Nultý ročník - ZŠ Námestovo Slnečná 168/28

download report

Transcript Nultý ročník - ZŠ Námestovo Slnečná 168/28

„ DETI NULTÉHO ROČNÍKA NIE SÚ O NIČ MENEJ MÚDRE AKO ICH ROVESNÍCI V PRVÝCH TRIEDACH. SÚ TO DETI, KTORÉ SÚ VEĽMI CITLIVÉ A POTREBUJÚ LEN NIEKOHO BLÍZKEHO, POTREBUJÚ VEĽA LÁSKY A POTREBUJÚ OPORU. TO JE VŠETKO.“ / SILVIA SKOVAJSOVÁ, PANI UČITEĽKA NULTÉHO ROČNÍKA/

Čo znamená nultý ročník?

• • •

Hlavnou úlohou nultého ročníka základnej školy je v priebehu jedného školského roka urýchliť vývin dieťaťa tak, aby bolo po jeho absolvovaní schopné začleniť sa do výchovno - vzdelávacieho procesu a zvládlo požiadavky prvého ročníka základnej školy.

Do nultého ročníka je možné zapísať len tie deti, ktoré k 1. septembru dosiahli fyzický vek šesť rokov. Podmienkou zaradenia dieťaťa do nultého ročníka je odborné psychologické alebo špeciálno- pedagogické vyšetrenie v Centre pedagogicko- psychologického poradenstva. Požiadať o zaradenie do nultého ročníka však v každom prípade musí zákonný zástupca dieťaťa. Musí tiež doložiť odporúčanie praktického lekára pre deti a dorast a z už spomínaného poradenského zariadenia.

1. PODNETNÉ PROSTREDIE

Deti majú vytvorené lepšie podmienky pre rozvíjanie reči, jazykových a komunikačných schopností, obohacuje sa ich aktívna slovná zásoba. Značná pozornosť sa venuje rozvoju jemnej motoriky a grafomotorických schopností. V nemalej miere dochádza k zdokonaľovaniu sebaobslužných návykov, rozvíja sa zrakový a sluchový vnem, pamäť, slovné a názorové myslenie detí.

2. NIŽŠÍ POČET DETÍ V TRIEDE

Pani učiteľka pracuje v nultom ročníku s menším počtom detí, čo sa odráža na celkovej atmosfére triedy, ktorá je uvoľnenejšia a priateľskejšia. V takejto príjemnej pracovnej atmosfére deti nadobúdajú pozitívnejší vzťah k učiteľovi, k spolužiakom, školskému prostrediu i škole ako takej.

3. INDIVIDUÁLNY PRÍSTUP UČITEĽA

Nižší počet detí v triede dáva pani učiteľke možnosť, aby ku každému žiakovi pristupovala individuálne a venovala sa mu kvalitnejšie. Má možnosť zamerať sa práve na tie oblasti, v ktorých má problémy. Prax nám často potvrdila, že triedy predškolákov materskej školy bývajú zaplnené maximálnym počtom detí, kde pani učiteľky sa nemôžu venovať individuálnym potrebám detí s odloženou školskou dochádzkou. Ba dokonca kvôli vysokému počtu predškolákov vznikajú zmiešané triedy , kde vekový rozdiel detí je až dva roky, kde vonkoncom nemôžeme očakávať individuálny prístup k deťom s odloženou šk. dochádzkou.

4. MOŽNOSŤ ZAŽIŤ POCIT ÚSPEŠNOSTI

Jedným z cieľov nultého ročníka je vyučovanie netradičnou, uvoľnenejšou a priateľskejšou formou bez stresu a poukazovania na chyby a nedostatky detí. Zaostávanie a nestíhanie tempa prvého ročníka často prispieva k frustrácii malého prváčika, čo dlhodobo môže u neho vytvoriť negatívny postoj ku škole a školským povinnostiam, čo v konečnom dôsledku prináša slabý prospech vo vyšších ročníkoch. Menej úspešní žiaci v nultom ročníku nie sú vystavení tlaku, pretože „nestíhajú“. Pani učiteľka kladie dôraz na pozitívne hodnotenie žiaka. Dieťaťu je dobrou odmenou uznanie, obdiv, pohladenie, či úsmev učiteľa. Tým, že činnosť na vyučovaní nie je prísne členená ako v prvom ročníku, pani učiteľka ju môže flexibilne prispôsobovať potrebám detí a cieľom, ktoré práve sleduje. Deti majú dlhý čas a priestor úspešne zvládnuť požiadavky, ktoré sa na ne kladú.

