ULAKBİM Bilgiye Erişim Hizmetleri Kullanıcı Eğitimi

Download Report

Transcript ULAKBİM Bilgiye Erişim Hizmetleri Kullanıcı Eğitimi

TÜBİTAK
Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi
Merkezi
Bilgiye Erişim Hizmetleri
Şubat 2012 Ankara
TÜBİTAK
AR-GE (MAM, BİLGEM, UME, UZAY,
SAGE, TÜSSİDE)
AR-GE Kolaylık (ULAKBİM, TUG, BUTAL)
Araştırma Destekleri (ARDEB, TEYDEB)
Bilim İnsanı Destekleri (BİDEB)
Uluslararası İşbirlikleri (UİDB)
Bilim ve Toplum (BTDB)
Bilim Politikası (BTYPDB)
TÜBİTAK ULAKBİM Kanuni Dayanak
TÜBİTAK
TÜBİTAK Kuruluş Kanununun 2. maddesinin (i) bendinde
belirtilen kurumun görevleri:
 Araştırma ve eğitim kuruluşları arasında araştırma ve
eğitim amaçlı elektronik haberleşme hizmeti verecek
ağlar kurmak, işletmek ve bu ağların yurt içi ve yurt
dışındaki ağlarla bağlantısını sağlamaktır (ATB - Ağ
Teknolojileri Birimi).
 Dokümantasyon, bilgi sistemleri, bilgi bankaları, veri
tabanları, kütüphane ve arşiv gibi bilimsel ve teknolojik
destek birimleri kurmak, mevcut ulusal ve uluslararası
yapı ve sistemlerle işbirliği yapmaktır (CABİM-Cahit Arf
Bilgi Merkezi).
TÜBİTAK ULAKBİM’in Yaklaşımı
TÜBİTAK
 Araştırmacıların uluslararası meslektaşları ile eşit şartlarda
rekabet etmelerine imkan sağlayacak araştırma altyapısı ve
servisleri sunmak
 Henüz ticarileşmemiş fakat gelecekte ekonomik değer
yaratabilecek ağ servislerini geliştirmek, geliştirilmesine
katkıda bulunmak, sunmak ve yaygınlaştırmak
 Eğitim ve araştırma kuruluşlarına, mevcut altyapı ve bilgi
birikimi kullanılarak normal şartlarda ULAKNET dışından
temini imkansız veya çok maliyetli olan ticarileşmiş hizmetleri
ulusal çapta sunmak
TÜBİTAK ULAKBİM Faaliyet Alanları
TÜBİTAK
ULAKNET (2011-09)
TÜBİTAK
170 Üniversite ve Araştırma Kurumu doğrudan olmak üzere yaklaşık 900 bağlantı
160.000 araştırmacı, 2.700.000 öğrenci
ULAKNET
TÜBİTAK
GEANT (Avrupa Akademik Ağı)
TÜBİTAK
ULAKBİM Cahit Arf Bilgi Merkezi
TÜBİTAK
Ülkemizdeki üniversite, kamu ve sanayi
kesiminin bilimsel bilgi ihtiyaçlarının
karşılanması ve akademik bilgi üretimine
katkıda bulunmak amacıyla ulusal ölçekte
akademik bilgi hizmetleri sunmaktadır.
Ulusal akademik bilgi birikimini yansıtacak
şekilde dünya standartlarında elektronik
bilgi
kaynakları
geliştirmek
ve
araştırmacıların hizmetine sunmaktadır.
Bilgi Merkezi Stratejik Amaç ve Hedeflerimiz
TÜBİTAK
 Bilgi kaynaklarına akademik erişimi ülke genelinde
yaygınlaştırmak ve etkinleştirmek, bu yolla Türk bilim
insanlarının araştırma faaliyetlerine doğrudan katkıda
sağlamak ve bilimsel yayın üretimi etkinliğini artırmak,
 Ulusal ve uluslararası ölçekte bilgi merkezleri arası
işbirliği ve kaynak paylaşımı faaliyetlerini etkinleştirmek,
araştırmacıların akademik bilgi ve belge erişim
olanaklarını artırmak,
 Ülkemizde üretilen bilimsel dijital veri setlerinin (makale,
tez, bildiri vd.) korunması ve uzun dönem erişimine
yönelik ulusal bir sistem geliştirmek ve işletmek,
 Ulusal bilimsel içeriğe erişim için yeni “ulusal bilgi ürün ve
sistemleri” geliştirmek,
TÜBİTAK ULAKBİM Cahit Arf Bilgi Merkezi
Koleksiyonunda neler var?
