BNP-trend

download report

Transcript BNP-trend

Förvaltningshögskolan
Makroekonomi
Osvaldo Salas
FÖRELÄSNING 6
Konjunkturen
Den keynesianska modellen
Litteratur: kapitel 13 och 14, (F&J)
© Fregert och Jonung, Makroekonomi, 2010, Studentlitteratur
1
Att mäta konjunkturens längd och djup
 Potentiell BNP
BNP vid full sysselsättning.
 BNP-trend
Utjämnad version av den faktiska BNPnivån som speglar den långsiktiga
potentiella BNP-nivån.
© Fregert och Jonung, Makroekonomi, 2010, Studentlitteratur
2
Konjunkturen - en principskiss
Längd hel cykel
BNP
Topp
Nedgångsfas
Uppgångsfas
Topp
BNP
Trend
Botten
Lågkonjunktur
Högkonjunktur
Tid
© Fregert och Jonung, Makroekonomi, 2010, Studentlitteratur
3
 Cyklisk BNP = Observerad BNP - BNP-trend
= Absolut BNP-gap
 BNP-gap. Cyklisk BNP som andel av BNPtrend.
= cyklisk BNP/BNP-trend
= Relativt BNP-gap
© Fregert och Jonung, Makroekonomi, 2010, Studentlitteratur
4
 Kort sikt: kap 14, 15, 16

–Löner och priser är fasta.
–BNP bestäms av total efterfrågan (AD).
Medelfristig sikt, kap 17, 18
–Löner och priser är rörliga.
–Priser ändras snabbare än löner.
–BNP bestäms av jämvikt mellan efterfrågan (AD)
och kortsiktigt utbud (SAS).
© Fregert och Jonung, Makroekonomi, 2010, Studentlitteratur
5
Den keynesianska modellen
 behandlar jämvikt på kort sikt
 analysen bygger på tre antaganden:
–konstant pris- och lönenivå
–lediga produktionsresurser
–konstant ränta och växelkurs
 effekt av de tre antagandena:
utbudet anpassas till efterfrågan, d.v.s.
BNP bestäms av efterfrågan
 Jämvikt med hög arbetslöshet möjlig
© Fregert och Jonung, Makroekonomi, 2010, Studentlitteratur
6
 Efterfrågan bestäms av efterfrågan på
BNP:s, Y:s, delkomponenter:
–privat konsumtion, C
–offentlig konsumtion, G
–Investeringar, I
–Export, X
–Import, IM
© Fregert och Jonung, Makroekonomi, 2010, Studentlitteratur
7
Konsumtionsefterfrågan
 Disponibel inkomst =
Yd = Y - tY + Tr = (1-t)Y + Tr
där Tr = inkomstoberoende transfereringar (t.ex.
barnbidrag), t = proportionell skattesats
 Marginell konsumtionsbenägenhet,
(Marginal propensity to consume, MPC)
Ökning i konsumtionsutgifter när disponibel
inkomst ökar med en krona. 0 < MPC < 1
© Fregert och Jonung, Makroekonomi, 2010, Studentlitteratur
8
Konsumtion som funktion av disponibel inkomst:
C = C0 + MPCYdisponibel
C
MPC ökar
MPC
C0
© Fregert och Jonung, Makroekonomi, 2010, Studentlitteratur
1
Ydisponibel
9
 Konsumtionsfunktionen: omskrivning
Konsumtion som funktion av disponibel inkomst:
C = C0 + MPCYd
= C0 + MPC[(1-t)Y + Tr]
C0 + MPC(1-t)Y + MPCTr =
C0 + MPCTr + MPC(1-t)Y =
= intercept + lutning*BNP,
d.v.s. konsumtion som funktion av BNP
där:
intercept = C0 + MPCTr
lutning = MPC(1-t): hur mycket C ökar då Y ökar med en krona
BNP = Y
© Fregert och Jonung, Makroekonomi, 2010, Studentlitteratur
10
Konsumtion som funktion av BNP (=inkomst före skatt)
C
MPC ökar, t minskar
MPC(1-t)
1
C0 + MPC×Tr
Y
© Fregert och Jonung, Makroekonomi, 2010, Studentlitteratur
11
Konsumtion som funktion av BNP: skift
C
Framtida arbetsinkomster ökar,
förmögenhet ökar,
transferingar ökar:
C0 +MPC*Tr ändras
MPC(1-t)
C0 +MPC*Tr
1
Y
© Fregert och Jonung, Makroekonomi, 2010, Studentlitteratur
12
Investeringsfunktionen
I
Realräntan faller,
framtida avkastning stiger.
Y
© Fregert och Jonung, Makroekonomi, 2010, Studentlitteratur
13
Offentliga konsumtions- och
investeringsfunktionen
G
Expansiv utgiftspolitik.
Y
© Fregert och Jonung, Makroekonomi, 2010, Studentlitteratur
14
Växelkursändringar
 Devalvering

En ändring av fast växelkurs som gör att utländsk
valuta blir dyrare. SEK/EURO
Depreciering
En ändring av rörlig växelkurs som gör att
utländsk valuta blir dyrare. SEK/EURO
 Revalvering
En ändring av fast växelkurs som gör att utländsk
valuta blir billigare. SEK/EURO 
 Appreciering
En ändring av rörlig växelkurs som gör att
utländsk valuta blir billigare. SEK/EURO 
© Fregert och Jonung, Makroekonomi, 2010, Studentlitteratur
15
Exportfunktionen
X
Devalvering, utländsk
konjunkturuppgång.
Y
© Fregert och Jonung, Makroekonomi, 2010, Studentlitteratur
16
Importfunktionen
IM
Revalvering
.
1
MPM =
Marginell
importbenägenhet
Y
© Fregert och Jonung, Makroekonomi, 2010, Studentlitteratur
17
Nettoexportfunktionen NX = X – IM(Y)
X, IM
IM
X
Y
Lika
långa NX
Lika
långa
Y
MPM
1
© Fregert och Jonung, Makroekonomi, 2010, Studentlitteratur
Nettoexportfunktion
18
Aggregerad efterfrågan
 Den aggregerade efterfrågefunktionen
Total eller samlad efterfrågan som riktas mot
inhemska varor och tjänster
 Marginell utgiftsbenägenhet, g
Den ökning i aggregerad efterfrågan som
uppstår till följd av att BNP ökar med en
krona.
 g = MPC(1-t) - MPM
© Fregert och Jonung, Makroekonomi, 2010, Studentlitteratur
19
 Autonom efterfrågan

Den del av den aggregerade efterfrågan som är
oberoende av BNP och vilken består av:
– C0 +MPC*Tr = konsumtionsfunktionens intercept
– X = exporten
– I = investeringar (exkl. lagerinvesteringar)
– G = offentlig konsumtion
– -IM0 = minus interceptet i importfunktionen
Autonom efterfrågan avläses som den aggregerade
efterfrågefunktionens intercept.
© Fregert och Jonung, Makroekonomi, 2010, Studentlitteratur
20
Jämvikt
 Jämviktsvillkor: Y=AD
Aggregerad efterfrågan är lika med faktisk produktion,
det vill säga det finns köpare till allt som produceras
och inga köpare blir utan varor.
 Produktion - efterfrågan = Y - AD =

(C+I+ Ilager + G + NX) - (C+I+G + NX) =
Ilager = Lagerförändring
Y=AD  Ilager = 0
© Fregert och Jonung, Makroekonomi, 2010, Studentlitteratur
21