5. STAROSTLIVOSŤ ŠK. PSYCHOLÓGA A ŠP. PEDAGÓGA

Počas celého školského roka s deťmi pracuje priebežne školský psychológ a školský špeciálny pedagóg, a to skupinovo na hodinách a aj individuálne.

6. OSVOJENIE SI ŠK. REŽIMU A ŠKOLSKÝCH POVINNOSTÍ

U dieťaťa, ktoré absolvovalo nultý ročník, nastáva minimalizácia adaptačných problémov, s ktorými sa musí vyrovnať dieťa v prvom ročníku. Učí sa postupne nadväzovať kontakt so staršími spolužiakmi a spoznáva život v škole.

7. CELKOVO LEPŠÍ ŠTART DO PRVÉHO ROČNÍKA

Podľa skúseností iných škôl je nultý ročník veľkou pomocou pre deti aj pre ich rodičov. Zabezpečuje plynulý prechod od hravého „zamestnania“ v materskej škole k pravidelnej práci na vyučovaní . Získané vedomosti, zručnosti a návyky pomôžu deťom všestranne sa pripraviť na prvý ročník základnej školy.

• •

UČEBNÉ OSNOVY

Učebné plány a osnovy pre nultý ročník sú vypracované Ministerstvom školstva SR a zostavené tak, aby rozvíjali komunikačné schopnosti, grafomotorické zručnosti, výtvarnú výchovu, základy matematiky i zmyslovú výchovu. Samozrejmosťou je telesná výchova, hudobno-pohybová výchova a pracovná výchova. Výučba je rozčlenená do 22 hodín týždenne. Možnosť zaradenia aj výučby cudzieho jazyka. Nultý ročník môže žiak navštevovať iba jeden školský rok. Trieda nultého ročníka sa môže zriadiť s minimálnym počtom 8 žiakov a, maximálne v nej môže byť 16 detí, čo umožňuje venovať sa individuálne každému dieťaťu podľa potreby. Vyučovanie v nultom ročníku základnej školy môže byť poldenné alebo celodenné. Pod celodenným sa rozumie zaradenie detí do školského klubu v popoludňajších hodinách , poprípade dieťa môže navštevovať záujmové krúžky.

• • •

AKO TO VYZERÁ V NULTOM ROČNÍKU?

video Predmetov v nultom ročníku je presne šesť, je to rozvíjanie komunikačných schopností, potom grafomotorika spojená s výtvarnou výchovou, zmyslová výchova spojená s matematickými predstavami , telesná , pracovná a hudobno-pohybová výchova. Prvý polrok sa učí blokovo tak, že sa prelínajú jednotlivé zložky. Jednotlivé predmety nie sú striktne delené na 45 minút.

V druhom polroku sa začínajú dodržiavať prestávky a 45- minútové hodiny, to znamená, že si deti musia zvykať na to, že ostanú v triede cez prestávky samé. Prvý polrok je pani učiteľka celý čas s deťmi, druhý polrok to už neplatí, chceme, aby sa nabehlo na systém prvej triedy. Do polroka je všetko na báze škôlky a postupuje sa podľa škôlkarskych osnov a platných učebných osnov pre nultý ročník. Od polroka je povinností už viac, ako u školákov. Nemusia sa striktne dodržiavať podklady, je v nich napísané , čo sa odporúča. Závisí od tempa , akým sú schopné tieto detičky napredovať. Všetko sa deje na báze hry a robí sa hravou formou. Pani učiteľka sa maximálne prispôsobuje individualite detskej osobnosti.

