Pravopis související se stavbou slova a s tvořením slov

Download Report

Transcript Pravopis související se stavbou slova a s tvořením slov

Pravopis související se stavbou slova a
s tvořením slov
Anotace

 Materiál tvoří 16 slidů, v nichž se žák osvěží pravopis
související se stavbou slova a s tvořením slov
 cílová skupina: 9. roč.
 Autor: Mgr. Tomáš Kozák
 očekávaný výstup: žák je schopen správně psát slova s
i/í/y/ý ve kmeni i v koncovce, ovládá pravidla psaní
předpon s, z a pravopis souhláskových skupin
 použitý materiál: učebnice SPN Čj pro 9. roč.
 průběh: za pomoci prezentace provedeme výklad,
pracujeme se žáky na cvičeních, za každým cvičením
následuje klíč s řešením
Pravopis související se stavbou slova a
s tvořením slov; Psaní i/y, í/ý

 V kořeni píšeme většinou i, í (vichr, místo); pouze v tzv.
vyjmenovaných slovech a ve slovech s nimi příbuzných
píšeme v kořeni y,ý (myslet, myšlenka, mýtit, mýtné, Vysoké Mýto).
 V předponě vy-, vý-, píšeme vždy tvrdé y,ý (vymýtit, výmysl).
 V příponě píšeme měkké i,í (červivý, pálit, brzičko), pouze ve
dvou slovech uváděných mezi vyjmenovanými píšeme v
příponě tvrdé y,ý (brzy, slepýš).
 V koncovce píšeme i/y, í/ý podle toho, ke kterému slovnímu
druhu slovo patří a v jakém je tvaru.
 V koncovkách podstatných a přídavných jmen píšeme i/y, í/ý
podle vzoru, ke kterému slov patří
 V koncovkách přídavných jmen přivlastňovacích se píše
měkké i pouze v 1. a 5. p. množného čísla rodu mužského
životného (bratrovi spolužáci)
Pravopis související se stavbou slova a
s tvořením slov; Psaní i/y, í/ý

 Podstatná jména
 tvrdé vzory: pán, hrad, předseda, žena, město
 měkké vzory: muž, stroj, soudce, růže, píseň, kost, moře, kuře, stavení
 Přídavná jména
 tvrdý vzor: mladý
 měkký vzor: jarní
 přídavná jména přivlastňovací: otcův, matčin
 V koncovkách sloves v přítomném času a v rozkazovacím
způsobu píšeme vždy měkké i,í (mluvím, žehlíte, šílí, vymysli!,
vezmi!).
 V koncovkách příčestí činného slovesa v přísudku píšeme i/y
podle rodu jména v podmětu (Lékaři se radili., Staré domy pomalu
chátraly., Hvězdy celou noc jasně svítily.).
Doplň i/y, í/ý a zdůvodni pravopis

V zoo se na vl…dném podz…mním sluníčku l…ně v…hříval…
lv… a jiné šelm… . Zv…dav… cestovatelé v…děl… na sv…ch
cestách nev…slovně přitažl…vé přírodní krásy. Jednu z bolestí
civ..l…zace je v mnoha zem…ch stále b…da a utrpení. V zásuvce
jsem našla tatínkov… staré v…řazené brýle a rozb…tý v…sací
zámek. Po přev…slém břehu bl…zké řeky mnohé děti nečekaně
sklouzl… a způsob..l… si různé úrazy, jako třeba bolestiv… v…ron
kotníku. Na zledovatělé s…lnici sebou automobil… každou
chv…l… sm…kl… . Des…tky zdrav…ch v…sokých stromů
zahynul… při s…lné v…chřici a vel…kou m…tinu na v…vhodní
straně lesa ještě zvětšily zb…tečně v…kácené jehl…čnany.
Jestl…pak v…š, kdo je autorem komedie s m…lostnou zápletkou
Mnoho pov…ku pro nic? V…jadřoval se příl…š složitým…
větam… .
Doplň i/y, í/ý a zdůvodni pravopis

V zoo se na vlídném podzimním sluníčku líně vyhřívali lvi a
jiné šelmy . Zvídaví cestovatelé viděli na svých cestách
nevýslovně přitažlivé přírodní krásy. Jednu z bolestí
civilizace je v mnoha zemích stále bída a utrpení. V zásuvce
jsem našla tatínkovy staré vyřazené brýle a rozbitý visací
zámek. Po převislém břehu blízké řeky mnohé děti nečekaně
sklouzly a způsobily si různé úrazy, jako třeba bolestivý
výron kotníku. Na zledovatělé silnici sebou automobily
každou chvíli smýkly . Desítky zdravých vysokých stromů
zahynuly při silné vichřici a velikou mýtinu na východní
straně lesa ještě zvětšily zbytečně vykácené jehličnany.
Jestlipak víš, kdo je autorem komedie s milostnou zápletkou
Mnoho povyku pro nic? Vyjadřoval se příliš složitými
větami .
Doplň i/y, í/ý do názvů. Utvoř věty
s informacemi, kdy mají nositelé těchto jmen
svátek a kde jmenované obce leží.

















