Quittner Gusztáv ügyvezető igazgató, Office Depot Kft.

Download Report

Transcript Quittner Gusztáv ügyvezető igazgató, Office Depot Kft.

PÉNZTÁRGÉP
ELADÁS – VÁSÁRLÁS
KOCKÁZATAI
Quittner Gusztáv
OKSZ – Elnökségi tag
OFFICE DEPOT
Ügyvezető Igazgató
Mekkora a pénztárgép piac
•
Jelenleg a pénztárgép vásárlásra kötelezettek döntő többsége elindította
regisztrációs kód igénylését.
•
Megközelítőleg 180-190 ezer regisztrációs kódot igényeltek a pénztárgép
használók, amelyekből kb. 110 ezer pénztárgép esetében vehet a vevő állami
támogatást igénybe általában 50 ezer Ft-ot
•
A jelenlegi adatok szerint igénylők több mint 90%-a továbbra is hagyományos
pénztárgépre és nem PC alapú pénztárgépre cseréli jelenlegi hagyományos
pénztárgépét
Jogszabályi háttér I.
•
Kinek kötelező az online pénztárgép
- 1. melléklet a 3/2013 . (II. 15.) NGM rendelethez
Gyakorlatilag mindenkinek akinek eddig pénztárgépet kellett használnia.
Általánosságban azt lehet mondani szabályzásról, hogy a zárt helyen termékek értékesítésével
foglalkozó cégeket szinte kivétel nélkül pénztárgép használatra kötelezi.
•
Lehet-e mentességet kérni az online pénztárgép használata alól? Mi van akkor ha nincs térerő az
üzletemben?
Az egyedi mentességet a NAV csak abban az esetben adja majd meg, ha a Nemzeti Média- és
Hírközlési Hatóság igazolja, hogy a pénztárgépe üzemeltetési helyén valóban nem megoldható az
elektronikus adattovábbítás, és úgy látja, hogy aránytalanul megterhelné az ezt elősegítő eszközök
(pl. antennák) beszerzése a vállalkozását. Az online kommunikációra képes pénztárgép használatára
azonban akkor is kötelezni fogják, ha ezt megkapja, de a készülék által rögzített adatokat csupán
havonta egyszer, CD-n vagy DVD-n kell majd továbbítana az adóhatóságnak
Az akadozó, vagy nem megbízható mobil szolgáltatásokra hivatkozva nem lehet majd felmentést
kérni az adattovábbítás alól. Az ellenőrző egység ugyanis az adatkapcsolattól függetlenül rögzíti az
adatokat, és nagyobb csomagokban is képes továbbítani azokat, ha csak bizonyos időközönként
érhető el a mobilszolgáltatás.
Jogszabályi háttér - folytatás
•
Online pénztárgéphez szükséges feltétel
Vállalkozásnak a NAV-nál kell igényelnie pénztárgépéhez regisztrációs kódot. Az igénylés történhet
postai úton feladott adatlapon, vagy az ügyfélkapun keresztül kitöltött elektronikus adatlapon keresztül.
Az adatlapon a vállalkozásnak meg kell majd adnia minden szükséges céges adatot, amit korábban a
szervizesnél adott meg az üzembe helyezéshez. A beküldött adatlap alapján a NAV egy üzembe helyező
kódot közöl a vállalkozóval. Mivel a pénztárgépek közvetlen adatátviteli kapcsolatban állnak majd a NAV
szerverével ezért a kód egyszerű megadásával a készülék online üzembe helyezése közvetlenül a NAV
szerveréről történik majd
Jelenlegi ismereteink szerint a vállalkozások döntő többsége megigényelte a regisztrációs kódot.
•
A kormány ötvenezer forinttal támogatja a pénztárgépek cseréjét, vagy kiegészítését egy olyan
eszközzel, ami lehetővé teszi az összekapcsolásukat az adóhatóság szervereivel.
A támogatás igénybevételéhez egy nyomtatványt kell kitölteni és eljuttatni az adóhatósághoz. Az
adóhatóság, ha megalapozottnak tartja a kérelmet egy 16 jegyű regisztrációs számot és egy igazolást
küldd majd vissza a támogatás megítéléséről. A kedvezményt a vásárlás során lehet majd érvényesíteni,
azaz az igazolással és regisztrációs számmal az új, online pénztárgépet értékesítő, vagy a régi készüléket
átalakító céget kell majd megkeresnie.
