- Anitabuurs.nl

download report

Transcript - Anitabuurs.nl

Fysieke integriteit
DEFINITIE
• eigenschap dat je eerlijk en betrouwbaar bent
• Voorbeelden: `De integriteit van de overheid
houdt in dat iedereen correct behandeld wordt;
daarom leggen ambtenaren een eed af en gelden
er gedragscodes.`
•
Handhaven van algemene of professionele
sociale en ethische normen en waarden, ook bij
druk van buitenaf om hiervan af te wijken
• Respect opbrengen voor, of rekening houden
met
• de integriteit van het individu betekent:
• het individu in ongeschonden toestand laten,
“heel”
• laten, “gaaf” of “intact” laten.
• zowel fysiek als psychisch
FYSIEKE INTEGRITEIT
•
•
•
•
•
Rekening houden met:
†hun fysieke mogelijkheden
†hun begaafdheden
†hun strevingen
†hun behoeften
website
• http://www.engelbewaarder.be/media/Zorgvu
ldigomgaanmetprivacyenbeschermingvaninte
griteitv.e.persoonmete.verstandelijkehandicap
binnendevoorziening.pdf
Lichamelijke integriteit
• Lichamelijke integriteit is de
onschendbaarheid van het fysieke lichaam en
benadrukt het belang van persoonlijke
autonomie en de zelfbeschikking van mensen
over hun eigen lichaam.
Privacy
• Gedragscode privacy en bejegening
De Gedragscode privacy en bejegening bestaat uit
belangrijke aspecten van de wijze waarop wij de
cliënt willen bejegenen en zijn/haar privacy willen
waarborgen. Alle medewerkers, vrijwilligers en
stagiaires kennen deze gedragscode en houden zich
eraan. De gedragsregels beslaan drie gebieden uit
het dagelijks leven:
• Woonruimte en bezittingen.
• Lichamelijke verzorging.
• Relaties, levensovertuiging en leefgewoontes van de
• cliënt.
Hoe privacy te beschermen?
• Zorg voor mensen hanteert ter bescherming van de persoonlijke
levenssfeer van de cliënten een privacyreglement conform de Wet
Bescherming Persoonsgegevens.
• Medewerkers verstrekken desgevraagd inlichtingen over uw
zorgsituatie aan andere hulpverleners die betrokken zijn bij uw
behandeling maar zij dragen er zorg voor dat uw persoonlijke
levenssfeer daarbij niet wordt geschaad.
• Verstrekking vindt alleen plaats indien dit noodzakelijk is voor een
goede hulpverlening (Wet geneeskundige
behandelingsovereenkomst).
• Verstrekking van gegevens aan derden zal uitsluitend met uw
toestemming gebeuren. Zorg voor Mensen gaat er vanuit dat u ook
de privacy van onze medewerkers respecteert.
Opdracht
• ADL –privacy tijdens de handelingen ?
• ADL-fysieke integriteit?