V…lém
Ludm…la
Rob…n
V…ktorie
Zb…šek
S…lva
Kam…la
S…lvestr
Kob…l…s…
Třeb…č
L…bl…ce
Zl…n
L…tom…šl
S…chrov
V…zov…ce
Kol…n
V…škov


















28.5.
16.9.
30.1.
10.3.
20.5.
29.10.
31.5.
31.12.
část Prahy
Vysočina
střední Čechy
střední Morava
východní Čechy
Český ráj
střední Morava
střední Čechy
jižní Morava
Psaní předpon s-, z-, vz
 Psaní těchto předpon u sloves se v zásadě řídí významem:
 s-/se-
 pro směr dohromady (shromáždit)
 pro směr dolů (shodit)
 pryč (seškrábnout)
 z-/ze
 pro význam dokončení děje (zvážit)
 nebo stát se nějakým (zvážnět)
 vz-/vze-
 pro směr vzhůru (vzlétnout)
 Uvedená pravidla však neplatí vždy, pravopis některých slov
si musíme pamatovat nebo vyhledat v pravopisných
příručkách (stýskat si, shořet, způsobit, zkusit)
Doplňte správnou předponu a
odůvodni pravopis.





















-pravit zámek
-choulit se do klubíčka
-hodný výsledek
-komolit slovo
-končený –jezd
-volený zástupce
-počítat dluh
-tyčit vlajku
-hnilá hruška
-levněné zboží
-balit oblečení
-hlédnout zajímavý film
-křísit -raněného
-čítat hlasy
-krátit poradu
-pažené ruce žáků
-bírka –rezivělých mincí
-chýlená větev stromu
-působit -lomeninu ruky
-trávit dovolenou u moře
-trouchnivělý trám






















spravit zámek
schoulit se do klubíčka
shodný výsledek
zkomolit slovo
skončený sjezd
zvolený zástupce
spočítat dluh
vztyčit vlajku
shnilá hruška
zlevněné zboží
sbalit oblečení
zhlédnout zajímavý film
vzkřísit zraněného
sčítat hlasy
zkrátit poradu
vzpažené ruce žáků
sbírka zrezivělých mincí
schýlená větev stromu
způsobit zlomeninu ruky
strávit dovolenou u moře
ztrouchnivělý trám
Psaní souhláskových skupin

 Při tvoření slov někdy vznikají souhláskové skupiny
na hranici mezi slovotvorným základem a
předponou (odtrhnout, rozsekat) nebo příponou
(francouzský, dětství). Při výslovnosti se tyto skupiny
mohou zjednodušovat, při psaní je však je nutné je
zachovat
Doplňte chybějící písmena podle smyslu



















ro……típnutá hole…… kost
zlá pře……ucha
ro……lobené dě…ko
záchra……ná a o……ahová služba
prohlí……ka mě……kého muzea
ce……é vítě……tví
ro…..ápat kořist
každode……í ra……í ro……břesk
ro……áhlá dceři……á společnost
po……aná ruka
sti……stránka věci
ro……pustná káva
byli……ý čaj
ne……ednodu…… příklad
nestr……rozhodování
be……tarostně ro……ářený úsměv
kroměří……ký zámek
první výko……ostní třída
povi……osti po……aných




















rozštípnutá kost
zlá předtucha
rozzlobené děcko
záchranná odtahová služba
prohlídka městského muzea
cenné vítězství
rozsápat kořist
každodenní ranní rozbřesk
rozsáhlá dceřiná společnost
podaná ruka
stinná stránka věci
rozpustná káva
bylinný čaj
nejjednodušší příklad
nestranné rozhodování
bezstarostně rozzářený úsměv
kroměřížský zámek
první výkonnostní třída
povinnosti poddaných
Skupiny bě – bje, pě, vě – vje, mě - mně

 Psaní těchto skupin souvisí se stavbou slova, píšeme
je tedy podle toho, ke které části slova patří:
 bě, vě, mě hlavně v kořeni (oběd, věda, město)
 bje, vje na hranici mezi předponou a slovotvorným
základem (objet, vjet)
 mně na konci slova s příponou –ně (upřímně – upřímný,
skromně – skromný).
Utvoř příslovce od následujících
přídavných jmen

 jemný
 soukromý
 umný
 sebevědomý
 skromný
 lakomý
 temný
 vzájemný
 střídmý
 jemně
 soukromě
 umně
 sebevědomě
 skromně
 lakomě
 temně
 vzájemně
 střídmě
Doplňte chybějící písmena

Nejvýko……ější
zam……stnanec
dostane
nejvy……í
peněžní odm……nu. V zim…… mívala před spaním v
oblib…… příjem…… teplou p……novou koupel. Nevi……ě
vanoucí v……třík se prom……nil v hroziv…… hučící vichr.
Přim……li jsme ji k nejrozum……jšímu řešení. Stařičký
automobil,
po
strop
nap……chovaný
několika
ob…m……jšími zavazadly, v…….l na rozcestí a pustil se
odvážně nejpřím……jší cestou vpřed. Dojem…… v……rný
pohled psa ve m…… vzbudil špatné sv……domí, a tak jsem
raději zapom……l na to nechat ho tam osam……lého. Při
pokusu v……dec utrp……l zranění ruky. I po letech si rádi
připom……li pohled na soutok Labe a Vltavy v M……lníku.
Doplňte chybějící písmena

Nejvýkonnější zaměstnanec dostane nejvyšší peněžní
odměnu. V zimě mívala před spaním v oblibě příjemně
teplou pěnovou koupel. Nevinně vanoucí větřík se proměnil
v hrozivě hučící vichr. Přiměli jsme ji k nejrozumnějšímu
řešení. Stařičký automobil, po strop napěchovaný několika
objemnějšími zavazadly, vjel na rozcestí a pustil se odvážně
nejpřímější cestou vpřed. Dojemně věrný pohled psa ve mně
vzbudil špatné svědomí, a tak jsem raději zapomněl na to,
nechat ho tam osamělého. Při pokusu vědec utrpěl zranění
ruky. I po letech si rádi připomněli pohled na soutok Labe a
Vltavy v Mělníku.