Ek Dosyayı İndir

download report

Transcript Ek Dosyayı İndir

ALETLİ ANALİZ
YÖNTEMLERİ
FLORESANS VE FOSFORESANSIN
BIYOKIMYA ALANINDA KULLANIMI
GİRİŞ
 Birçok
madde lüminesans özellik
gösterir. Lüminesans,bir maddenin
absorblandığı bir ışını aynı veya
daha uzun dalga boyunda bir ışın
olarak geri vermesi özelliğidir ve
ikiye ayrılır ;
 Floresans
 Fosforesans
FLORESANS VE FOSFORESANS
 Floresans
: Maddeler üzerine gelen
belli dalga boyundaki ışık ışınlarının
başka dalga boyundaki ışık ışınları
halinde yansıması olayıdır.
 Fosforesans : Fosforesans floresansla
ilişkili bir çeşit ışıldama şeklidir.
Floresanstan farklı olarak
soğurdukları enerjiyi hızlıca geri
vermezler.
BIYOKIMYADA FLORESANS VE
FOSFORESANSIN KULLANIM ALANLARI
Floresans metoduyla pek çok sayıda organik ve
biyokimyasal madde tayin edilebilir.Bunlar arasında ;











Adrenalin
Penisilin
Prokain
Adenin
Askorbik asit
Folik asit
Nitokinamid
Trajamin
TSH
Free T3
FreeT4












Ürik asit
Ferritin
Vitamin - B12
PSA total
βhCG
anti HIV 1-2
Hbs Ag
anti HCV
Sistein
Guanidin
Bazı sinir kasları
Protein
Genel olarak söylemek
gerekirse,besin maddeleri , ilaç ,
klinik numuneleri
(kan,idrar,enfeksiyon) ve doğal
maddeler florimetrik olarak
tayin edilirler. Metodun en
önemli uygulaması ise kan
lekelerinin ve hemoglobinin
tayininde kullanılmasıdır.
FLORESANS VE FOSFORESANS YÖNTEMLERI
KULLANILMIŞ ÇALIŞMA ÖRNEKLERI

1.) Hücre içi serbest Ca +2 ve Zn +2
derişimlerinin spektrofotometrik olarak
ölçülmesi
Hücre içi serbest Ca +2 ve Zn +2 ölçümleri için
her iyona da duyarlı bir floresans boya olan
fura 2 kullanılmıştır. Gözlenen Zn + derişimine
ait sinyallerin ölçümü PTI
mikrospektroflorimetre ile yapılarak Felix (PTI)
programı ile bilgisayara kaydedilip
değerlendirilmiştir
2.)TABLETLERDE MEBENDAZOLÜN
SPEKTROFLORIMETRIK TAYINI

Bu çalışmada, tabletlerde mebendazol (MBZ) ilaç
etken maddesinin tayini için spektroflorimetrik bir
yöntem geliştirilmiştir.
3.) KININ TAYINI
Kinin floresans özelliği çok büyük olan
maddelerden biridir. Bu özelliğinden
yararlanılarak tonik sulardaki kinin tayini
yapılabilir.Standart çözelti ; 445 nm’de
çözeltilerin floresansları ölçülür. Bunlarla
kalibrasyon grafiği çizilir. Ancak ölçme basit
florimeri ile yapılıyorsa primer filtre olarak
LF2, sekonder filtre olarak da bir jelatin
kullanılır ve ölçmeler ondan sonra yapılır.
4.) SINIR HÜCRESININ ZAMANLA
DEĞIŞIM TAKIBI

Floresans nörobiyolojide de kullanılır. Floresans
iyon probları Ca +2 veya Na +2 gibi belli iyonlara
bağlanarak emisyon spektrumu değişen
moleküller içerir. Bu indikatörler tek tek sinir
hücrelerinin farklı kısımlarında süre gelen
olayları kaydeder. Sinir hücresinin belli bir
bölgesinde floresansın zamanla değişimini
izleyerek ne zaman, nerede meydana geldiği
belirlenir. Bu şekilde izlenen hücelerden biri
Purkinje nöronudur.
DIĞER TAYINLER
 Floresans
ile bir proteinin polarlığı
belirlenir.
 Bir biyolojik molekülün aktif merkezleri
arasındaki uzaklığı ölçmede kullanılır.
 Biyolojik sıvılarda ATP tayininde
kullanılır.
 Enzim-Antijen-Antikor üçlüsü
kullanılarak bunlardan herhangi birinin
tayini florometrik olarak yapılır.
BIYOLÜMİNESANS (BİYO IŞINIM)
Biyolüminesans, canlı bir organizma
tarafından kimyasal bir reaksiyon
esnasında kimyasal enerjinin ışık
enerjisine dönüştürülerek ışık
üretmesi ve ışık yayılmasıdır.
Ateş böcekleri
iletişim kurmak ve
eş bulmak için
biyolüminesans
özellik gösterirler.
Cookie-Cutter Köpekbalıklarının
gövdesinin altında ışık yayan bir bölüm
vardır ve bu bölüm küçük bir balığı
andırır. Balık böylece küçük bir balık
görüntüsüne bürünüp kendisini yemeye
gelen büyük balıkları avlayabilir.
Olta balığı çevredeki diğer
balıkları kandırıp avının
dikkatini çekmek için ışığını
kullanır.
Gipssland gölü
Avusturyada bulunan bir
göldür. Bu görüntüsü bir
ekolojik bozulma sonucu
ortaya çıkmıştır. Şiddetli
yağmurlar nedeniyle
dağlık kesimlerden büyük
oranda alüvyon akıp bu
gölde birikiyor. Gölün
sahip olduğu
biyolüminesans özelliği de
bu alüvyon akışı
yüzünden meydana
gelmiştir.
HAZIRLAYANLAR
124240019 Ceren ALTUNCAN
 124240018 Büşra BAYRAKÇI
 124240021 Betül ŞIK
 124240015 Mine DURMAZ
 124240016 Ahmet YÜCEALTAY
