I - PowerPoint præsentation til kursusmodul I

download report

Transcript I - PowerPoint præsentation til kursusmodul I

Kursusmodul I
Basiskursus – eksportkontrol
Birgitte Spühler Hansen
Erhvervsstyrelsen
Erhvervs- og Vækstministeriet
Indhold









Hvad er eksportkontrol?
Straffebestemmelser
Sådan bliver reglerne til
Kontrollisten og tilladelser
Catch-all
Teknisk bistand
Sanktioner - Iran
Amerikanske eksportkontrolregler
Gode råd og ERST’s services
Hvad er eksportkontrol?

Sikre fred, sikkerhed og stabilitet i verden

Tilladelse til eksport af dual-use produkter

Dual-use produkt: Civilt produkt med WMD eller
militær anvendelse
Straffebestemmelser

Op til 6 års fængsel ved forsætlig overtrædelse
under skærpende omstændigheder

Ellers op til 2 års fængsel

Bødestraf

Tilbagetrækning af udstedte tilladelser
Lovgivningen
Sådan bliver reglerne til

Internationalt niveau: De 4 eksportkontrolregimer
– hvilke produkter

EU niveau: EU’s dual-use forordning (428/2009) –
juridisk bindende

DK niveau: bemyndigelsesloven – supplerende
bestemmelser – myndigheder og straf
Kontrollisten

Nuværende kontrolliste: Forordning 388/2012
Produkter/teknologi indenfor 9 kategorier

ALTID TILLADELSE, hvis eksport, og produkt står
på kontrollisten (bilag I)

Særligt kritiske produkter: Tilladelse indenfor EU
(bilag IV)
Tre typer tilladelser
1) Individuelle tilladelser
 Konkret produkt, land og kendt slutbruger
 Slutbrugererklæring
2) Lempelige EU-tilladelser (EU001-EU006)
 Fx EU001- til syv nærtstående lande
 Eksportør registreres hos ERST
3) Skræddersyede tilladelser (Globale tilladelser)
 Konkret produkt og land
 Eksportøren – God track record
 Ikke til særligt kritiske lande (Iran, Syrien og
Nordkorea)
Catch-all
Kontrollisten 2B350.d:
 Varmevekslere eller kondensatorer med et
varmeoverføringsareal på mere end 0,15 m2 og mindre
end 20 m2

Varmeveksler på 20,5 m2
CATCH-ALL er et sikkerhedsnet under kontrollisten
Krav om tilladelse i visse situationer!
Hvornår catch-all tilladelse

Eksportøren selv ”bekendt med” eller ”fået
oplyst”

Eksportøren har ”begrundet mistanke om”
-
Anvendes til MASSEØDELÆGGELSESVÅBEN
-
Anvendes af MILITÆR SLUTBRUGER I
VÅBENEMBARGOLAND
Catch-all, advarselslamper
Mistænkelige kunder og forhandlingssituationer
 Fx underlige betalingskrav og leveringskrav eller modvilje
mod udstedelse af slutbrugererklæringer
Kritiske eksportmarkeder
 Markeder hvor risikoen for udvikling og opbygning af
masseødelæggelsesvåben er almindelig kendt, fx lande og
kunder i Mellemøsten og Asien
Kritiske produkter og teknologier
 Fx produkter ”tæt” på kontrollisten eller nyt højteknologisk
produkt
Catch-all – hjælp fra myndighederne

KUNDETJEK

Udfyld kundeformular og få svar inden for
1 uge
Virksomhedens overvejelser vedr. eksportkontrol
Er produktet på kontrollisten?
Ja
Nej
Ja
Omfattet af catch-all?
Produkt på Bilag IV?
Nej
Nej
Destination = EU?
Ja
MÅSKE
Ja
Nej
Intet krav om tilladelse
- men fakturatekster
Kundecheck
Er der kritiske oplysninger?
Ja
Nej
Frit salg
Ansøgning til
ERST
Forbud mod teknisk bistand

Forbud mod at yde teknisk bistand udenfor EU, hvis
relation til masseødelæggelsesvåben eller missiler

Undtagelser: 7 nærtstående lande samt
grundforskning og offentlig tilgængelig information

Særlige regler Iran:
Afhængig af produkt:
Forbud eller tilladelse
Sanktioner
Særligt om Iran-sanktionerne

Forbud – hele kontrollisten

Yderligere dual-use produkter omfattet af forbud
eller tilladelse

Forbud nøgleudstyr til olie-, gas- og petroindustri

Relateret teknisk bistand: forbud eller tilladelse

IRAN-FORORDNING nr. 267/2012 og 1263/2012
Forbud - andre produktområder Iran








Nøgleudstyr til skibsindustrien
Specifik Enterprise Ressource Planning software
Grafit og råmetaller
Overvågningsudstyr
Produkter til intern undertrykkelse
Guld/ædle metaller
Råolie og naturgas (import)
Petrokemiske produkter (import)
Pengeoverførsler til/fra iransk person/
enhed/organ:

Generelt forbudt at overføre penge via iranske
banker. Gælder ikke fødevarer, sundhedspleje mv.

Anmeldelse eller tilladelse af pengeoverførsler af en
vis størrelse, min. 10.000 euro

Quick-guide oktober 2013
Indefrysning

Pengemidler og økonomiske ressourcer

Alle indefrosne parter kan slås op i EU’s
database:
www.eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/consollist_en.htm
Amerikanske eksportkontrolregler
Udgangspunkt: Samme produkter som i EU
Afvigelser:
 Længere kontrolliste og US origin
 Differentieret tilgang til forskellige lande
 Gælder også udenfor USA
Straffebestemmelser meget strenge:
 Black-listing og indrejseforbud
 Bøder (op til $1 mio. pr. overtrædelse)
 Fængsel (op til 20 år)
Eksportkontrol – gode råd
 Eksportørens ansvar
 Indarbejd eksportkontrol i procedurerne for
ordrebehandling
 Tænk eksportkontrol ind i produktudvikling
 Dokumentér overvejelser
ERST –informationsaktiviteter




Hjemmeside: www.eksportkontrol.dk
E-mail nyhedsservice
Info-besøg
Quick-guide og LinkedIn-gruppe
Yderligere information


Telefon: +45 35 29 10 00
E-mail: [email protected]