Grafické editory

Download Report

Transcript Grafické editory

Mgr. Miloš Jurč
Grafické editory sú pre nás
veľmi dôležité!!!
Umožňujú nám propagáciu,
ale aj prijímanie vedomostí
iným zaujímavejším spôsobom
ČO VYRÁBAJÚ:








plagáty
billboardy
časopisy
obrázkové knihy
efektné televízne triky
animácie
rôzne mapy
iné grafické materiály
Delenie grafických editorov:
Všeobecne ich môžeme
rozdeliť na bitmapovú
(rastrovú) a vektorovú grafiku.
Rastrová (bitmapová) grafika
Obrázok je tvorený farebnými bodmi.
Niekedy im hovoríme pixely. Čím je
obrazových bodov viac, tým je zobrazenie
kvalitnejšie.
Vektorová grafika
Grafická informácia sa ukladá
pomocou matematického zápisu.
Ten definuje čiary a krivky,
z ktorých je obrázok zložený.
Vektorové grafické editory sú
oveľa kvalitnejšie ako bitmapové.
Využitie grafických editorov:
Využitie bitmapových editorov:
reklama, archivácia, umelecká tvorba,
digitálne fotografie...
Využitie vektorových editorov:
grafické a kartografické informačné
systémy, CAD systémy, návrhárske
štúdia...
Na hodinách informatiky
budeme pracovať s dvoma
grafickými editormi:
SKICÁR
Bitmapový editor
ZONER CALLISTO
Vektorový editor
Použité zdroje:
1. www.google.sk
2. www.wikipedia.sk
3. www.mrazikovestranky.sk
Ďakujem za pozornosť!