvumas: nuo 25 iki 35% MVĮ; nuo 35 – 45% MVĮ regionuose; paramos dydis: iki 10
mln. Lt
Pareiškėjai: MVĮ, be partnerių.
4 VP PRIORITETAS „ENERGIJOS EFEKTYVUMO IR
ATSINAUJINANČIŲ ENERGIJOS IŠTEKLIŲ GAMYBOS IR
NAUDOJIMO SKATINIMAS“
Investicinis prioritetas:
4.2. Energijos vartojimo efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos
vartojimo įmonėse skatinimas.
Konkretus uždavinys
(86,989 mln. Lt):
4.2.1. Sumažinti energijos vartojimo
intensyvumą pramonės įmonėse.
AUDITAS
PRAMONEI LT
PRAMONĖS
ĮMONIŲ
ENERGETINIS
EFEKTYVUMAS LT
Įmonių
energetinio
efektyvumo
didinimas
KOGENERACIJA
PRAMONEI LT
RES PRAMONEI LT
ĮMONIŲ ENERGETINIS EFEKTYVUMAS
AUDITAS PRAMONEI LT (25 mln. Lt)
RES PRAMONEI LT (35 mln. Lt)
Veikla: energetinio audito atlikimas pramonės
įmonėse
Veikla: atsinaujinančių išteklių energijos
gamybos skatinimas
Intensyvumas: nuo 50 iki 70 %; paramos
dydis: iki 250 tūkst. Lt
Intensyvumas: nuo 45 iki 65 %, paramos
dydis: iki 3 mln. Lt
Pareiškėjai: pramonės įmonės (tik MVĮ), be
partnerių.
Pareiškėjai: pramonės įmonės (didelės ir
MVĮ), be partnerių.
KOGENERACIJA PRAMONEI LT (11,98 mln.
Lt)
Veikla: investicinė pagalba didelio
naudingumo kogeneracijai (papildomos
įrangos, kurios reikia, kad būtų padidintas
kogeneracinės jėgainės energetinis
naudingumas, kai esama jėgainė jau atitinka
didelio naudingumo ribą, diegimas).
Intensyvumas: nuo 45 iki 65 %, paramos
dydis: iki 1 mln. Lt
Pareiškėjai: pramonės įmonės (didelės ir
MVĮ), be partnerių.
PRAMONĖS ĮMONIŲ ENERGETINIS
EFEKTYVUMAS LT (15 mln. Lt)
Veikla: paskolų ar finansinės nuomos (lizingo)
palūkanų kompensavimas
Paramos dydis: iki 690 tūkst. Lt (subsidija su
100% palūkanų kompensavimu)
Pareiškėjai: pramonės įmonės (didelės ir
MVĮ), be partnerių.
5 VP PRIORITETAS „APLINKOSAUGA, GAMTOS IŠTEKLIŲ
DARNUS NAUDOJIMAS IR PRISITAIKYMAS PRIE KLIMATO
KAITOS“
Investicinis prioritetas:
5.4. Kultūros ir gamtos paveldo apsauga, propagavimas ir vystymas
Konkretus uždavinys
(120,951 mln. Lt):
5.4.1. Padidinti kultūros ir gamtos paveldo aktualumą, lankomumą
ir žinomumą, visuomenės informuotumą apie juos supančią
aplinką
NACIONALINIŲ TURIZMO
MARŠRUTŲ, TRASŲ IR
PRODUKTŲ RINKODARA
BEI TURIZMO ŽENKLINIMO
INFRASTRUKTŪROS
PLĖTRA
KULTŪROS IR
GAMTOS PAVELDO
ŽINOMUMO
DIDINIMAS
SAVIVALDYBES
JUNGIANČIŲ TURIZMO
TRASŲ IR TURIZMO
MARŠRUTŲ
INFORMACINĖS
INFRASTRUKTŪROS
PLĖTRA
NACIONALINIŲ TURIZMO MARŠRUTŲ, TRASŲ IR PRODUKTŲ RINKODARA BEI
TURIZMO ŽENKLINIMO INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA (100,951 mln. Lt)
Veiklos: turizmo maršrutų, turizmo trasų ir prioritetinių turizmo produktų, apimančių tik
viešuosius kultūros ir gamtos paveldo objektus ir patenkančių į prioritetinius turizmo plėtros
regionus, propagavimas ir rinkodara; e-rinkodara; informacinių turizmo ženklų projektavimas,
gamyba, įrengimas.
Intensyvumas: nuo 85 iki 100 %; paramos dydis: nuo 1 iki 10 mln. Lt.
Pareiškėjai:
Valstybinis turizmo departamentas prie Ūkio ministerijos; savivaldybių, patenkančių į
prioritetinius turizmo plėtros regionus, administracijos; juridiniai asmenys, kurių nors
vienas dalyvis yra valstybės ar savivaldybės biudžetinė įstaiga.
