پاسخ پدر پدر جان سالم؛ بب ث ش ببث ديش ببي به ببآ د ببث ام ببث له ببد ب ه ب ب مگبباك دبببد.

Download Report

Transcript پاسخ پدر پدر جان سالم؛ بب ث ش ببث ديش ببي به ببآ د ببث ام ببث له ببد ب ه ب ب مگبباك دبببد.

‫پاسخ پدر‬
‫پدر جان سالم؛‬
‫بب ث‬
‫ش ببث‬
‫ديش ببي به ببآ د ببث ام ببث له ببد ب ه ب ب‬
‫مگبباك دبببد دببث هببا ر‪ ،‬مد‪ ،‬ب آن ‪ ،‬ببض پ ببام ن ‪ ،‬ب آ دببث‬
‫سبباها ا در سب مثا‪،‬گ سببمي‌كآ ه ادمببدن دببا ب بد‌بد ب ب‬
‫آ چش ا ا دار‪،‬ن هب‪ ،‬مگاك مكبد ‪...‬‬
‫ب ب ب ب ب ب ببا ساها اس ب ب ب ب ب ب ب د ب ب ب ب ب ب ببث‬
‫‪ ،‬سب ب ب ب ب ببا ه ب ب ب ب ب ب ادم دادب ب ب ب ب ببا‬
‫ههببب ببام ر‪ ، ،‬دس ب ب د‪،‬دكا‪،‬گن‬
‫ك‌ ب ب ب ب ب ب ب ب ب بثا ا در ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا‬
‫ط ف ب ب ببان م ب ب ببد ن ب دسب ب ب ب ا‬
‫لر‪،‬گادخ ب ب ب ب ب ب ب درد ب ب ب ب ب ب ببا ر‪، ،‬‬
‫دس د‪،‬دكا‪،‬گ‪...‬‬
‫مد ر‪ ،‬دث لتب ‪،‬ت ‌باد سبپرد‬
‫ب ب بثا‪ ،‬د ب ب ببث ‌ ب ب بباه ب ب ب د در‬
‫ب ب ببا‬
‫نشب ب بباگ ل هب ب ببادك هخب ب ببدر م ب ب ببآ ‪،‬‬
‫دس هشكال فب‪،‬ر دكآ!‬
‫بلي ها چث؟‬
‫هببادر ب ك ب ببه رگ دببث دببث بر‬
‫‪ ،‬ل ‪،‬ر ‪ ،‬ب چ ببي د ي ببب مد ببد ل اد بث‬
‫د بش يبب دبار سبمي هسبا ‌ ب‬
‫ب ببدك ‪،‬س ب ب ل دب ببث م ب ب د ب بب‪ ،‬ب ب‬
‫لدببد‪،‬ر ه ادمد‪...‬‬
‫‪ ...‬ب ها دث جز هحه پدر‪،‬مث ‪،‬‬
‫چ ي مخ ‪،‬ست‌ !‬
‫ل ا ها‬
‫ب‪،‬ك ب دگ‬
‫ب دب‪،‬‬
‫مه د ؟‬
‫ل ا ها دث ‪،‬مد‪ ،‬ك هادك هخدر دب‪،‬‬
‫‪،‬ر ش مد‪ ،‬ت‌ ؟‬
‫ل ا لس ا لب‬
‫‌اط ك چك ا يها مه د‪...‬؟‬
‫پدر جا !‬
‫ا‬
‫در ه يا ا‬
‫دا ‪ ،‬ن اه هط ئ داش ا‬
‫ها شث دث ‪،‬ه‌د دا گش ا دا ا‬
‫‪،‬س ب دا اگ ‪ ،‬نا ا دا ا دبست‬
‫د‪،‬ري ‪...‬‬
‫چش ب ب ا د ب ببار‪،‬ن ه ب ببا ش ب ببث هم ب ببب بربد‬
‫س ب ه يا ا ها هم ب پاسخ !‬
‫د‪،‬بمد‪ ، ! ،‬ههببا ا بين ههببا ا ا‬
‫دا ج ‪،‬ب ه ب پدرن امثاها ر‪ ،‬هار‪ ،‬دن‪.‬‬
‫ت ‌ث ب م ‌ ‪:‬‬
‫ه ابم ‪،‬ج اعي ماجا‬
‫‪،‬د‪،‬رك ك له ش گان‬