briketiranje - Rudarsko geološko građevinski fakultet

download report

Transcript briketiranje - Rudarsko geološko građevinski fakultet

UNIVERZITET U TUZLI
RUDARSKO GEOLOŠKO GRAĐEVINSKI FAKULTET
BRIKETIRANJE
-TIMSKI PROJEKAT-
TIMSKI RAD RADILI STUDENTI DRUGE GODINE RUDARSTVA NA
IZBORNOM PREDMETU FLOTACIJA I AGLOMERIRANJE
TIMSKI PROJEKAT-BRIKETIRANJE
▪ Studenti:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
▪
Aldijana Šehić
Semir Sadiković
Radivoje Rikić
Arnela Husejnović
Muamer Jahić
Sead Zukan
Neđad Skopljaković
Predmetni nastavnici:
•
•
Dr.Sc.Nedžad Alić,vanr.prof.
Dr.Sc.Sunčica Mašić,red.prof.
BRIKETIRANJE
▪ Okrupnjavanje je proces sastavljanja disperznih materija u proizvode
većih dimenzija određenog oblika, aglomerate. Cilj okrupnjavanja je
uvijek poboljšanje kvaliteta proizvoda.
▪ Briket u širem smislu predstavlja manje ili veće komade pravilnog
oblika, jednake po veličini i sastavu, a proizvedene iz sitnog
rastresitog materijala, dok briket u užem smislu prestavlja komadno
gorivo pravilnog oblika dobijeno specijalnim metodama iz čvrstog
goriva ili produkata prerade goriva, kao i iz organskih otpadaka
različitih proizvoda.
Tehnološki procesi briketiranja
▪ U osnovu postoje dva postupka briketiranja ugljena: bez veziva kod
povećanog pritiska presanja (> 80 MPa) i s vezivom pri relativno
niskim pritiscima presanja (15÷60 MPa).
▪ Bez veziva se briketiraju mlađe vrste ugljeva, čija je toplinska
vrijednost niska.
Briketiranje sa vezivom
▪ Danas su razvijene hipoteze o
mehanizmu briketiranja uglja bez
veziva oslanjaju na značaju pojedinih
činilaca kao što su: bitumen (Preissiq,
Scheithauer),
kapilarnost
(Kegel,
Fritsche, Stach), huminske kiseline
(Adge, Blum) i koloidna svojstva uglja
(Adge, Schirenberg).
Briketiranje sa vezivom
▪ Tvrdi ugljevi, odnosno ugljevi višeg stepena metamorfizma, mogu se
briketirati uz dodatak veziva.
▪ Briketiranje uglja s vezivom sastoji se u postupku vezivanja čestica
uglja s vezivnim materijalom.
▪ Sam proces briketiranja se može promatrati u tri faze:
1.
2.
3.
Apsorpcije vezivnog materijala po površini zrna i stvaranja tankog filma
veziva oko čestica,
Presanja mješavine,
Otvrdnjavanje briketa tokom hlađenja.
Vezivni materijali
• Cilj dodavanja veziva u uglja za briketiranje je povećanje adhezivnih sila,
koje djeluju između zrna uglja uz istodobno popunjavanje praznina
između čestica uglja.
• Vezivo se kod poroznih materijala, kao što je polukoks, osim za
prevlačenje pojedinačnih zrna troši i na apsorpciju u pore.
Veziva koja se mogu koristiti:
1. Breveks
2. TAC
3. Kolagen CH2
4. Moleks
5. Melasa
Uvjeti koje mora ispunjavati dobro vezivo
1. Velika moć vezivanja
2. Raspodjela po cijeloj površini zrna uglja
3. Plastičnost u trenutku presovanja i brzo otvrdnjavanje
4. Mala rastvorljivost u vodi i hidrofobne osobine
5. Hemijska srodnost sa sirovinom koja se briketira
6. Termička postojanost
7. Niska temperatura paljenja
8. Visoka kalorična vrijednost
9. Neškodljivost
Granulometriski sastav
▪ Pod granulometrijskim sastavom agregata podrazumjeva se procentualno
učešće pojedinih kategorija zrna (intervala krupnoće) u ukupnoj masi agregata.
▪ Granulometrijski sastav agregata daje sliku o učešću pojedinih frakcija u sastavu
mješavine agregata, odnosno omogućava izradu smjese agregata u kojoj će biti
što manje međuprostora među zrnima, a što se postiže odgovarajućom
zastupljenošću krupnijih i sitnijih zrna.
ELEMENTI NEOPHODNI ZA BRIKETIRANJE
Postupak određivanja granulometriskog sastava
• Za određivanje granularnog sastava koristili smo sita različitih otvora.Uzorak za koji
smo određivali granulometriski sastav u količini od 100 g uzet sa filtera sekundarne
centrifuge separacije RMU Banovići i 100 g mrkog uglja koji smo prethodno usitnili
na ggk +0,25mm.
Rezultati za filter ugalj sa centrifuge:
+ 0,25 - 8 g
- 0,25; +0,125 - 84,9 g
- 0,125; +0,09 - 5,9 g
- 0,09; +0,075 - 3,7 g
- 0,075; +0,063 - 0,7 g
- 0,063; 0
- 1,3 g
Rezultati za mrki ugalj :
+0,25 - 62,8 g
-0,25; +0,125 - 14,6 g
-0,125; +0,09 - 8,5 g
-0,09; +0,075 - 6,1 g
-0,075; +0,063 - 3,7 g
-0,063; 0
- 3,4 g
Postupak Briketiranja
Vršili smo briketiranje sa vezivom, a kao vezivo
smo koristili melasu (100g) koji smo razblažili
vodom.
Izvagali smo 1000 g uglja ( 500 g filter uglja sa
centrifuge i 500 g mrkog uglja koji je prethodno
mljeven čekičastim mlinom).
Pomiješali te dvije vrste uglja i dodali vezivo.
Ugljeve pomiješane sa melasom smo stavljali u
kalupu I pomoću prese dobili brikete.
REZULTATI