A regisztrációs kódot az adóhatóság abban az esetben is elküldi, ha nem tartja megalapozottnak a
támogatási kérelmet, mivel a számsorra az összes online pénztárgép üzembe helyezése során szükség
van. A pénztárgép regisztrációja a korábban leírt módon, tehát azok számára is kötelező lesz, akik nem
jogosultak a támogatásra.
Jogszabályi háttér – Támogatás feltételei
•
A támogatást csak olyan cégek, vagy egyéni vállalkozók kaphatják meg, akiknek az éves
árbevétele nem éri el az 500 millió forintot és nem állnak végelszámolási-, felszámolási-,
csőd vagy kényszertörlesztési eljárás alatt.
•
Kizáró ok a 180 napon túl fennálló, 1 millió forintnál magasabb adó, vagy vámtartozás, ha
a NAV nem engedélyezte az adósság rendezésének az elhalasztását, vagy kiegyenlítését
részletekben. Ezen felül, azok sem kaphatnak támogatást, akiknek a munkáltatóktól,
kifizetőként levont adókban tízezer forintnál nagyobb hátralékuk van.
•
Cégenként legfeljebb öt darab, 2013 március 20 előtt engedélyezett pénztárgépet lehet
majd támogatással átalakíttatni, vagy lecserélni.
•
Figyelem 37/2013 NGM rendelet amely a 16/2013 NGM rendeletet módosítja előírja azt,
hogy a támogatás feltétele az, hogy az online pénztárgépet 2013. december 31-ig
üzembehelyezzék.
•
Részletes joganyag a 16/2013 és 37/2013 –as NGM rendeletekben található
Jogszabályi kötelesség, de …..
•
37/2013 NGM rendelete megengedi 2013. október 1-től a régi pénztárgépek használatát:
1. § (1) A pénztárgépek és taxaméterek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló
pénztárgépek és taxaméterek forgalmazásáról, használatáról és szervizeléséről, valamint a
pénztárgéppel rögzített adatok adóhatóság felé történő szolgáltatásáról szóló 3/2013. (II. 15.) NGM
rendelet (a továbbiakban: Rendelet1) 71. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A 2013. március 20-át megelőzően engedélyezett, de az e rendeletben foglalt előírásoknak meg
nem felelő pénztárgépek – a 71/A–75. §-ban foglalt kivétellel – 2013. augusztus 31-ig üzemeltethetők.”
(2) A Rendelet1 a következő 71/A. §-sal egészül ki:
„71/A. § Az az 1. § (1) bekezdése alapján pénztárgéphasználatra kötelezett adóalany, aki 2013.
szeptember 3-át megelőzően a 45/A. § (1) bekezdése szerinti bejelentést az állami adóhatósághoz
megtette, jogosult az e rendeletben foglalt előírásoknak megfelelő pénztárgép üzembe helyezéséig a
2013. március 20-át megelőzően engedélyezett, de az e rendeletben foglalt előírásoknak meg nem
felelő pénztárgépet üzemeltetni azzal, hogy 2013. október 1-től az üzemeltetés további feltétele, hogy
az e rendeletben foglalt előírásoknak megfelelő pénztárgép beszerzésére vonatkozó szerződéssel
vagy a pénztárgép forgalmazója által visszaigazolt megrendeléssel rendelkezzen.”
NAV közlemény
A) A pénztárgép használatra kötelezettekre irányadó rendelkezések
1. A pénztárgép használatára kötelezett adóalany 2013. augusztus 31-ét követően az alábbi feltételek
fennállása esetén üzemeltethet elektronikus naplóval nem rendelkező hagyományos pénztárgépet:
a)
A 2013. szeptember 1. és 2013. szeptember 30. közötti időszakban az elektronikus naplóval
nem rendelkező hagyományos pénztárgép tovább üzemeltetésének az a feltétele, hogy 2013. szeptember
3-át megelőzően új típusú, online kapcsolatra képes pénztárgép üzembe helyezése érdekében a pénztárgép
használatra kötelezett adóalany regisztrált, azaz a PTGREG nyomtatványon a NAV-tól üzembe helyezési
kódot kért.
b)
2013. október 1-jétől az elektronikus naplóval nem rendelkező hagyományos pénztárgép
üzemeltetésének az a) pontban meghatározotton túl további feltétele, hogy az adóalany új típusú, online
kapcsolatra képes pénztárgép beszerzésére vonatkozó szerződéssel, vagy a pénztárgép forgalmazója által
visszaigazolt megrendeléssel is rendelkezzen.