17.000+ Uluslararası E-Dergi
600+ Ulusal Akademik Dergi
10.000+ Tam Metin TÜBİTAK
Proje Raporu
50+ Elektronik Veri Tabanı
750+ Konferans Serisi
900.000+ Uluslararası Konferans
Bildirisi
120.000 Uluslararası Standart
1.252 Bilimsel Elektronik Kitap
TÜBİTAK
Elektronik Bilgi Kaynakları
TÜBİTAK
Tam Metin Veri Tabanları
Dergi Sayısı
A C M – COMP. MACH.
439
A C S – AMERICAN CHEMICAL SOCIETY
54
A I P – AMERICAN INST. OF PHY.
54
ANNUAL REV. SERIES
41
BMJ Journals
29
CAMBRIDGE UNIV.PRESS
279
MD CONSULT + CLINICS SERIES
78
Index ve Abst. Veri Tabanları,
E-Kitaplar & Standartlar, Tezler
OCLC Databases (ArticleFirst, ERIC, Gov.
Pub., MEDLINE, ProceedingsFirst,
WilsonSelectPlus vd.)
PROQUEST Digital Dissertations
SCIFINDER
SCOPUS
EBSCOHOST
12.645
GEOREF
ELSEVIER SD
2.708
ULRICHS PERIODICAL DIRECTORY
IEEE Xplore Journals
399
I O P – INST. OF PHY.
100
N P G – NATURE PUB. GROUP
90
O U P – OXFORD UNIV.PRESS
229
CHEMWATCH
OVID LWW (MEDLINE)
408
ISI WEB of KNOWLEDGE (WoS, Biological
Abs., BIOSIS Previews, FSTA,JCRs,
MEDLINE )
CABI
SCIENCE ONLINE
1
SCIENTIFIC NET
11
SPRINGER
SPRINGER LECTURE NOTES IN
COMPUTER SCIENCE
TAYLOR & FRANCIS
SPIE DIGITAL LIBRARY
WORLD TEXTILE
JANE'S
1300
IEEE Xplore Standartlar/ Konferans Bildirileri
1.800 / 880.000
1
ELSEVIER + MD CONSULT E-BOOKS
1.252
1.396
9
I H S STANDARTLAR (ISO, ASTM, EURO FILE,
MILSPEC)
WILEY ONLINE LIBRARY
45 Milyon Kayıt.
Kayıtlardan
Belge Sağlama
Bağlantıları
1.642
120.000
Bilgi kaynaklarımızı Kimler kullanıyor?
TÜBİTAK
Bilimsel Araştırma Yapan
Herkes
Özel AR-GE
Kamu AR-GE
TÜBİTAK EKUAL
Üniversiteler
Üyesi Kurumlar
Askeri
Okullar
Polis
Akademisi
KKTC Üniv.
SB EAH
TÜBİTAK ve Enstitüleri
TÜBİTAK
Başkanlık
ULAKBİM
MAM
BİLGEM
SAGE
UME
TUSSIDE
UZAY
BUTAL
TUG
TÜBİTAK ULAKBİM EKUAL
(Elektronik Kaynaklar Ulusal Akademik Lisansı)
TÜBİTAK
 Ülkemiz araştırma kurumlarının akademik içerikli
elektronik bilgi kaynaklarına etkin ve yaygın erişimlerinin
sağlanması,
 Ulusal ve uluslararası
etkinleştirilmesi amacıyla,
bilimsel
yayın
üretiminin
 Dünyanın önde gelen yayınevleri ve veri tabanı üreticileri
ile yapılan ulusal lisans anlaşmaları ve çalışmalarını
kapsamaktadır.
