ATT SVARA PÅ FRÅGAN

Download Report

Transcript ATT SVARA PÅ FRÅGAN

Slide 1

Att svara på tentafrågan
- Strategier
Språkhandledningen på IT-fakulteten

www.gu.s
e


Slide 2

Frågor till dig:
• Vilket program/vilken kurs läser du?
• Är du ny eller gammal student?

• Vilka typer av tentor är du van vid?
• Varför har du kommit till detta seminarium? Förväntningar /frågor?

www.gu.s
e


Slide 3

INNEHÅLL
• Hur man angriper uppgiften
• Vanliga termer i frågor och uppgifter
• Exempel på två tentamina från IT-fakulteten

www.gu.s
e


Slide 4

HUR MAN ANGRIPER HEMTENTAN
• Läs igenom uppgiften noggrant
• Ta fasta på nyckelorden – vad är centralt?
• Går det att dela upp uppgiften?
• Förstår du alla ord?
• Förankra i kurslitteratur
• Diskutera med kurskamrater, lärare och/eller
andra
• Idéutveckling - tankekarta eller punktlista

www.gu.s
e


Slide 5

• Tappa inte bort uppgiften under
skrivandeprocessen

• Diskutera frågan när du blir osäker
• Ställ slutligen frågan: Är uppgiften klar?

www.gu.s
e


Slide 6

HUR MAN ANGRIPER SALSTENTANSkaffa dig en överblick över hela tentan
Vilka frågor verkar lätta / svåra?
Disponera tiden – Vilka frågor kräver mer tid?
Vad är centralt i den enskilda uppgiften?
Kan den enskilda uppgiften delas upp?
Tappa inte bort uppgiften! Har du svarat på det som
efterfrågas?
• Ställ slutligen frågan: Är uppgiften klar?
• Fastna inte! Gör en markering att du vill återvända till
uppgiften i slutet av tentan, om du får tid över.

www.gu.s
e


Slide 7

KUNSKAPSNIVÅER

Vad kan man göra med den kunskap man har?

Värdera
Dra
slutsatser
Analysera
Tillämpa
Beskriva &
jämföra
Återge fakta
(Efter Blooms taxonomi för kognitiva mål)

www.gu.s
e


Slide 8

VANLIGA TERMER I FRÅGOR OCH UPPGIFTER
Redogör för…
Betyder att man ska gå igenom och redovisa huvuddragen t.ex. i en
text, företeelse eller problemkomplex.
Du ska ta med det viktigaste
Ordningen bestämmer du själv (i förhållande till originalet)
Exempel:
Redogör för de olika komponenterna inom systemutveckling.

www.gu.s
e


Slide 9

Ta utgångspunkt i…
• Att ta utgångspunkt i innebär att man tar sitt avstamp i (tidigare)
• Erfarenheter
• Teorier
• Litteratur
• Påståenden
• Övrigt
Ska fungera som en inkörsport till en djupare behandling av ämnet
Exempel:
Redogör för systemutvecklingsarbetet med utgångspunkt i Mathiassens
beskrivning.

www.gu.s
e


Slide 10

Referera…
• Återge det viktigaste i en källa

• Ska vara ett urval av det väsentliga
• Ska vara koncentrerat

Ska följa originaltextens uppbyggnad

Strategier:
Skära
Krympa
Sammanfatta

• Använd delar av texten ordagrant
• Välj ut det viktigaste i varje
huvudavsnitt
• Gör sammanfattningar av varje
delavsnitt, sammanfoga till en ny
helhet

www.gu.s
e


Slide 11

Beskriv, karakterisera…
Syftet är att fånga helhetsbilden, huvudkänslan, temat, ”essensen” hos
en företeelse, person, text, verk etc.
Framhäv de specifika och särpräglade dragen

Exempel:
Vad anser du karakteriserar binärsökningsmetoden?

www.gu.s
e


Slide 12

Förklara…

Skriv så att läsaren förstår en företeelse, begrepp, förhållande etc.
Förklara innebörd
Förklara egenskaper
Förklara orsaksförhållanden

Förklara med egna ord
Använd ordböcker, uppslagsverk, fackordlistor, kurslitteratur etc.
Ge belysande exempel

Exempel:
Förklara varför det finns anledning att analysera problemområdet
respektive användningsområdet när man skall skaffa/bygga ett
datasystem?

www.gu.s
e


Slide 13

Analysera…
• Analysera= upplösa
• Syftet är att hitta de enskilda delarna och egenskaperna så att man
bättre förstår helheten
• Kan vara underförstått i uppgiften
• Innebär att man gör en noggrann beskrivning av en företeelse
• Vilka är de olika delarna/egenskaperna?
• Analysera dem en i taget
• Gör en tolkning, syntes, slutsats

www.gu.s
e


Slide 14

Reflektera…


Begrunda och återge dina tankar om något
Utveckla en tanke eller synpunkt i taget
Ta hjälp av litteratur i ämnet o.dyl.
Motivera dina synpunkter – ange skäl för din uppfattning
Argumentera – vad är för- och nackdelar?
Tolka – att söka förståelse utifrån analysen man gjort
Diskutera – ställ synpunkterna mot varandra
Ta ställning
Håller ditt resonemang en logisk linje eller motsäger du dig själv?

www.gu.s
e