XBRL-slides - Virk | Data

download report

Transcript XBRL-slides - Virk | Data

XBRL?
-
En introduktion
v/Chefkonsulent Niels-Peter Rønmos
Hvad er XBRL?
Loven, Bekendtgørelsen og vejledningen

Årsregnskabsloven

Bekendtgørelse om indsendelse til og
offentliggørelse af årsrapporter m.v. i
Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i
forbindelse hermed

Vejledning til indsendelsesbekendtgørelsen

http://erhvervsstyrelsen.dk/lov_om_indsendel
se_af_aarsrapport
Hvem er omfattet og fra hvornår?
Indsendelsesbekendtgørelse §9:




1) Virksomheder omfattet af regnskabsklasse B skal
indberette årsrapport digitalt for årsrapporter med
balancedato den 31. januar 2012 eller senere.
2) Virksomheder omfattet af regnskabsklasse C skal
indberette årsrapport digitalt for årsrapporter med
balancedato efter den 31. december 2012.
3) Virksomheder omfattet af regnskabsklasse D skal
indberette årsrapport digitalt for årsrapporter med
balancedato efter den 31. december 2013.
Se dog Stk. 2-9!
Hvilke selskaber har vi ikke i det digitale
format (XBRL) 1/2


Virksomheder der skal indsende til
Finanstilsynet
Filialer af udenlandske virksomheder


Grønlandske selskaber
Virksomheder med atypiske poster (150)
Hvilke selskaber har vi ikke i det digitale
format (XBRL) 2/2





Afsluttende likvidationsregnskaber
Modervirksomheder, som udnytter muligheden i
årsregnskabslovens § 112 for at indsende en højere
modervirksomheds koncernregnskab
Virksomheder der skal indsende en højere modervirksomheds
koncernregnskab sammen med deres egen årsrapport
Modervirksomheder, der er en erhvervsdrivende fond, som
udnytter muligheden i årsregnskabslovens § 111, stk. 3, for
at indsende et koncernregnskab sammen med sin egen
årsrapport
Virksomheder der skal indsende et koncernregnskab sammen
med deres egen årsrapport
XBRL termer

Instans: datafilen som indberettes
 Data og ”data om data”
 Reference til en taksonomi

Taksonomi: ”indholdsfortegnelsen, definitioner etc”
der fastlægger formatet for instansen.

Extension: En udvidelse af taksonomien
 Udvidelsen
 Reference til den taksonomi der udvides
Hvad skal indsendes:
ALLE:
 en XBRL-fil, hvor årsrapporten udtrykkes i XBRLsprog, og
 en pdf-fil, hvor årsrapporten præsenteres i læsbar
skrift.
IFRS:
 SKAL indberette en udvidelse af taksonomien (og
anvende den) hvis de har et særligt behov

OBS: iXBRL er kun et tilbud
Virksomheder i regnskabsklasse B og C:
Hvad skal indberettes i XBRL?
Alle dele af årsrapporten, dog med ”Forenklet digital
indberetning”.
CLOB-opmærkning af:
 1) ledelsespåtegning,
 2) en eventuel ledelsesberetning og
 3) noteoplysninger, herunder oplysninger om anvendt
regnskabspraksis
Def: CLOB: visse oplysninger inddateres samlet
Se udkast til ny indsendelsesbekendtgørelse med høringsfrist 7.
feb. 2015
Virksomheder i regnskabsklasse D (IFRS):
Hvad skal indberettes i XBRL?




en eventuel erklæring fra revisor,
totalindkomstopgørelse, herunder
resultatopgørelse,
Balance,
pengestrømsopgørelse.
Øvrige dele kan udelades af XBRL
Hvordan kan man indberette?
Regnskab Basis
et let tilgængeligt værktøj til at danne og indberette
årsrapporter for små virksomheder. Når data indtastes i
Regnskab Basis, konverteres disse automatisk til henholdsvis
pdf-format og det særlige digitale format XBRL
Regnskab Special
Virksomheden eller dennes revisor skal selv danne årsrapporten
i pdf-format og i det digitale format XBRL, hvorefter begge filer
uploades og sendes til Erhvervsstyrelsen.
System-til-system
Som Regnskab Special, dog uden særlige behov
Kvalitet?
Hvad kontrollerer ERST for ved modtagelsen?
Meta data – så vi kan journalisere og efterbehandle
Tekniske kontroller
 XML
XBRL 2.1 specifikationen
 XBRL-taksonomien fra ERST
Tekniske- og forretningsregelkontroller
Andre konkroller:
 Extensions regler
 PDF-kontrol
 Flere taksonomier på en gang
Demo: vis regeldokumenter på erst.dk

http://erhvervsstyrelsen.dk/forretningsregler_xbrl
Demo: Vis taksonomien i Yeti









Hvor den findes på erst.dk/Yeti
Presentation / definition (501)
Entrypoint
Label-linkbase (fx. Egenkapital)
Referencer
Instant / Duration
Felttyper / Debit – credit
Dimensioner (502, koncern)
Pattern (CVR-nummer)

http://yeti2.corefiling.com/yeti/resources/yetigwt/Yeti.jsp
Demo: instans i iXBRL
Demo: instans i Xwand
Demo: Dimensioner
XBRL Danmark
Foreningen har til formål at udvikle, indføre og benytte XBRL i
Danmark for derved at sikre en mere effektiv, tilgængelig og
pålidelig rapportering af økonomisk information. Det skal ske ved
• at støtte udviklingen og vedligeholdelsen af XBRL taksonomier.
• at markedsføre XBRL overfor sælgere, udbydere og brugere af
økonomisk information og uddanne disse i brugen heraf.
• at føre og offentliggøre fortegnelser over anerkendte leverandører
af XBRL taksonomier.
• at skabe diskussionsfora om XBRL.
• at yde teknisk støtte, råd og vejledning vedrørende XBRL
• at indgå i samarbejde med andre, der har interessefællesskab med
foreningen.
Issues

Fejl i data

CLOB opmærkning

Lempelser og praksis

Manglende nøgler