NÁZORY RODIČOV NA NULTÝ ROČNÍK

„Som veľmi spokojná so systémom výučby. Moja dcéra Zuzanka dostala odklad školskej dochádzky a tak sme ten „voľný“ rok využili a dali ju zapísať do nultého ročníka školy. Veľmi si školu obľúbila, vôbec nemala strach, zlepšila sa v komunikácii. Teraz cez prázdniny som mala viac času sa jej venovať a vidím pokroky, ktoré urobila, čo všetko sa tam nové naučila a teraz v septembri ide do prvého ročníka oveľa lepšie pripravená, ako keby ten rok bola strávila v škôlke.“

No,ja som mala zasa ustráchané,nepriebojné augustové dieťa. Najlepšie riešenie vychádzalo-nultý ročník.Bol to ten najúžasnejší školský rok,aký si rodič pre dieťa môže želať.Neviem ako to funguje inde,ale u nás mali deti každý deň individuálnu logopédiu,s písmenkami sa oboznamovali v rôznych hrách a štýloch.Čiarky a vlnky trénovali vééééľmi dlho v rôznych formách a zabralo to aj na deti,ktoré mali väčšie problémy ako my.Malá bola velmi spokojná a ja šťastná,že sa všetko upravilo,ako malo a prvý ročník už nebol postrachom,ale úplnou pohodou.Doteraz s radosťou spomíname :)

Sme veľmi spokojní, že naša dcéra má možnosť navštevovať nultý ročník ZŠ. Dcéra mala psychologičkou odporúčaný odklad povinnej školskej dochádzky. Myslíme si, že by pre ňu ďalší rok v škôlke bol zbytočný a len by si zopakovala to, čo už ako pred školáčka absolvovala. Už po prvých dvoch mesiacoch chodenia do nultého ročníka sme videli veľký pokrok vo všetkých oblastiach - hlavne v grafomotorike a rozvíjaní poznania. Tiež má naučené návyky školáka. Sme si istí že naša dcéra bude mať prechod do prvého ročníka uľahčený.

Páči sa nám systém vyučovania. Je jemný a zároveň poučný pre deti. Školské prostredie im dáva dôležitosť , že sú školáci, nie škôlkári. Získali väčšiu istotu, zodpovednosť za prácu, ktorú vykonávajú počas vyučovania. Sú hrdí, že dokážu pracovať samostatne, za čo ich pani učiteľka hodnotí. Súťaženie kto získa viac odmien- pochvál je pre nich ako hra. Pre nás rodičov je to radosť a zároveň istota, že naše rozhodnutie dať svoje dieťa do nultého ročníka bolo správne.

My máme tiež syna v nultom ročníku - mal problémy s jemnou motorikou a grafomotorikou. Psychologička nám nultý ročník odporučila (rozhodnutie je na rodičoch), aby nemal v prvom ročníku traumu zo škaredého písania, 2x toľkého precvičovania písania ako u iných detí. Radili sme sa i s učiteľkou z MŠ, tá vidí ako sú na tom rovesníci, čo by detičky mali zvládať. Môžem povedať, že napriek ťažkému rozhodovaniu (rozumovo je syn veľmi šikovný) som rada, že išiel do nultého. Za ten polrok je vidieť výrazný posun v kreslení, písaní čiarok, vlnoviek, učia sa vydržať cez hodinu sedieť, ako-tak sústrediť, komunikovať, nemajú žiadne rýchle tempo, učia sa hravou formou.

Na záver pár otázok:

• • • • • • • • • •

Má problémy s grafomotorikou ?

Pretrvávajú u neho logopedické problémy ?

Má chudobnú slovnú zásobu, a nevie sa vyjadriť ?

Neobsedí v lavici ?

Má zdravotné problémy?

Je dieťa hravé?

Toto sú problémy, ktoré dieťaťu sťažujú plnenie školskej dochádzky. Na tieto problémy dieťaťa už upozorňujú učiteľky materských škôl, ktoré môžu navrhnúť týmto deťom odklad školskej dochádzky.

Vy - ako rodič si môžete vybrať dve možnosti a to: zaradenie dieťaťa do ktoré odklad povinnej školskej dochádzky o jeden školský rok ( dieťa opakuje MŠ).

nultého ročníka – nové alternatívne riešenie, ponúka ZŠ Slnečná 168/28 v Námestove.