TÜBİTAK ULAKBİM EKUAL Temel Amaçlar
TÜBİTAK
 Ulusal akademik ağ üzerinden araştırmacıların
bilimsel içeriğe erişimini yaygınlaştırmak,
 Uluslararası ve ulusal bilimsel yayın üretiminin ve
bu yolla Türkiye’nin bilimsel çalışmalarda rekabet
gücünün artırılması,
 Akademik kurumlar ve araştırmacılar arasında
bilimsel bilgiye erişimde fırsat eşitliği yaratmak.
TÜBİTAK ULAKBİM EKUAL Üyesi Kurumlar
TÜBİTAK
300
253
250
241
234
220
200
191
169
150
105
100
101
100
91
Devlet Üniv. ve Askeri Akademik
Kurumlar (103+6)
109
108
Vakıf ve KKTC Üniv. (62+5)
79
65
64
53
48
50
12
12
65
57
67 66
65
SB. EAH
43
35
30
29
56
TÜBİTAK ve Enstitüleri
12
12
12
11
11
0
TOPLAM
0
2005-2006
2006-2007
2007-2008
2008-2009
2009-2010
2010-2011
2011-2012
TÜBİTAK ULAKBİM EKUAL Üyeler (2011)
TÜBİTAK
Devlet Üniv.
Vakıf Üniv.
Askeri Okullar
SB EAH
Bir Araştırmacı
TÜBİTAK
Cahit Arf Bilgi Merkezi’nden
nasıl faydalanabilir
Uluslararası bilgi kaynaklarında konu taraması yapmak
TÜBİTAK
Cahit Arf Bilgi Merkezi
Uluslararası Veri Tabanları
Koleksiyonu üzerinden
•Fen Bilimleri ve Temel Bilimler
•Beşeri Bilimler
•İşletme-Ekonomi
•Mühendislik
•Sağlık Bilimleri
•Sosyal Bilimler
•Referans Kaynakları
konunuzla ilgili olanı seçerek
Konu Taramasında Yeni Gelişmeler
TÜBİTAK
ULAKBİM veri tüm veri tabanlarını tek bir ara yüzden
tarayabilmeye imkan sunan Federe Arama Motoru
Türkiye’de yapılan makaleleri taramak
TÜBİTAK
Ülkemizde ulusal akademik dergilerde yayınlanan makalelere ve bilimsel içeriğe hızlı erişim için “ulusal
veri tabanları” geliştirmekte ve Web üzerinden erişime açmaktayız.
Ulusal Veri Tabanlarımız:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Türk Tıp Veri Tabanı [1996-]
Yaşam Bilimleri Veri Tabanı [1992-]
Temel Bil. ve Müh. Bil. [1992-]
Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı [2002-]
Hukuk Veri Tabanı [2010-]
TÜBİTAK Destekli Projeler Veri Tabanı
Ulusal Veri Tabanları
TÜBİTAK
Destekli Proje
Yaşam
Bilimleri
Tıp
Mühendislik ve
Temel Bilimler
Sosyal
Bilimler
Hukuk
Toplam Kaynak
Sayısı
11.247
21.911
54.203
17.735
27.745
1.560
Tam Metin Makale
Sayısı
10.975
12.382
30.329
6.217
19.556
816
Toplam Kayıt
134.401
Toplam
Tam Metin Kayıt
80.275
Ulusal Veri Tabanlarında Yeni Gelişmeler
TÜBİTAK
• 2012 yılı itibariyle
 Ulusal Atıf Veri Tabanı
• ULAKBİM Ulusal Veri Tabanları'nda yer alan dergilerde yayınlanan
makaleler ve bu makalelerin atıf bilgileri üzerinden, objektif nicel ölçüm
kriterleri aracılığı ile yazar, kurum, bilim dalı, dergi vb. alanlardan, yayın
ve atıf performans verilerini görüntüleyecek şekilde geliştirilmiştir.
 TÜBİTAK BİDEB ile işbirliği çerçevesinde “Bilimsel Etkinlikler
Portalı”
• Türkiye’de düzenlenen bilimsel etkinlikler (konferans, kongre vd.) ile
bilgileri içeren bir portaldır. ULAKBIM Web üzerinden arama ve
görüntüleme yapılabilecektir.