Az adóhatóság – olyan jogcímen, hogy a nyugtaadási kötelezettséget nem online pénztárgéppel
teljesítették – szankciót 2013. október 1-jét követően nem alkalmaz akkor, ha az adóalany
2013. szeptember 3-áig a PTGREG nyomtatványon a NAV-tól üzembe helyezési kódot kért és
2013. október 1-jét megelőzően megkötött, új típusú, online kapcsolatra képes pénztárgép
beszerzésére vonatkozó szerződéssel vagy a pénztárgép forgalmazó által visszaigazolt
megrendeléssel rendelkezik.
Az elektronikus naplóval nem rendelkező hagyományos pénztárgép legkésőbb az új típusú,
online kapcsolatra képes pénztárgép üzembe helyezéséig üzemeltethető.
NAV közlemény - folytatás
•
Felhívjuk a figyelmet, hogy az adóhatóság az 1-2. pontban foglalt esetben a feltételek teljesítésének igazolására
olyan szerződést, illetve visszaigazolt megrendelést fogad el, amelyben az online pénztárgép leszállítására (illetve
beüzemelésére) vonatkozó teljesítési határidő meghatározott. Az adóhatóság a szerződésben, illetve a
visszaigazolt megrendelésben meghatározott időpontig tekinti igazoltnak azokat a feltételeket, amelyek mellett
a jogszabály alapján üzemeltethető a hagyományos, elektronikus naplóval nem rendelkező pénztárgép.
•
Felhívjuk továbbá a figyelmet, hogy a nyugtaadási kötelezettség pénztárgéppel való teljesítésére kötelezett
adóalanyoknak a pénztárgép jogszabályban meghatározott, online kapcsolatra képes, adóügyi ellenőrzési
egységgel rendelkező pénztárgépre való 2013. évi cseréjéhez nyújtott támogatásról, valamint ezzel és az online
kapcsolatra képes, adóügyi ellenőrzési egységgel rendelkező pénztárgép bevezetésével összefüggésben egyes
miniszteri rendeletek módosításáról szóló 16/2013. (VI. 3.) NGM rendelet alapján az online pénztárgép cseréjéhez
nyújtott állami támogatás érvényesítésének feltétele, hogy az online pénztárgép 2013. december 31-ig
üzembe helyezése megtörténjen.
•
Jelenleg forgalmazási engedéllyel
rendelkező online pénztárgépek
Engedélyszám
Pénztárgép neve
Kiállítás dátuma
Forgalmazó neve, címe
Jogerőre emelkedik
A001
LCR CLASSIC SENTO M
2013.07.11
LAUREL Kft., 8000 Székesfehérvár Gyümölcs utca 4-6.
2013.07.26
A002
Micra Sento M
2013.07.11
MICRA- METRIPOND Kft., 6800 Hódmezővásárhely Bajcsi Zsilinszky utca 70.
2013.07.26
A003
MONTEL SENTO- H
2013.07.11
MONTEL INFORMATIKA KFT., 1155 Budapest Mézeskalács tér 18.
2013.07.26
A004
SAM4S NR-270
2013.08.06
ALT CASH Kft., 1141 Budapest Fogarasi út 195- 197.
2013.08.21
A005
LAP SENTO M
2013.08.23
LA PÉNZTÁRGÉP Kft., 1097 Budapest Könyves Kálmán krt. 16.
2013.09.07
A006
MICRA MINI M
2013.08.23
MICRA- METRIPOND Kft., 6800 Hódmezővásárhely Bajcsi Zsilinszky utca 70.
2013.09.07
A007
MONTEL MINI H
2013.08.27
MONTEL INFORMATIKA KFT., 1155 Budapest Mézeskalács tér 18.
2013.09.11
A008
Micra Jota M
2013.08.29
MICRA- METRIPOND Kft., 6800 Hódmezővásárhely Bajcsi Zsilinszky utca 70.
2013.09.13
A009
LRC Classic JOTA
2013.08.29
LAUREL Kft., 8000 Székesfehérvár Gyümölcs utca 4-6.
2013.09.13
A010
MONTEL JOTA
2013.08.29
MONTEL INFORMATIKA KFT., 1155 Budapest Mézeskalács tér 18.
2013.09.13
A011
LAP Classic JOTA
2013.08.29
LA PÉNZTÁRGÉP Kft., 1097 Budapest Könyves Kálmán krt. 16.
2013.09.13
A012
LCR ECO Mini
2013.08.30
LAUREL Kft., 8000 Székesfehérvár Gyümölcs utca 4-6.
2013.09.14
A013
LAP ECO Mini
2013.08.30
LA PÉNZTÁRGÉP Kft., 1097 Budapest Könyves Kálmán krt. 16.