Partneriai: galimas partneris – valstybės ir savivaldybių biudžetinės įstaigos, viešieji
juridiniai asmenys, kurių savininko (dalininko) teises ir pareigas įgyvendina valstybės ar
savivaldybės biudžetinė įstaiga.
Savivaldybes jungiančių turizmo trasų ir turizmo maršrutų informacinės infrastruktūros
plėtra (20 mln. Lt)
Veikla: ženklų (išskyrus didžiųjų informacinių ženklų prie svarbiausių turizmo objektų), nuorodų,
informacinių stendų ir kitos informacinės infrastruktūros projektavimas, gamyba, įrengimas.
Intensyvumas: iki 85 %; paramos dydis iki 2 mln. Lt
Pareiškėjai: savivaldybių biudžetinės įstaigos/viešieji juridiniai asmenys; be partnerių.
9 VP PRIORITETAS „VISUOMENĖS ŠVIETIMAS IR
ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ POTENCIALO DIDINIMAS“
Investicinis prioritetas:
9.4. Vienodų galimybių formaliai, neformaliai ir savarankiškai mokytis
visą gyvenimą suteikimas visoms amžiaus grupėms, darbuotojų žinių,
įgūdžių ir kompetencijos ugdymas ir lanksčių mokymosi būdų, be kita
ko pasitelkiant profesinį mokymą ir įgytos kompetencijos pripažinimą,
skatinimas.
Konkretus uždavinys
(368,978 mln. Lt):
9.4.3. Didinti dirbančių žmogiškųjų
išteklių konkurencingumą.
KOMPETENCIJŲ
VAUČERIS
PAMEISTRYSTĖ IR
SEKTORINIŲ
KOMPETENCIJŲ
UGDYMAS
ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ
STEBĖSENOS
PROGNOZAVIMAS IR
PLĖTROS MECHANIZMAS
ŽMOGIŠKŲJŲ
IŠTEKLIŲ
KONKURENCINGUMO
DIDINIMAS
ŽMOGIŠKIEJI
IŠTEKLIAI INVEST
LT +
INOPRAKTIKA
(INOMOKYMAI)
ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ KONKURENCINGUMAS (1)
KOMPETENCIJŲ VAUČERIS
(235,34 mln. Lt)
Veikla: mokymai įmonių darbuotojams, taikant
„kompetencijų vaučerio“ sistemą
Intensyvumas: nuo 50 iki 70 %; paramos dydis:
iki 10 tūkst. Lt
Pareiškėjai: įmonės, be partnerių
ŽMOGIŠKIEJI IŠTEKLIAI INVEST LT+
(40 mln. Lt)
Veikla: užsienio investuotojų darbuotojų mokymas ir
kvalifikacijos tobulinimas.
Intensyvumas: nuo 50 iki 70 %; paramos dydis: iki 15 tūkst.
Lt (darbuotojui); iki 2 mln. Lt (projektui).
Pareiškėjai: užsienio investuotojai (įmonės) arba užsienio
įmonių filialai; be partnerių.
PAMEISTRYSTĖ IR SEKTORINIŲ KOMPETENCIJŲ UGDYMAS
(56,37 mln. Lt)
Veiklos: mokymai, vykstantys neformalios pameistrystės būdu;
šakinių asociacijų veiklos, susijusios su žmogiškųjų išteklių
mokymu, siekiant padidinti jų konkurencingumą.
Intensyvumas: nuo 50 iki 100%, paramos dydis: nuo 20 tūkst. Lt
iki 690 tūkst. Lt.
ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ
STEBĖSENOS PROGNOZAVIMAS IR
PLĖTROS MECHANIZMAI (37,26
mln. Lt)
Veikla: Žmogiškųjų išteklių stebėsenos
prognozavimas ir plėtros mechanizmai
(prognozavimo sistema, ŽI paklausos
tyrimai, Lietuvos profesijų klasifikatorius,
kvalifikacijų posistemė)
Pareiškėjai: Įmonės; asocijuotos verslo struktūros, be partnerių
INOPRAKTIKA (INOMOKYMAI) (5 mln. Lt)
Veikla: MVĮ, vykdančių MTEP veiklas, darbuotojų technologinių
įgūdžių tobulinimas užsienio MTEPI centruose.
Intensyvumas: nuo 50 iki 70 %, paramos dydis: iki 5 tūkst. Lt
Pareiškėjai: MVĮ, vykdančios MTEPI veiklas; be partnerių.
Intensyvumas: iki 100 %, paramos
dydis: nuo 2,8 iki 18 mln. Lt
Pareiškėjai: Ūkio ministerija,
Žmogiškųjų išteklių skyrius; be
partnerių.
SĖKMĖS!