 Bildiriler Veri Tabanı
• Bilimsel Etkinlikler Portalı’nda yer alan etkinliklere ait bildirileri içeren bir
e-veri tabanıdır. Veri tabanı kapsamında yer alan veriler ULAKBİM
tarafından belirlenmiş olan etkinlik türlerine ve değerlendirme
kriterlerine uygun olanlar arasından seçilmektedir.
Aradığınız Makaleye Erişmek
TÜBİTAK
TÜBİTAK ULAKBİM
Süreli Yayınlar Toplu Kataloğu
Herhangi bir bilgi kaynağını Türkiye’deki Tüm Kütüphanelerde aramak
TÜBİTAK
Ulusal Toplu Katalog
Atıf Taraması
TÜBİTAK
Bilimsel Yayınlarınıza Teşvik Almak
TÜBİTAK
UBYT - Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı
Türk bilim insanını uluslararası bilimsel yayın üretimine teşvik
ederek, Türkiye’nin uluslararası bilimsel yayın sayısını artırmak
hedeflenmektedir.
Başvuru yapabilmek için ULAKBİM'e üye olmak aynı zamanda UBYT
programından yararlanabilmek için ARBİS veri tabanına da üye olup,
oradan bir kullanıcı adı almanız gerekmektedir.
UBYT Performans Ölçütleri
2007
2008
2009
2010
2011
Yapılan Başvuru Sayısı
24,089
20,989
21,869
22,199
22.621
Teşvik Verilen Yayın Sayısı
13,453
12,272
12,879
13,141
11.342
Teşvik Verilen Araştırmacı Sayısı
12,244
12,118
13,341
13,422
11.721
Verilen Destek Tutarı (Milyon TL)
6.470
5.900
6.540
7.150
7.029
Elektronik Bilgi kaynaklarına Uzaktan Erişmek
TÜBİTAK
UlakVekil Uzaktan Erişim Hizmeti
Lisanslı E-kaynaklarına TÜBİTAK Personelinin uzaktan erişimini
sağlayan bir hizmettir.
Basılı Bilgi Kaynaklarına Uzaktan Erişmek
TÜBİTAK
Ulusal Belge Sağlama Hizmeti

Web tabanlı üyelik ve başvuru sistemi ile araştırmacılara ulusal ölçekte
uzaktan belge sağlama hizmeti verilmektedir.

Bu hizmet ile yılda 65.000’in üzerinde akademik belge (makale vd.)
sağlanmaktadır.
Belge sağlama Hizmetlerinde Yeni Gelişmeler
TÜBİTAK
Türkiye Belge Sağlama ve Ödünç Verme Sistemi (TÜBESS)
DPT Bilgi Toplumu Stratejisi (2006-2010) ve Ek Eylem
Planının 38. Maddesinde yer alan E-Entegre Kütüphane
Sistemi (EE-KS) kapsamında, Ulusal ölçekte yaygın
kaynak paylaşımı sunmayı hedefleyen bir sistemdir.
Kullanıcıların akademik bilgi ihtiyaçlarının karşılanması
amacıyla ülkemizdeki bilgi merkezlerinin kaynak
paylaşımında işbirliği yapmalarını amaçlamaktadır.
Kaynak paylaşımı TÜBESS'e dahil olan bilgi merkezinin
Belge Sağlama Birimleri aracılığı ile fotokopi ve ödünç
verme şeklinde gerçekleştirilecektir.
TÜBİTAK ULAKBİM Koleksiyonunda olmayan bir kaynağa erişmek
TÜBİTAK
Ulusal Belge Sağlama Sistemi üzerinden Yurt
dışı belge sağlama hizmeti de verilmektedir.
Yurt dışından makale dışında kitap ve tez de
sağlanmaktadır.
Bibliyometrik Analizler
Türkiye Bilimsel Yayın ve Atıf Göstergeleri
Türkiye'nin evrensel bilime katkısı ve uluslararası yayın sıralamasındaki
yerinin belirlenmesi amacıyla bibliyometrik / bilimsel performans
değerlendirme çalışmaları yürütülmektedir.
TÜBİTAK
Geleceğe Bakış
TÜBİTAK
Ağ İşletimi  Bulut Bilişim
Veri Tabanları  Bilgi Tabanları (Knowledge
Bases)
Kurumsal Çalışma  İşbirliği Ağ Modelinde
Çalışma