2013.09.14
A014
EURO-150TE Flexy
2013.09.03
ECR-TRADE Kft., 1133 Budapest Dráva utca 5/a.
2013.09.18
A015
NOVATEK-N
2013.09.09
PRIOR CASH Kft., 6000 Kecskemét Szolnoki út 33.
2013.09.24
A016
NOVATEK-F
2013.09.16
SZINTÉZIS INFORMATIKAI Zrt., 9023 Győr Tihanyi Á. u. 2.
2013.10.01
A017
SAM4S NR-300 ONLINE
2013.09.19
ALT CASH Kft., 1141 Budapest Fogarasi út 195- 197.
2013.10.04
A018
S&E NR-300 ONLINE
2013.09.19
JAPAN CASH COMPANY Kft., 1089 Budapest Orczy tér 4/C
2013.10.04
Pénztárgép helyzet kockázatai
•
Vevő számára a választék nem nagy, több forgalmazó lényegében azonos gépet kínál
•
Nincs tapasztalat a gépek megbízhatóságáról, nincs felhasználói tapasztalat
•
Honnan tudok meggyőződni arról, hogy megfelelő minőségi paraméterekkel rendelkezik az
általam választott pénztárgép? Alkalmas-e arra az igénybevételre amire használni szeretném?
•
Több forgalmazó tőkeereje kérdéses, mi lesz akkor ha a felhasználás során jelentős garanciális
javításra szorul a termék. A pénztárgépek új fejlesztés eredményeként jöttek létre. Lényeges
hiba esetében technológia okok miatt gyakorlatilag a pénztárgép cserére szorulhat. Lesz-e elég
tőkeereje a garanciális javításokra az összes forgalmazóknak?
•
Ha előleget kér tőlem a pénztárgép eladója (pénztárgép szervize) mi a garancia arra, hogy
visszakapom a pénzemet?
•
Ha késve teljesít a forgalmazó akkor a jelenlegi jogszabályok alapján elveszíthető a támogatás
•
A mobil adatforgalom árában jelentős kockázat van, a beültetett eszköz jellege miatt a
szolgáltató nem választható szabadon. Szolgáltató cseréhez kassza csere is szükséges lehet.
Miért nem vásárolható pénztárgép
nagyobb kereskedelmi láncoknál?
•
Valószínűleg a kockázatok miatt
•
A helyzet kockázatai miatt nem biztos, hogy egy prudens viszonteladó felvállalja
az előző dián említett kockázatokat
•
Amennyiben a forgalmazóval problémák lesznek akkor a kötelezettségek a
viszonteladóra szállhatnak
•
A gyorsan változó piaci helyzet miatt - amit akár az adatkommunikációs
szolgáltatók ára is befolyásolhat - nagyon könnyen eladhatatlanná válhat a
megrendelt pénztárgép.
•
Pár hónap – esetleg félév múlva – nem vagy csak alig lesz igény új online
kasszagépre, mivel mindenkinek új kasszája lesz. Vagyis magas a kockázata
annak, hogy az áruja elfekvő lesz (gyorsan romló termék).
Kiskereskedői lehetőségek a kockázatok mérséklésére.
•
Tudatos gépválasztás
•
Szerződési feltételek gondos végigolvasása!!!
•
Meggyőződés arról, hogy az eladó levonja-e a számlából az ötvenezer forintot vagy pedig
visszatartja az előleget addig amíg a NAV kiutalja számára a támogatást.
•
Tartalmaz-e a szerződés kártérítést arra az esetre ha a szállító késve szállítja a gépet és ezért elesik
a vásárló az ötvenezer forintos állami támogatástól.
•
Milyen addicionális költségek merülnek fel, pl. beüzemelés.
•
Mobil adatkapcsolat várható költsége (jelenleg itt még nincs árverseny).
•
Milyen kockázat van abban, hogy a szállító nem teljesít és az előleget sem adja vissza, mert …
•
Milyen lehetőség van elállásra, mert a piac változik
•
Van-e lehetősége a szállítónak egyoldalúan más géptípus szállítására és ez jár-e bármilyen
hátránnyal a vevő részére
•
Esetleges hibás teljesítésnél képes-e technikailag és/vagy pénzügyileg helyt állni a károkért a
forgalmazó/viszonteladó
KÖSZÖNÖM A
FIGYELMET
Quittner Gusztáv
OKSZ – Elnökségi tag
OFFICE DEPOT
Ügyvezető Igazgató